CİLD 8

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 8

KiTÂBU FADÂİLU ASHÂBİ’N-NEBÎ(S)’İN DEVAMI
15-Zühre kabilesin e mensûb olan Sa’d ibn Ebî Vakkaas(R)’ın menkabe-
leri babı……………………………………………………………………………………..-.   3509
16-Peygamber(S)’in kadın tarafından olan hısımlarının zikri babı……   3511
17-Peygamber’in âzâdlısı Zeyd ibn Hârise(R)’in menkabele rl babı…..   3513


18-Usâme ibn Zeyd’in zikri babı………………………………………………………   3514
19-Bâb…………………………………………………………………………………………….    3516
20-Umer ibnu’l-Hattâb’ın oğlu Abdullah(R)’ın menkabele ri babı………   3518
21-Ammâr ve Huzeyfe(R)’nin menkabele ri babı………………………………   3520
22-Ebû Ubeyde ibnu’l-Gerrâh(R)’ın menkabele ri babı………………………   3523
23-Mus’ab ibnu Umeyr(R)’in zikri babı…………………………………………….   3524
24-el-Hasen ile el-Hüseyin(R)’in menkabele ri babı…………………..;……..   3525
25-Ebû Bekr’in himayesin de bulunan Bilâl ibn Rebâh(R)’in menkabeie-
ri babı…………………………………….;……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   3528
26-AbdulIah ibn Abbâs(R)’ın zikri’babı……………………………………………   3529
27-Hâlid ibnu’l-Velîd(R)’in menkabele ri babı……………………………………   3530
28-Ebû Huzeyfe’nin âzâdlısı olan Sâlim(R)’in menkabele ri babı………   3531
29-Abdullah ibn Mes’Ûd(R)’un menkabele ri babı……………………………..   3532
3O-Muâviye ibnu Ebî Sufyân(R)’ın zikri babı……………………………………   3535
31-Fâtıma aleyhi’s-selâm’m menkabele ri babı………………………………….   3537
32-Âişe(R)’nin fadlı babı………………………………………………………………….   3537
3962/Sahîh-i Buhâiî ve Tercemesi
63-KİTÂBU MENÂKIBİ’L-ENSÂR
(Ensâr’ın Menkabele rî Kitabı)
(162 Hadis)
(Ve Yüce Allah’ın şu kavli:)
“Onlardan evvel (Medine’yi) yurt ve İmân (evi)
edinmiş olan kimseler, kendileri ne hicret edenlere
sevgi beslerler . Onlara verilen şeylerden dolayı
göğüslerinde bir ihtiyâç (meyli) bulmazlar .
Kendileri nde fakirlik ve ihtiyâç olsa bile (onları) öz
canlarından daha üstün tatarlar. .” (el-Haşr: 9)
l-Peygamber(S)’in: “Eğer hicret olmasaydı, muhakkak ben Ensâr’dan olurdum” sözü babı…………………………………………………………………….   3547
2- Peygamber(S)’in Muhacirle rle Ensâr arasında kardeşlik kurması babı   3548 3-“Ensâr’ı sevmek îmândandır” babı……………………………………………..   3551
4-Peygamber(S)’in Ensâr’a hitaben: “Sizler bana insanların en sevim-
lilerinde nsiniz” sözü babı……………………………………………………………   3552
S-Ensâr’a tâbi’ olanlar babı……………………………………………………………   3553
6-Ensâr yurtlarının fadh babı…………………………………………………………   3554
7-Peygamber(S)’in Ensâr’a hitaben: “Sizler havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabredini z” sözü babı………………………………………….   3556
8-Peygamber(S)’in “Ensâr’a ve Muhâcirler’e iyilik ihsan eyle” duası babı 3558
9-Bâb: “Onlar kendileri nde fakirlik ve ihtiyâç olsa bile (Muhâcirler’i)
öz canlarından daha üstün tutarlar” (el-Haşr: 9)……… ……… ……… ..   3559
10-Peygamber(S)’in: “Ensâr’ın iyilik edenlerin den kabul edin, kötülük
edenlerin in kusurlarından da vazgeçin” sözü babı……………………..   3561
11-Sa’d ibn Muâz(R)’ın menkabele ri babı…………………………………;…….   3563
12-Useyd ibn Hudayr ile Abbâd ibn Bişr(R)’in menkabele ri babı……..   3565
13-Muâz ibn Cebel(R)’in menkabele ri babı……………………………………..   3566
14-Sa’d ibn Ubâde(R)’in menkabesi babı……………………………………….’..   3567
15-Ubeyy ibnu Ka’b(R)’ın menkabele ri babı…………………………………….   3568
16-Zeyd ibn Sâbit(R)’in menkabele ri babı……………………………………….   3569
17-Ebû Talha(R)’mn menkabele ri babı……………………………………………..3570
18-Abdullah ibnu SeIâm(R)’ın menkabele ri babı……………………………..   3571
19-Peygamber(S)’in Hadîce İle evlenmesi ve Hadîce(R)’nin fazileti babı    3574
20-Cerîr ibnu Abdillah el-Becelî(R)’nin zikri babı…………,…………………   3578
21-Huzeyfe ibmı’l-Yemân el-Absî(R)’nin zikri babı…………………………..   3579
22-Utbe ibnu Rabîa’nın kızı Hind(R)’in zikri babı…………………………….   3580
23-Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl’in hadîsi babı………………………………………   3582
İçindekiler/3963
24-Ka’be’nin bina edilmesi babı…………………………………………………■…..   3585
25-Câhiliyet günleri babı………:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   3586
26-Câhiliye devrinde kasâme yemîni……………………………………………….   3595
27-Peygamber(S)’in Allah tarafmdan peygamber gönderilmesi babı..   3601
28-Peygamber(S)’in ve sahâbîlerinin Mekke’de iken müşriklerden ma’-
rûz kaldıkları eziyetler babı………………………………………………………..   3602
29-Ebû Bekr es-Sıddîk(R)’in İslâm’a girişi babı……………………………….   3607
30-Sa’d ibn Ebî Vakkaas(R)’ın İslâm’a girişi babı…………………………….   3608
31-Cinn’in zikri babı………………………………………………………………………..   3608
32-Ebû Zerr el-Gıfârî(R)’nin İslâm’a girmesi babı……………….’……… ……   3611
33-Saîd ibnu Zeyd(R)’in İslâm’a girişi babı…………………………………….;   3614
34-Umer ibnu’l-Hattâb(R)’ın İslâm’a girişi babı……………………………….-.   3615
35-Ay’ın ikiye bölünmesi babı………………………………………………………….   3619
36-Habeşistan’a hicret babı…………………………………………………………….;   3621
37-Habeş hükümdarı Necâşî’nin ölümü babı…………………,………………..   3627
38-Kureyş müşriklerinin Peygamber (S) aleyhine ahidleşmeleri babı    3628
39-Ebû Tâlib kıssası babı…………………’……… ……… ……… ……… ……… ……..   3629
40-el-İsrâ hadîsi ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kulunu bir gece Mescidi Haram’dan Mescidi Aksâ’ya kadar götüren (Allah), her türlü eksiklikt en) münezzehtir” (el-İsrâ: 1)……… ……… ……… ……… ……… …….   3632
41-Mi’râc (kıssası) babı…………………………………………………………………..   3633
42-Ensâr’ın Mekke’de Peygamber(S)’in huzuruna elçilikle gelmeleri ve
Akabe Bey’atı babı…………………………………………………….;……… ………    3642-
43-Peygamber(S)’in Âişe ile evlenmesi, Âişe’nin (Hicret’ten sonra) Me-
dîne’ye gelmesi ve Peygamber’in Âişe ile güvey odasına girmesi babı    3645
44-Peygamber (S) ile sahâbîlerinin Medine’ye hicret etmeleri babı…   3647 45-Peygamber(S)’in ve sahâbîlerinin Medine’ye gelişleri babı…………   3680
46-Muhâcir’in hacc ve umre ibâdetini bitirdikt en sonra Mekke’de ikaa-
meti(nin hükmü) babı…………………………………………………………………   3688
47-Târîh ve sahâbfler İslâm Târîhi’nin başlangıcını hangi vak’adan ta’-
yîn ve i’tibâr ettiler? babı……………………………………………………………   3689
48-Peygamber(S)’in: “Yâ Allah! Sahâbflerim için hicretler ini tamamla” sözü ve Mekke’de ölenler için mersiyesi (yânî onlara acıyıp yanması) babı………………………………………..,…………………………………………….   3692
49-Bâb: Peygamber (S) sahâbîleri arasındaki kardeşliği nasıl kurdu?    3695 50-Bâb…………………………………………………………………………………………….   3696
51-Peygamber (S) Medine’ye geldiği zaman Yahûdîler’in (kendisi ile siyâsî münâsebet kurmak için) Peygamber’e gelmeleri babı………….   3699
3964/Sahîh-i Buhâii ve Tercemesi 52-Selmân el-Fârisî(R)’nin İslâm’a girmesi babı………………………………   3702
64-KİTÂBU’L-MAĞÂZÎ
(Peygamber’in Gazveleri Kitabı)
(455 Hadîs)
1-Uşeyre yâhud Useyre gazvesi babı………………………………………………   3705
2-Peygamber(S)’in (Bedir harbinden önce) Bedir’de öldürülecek olan
kimseleri zikredip söylemesi babı……………………………………………….   3708
3-Bedir gazvesi kıssası babı…………………………………………………………..   3711
4-Yüce Allah’ın şu kavli babı:”Hani siz Rabb’inizden imdâd istiyordu nuz da o da: Muhakkak ki ben size meleklerd en birbiri ardınca bin ile imdâd eyleyeceğim, diyerek duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu ancak bir müjde (olsun), kalblerin iz o sayede oturaklaşsın diye yapmıştı. (Yoksa) Allah’ın katından başkasından hiçbir yardım yoktur. Şübhesiz ki Allah mutlak gâlib, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir . O size o vakit kendisind en bir emînlik olmak üzere hafif bir uyku buruyordu . Sizi tertemiz yapmak, sizden şeytânın murdarlığını gidermek, kalblerin ize rabıta vermek, ayaklarınızı pekiştirmek için de gökten üstünüze bir su indiriyor du. Hani Rabb’in meleklere: Şübhesiz ki ben sizinle beraberim . Haydi îmân edenlere sebat ilham edin! diye vahyedıyordu. Ben kâfirlerin yüreklerine korku salacağım. (Ey mü’-minler!) Hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların herbir parmağına (diyordu). Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar Allah’a ve Ra-sûlü’ne karşı geldiler. Kim Allah’a ve Rasûlü’ne karşı gelirse, Allah’ın cezası cidden çetindir” (el-Enfâl: 9-13)……… ……… ……… ……… …..   3714
5-Bâb…………………………………………………………………………………………….    3716
6-Bedir Harbi’ne katılan sahâbîlerin sayısı babı…………………………….   3717
7-Peygamber(S)’in Kureyş kâfirlerinden Şeybe ibn Rabîa, Utbe ve Ebû Cehl ibn Hişâm aleyhine beddua etmesi ve bunların helak olmaları babı…………………………..■……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   3719
8-Ebû Cehl’in öldürülmesi babı……………………………………………,……….   3720
9-Bedir harbinde hazır bulunanla rın üstünlüğü babı………………………. 3731
10-Bâb…………………………………………………………………………………………….    3733
H-Meleklerin Bedir’de (Müslümanların beraberin de onlara nusrat ve
müşriklere karış bir yardım olmak üzere) hazır bulunmala rı babı    3743
12-Bâb…………………………………………………………………………………………….    3745
13-İmâm Ebû Abdillah el-Buhârî’nin bu el-Câmi’u’s-Sahîh… kitabında Bedir ehlinden oldukları zikredile n kimseleri n harf sırasına göre isimlerin in verilmesi babı………………………………………………………………….   3766
14-Nadîr oğullan hadîsi ve Rasûlullah’m (Âmir oğullan’ndan yanlışlıkla
öldürülen) iki kişinin diyetini vermek için Nadîr oğullan’ndan yardım istemek üzere onların yanına çıkışı, onların da Rasûlullah’a sûikasd yapmak istemeler i babı……………………………………………………………….   3768
15-(Yahûdî şâiri) Ka’b ibnu’l-Eşrefin öldürülmesi’babı……………………   3777
16-Ebû Râfi’ Abdullah ibnu Ebi’l-Hukayk’m öldürülmesi babı………….   3781
17-Uhud gazvesi babı………………………………………………………………………   3787
18- Bâb: “O zaman içinizden iki zümre za’f göster(mek iste)mişti. Hâlbuki onların yardımcısı Allah’tı. Mü’minler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdır” (Âlu İmrân: 122)……… ……… ……… ……… ……… ……… …   3797
19-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Hakikat iki ordu karşılaştığı gün içinizden geri dönenler (yok mu?) Onları irtikâb ettikleri bâzı şeyler yüzünden ancak şeytân kaydırmak istedi. Andolsun Allah (yine) onlan affetti. Çünkü Allah, şübhesiz çok mağfiret edicidir, çok şefkatlidir” (Âlu İmrân: 155)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   3804
20-Bâb: “O vakit siz (harb meydanından) boyuna uzaklaşıyor, bir kimseye dönüp bakmıyordunuz. O Rasûl ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Bunun üzerine Allah sizi keder üstüne kederle cezalandırdı. (Allah’ın sizi affetmesi) ne elinizden gidene, ne de başınıza gelene esef etmemeniz içindir. Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır” (Âlu İmrân: 153)……… ……… ……… ….”……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   3807
21-Bâb; “Sonra o kederin ardından Allah üzerinize öyle bir emînlik, öyle bir uyku indirdi ki, o, içinizden bir zümreyi örtüp buruyordu . Bir zümre de canlan sevdasına düşmüştü. Allah’a karşı câhiliyet zannı gibi hakka aykırı bir zann besliyorl ar ve: ‘Bu işten bize ne?’ diyorlardı. ‘Bütün iş Allah’ındır!’ de. Onlar sana açıklamayacaklarını içlerinde saklıyorlar ve: ‘Bize bu işten birşey (bir pay) olsaydı burada öldürülmezdik’ diyorlardı. Onlara şöyle de: ‘Siz evleriniz de olsaydınız bile, üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakla rı (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gidecekle rdi. (Allah bunu) göğüslerinizin içindekini yoklamak, yüreklerinizdekini temizleme k için -yaptı. Allah, sînelerdeki özü hakkıyle bilendir” (Âlu İmrân: 154) –   3808
22- Bâb: “İşten hiçbirşey sana âid değildir. Allah ya onların tevbesini kabul eder, yâhud onları, kendileri zâlim kimseler oldukları için azâblandırır” (Âlu İmrân: 128)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   3804
23-Ümmü Selît’in zikri babı……………………………………………………………..   3810
24-Hamza ibn Abdilmutt alib(R)’in öldürülmesi babı…………………………   3811
25-Uhud günü Peygamber(S)’e isabet eden yaralar babı………………….   3815
26-Bâb…………………………………………………………………………………………….   3816
27-Bâb: “Allah’ın ve Rasûlü’nün da’vetine icabet edenler.. .” (Âlu tmrân:
172)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   3817
28-Uhud günü müslümânlardan öldürülen kimseler babı…………………   3818
29-Bâb: “Uhud bizi sever, biz de onu severiz”……… ……… ……… ……… ..   3821
30-Racî’ gazvesi, Rı’l ve Zekvân kabileler i gazvesi, Maûne Kuyusu gaz-
vesi ile Adal ve el-Kaare kabileler i hadîsi, Âsim ibn Sabit hadîsi, Hu-beyb ve arkadaşları hadîsi babı………………………………………………….   3822
31-el-Hendek gazvesi -ki bu el-Ahzâb harbidir- babı………………………..   3836
32-Peygamber(S)’in Ahzâb harbindek i ordugâhından (Medine’deki evine) dönmesi, oradan da Kurayza oğullan yurduna gidip onlan muhasara etmesi babı…………………………………………………………………………   3851
33-Zâtu’r-Rıka gazvesi babı……………………………………………………………..   3859
34-Huzâa kabilesin den bir soy olan Musta’lık oğullan gazvesi babı…   3867
35-Enmâr gazvesi babı…………………………………………………………………….   3869
36-Ifk hadîsi babı…………………………………………………………………………….   3870
37-Hudeybiye gazvesi babı………………………………………………………………   3887
38-Ukl ve Ureyne (kabileler i) kıssası babı……………………………………….   3914
39-Zâfu’l-Kared gazvesi babı……………………………………………………………   3916
40-Hayber gazvesi babı……………………………………………………………………   3918
41-Peygamber(S)’in (fetihten sonra meyveleri geliştirip taksîmi için) Hay-
ber ahâlîsi üzerine bir kişi ta’yîn etmesi babı……………………………..   3951
42-Peygamber(S)’in Hayber ahâlîsi ile arazîde çalışmaları anlaşması yapması babı……………………………………………………………………………………   3952
43-Hayber’de bulunduğu sırada Peygamber için, içine zehir katılmış olan
koyun(un hâli) babı…………………………………………………………………….   3953
44-Zeyd ibn Harise gazvesi babı……………………………………………………..   3953
45-Hudeybiye Anlaşması hükmü ile yapılan umre babı……………..,……   3954

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: