CİLD 9

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 9

İÇİNDEKİLER
KiTÂBU’L-MAĞÂZI’NİN DEVAMI
46-Şâm toprağından olan Mûte gazvesi babı……………………………………   3973
47-Peygamber(S)’in Zeyd’in oğlu Usâme’yi Cuheyne kabilesin den Hura-
kalar’a göndermesi babı……………………………………………………………..   3978
48-Mekke’nin fethi ve Hâtıb ibn Ebî Beltaa’nın Peygamber’in bu gazvesini Mekkelile r’e haber vermek için gönderdiği mektûb gazvesi.. .   3980


49-Mekke fethi gazvesi Ramazân’da oldu babı…………………………………   3983
50-Bâb: Peygamber (S) fetih günü bayrağı nereye dikti?……… ……… …   3986
51-Peygamber(S)’in -fetih günü- Mekke’ye en yüksek tarafından girmesi babı………………………………………………………………………………………..   3993
52-Mekke fethi günü Peygamber(S)’in konakladığı yerin beyânı babı    3995
53-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    3995
54-Peygamber(S)’in fetih zamanı Mekke’de ikaameti babı……………….   3999
55-Bâb…………………………………………………………………………………………….   4000
56-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “And olsun ki, Allah birçok savaş yerlerind e ve Huneyn gününde size yardım ermiştir. (O Huneyn ki) çokluğunuz o zaman size ucub vermişti de bu, size (gelecek kazadan) bir şeyi gidermeye yaramamıştı. Nihayet (bozularak) gerisin geri dönüp ■ gitmiştiniz. Sonra Allah, Rasûlü ile mü’minlerin üzerine sekînetini indirdi, görmediğiniz orduları indirdi ve kâfirleri azâblandirdı. Bu o kâfirlerin cezası idi. Sonra, Allah bunun ardından kimi dilerse onun tevbesini kabul eder. Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir” (et-Tevbe: 25-271……………………………………………………………   4009
4430/Sahîh-i Bııhârî ve Tercemesi
57-Evtâs gazvesi babı………………………………………………………………………   4017
58-Tâif gazvesi babı………………………………………………………………………..   4019
59-Necd yönüne gönderilen seriyye babı…………………………………………   4033
60-Peygamber(S)’in Hâlid ibnu’I-Velîd’i Cezîme oğulları’na göndermesi
babı…………………………………………………………………………………..,……….   4034
61-Ensâr seriyyesi de denilen Abdullah ibnu Huzâfe es-Sehmî ve Alka-
me ibnu Mucezziz el-Mudlicî seriyyesi babı………………………………..   4035
62-Ebû Mûsâ el-Eş’arî ile Muâz ibn Cebel’in Veda Haco’ndan önce Yemen’e gönderilmeleri (babı)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4037
63- Alî ibn Ebî Tâlib aleyhi’s-selâm’ın ve Hâlid ibnu’l-Velîd(R)’in Veda Hac-
cı’ndan önce Yemen’e gönderilmeleri babı………………………………….   4043
64- Zu’1-Halasa gazvesi.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4048
65-Zâtu’s-Selâsil gazvesi (babı)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4051
66-Cerîr ibn Abdülah el-Becelî’nin Yemen’e gitmesi babı…………………   4052
67-Sîfu’f-Bahr (yânî Deniz Sahili) gazvesi babı………………………………..   4054
68-Hicretin dokuzuncu yılında Ebû Bekr’in insanlara hacc ettirmesi babı    4057
69-Temîm oğullan hey’eti…… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4059
70-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    4060
71-Abdu’l-Kays hey’eti babı……………………………………………………………..   4062
72-Benû Hanîfe hey’eti(nin Medine’ye gelmesi) ve Sumâme ibn Usâl’in
hadîsi babı………………………………………………………………………………….   4066
73-el-Esvedu’l-Ansî kıssası……………………………………………………………….   4071
74-Necrân ehlinin kıssası babı…………………………………………………………   4072
75-Ummân ve el-Bahreyn kıssası……………………………………………………..   4075
76-Eş’arîler’in ve Yemen ahâlîsi hey’etinin gelişleri babı…………………   4076
77-Devs ve et-Tufeyl ibn Amr ed-Devsî kıssaları……………………………..   4082
,78-Tayy kabilesi hey’eti kıssası ve Adiyy ibn Hatim hadîsi………………   4085
79-Vedâ Haccı babı………………………………………………………………………….   4086
80-Gazvetu’l-Usre( = Zorluk Gazvesi) oları Tebûk gazvesi babı………..   4102
81-Ka’b ibn Mâlik hadîsi ile Azîz ve Celîl olan Allah’ın: “(Savaştan) geri bırakılan üç kişinin îevbelerini de kabul etti” (et-Tevbe: 118) kavli (babı)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..-……………………..   4106
82- Peygamber(S)’in Semûd kavminin yurdu olan el-Hıcr Vâdîsi’ne inmesi
babı…………………………………………………………………………………………….   4120
83-Bâb…..;……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4121
84-Peygamber(S)’in kisrâ ile kaysere gönderdiği mektûb babı………..   4122
85-Peygamber(S)’in hastalığı ve ölümü ile Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da elbet ölecekler. Sonra hiç şüb-hesiz kıyâmel gününde hepiniz Rabb’inizin huzurunda muhakemey e
duruşacaksınız” (ez-Zumer:^ 30-31)……… ……… ……… ……… ……… …….   4125
86-Peygamber(S)’in söylediği son sözü babı……………………………………   4117
87-Peygamber(S)’in vefatı babı………………………………………………………..   4151
88-Bâb…………………………………………………………………………………………….    4152
89-Peygamber(S)’in vefat ettiği hastalığı içinde Usâme ibn Zeyd(R)’i bir
ordunun başında göndermesi babı………………………………………………   4152
90-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    4153
91-Bâb: Peygamber (S) kaç gazveye gitti?……… ……… ……… ……… ……… .   4154
Buhârî’nin “Kitâbu’t-Tefsîr”i Hakkında Birkaç Söz……………….   4159
Tefsir İlmi’nin Önemi…………………………………………………………..   4163
65-KİTÂBU’T-TEFSIR
(Kur’ân’ın Tefsiri Kitabı)
(500 Hadîs)
1-Fâtihatu’l-Kitâb Sûresi…………………………………………….. 4165
1-Fâtihatu’l-Kitâb hakkında gelen hadîsler babı……………………………..   4166
2- “Ğayri’l-mağdûbi aleyhim vela’d-dâllîn” babı………………….■■……… ….   4168
2-el-Bakara Sûresi……………………………………………………… 4169
3-Yüce Allah’ın “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti…” (Âyet: 31) kavli
babı…………………………………………………………………………………………….   4169
4-Bâb ……… ……… .:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    4172
5- Bâb: “Hani (Tîh’ten çıktıktan sonra) şu kasabaya girip dilediğiniz yerde istediğinizi bol bol yiyin. Kapısından secde ederek girin ve (dileğimiz) Hitta’dır deyin, kusurlarınızı örtelim, iyilik edenleri ise daha artıracağız, demiştik” (Ayet: 58)……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     4176
6-Bâb: Yüce Allah’ın “De ki: Kim Cebrail’e düşman olursa…” (Âyet: 97)
kavli…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4176
7-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Biz neshettiğimiz veya geri bıraktığımız bir âyetin yerine ya ondan daha hayırlısını, yâhud onun benzerini getiririz . Allah’ın herşeye kemâliyle kaadir olduğunu bilmedin mi?” (Âyet: 106)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4179
8-Bâb: “Onlar: ‘Allah kendine çocuk edindi’ dediler. Hâşâ, O (bu gibi
şeylerden) pâk ve münezzehtir…” (Âyet: 116)……… ……… ……… ……   4180
9-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Siz de İbrahim’in makaammda n bir namaz yeri edinin…” (Âyet; 125)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4181
10-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Hani İbrâhîm o Beyt’in temelleri ni İs-mâîl ile birlikte yükseltiyordu (da ikisi şöyle duâ etmişlerdi): Ey Rabb’-imiz, bizden (şu hizmeti) kabul buyur. Şübhesiz Sen hakkıyle işiten, kemâliyle bilensin” (Âyet: 127)……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4183
11-Bâb: “Deyin ki: Biz Allah’a ve bize indirilen e îmân ettik…” (Âyet:
136)”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    4184
12-“…Senin üstünde durageldiğin (Ka’be’yi tekrar) kıble yapmamız o Ra-
sûl’e (sana) uyanları, ayağının iki ökçesi üzerinde geri dönecekler-       . ;\ den ayırdetmemiz içindir. Gerçi bu elbette büyük bir mes’eledir. Ancak bu Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler hakkında değil” (Âyet: 143)       ■■■■ babı…………………………………………………………………………………………….   4187
13-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Biz yüzünü çok kerre göğe doğru evirip çevirdiğini muhakkak görüyoruz. Şimdi seni herhalde hoşnûd olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Yüzünü Mescidi Haram tarafına çevir. : (Ey Mü’minler!) Siz de nerede bulunursa nız (namazda) yüzlerinizi o yana döndürün. Şübhe yok ki, kendileri ne kitâb verilenle r bunun Rabb’lerinden gelen bir gerçek olduğunu pek iyi bilirler. Allah onların yapacakla rından gafil değildir” (Âyet: 144)……… ……… ……… …..   4188
14- “And olsun ki, sen kendileri ne kitâb verilenle re her âyeti getirmiş olsan, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine tâbi’ olucu değilsin. Onların kimi kiminin kıblesine uyucu değildir. And olsun sana gelen bunca ilimden sonra, onların nevalarına uyacak olursan, o takdirde şübhesiz ve muhakkak yazık etmişlerden(sayılır)sin” (Âyet: 145) babı…………………………………………………………………………   4188
15-“Kendileri ne kitâb verdikler imiz onu öz oğullan gibi tanırlar. Öyle iken içlerinden bir güruh, kendileri bilip durdukları hâlde yine mutlakaa hakkı gizlerler . Hakk Rabb’indendir. O hâlde sakın şübhecilerden olma” (Âyet: 146-147) babı………………………………………………………..   4189
16-“Herkesin yüzünü kendine döndürücü olduğu bir yöneti vardır. Öyleyse siz de (ey mü’minler) hayır işlerine koşun, birbirini zle yarış edin. Nerede bulunursa nız Allah hepinizi (bir araya) getirecek tir. Şübhesiz ki, Allah herşeye hakkıyla kaadirdir” (Âyet: 148) babı………….   4190
17-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Şübhe yok ki; Safa ile Merve Allah’ın şeâirindendir. İşte kim o Beyt’i hacc veya umre kasdi ile ziyaret ederse, bunları güzelce tavaf etmesinde üzerine bir be’s yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse (mükâfatını görür). Çünkü Allah tâatlerin ecrini veren ve hakkıyle bilendir” (Âyet: 158)……… ……..   4192
18- Yüce Allah’ın şu kavli babı: “İnsanlar içinde Allah’tan gayrisini O’na emsal edinen adamlar vardır ki, onları Allah’a olan sevgi gibi severler, îmân edenlerin Allah’a sevgisi ise (herşeyden) sağlamdır. (Allah’a eşler uydurarak nefisleri ne) zulmedenl er azabı görecekleri zaman,
bütün kuvvetin hakîkaten Allah’ın olduğunu ve Allah’ın hakîkaten pek çetin azâblı bulunduğunu bilselerd i” (Âyet: 165)……… ……… ……… .   4195
19-Bâb: “Ey îmân edenler, maktuller hakkında size kısas yazıldı. Hür, hür ile; köle, köle ile; dişi, dişi ile (kısas olunur). Fakat kimin lehinde maktulün kardeşi tarafından cüz’î bir şey affolunur sa (kısas düşer).
.;■ Artık örfe uymak, onu güzellikle ödemek (lâzımdır). Bu, Rabb’iniz-den bir hafifletm e ve rahmettir . O hâlde kim bu (afv ve edâ)dan sonra (kaatile) tecâvüzde bulunursa, onun için pek acıklı bir azâb vardır” (Âyet:   178)……… ……… ……… ……… ……… .’……… ……… ……… ……… ……… ..    4196
20-“Ey îmân edenler, sizden evvelkile re yazıldığı gibi, sizin üzerinize de
oruç yazıldı. Tâ ki konmasınız” (Âyet: 183) babı……………………….   4199
21-“Oruç sayılı günlerdir. Artık sizden kim (o günlerde) hasta yâhud sefer üzerinde olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Gücü yetmeyenl er üzerine de bir yoksul doyumu fidye (lâzımdır). Bununla beraber kim gönül isteğiyle bir hayır yaparsa işte bu, onun için daha hayırlıdır. Oruç tutmanız sizin hakkınızda hayırlıdır, bilirseni z” (Âyet: 184) kavli babı……………………………………………….   4200
22-Bâb: “İçinizden kim o aya erişirse, onda oruç tutsun…” (Âyet: 185)    4202
23-“Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size halâl edildi. Onlar sizin için, siz de onlar için birer libâssınız. Allah nefisleri nize karşı za’f göstermekte olduğunuzu bildi de tevbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Artık (bundan sonra geceleri) onlara yaklaşın ve Allah’ın hakkınızda yazdığını İsteyin” (Âyet: 187) babı……………………………………………..   4204
24-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Sâdık fecr olan ak iplik kara iplikten size seçilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescidler de i’tikâfta bulunduğunuz zaman kadınlarınıza (geceleri de) yanaşmayın. Bu (hükümler) Allah’ın sınırlandır. Sakın onlara yaklaşmayın. İşte Allah âyetlerini böylece insanlara açıklar. Tâ ki korunsunl ar” (Âyet: 18T)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4204:
25-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “…İyilik ve tâat, evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyilik (Allah’tan) sakınandır. Evlere kapılarından gelin. Allah’tan sakının. Tâ ki muradınıza kavuşasmız” (Âyet: 189)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4206
26-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Fitne kalmaymca ya, dîn de yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse, artık zâlimlerden başkasına hiçbir husûmet yoktur” (Âyet: 193)……… ……… ……… ……… …   4207
27-Allah’ın şu kavli babı: “Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. (Dâima) iyilik edin. Çünkü Allah iyilik edenleri sever” (Âyet: 195)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4210
28-Allah’ın şu kavli babı: “Artık içinizden kim hasta olur yâhud da başından bir eziyeti bulunursa, ona oruçtan yâhud sadakadan yâhud da kurbândan biriyle fidye (vâcib olur)…” (Âyet: 196)……… ……… ……   4211
29-Bâb: “Kim hacca kadar umre ile fâidelenmek isterse.. .” (Âyet: 196)    4212
30-Bâb: “(Hacc mevsimind e ticâretle) Rabb’inizden rızk istemeniz de bir
günâh yoktur” (Âyet: 198)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4213
31-Bâb: “Sonra insanların döndüğü yerden siz de dönün. Allah’tan mağfiret isteyin. Şübhesiz ki, Allah çok mağfiret edicidir, çok merhamet
eyleyicid ir” (Âyet: 199)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    4214
32-Bâb: “İnsanlardan kimi de: Ey Rabb’imiz, bize dünyâda da güzellik ver, âhirette de güzellik ver ve bizi o ateş azabından koru, der” (Âyet: 201)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4216
33-Bâb: “Hâlbuki o, düşmanların en yamanıdır…” (Âyet: 204)……… ..   4217
34-“Yoksa siz, sizden evvel geçenlerin hâli başınıza gelmeden cennete giriverec eğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk lar ve sıkıntılar gelip çattı ve (çeşitli belâlarla) sarsıldılar ki, hattâ peygamber leri beraberin deki mü’minlerle birlikte: “Allah’ın yardımı ne zaman?’ diyordu. Gözünüzü açın, Allah’ın yardımı muhakkak yakındır” (Âyet: 214) babı   4218
35-Bâb: “Kadınlarınız sizin (çocuk yetiştiren) tarlanızdır. O hâlde tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Kendiniz için önden (iyi ameller) gönderin. Bir de Allah’tan korkun ve bilin ki, herhalde siz O’na kavuşacaksınız, îmân edenlere müjdele” (Âyet: 223)……… ……… ……… ……… …   4219
36-Bâb: “Kadınları boşadmız da iddetleri ni bitirdile r mi, aralarında meşru’ bir surette anlaştıkları takdirde artık kendileri ni kocalarına nikâh etmelerin e engel olmayın…” (Âyet: 232)……… ……… ……… ……… ……… .   4221
37-Bâb: “Sizden ölenlerin geride bıraktıkları zevceler kendi nefisleri ni    ” dört ay on gün bekletirl er. İşte bu müddeti bitirdikl eri zaman artık onların kendileri hakkında meşru’ veçhile yaptıkları şeyden dolayı size günâh yoktur. Allah, ne işlerseniz hakkıyle haberdârdır” (Âyet: 234)    4222
38-“Namâzları ve orta namazı muhafaza ediniz…” (Âyet: 238) babı.   4227
39-“Ve Allah için tam huşu’ ve tâatle dîvân durun”, yânî “Tam itaat ediciler olarak namaza durun” (Âyet: 238)……… ……… ……… ……… ……..   4227
40-Azîz ve Celîl olan Allah’ın şu kavli babı: “Fakat korkarsan iz, o hâlde (namazı) yürüyerek yâhud süvârî olarak kılın (bırakmayın). Tehlikede n emîn olduğunuz vakit ise yine Allah’ı, size bilmediğiniz şeyleri nasıl öğretti ise öyle anın” (Âyet: 239)……… ……… ……… ……… ………    4228
41-Bâb: “Sizden zevceleri ni geride bırakıp ölecek olanlar eşlerinin kendi evlerinde n çıkarılmayarak, yılına kadar fâidelenmelerini vasiyet etsinler. Onlar kendilikl erinden çıkarlarsa artık onların bizzat yaptıkları meşru’ işlerden dolayı size mes’ûliyet yoktur…” (Âyet: 240)………   4231
42-Bâb: “Hani İbrâhîm: ‘Ey Rabb’im, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster’
-demişti-…” (Âyet: 260)   ……… ..’……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4232
43-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Sizden herhangi biriniz arzu eder mi ki, hurmalard an, üzümlerden onun bir bahçesi oisun, altından ırmaklar aksın, orada kendisini n her çeşit meyveleri bulunsun, (fakat) ona ihtiyarlık çöksün, âciz ve küçük çocukları da olsun, derken o bahçeye içinde bir ateş bulunan bir bora isabet etsin de o yanıversin? İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz’-‘ (Âyet: 266)……… ……… ……… ……… ……… ……..;……… ……-…………………….   4233
44-Bâb: “Onlar insanlard an yüzsüzlük edip de birşey istemezle r…”(Â-
yet: 273)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4234
45-Bâb: “Hâlbuki Allah alışverişi halâF» ribâyı (faizi) haram kılmıştır”
(Âyet: 275)……… ……… ……… …….;……… ……… ……… ……… ……… …..,-    4235
46-Bâb: “Allah ribâyı mahveder” (Âyet: 276), onu tamâmiyle giderir    4236
47-Bâb: “(Eğer böyle yapmazsanız) Allah ve Rasûlü’nden mutlak bir harb
olunacağını bilin” (Âyet: 279)……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4237
48-Bâb: “Eğer borçlu darlık içinde bulunuyor sa, ona geniş bir zamana kadar mühlet verin. Sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseni z” (Âyet: 280)……… ……… ……… ……… ……… ..   4238
49-Bâb: “Öyle bir günden sakının ki, hepiniz o gün Allah’a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tastamam verilecek, onlara haksızlık edilmeyec ektir” (Âyet: 281)……… ……… ……… ……… ……… ………    4238
50-“(Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır.) Eğer siz içiniz-dekini açıklar yâhud gizlersen iz, Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra kimi dilerse ona mağfiret eder, kimi dilerse onu da azâblandınr. Allah herşeye kaadirdir” (Âyet: 284)……… ……… ……… ……… ……… ……..   4239
51-Bâb: “O Rasûl, Rabb’inden kendisine indirilen e îmân etti…” (Âyet;
285-286)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    4240
3-Âlu İmrân Sûresi…………………………………………………….. 4242
52-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    4242
53-(Bâb:) “Ondan bir kısmı muhkem âyetlerdir” (Âyet: 7)……… ………    4245
54-Bâb: “Ben onu da, zürriyetini de o taşlanmış şeytândan Sana sığındırırım” (Âyet: 36)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4247
55- Bâb: “Hakîkat, Allah’a olan ahidlerin e ve yeminleri ne bedel az bir bahâyı satın alanlar, işte onlar; onlar için âhirette hiçbir nasîb yoktur -hiçbir hayır yoktur…” (Âyet: 77)……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4249
56-“De ki: Ey kitâblilar, hepiniz bizimle sizin aranızda müsâvî (ve âdil)
bir kelimeye gelin: Allah’tan başkasına tapmayalım…” (Ayet: 64)    4251
57-Bâb: “Siz sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcayıncaya kadar asla iyiliğe ermiş olmazsınız. Her ne infâk ederseniz şübhesiz Allah onu bilir” (Âyet: 92)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4259
58-Bâb: “…De ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat’ı getirin de onu
okuyun” (Âyet: 93)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4260
59-Bâb: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz…” (Âyet: .   110)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4263
60-Bâb: “O zaman içinizden iki zümre za’f göstermişti. Hâlbuki onların yardımcısı Allah’tı. Mü’minler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdır” fÂyet:  122)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …v….. ..   4263
61-Bâb: “İşten hiçbirşey sana âid değildir…” (Âyet: 128)……… ……… ..   4264
62-Bâb: “Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu…” (Âyet: 153) ..   4266
63-“Sonra o kederin ardından Allah üzerinize öyle bir emînlik, öyle bir
uyku indirdi ki…” (Âyet: 154) kavli babı…………………………………….   4267
64- “Kendileri ne yara isabet ettikten sonra yine Allah’ın ve RasûTün da’-vetine icabet edenler (hele) içlerinden iyilik yapanlar (fenalıktan) sakınanlar için pek büyük mükafat vardır” (Âyet: 172) babı………….   4268
65- Bâb: “Onlar Öyle kimselerd ir ki, halk kendileri ne: (Düşmanlarınız olan) insanlar size karşı ordu topladılar, o hâlde onlardan korkun dedi de, bu söz onların îmânını artırdı ve: Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, dediler” (Âyet: 173)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4269
66-Bâb: “Allah’ın fazlından kendileri ne verdiğini (harcamakt a) cimrilik edenler sakın bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar…” (Âyet:   180)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …    4270
67-Bâb: “(And olsun ki, mallarınız ve canlarınız hususunda imtihana çekileceksiniz.) Sizden evvel kendileri ne kitâb verilenle rden ve Allah’a eş tanıyanlardan da herhalde incitici (birçok) laflar işiteceksiniz…” (Âyet: 186)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4271
68-Bâb: “Getirdikl eriyle sevinen, yapmadıklarıyle de övülmelerini arzu eden kimseler; onların azâbdan kurtulaca k bir yerde bulunacak larını sakın sanma. Onlara pek acıtıcı bir azâb vardır” (Âyet: 188)…….   4275
69-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Hakikat göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde temiz akıl sahihleri için elbette ibret verici deliller vardır” (Âyet: 190)……… ……… ……… ……   4277
70-“Onlar ayakta iken, otururken, yanları üstünde yatarken hep Allah’ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler (ve şöyle derler): Ey Rabb’imiz, Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pâk ve münezzehsin. Bizi ateş azabından koru” (Âyet: 191) babı……………………………………………………………………………………   4278
7l-Bâb: “Ey Rabb’imiz, hakikat Sen kimi o ateşe sokarsan, şübhesiz onu hor ve hakîr edersin. (Orada) zâlimlerin hiçbir yardımcıları da yoktıfr” (Âyet: 192)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4280
72-Bâb: “Ey Rabb’imiz, doğrusu biz ‘Rabb’inize inanın’ diye insanları îmâna çağıran bir da’vetçiyi işitip hemen îmâna geldik. Ey Rabb’imiz, artık bizim günâhlarımızı mağfiret et, kusurlarımızı ört, canımızı da
<* iyilerle beraber al. Ey Rabb’imiz, Sen’in rasûllerine karşı bize va’det-tiklerini ver bize. Kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma. Şübhe yok ki, Sen asla sözünden dönmezsin” (Âyet: 192-194)……… ……… …..   4281
4-en-Nisâ Sûresi………………………………………………………… 4283
73- Bâb: “Eğer yetîm kızlar hakkında adaleti yerine getiremey eceğinizden korkarsanız…” (Âyet: 3)……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    4284
74-Bâb: “(Velîlerden) kim zengin ise (yetîmin malını yemekten) kaçınsın. Kim de fakîr ise, o hâlde örfe göre yesin. Artık onlara mallarını teslim ettiğiniz vakit karşılarında şâhid bulunduru n. Tam bir hesâb sorucu olmak bakımından ise Allah yeter” (Âyet: 6)……… ……… …..   4287
75-Bâb: “Mîrâs taksîm olunurken (mîrâsçı olmayan) hısımlar, yetimler, yoksullar da hazır bulunursa kendileri ne ondan (birşey vererek) n-ziklandınn, (gönüllerini alacak) güzel sözler de söyleyin” (Âyet:     4288
76-Bâb: “Allah size mîrâs taksimini şöyle tavsiye eder: Çocuklarınızda erkeğe iki dişinin payı mikdârıdır…” (Âyet: 11)……… ……… ……… …….   4288
77-Bâb: “Zevceleri nizin çocuğu yoksa terîkesinin yansı sizindir. Eğer on-lann çocuğu varsa, size terîkesinden (düşecek hisse) dörtte birdir…” (Âyet:   12)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4290
78-Bâb: “… Kadınlara zorla mirasçı olmanız ve onları -kendilerine verdiğiniz mehirden birazını giderebil meniz için- tazyîk etmeniz size ha-lâl olmaz…” (Âyet: 19)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4291
79-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “(Erkek ve dişiden) herbiri için baba ve ananın, yakın hısımların terîkelerinden de vârisler yaptık. Akd ile yeminleri nizin bağladığı kimselere de hisseleri ni verin. Allah herşeyin üstünde hakîkî bir şâhiddir” (Âyet: 33)……… ……… ……… ……… ………    4292
80-Yüce Allah’ın şu kavli; “Şübhesiz ki, Allah zerre kadar haksızlık etmez. Bir iyilik olursa onu kat kat arttırır. Kendi canibinde n pek büyük bir mükâfat verir” (Âyet: 40)……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4294
81-Bâb: “Her ümmetten birer şâhid, onların üzerine de seni bir şâhid
olarak getirdiğimiz zaman nice olur?” (Âyet: 41)……… ……… ……… ..   4297
82-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “…Eğer hasta olur, ya bir sefer^ üzerinde
bulunursa nız yâhud sizden biriniz ayakyolun dan gelirse.. .” (Âyet: 43)    4299
83-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, Allah’a itaat edin. Ra-
sûl’e ve sizden olan emir sahihleri ne de itaat edin…” (Âyet: 59) .   4301
84-Bâb: “Öyle değil. Rabbine and olsun ki, onlar aralarında kimi oraya, kimi buraya çektikleri (kavga ettikleri) şeylerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden yürekleri hiç sıkıntı duymadan tam teslimiye tle teslîm olmadıkça îmân etmiş olmazlar” (Âyet: 65)……… .   4301
85-Bâb: “(Kim Allah’a ve Rasûl’e itaat ederse, işte onlar) Allah’ın kendileri ne ni’metler verdiği peygamber lerle, sıddîklarla, şehîdlerle, iyi adamlarla beraberdi rler. Onlar ne iyi arkadaştır!” (Âyet: 69)……..   4303
86-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Size ne oluyor ki, Allah yolunda -ve acz ve ıztırâb içinde bırakılıp: “Ey Rabb’imiz, bizi ahâlîsi zâlim olan şu memlekett en çıkar, bize tarafından bir sâhib gönder, bize katından bir yardımcı yolla’ diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda- düşmanla çarpışmıyorsunuz?” (Âyet: 75)……… ……… ……… ……… ……… …   4304
87-Bâb: “Siz hâlâ niçin münafıklar hakkında -Allah onları kazandıkları ■ (günâhlar) yüzünden tepesi aşağı getirdiği hâlde- iki zümre oluyor-“‘     sunuz?…” (Âyet: 88)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    4305
88-Bâb: “Onlara emînlik veya korku haberi geldiği zaman, onu yayıve-
rirler (yânî ortaya çıkarırlar)” (Âyet: 83)……… ……… ……… ……… ……   4306
89-Bâb: “Kim bir mü’mini kasden öldürürse cezası, içinde ebedî kalıcı
olmak üzere cehennemd ir—” (Âyet: 93)……… ……… ……… ……… ……..   4308
90-Bâb: “Size (müslümânca) selâm verene, ‘Sen mü’min değilsin’ demeyin.. ..” (Ayet: 94)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4309
91-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Mü’minlerden özür sahibi olmaksızın (evlerinde) oturanlar la, Allah yolunda mallanyle, canlanyle savaşanlar bir olmaz…” (Âyet: 95)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    4310
92-Bâb: “Öz nefisleri nin zâlimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki: ‘Ne işte idiniz?’ Onlar: ‘Biz yeryüzünde (dînin emirlerin i uygulamak tan) âciz kimselerd ik!1 derler.Me lekler de: ‘Allah’ın arzı geniş değil miydi? Siz de orada hicret edeydiniz ya!’ derler. İşte ;; onlar (böyle); onların barınakları cehennemd ir. O ne kötü bir yerdir” (Âyet: 97)……… ……,………………………………………..-…………………………..   4312
93-Bâb: “Erkeklerd en, kadınlardan, çocuklardan za’f ve acz İçinde bira-kılılıp da hiçbir çâreye gücü yetmeyen ve (hicrete) bir yol bulamayan lar müstesna” (Âyet: 98)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4314
94-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “İşte onlar (böyle). Allah’ın onları affedeceğini umabilirl er. Allah çok affedici, çok mağfiret eyleyicid ir” (Âyet: 99)……… ……… ……… ……… ……… ……… ..■……… ……… ……… ……… ……… ……   4314
95-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “… Eğer size yağmurdan bir eziyet olursa, yâhud hasta bulunursa nız silâhlarınızı koymanızda üzerinize vebal yoktur -fakat yine bütün ihtiyat tedbîrlerini alın. Şübhe yoktur ki, Allah kâfirlere hor ve hakîr edici bir azâb hazırlamıştır-” (Âyet: 102)    4315
96-Bâb: “Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki: Onlara dâir fetvayı size Allah veriyor.. . yetîm kızlar… hususunda Kitâb’da size karşı okunup duran âyetler…” (Âyet: 127)……… ……… ……… ……… ……… ….   4316
97-Bâb: “Eğer bir kadm kocasının uzaklaşmasından yâhud kendisind en
yüz çevirmesinden endîşe ederse…” (Âyet: 128)……… ……… ……… ..   4317
98-Bâb: “Şübhesiz münafıklar cehennemi n en aşağı tabakasındadırlar…”
(Âyet: 145)  ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4319
99-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Nuh’a, ondan sonraki peygamber lere vah-yettiğimiz ve İbrâhîm’e, İsmail’e, İshâk’a, Yâ’kûb’a, evlâdlanna, îsâ’-ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyeyled iğimiz ve Davud’a Zebur verdiğimiz gibi şühbesiz sana da vahyettik biz” (Âyet: !63)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4320
100-Bâb: “Senden fetva isterler. De ki: Allah, babası ve çocuğu olmayanın mîrâsı hakkındaki hükmü şöylece açıklar: Eğer evlâdı ve babası olmayan bir erkek ölür, onun bir tek kızkardeşi kalırsa, terîkesinin ■'””   yarısı onundur. Eğer mîrâsçı erkek kardeş ise, çocuksuz (ve baba-
bız) olan kızkardeşinin bıraktığının tamâmım alır)” (Âyet: 176) …   4321
5-el-Mâide Sûresi………………………………………………………. 4323
101-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “… Bu gün sizin dîninizi kemâle erdir-
dim…” (Âyet: 3)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……’……… …….   4324
102-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Su bulamamışsanız, o vakit tertemiz bir
toprakla teyemmüm edin…” (Âyet: 6)……… ……… ……… ……… ……… …   4325
103-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “… Artık sen Rabb’inle beraber git! Bu
suretle ikiniz harbedin! Biz muhakkak burada oturucula rız” (Âyet: 24)   4329
104-Bâb: “Allah’a ve Rasûlü’ne harb açanların, yeryüzünde fesâdçüığa koşanların cezası, ancak öldürülmeleri, ya asılmaları yâhud elleriyle ayaklarının çapraz olarak kesilmesi yâhud da (bulundukl arı) yerden sürülmeleridir…” (Âyet: 33)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4330
105-Yüce Allah’ın “Bütün yaralar birbirine kısastır…” (Âyet: 45) kavli
babı;-,……………………………………………………….”……… ……… ……… ..■……… .   4333
106-Bâb: “Ey Rasûl, Rabb’inden sana indirilen i tebliğ et…” (Âyet: 67)    4334
107-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Allah sizi yemînlerinizdeki lâğvdan dolayı sorumlu tutmaz…” (Âyet: 88)……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4335
108-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, Allah’ın size halâl ettiği o en temiz ve güzel şeyleri (nefsinize) haram kılmayın…” (Âyet: 87)    4336
109-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, içki, kumar, dikili taşlar, fal okları ancak şeytânın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki, muradınıza eresiniz” (Âyet: 90)……… ……… .   4338
110-Bâb: “îmân edip de güzel güzel amellerde bulunanla r, (bundan sonra haramlard an) sakındıkları, îmânlarında sebat ile iyi iyi işlere devam ettikleri, sonra dâima sakınıp iyice inandıkları ve yine sakınmakta devam ve ısrar ile güzel işlerle uğraştıkları takdirde (haram kılınmazdan önce) tattıklarında üzerlerine hiçbir suç yoktur. Allah, iyi ve gü- . zel hareket eden muhsinler i sever” (Âyet: 93)……… ……… ……… …..   4340
111-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, size açıklanırsa fenanıza gidecek şeyleri sormayın…” (Âyet:101)……… ……… ……… ………    4342
112- Şu kelâm(m tefsîri) babı:’ ‘Allah ne Bahîra’dan, ne Sâibe’den, ne Va-
sîle’den, ne de Hâm’dan hiçbirini meşru’ kılmamıştır…” (Âyet: 103)    4344
113-Bâb: “… Ben içlerinde bulunduğum müddetçe üzerlerinde bir kont-rolcü idim. Fakat Sen beni vefat ettirip (içlerinden alınca, üstlerinde görüp gözetici yalnız Sen oldun. Zâten Sen herşeye hakkıyle şâhidsin” (Âyet:  117)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4347
114-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Eğer kendileri ne azâb edersen, şübhe yok ki, onlar Senin kullarındır. Eğer onları mağfiret edersen, şübhesiz Sen mutlak gâlib, yegâne hüküm ve hikmet sahibi olansın” (Âyet: 118)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4348
6-el-En’âm Sûresi………………………………………………………. 4350
115-Bâb: “Gaybın anahtarla n O’nun yanındadır. Kendinden başkası bunları bilmez…” (Âyet: 59)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4352
116-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “De İd: O size üstünüzden, yâhud ayaklarınızın altından bir azâb göndermeğe veya sizi birbirini ze katıp kimi-.    nizden kiminin hıncını tattırmaya kaadirdir …” (Âyet: 65)……… …..   4354
117-Bâb: “îmân edip de îmânlarını haksızlıkla karıştırmayanlar” (Âyet:
82)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4355
118-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Yûnus’u ve Lût’u da hidâyete ilettik. Her-
birine âlemlerin üstünde yüksek meziyetle r verdik” (Âyet: 86)…..   4355
119-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “İşte o peygamber ler Allah’ın hidâyet ettiği kimselerd ir. O hâlde sen de onların gittiği doğru yolu tutup ona uy…” (Âyet: 90)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4356
120-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Biz Yahûdîler’e bütün tırnaklı hayvanları haram ettik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da üzerlerine haram kıldık. Bunların sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan yâhud kemiğe karışan (yağlar bu hükümden) müstesnadır. Bu haram kılmayı onlara zulümlerinden dolayı ceza olarak yaptık. Biz elbette doğru söyleyicileriz” (Âyet:  146)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4358
121-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “… Kötülüklerin açığına da, gizlisine de
yaklaşmayın…” (Âyet: 151)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4359
122-Yüce Allah’ın: “Muhakkak Allah bunu haram etti diye bildiğini söyleyecek şâhidlerinizi getirin! de…” (Âyet: 150)……… ……… ……… ….   4361
7-el-A’râf Sûresi……………………………………….,………………. 4363
123-Azîz ve Celîl olan Allah’ın şu kavli babı: “De ki: Rabb’im ancak hayâsızlıkları, onların açığını, gizlisini (ve her türlü günâhı, haksız isyanı, Allah’a -hiçbir zaman bir burhan indirmediği- herhangi birşeyi eş tutmanızı, Allah’a bilmeyeceğiniz şeyleri isnâd etmenizi) haram etmiştir” (A^   33)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4366
124-Bâb: “Vaktaki Mûsâ ta’yîn ettiğimiz vakitte geldi, Rabb’i ona (ilâhî sö-f zünü) söyledi. Mûsâ: ‘Rabb’im, göster bana Sen’i göreyim’ dedi. Yüce Allah: ‘Sen beni kat’iyyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilir se Sen de beni görürsün’ buyurdu. Derken Rabb’i o dağa tecellî edince, onu paramparça ediverdi. Mûsâ da baygın yere^ düştü. Aydınca: ‘Seni tenzîh ederim. Sana tevbe ettim. Ben îmân edenlerin ilkiyim’ dedi” (Âyet: 143)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    4367
125-Bâb: “el-Mennuve’s-selvâ = Kudret helvası ve bıldırcın” (Âyet: 160)    4369
126-Bâb: “De ki: Ey insanlar, şübhesiz ben göklerin ve yerin mülk ve tasarrufu na mâlik olan, kendisind en başka hiçbir tanrı bulunmaya n, hem ^ dirilten, hem öldüren Allah’ın size, hepinize gönderdiği elçisiyim. O hâlde Allah’a ve O’nun ümmî nebî olan Rasûlü’ne -ki kendisi de o Allah’a ve O’nun sözlerihe îmân etmekte olandır- îmân edin, O’na tâbi’ olun. Tâ ki doğru yolu bulmuş olasınız” (Âyet: 158)……… ……… ….   4370
127-Yüce Allah’ın: “Hıtta deyiniz” (Âyet: 161) kavli babı………………….   4372
128-Bâb: “Sen afv yolunu (kolaylığı) tut, iyiliği emret, câhillerden yüz çevir”
(Âyet: 199)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4373
8-el-Enfâl Sûresi………………………………………………………… 4376
129-Bâb: “Şübhesiz yerde yürüyen hayvanların Allah katında en kötüsü, hakkı akıllarına sokmaz (ve hakkı duyup söylemez olan) sağırlar ve dilsizler dir” (Âyet: 22)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4378
130-Bâb: “Ey îmân edenler, sizi, size hayât verecek şeylere da’vet ettiği zaman Allah’a ve Rasûlü’ne icabet edin. Bilin ki, şübhesiz Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz hakîkaten yalnız O’na dönüp toplanaca ksınız” (Âyet: 24)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4379
131-.”Hani bir zaman da: ‘Yâ Allah, eğer bu Sen’in katından (gelme) hakkın kendisi ise, durma bizim üstümüze gökten taş yağdır yâhud bize acıtıcı bir azâb getir’ demişlerdi” (Âyet: 32)……… ……… ……… ……… .   4380
132-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Hâlbuki sen içlerinde iken, Allah onları azâblandırıcı değildi. Onlar istiğfar ederlerke n de Allah yine onları azâblandıncı değildir” (Âyet: 33)……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4381
133-Bâb: “Bir fitne kalmaymca ya ve dîn tamâmiyle Allah’ın oluncaya kadar onlarla muharebe edin…” (Âyet: 39)……… ……… ……… ……… ……   4382
134-Bâb: “Ey Peygamber, mü’minleri harbe teşvîk et. Eğer içinizden sabr ve sebata mâlik yirmi kişi bulunursa, onlar ikiyüze galebe ederler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfirlerden binini yener. Çünkü onlar anlamazla r güruhudur” (Âyet: 65)……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4385
135-Bâb: “Şimdi Allah sizden yükü hafiflett i. Bildi ki, sizde muhakkak bir za’f vardır. O hâlde eğer içinizden sabırlı yüz kişi olursa, ikiyüzü ye-nerler, eğer sizden bin kişi olursa ikibine galebe ederler Allah’ın izniyle. Allah sabr ve sebat edenlerle beraberdi r” (Âyet: 66)……… ..   4387
9-Berâe Sûresi…………………………………………………………… 4388
136-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Müşriklerin içinden kendileri ile muahede ettikleri nize Allah’tan ve Rasûlü’nden bir ültimatomdur” (Ayet: 1)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4391
137-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “(Ey müşrikler!) Yeryüzünde dört ay daha (güvenlikle) dolaşın. Bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakabilecekler değilsiniz. Allah herhalde kâfirleri rüsvây edicidir” (Ayet: 2)……… ……… .   4393
138-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ve bu, en büyük hacc günü Allah’tan ve Rasûlö’nden insanlara (şöyle) bir i’lâmdır: Allah ve Rasfılü müşriklerden artık kesinlikl e uzaktır. Eğer tevbe ve dönüş ederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz, şunu bilin ki şübhe-siz, siz Allah’ı aciz bırakabilecekler değilsiniz. O küfredenlere acıtı-cı bir azabı müjdele” (Âyet: 3)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4394
139-Bâb: “Muahede yaptığınız müşriklerden size hiçbirşey eksiklik yapmamış, aleyhiniz de hiçbir kimseye yardım etmemiş olanlar (bu hükümden) müstesnadır” (Âyet: 4)……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4395
140-Bâb: “(Eğer ahidlerin den sonra yine andlannı bozarlar ve dîninize saldırırlarsa) küfrün önderlerini hemen öldürün. Çünkü onlar andla-rı olmayan adamlardır…” (Âyet; 12)……… ……… ……… ……… ……… …..   4396
141-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Altını ve gümüşü yığıp biriktiri p de onları Allah yolunda harcamaya nlar, işte bunlara pek acıklı bir azabı muştula” (Âyet: 34)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..:……… ………     4397
142-Azîz ve Celîl olan Allah’ın şu kavli babı: “O gün bunlar, üzerlerine yakılacak cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da o kimseleri n alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak; işte bu nefisleri niz için toplayıp sakladıklarınız! Artık saklayıp istifçilik ettiğiniz bu nesneleri tadın! (denilecek)” (Âyet: 35)……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4399
143-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Hakikatte ayların sayısı Allah yanında,
Allah’ın Kitâbı’nda -tâ gökleri ve yeri yarattığı günden beri- oniki ay-           *
dır. Onlardan dördü haram olanlardır” (Âyet: 36)……… ……… ………    4400   ■
144- Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Eğer siz ona yardım etmezseni z, kâfir-ler onu (Mekke’den) çıkardıkları zaman ikinin ikincisin den ibaret iken bizzat Allah ona yardım etmişti. O zaman onlar mağaranın içindeydiler. Peygamber, o vakit arkadaşına: ‘Tasalanma, Allah hiç şübhe yok           t bizimle beraberdi r’ diyordu” (Âyet: 40), yânı Allah bizim yardımcımızdır, diyordu.. ……… ……… ……… ……… ……… ……:……… ……… ……… …….   4401
145-Yüce Allah’ın: “Kalbleri müslümânhğa alıştırılmak istenenle re…” (Âyet:
60) kavli babı……………………………………………………………………………..   4406
146-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Sadakalar da, bağışlarda bulunan mü’-minlerle bir türlü, güçlerinin yetebildiğinin başkasını bulamayan fakirlerl e diğer bir türlü eğlenenler; Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için pek acıtıcı bir azâb da vardır” (Âyet: 79)……… ……… …..   4407
147-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Onlar için istiğfar et yâhud istiğfar etme. Eğer onlar için yetmiş defa istiğfar dahî etsen, yine Allah kendileri ni asla mağfiret etmeyecek tir.” (Âyet: 80)……… ……… ……… ……..   4408
148-Yüce Allah’ın: “Onlardan hiçbir kimseye ebedî duâ etme, kabrinin başında da durma” (Âyet: 84) kavli babı……………………………………….   4411
149-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Onlara döndüğünüz zaman kendileri nden vazgeçmeniz için Allah’a and edecekler . O hâlde onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanagel diklerini n cezası olarak varacakla rı yer de cehennemd ir” (Âyet: 95)……… ……… ……… ……… …..    4412
150-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kendileri nden hoşnûd olmanız için size yemîn edecekler . Eğer siz onlardan razı olursanız, şübhesiz Allah o fâsiklar güruhundan razı olmaz” (Âyet: 96)……… ……… ……… ……… .   4413
151-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Diğer bir kısmı da günâhlarını i’tirâf ettiler. Onlar iyi bir ameli başka bir kötü ile karıştırmışlardır. Olur ki, Allah onların tevbeleri ni kabul eder. Çünkü Allah şübhesiz çok şefkatli, çok merhametl idir” (Âyet: 102)……… ……… ……… ……… ……… …   4413
152-Yüce-Allah’ın şu kavli babı: “Ne Peygamber’in, ne de mü’min olanların müşriklere mağfiret dilemeler i doğru değildir…” (Âyet: 113) ..   4415
153-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “And olsun ki, Allah ve Peygamber i, içlerinden birtakımının gönülleri hemen hemen eğrilmek üzere iken güçlük zamanında ona tâbi’ olan Muhâcirler’le Ensâr’ı da tevbeye muvaffak kıldı ve sonra onların bu tevbeleri ni kabul eyledi. Çünkü O çok şefkatli, çok merhametl idir” (Âyet: 117)……… ……… ……… …..   4416
154-Bâb: “Geri bırakılan (ve haklarında hüküm geciken) üç kişinin tevbeleri ni de kabul etti. Çünkü yeryüzü bunca genişliğine rağmen on-
.; lara dar gelmiş, vicdanları kendileri ni sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah(m hışmın)dan yine Allah’tan başka sığınacak hiçbir yer olma-
‘.j ■     dığıru anladılar (da bundan) sonra Allah onları da eski hâllerine dön-
■ sünler diye tevbeye muvaffak buyurdu. Şübhesiz ki, Allah, evet ancak O tevbeyi en çok kabul eden, hakkıyle merhamet eyleyendi r” (Âyet: 118)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4418
155-Bâb: “Ey îmân edenler, Allah’ın korumasına girin, bir de sâdık olanlarla beraber olun” (Âyet: 119)……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4420
156-Bâb: “And olsun size kendinizd en Öyle bir rasûl gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür.   Mü’minlere   cidden   şefkatlidir,   çok   merhametl idir”   (Âyet: ‘      128-129)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4421
10-Yûnus Sûresi…………………………………………………………4425
157- Bâb: Ve İbnu Abbâs şöyle demiştir: “O su ile yeryüzünün nebatı karıştı”
(Âyet: 24), “O su ile her renk nebat bitti”……… ……… ……… ……… ….   4425
158-Bâb: “İsrâîl oğulları’nı denizden geçirdik. Hemen Fir’avn, askerleri yle beraber zulmedere k ve saldırarak arkalarına düştü. Nihayet su onu boğmaya başlayınca şöyle dedi: ‘İnandım. Hakîkat İsrâîl oğulları’nın îmân ettiğinden başka tanrı yokmuş. Ben de müslümânlardanım” (Âyet: 90)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4427

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: