CİLD 6

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi

CİLD 6

54-KİTÂBU’Ş-ŞURÛT(Şartlar Kitabı) (22 Hadîs)
l-İslâm Dîni’ne girmekte, hükümlerde, alışveriş muamelele rinde caiz
olan şartlar babı…………………………………………………………………………   2533
2-Bâb: Bir şahıs, erkek çiçek asılmış olduğu hâlde hurma ağacı sattığı
zaman…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……r.. ……..   2537


,.,. 3-Ahm satım işlerindeki şartlar babı………………………………………………   2537
4-Bâb: Satıcı belli bir yere kadar binek hayvanının sırtını kullanmayı
şart kıldığında, bu satış caizdir.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   2538
5-Her çeşit akid muârneleîerindeki şartlar(ın hükümlerini beyân) babı    2541 6-Nikâh düğümünü bağlama sırasında ta’yîn edilen mehr hakkındaki
şartlar(ın hükmünü beyân) babı………………………………………………….   2543
7-Ekicilik hakkındaki şartlar babı…………………………………………………..   2544
8-Nikâh akdinde caiz olmayan şartlar babı…………………………………….   2544
9-Dînî cezalarda halâl olmayacak şartlar babı……………………………….   2545
10-Kendisinin hürriyete kavuşturulması için satın alınmaya razı olduğu zaman, hürriyetini satın alma yazışmasına bağlanmış olan kölenin şartlarından caiz olacak şeyler babı………………………………………………….   2546
11-Boşama hususunda ki şartlar babı……………………………………………….   2548
12-(Şâhid dikmeden ve yazıya da geçirmeden) insanlarl a sâdece söz ile
yapılan şartlar babı…………………………………………………………………….   2549
13-Ve.lâ hakkındaki şartların hükmünü beyân) babı……………………….   2550
14-Bâb: Arazî sahibinin ekicilik anlaşmasında “İstediğim zaman seni
çıkarırım” şartım koyması…………………………………………………………..   2552
15-Cihâdda ve harb ehli ile yapılacak barış anlaşmalarında ileri sürülecek şartlar ve bu şartların yazılmasını beyân babı………………………   2554
16-Ödünç vermek hususunda ki şartlar babı…………………………………….   2574
17-Hürriyeti satın alma yazışmasına bağlanan kimsenin hükmü ile Allah’ın Kitâbı’na aykırı nevi’den halâl olmayan şartlar(ın hükmü) babı    2575
18-Şart kılmak ve borç ikrarını istisna yapmak nev’inden caiz olanları beyân ile insanların kendi aralarında örf edinip tanıyageldikleri şartları beyân babı……………………………………………………………………………   2577
19-Vakıftaki şartlar(m hükmünü beyân) babı…………………………………..   2578
55-KİTABU’L-VESAYA
(Vasiyyetl er Kitabı)
(43 Hadîs)
1-Vasiyyetler babı…………………………………………………………………………..   2580
2- Bâb: Kişinin mirasçılarını zengin bırakması, onlan insanlara avuç açar
hâlde bırakmasından hayırlıdır……………………………………………………   2584
3-Malın en çok üçte bir mikdânnm vasiyyet edilmesi babı…………….   2585
4-Vasiyyet edicinin kendi vasisine: “Çocuğumun işlerini yürütmeyi üzerine al” demesi ve gerektiğinde bu vasinin çocuk için da’vâ açmasının cevazı babı………………■……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   2587
5-Bâb: Vasiyyet edecek hasta kimse, başıyle beyân edici açık bir işaret
yaptığı zaman, bu vasiyyet caiz olur….. ……… ……… ……… ……… ……… .   2588
6-Bâb: “Mîrâsçı için vasiyyet yoktur”……… ……… ……… ……… ……… ……..   2589
7-Ölüm sırasında sadaka (yapmanın cevazı) babı………………………….   2590
8-Yüce Allah’ın: “(Bu mîrâs paylan) ölenin edeceği vasiyyet(in yerine getirilme sinden veya borcunun ödenmesinden sonradır” (en Nisa:-11) kavli babı……………………………………………………………………….   2591
9-Yüce Allah’ın: “Şayet çocuğunuz varsa terikeniz den sekizde biri, edeceğiniz vasiyyet ve borcfun ödenrnesin)den sonra yine onlarındır” (en-Nisâ; 12) kavlinin te’vîü babı……………………………………………………..   2594
10-Bâb: Bir şahıs vakıf yaptığı yâhud yakınlarına vasiyyet yaptığı zaman,
bu yakınlar kimlerdir?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   2597
11-Bâb: (En yakınlarına vasiyyet yapıldığı zaman) bu en yakın hısımlar
içine kadınlar ve çocuklar girer mi?……… ……… ……… ……… ……… ……   2599
12-Bâb: Vakıf yapan kişi kendi vakfryle faydalanır mı?……… ……… ……   2600
13-Bâb: Bir şahıs birşey vakfettiği ve o şeyi başkasına vermediği zaman,
bu vakıf caizdir (yânî sahihtir)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   2602
14-Bâb: Bir şahıs fakirlere mi yâhud başkalarına mı olduğunu beyân et-, meksizin “Şu evim Allah için sadakadır” dediği zaman, bu vakıf caiz-
dir (yânî sarfedile cek ciheti ta’yîn edilmeden Önce vakıf tamam olmuştur)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..:……… ……… ……… ………     2602
15-Bâb: Bir şahıs “Benim şu arazîm ve şu bustânım anam adına (Allah için) sadakadır” dediğinde, (kimlere, yânîlfakîrlere mi yâhud başkalarına mı olduğunu beyân etmese de) vakıf caiz olmuştur………….   2603
16-Bâb: Bir kimse malının bir kısmını yâhud kölesinin bir kısmını yâhud hayvanlarının bir kısmını sadaka veya vakfettiği zaman, onun bu sadakası ve vakfı caizdir.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    2604
17-Vekiline sadaka yapan, sonra da vekili o sadakayı müvekkiline geri
veren kimse(nin hükmünü beyân) babı………………………………………   2605
18-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Mîrâs taksim olunurken (mirasçı olmayan) hısımlar, yetimler, yoksullar da hazır bulunursa, kendileri ne ondan (birşey vererek) rızıklandırm; (gönüllerini hoş edecek) güzel sözler de söyleyin” (en-Nisâ: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   2607
19-Birdenbire Ölüveren kimse için sahihleri nin o ölü adına sadaka yapmalarının müstehâb olacağı ve üzerinde adak borçlan bulunan ölünün bu adaklarının yerine getirilme sinin de müstehâblığı babı…..   2608
20-Vakıf ve sadaka yapmak işlerinde şâhid göstermek babı…………….   2609
21-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Yetimlere (rüşde ulaştıklarında) mallan-m verin. Temizi murdara değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza (katarak) yemeyin. Çünkü bu muhakkak büyük bir günâhtır. Eğer yetîm kızlar hakkında (adaleti yerine getiremey eceğinizden) kor-karsanız, sizin için halâl olan diğer kadınlardan… nikâh edin” (en-Nisâ: 2-3)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   2610
22-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Yetimleri nikâh çağına erdikleri zamana kadar gözetip deneyin. O vakit kendileri nde bir akıl ve olgunluk gördünüz mü, mallarını onlara teslim edin. Büyüyecekler de ellerine alacaklar diye bunları israf edip tez elden yemeyin. Velîlerden kim zengin ise (yetimin malını yemeye tenezzül etmesin;) kaçınsın. Kim de fakir ise, o hâlde örfe göre (birşey) yesin. Artık onlara mallarını teslîm ettiğiniz vakit karşılarında şâhid bulunduru n. Tam bir hesâb sorucu olmak bakımından ise Allah yeter. Ana ve baba ile yakın hısımların bıraktıklarından erkeklere, ana ve baba ile yakın hısımların bıraktıklarından kadınlara azından da çoğundan da farz kılınmış birer nasîb olarak hisseler vardır.” (en-Nisâ: 6-7)……… ……… ……… ….   2612
23-Bâb: Yetimin malında çalışmasından dolayı vasînin alacağı ücret ve
çalışma hakkına karşılık yetîm malından yiyeceği şey?……… ……… .   2613
24-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Gerçek, yetimleri n mallarını haksız (ve haram) olarak yiyenler, karınlanna ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe girecekle rdir” (en-Nisâ: 10)……… ……… ……… …..   2615
25- Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Bir de sana yetimleri sorarlar. De ki: Onları yararlı ve iyi bir hâle getirmek hayırlıdır. Şayet kendileri yle bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizde. Allah salâha çalışanlarla fesâd yapanları bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi muhakkak zahmete sokardı. Şübhesiz Allah mutlak gâlibdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir” (el-Bakara: 220)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   2616
26-Yetîm için iyilik olduğu zaman, seferde ve hazarda yetimi hizmette kullanma ve (vasî olmasalar da) ananın ve kocasının yeîîme bakmalarının hükmünü beyân) babı…………………………………………………….   2617
27-Bâb: Bir şahıs, sınırlan beyân etmeyerek bir arazîyi vakıf yaptığı zaman (arazî meşhur ve seçkin ise) bu vakıf caizdir.. ……… ……… ……   2618
28- Bâb: Bir topluluk ortak ve yaygın hisseli bir arazîyi vakıf yaptıklarında, bu vakıf caizdir.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   2620
29-Vakıf nasıl yazılır babı………………………………………………………………..   2620
30-Zengin için, fakîr için, zaîf için vakıf yapmafnın cevazı) babı…….   2621
31-Mescid inşâsı için arazî vakfetme(nin cevazı) babı……………………..   2622
32-Hayvanları, atları, ticâret metâ’larım ve sessiz serveti (yânî altın ve
gümüşü) vakfetmek babı…………………………………………………………….   2623
33-Vakfm işlerine bakıp yürütecek kimsenin nafakası (yânî ücreti) babı    2624
34-Bâb: Bir kimse bir arazî veya kuyu vakfettiği ve vakfından kendisini n de istifâde etmesini şart kıldığı: Meselâ vakfettiği kuyunun suyundan diğer müslümânlann kovalarıyle su aldıkları gibi kendisini n de su almasını şart kıldığı zaman (bu caiz olur)……… ……… ……… ……… ……..   2625
35-Bâb: Vakfedici kimseler “Biz onun bedelini ancak Allah’tan isteriz”
dedikleri zaman, bu caizdir.. ……… ……,…………………………………………   2627
36-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler! Herhangi birinize Ölüm hâli geldiği o vasiyyet zamanı aranızdaki şehâdet ya kendinizd en adalet sahibi iki adam veya yolculuk ediyordun uz da ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin gayrınızdan iki diğeridir. Bunlan namazdan sonra alıkorsunuz, şübhelendiğiniz takdirde şöyle yemîn ederler: ‘Billahi hısım da olsa yeminimiz i hiçbir bedele değişmeyiz, Allah’ın (emrettiği) şâhidliği gizlemeyi z. Biz o takdirde şübhesiz günâha girenlerd en oluruz’. Eğer bu iki şahidin bir günâha hakk kazanmış olduklarına bir bilgi elde edilirse, o vakit evlâ olan, bu ikinin yerine, bunların aleyhleri nde bulundukl arı mukaabil taraftan diğer iki kişi dikilir, şöyle yemîn ederler: “Billahi bizim şâhidliğimiz o iki kişinin şâhidliğinden daha doğrudur. Biz hakkı aşmadık. Çünkü bu takdirde muhakkak ki zâlimlerden oluruz’. İşte bu hüküm, şâhidliği olduğu gibi dosdoğru edâ etmelerin e veya yeminleri nden sonra, yeminleri nin reddedilm esinden korkmalarına en yakın bir çâredir. Allah’tan korkun ve emirlerin i iyi dinleyin. Çünkü Allah fâsıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz” (el-Mâide: 106-108)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …    2628
37-Mîrâsçılar hazır bulunmaksızın vasinin ölünün borcunu ödemesi(nin
cevazı) babı………………………………………………………………………………..   2629
56-KİTÂBU’L-CİHÂD VE’S-SİYER
(Cihâd ve Sîretler Kitabı)
(287 Hadîs)
l-Cihâdın ve sîretlerin fazileti babı………………………………………………..   2631
2-Bâb: İnsanların en faziletli si Allah yolunda canı ile, malı İle cihâd
eder olan mü’mindir… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   2635
3-Erkeklerin ve kadınların mücâhid olmak ve şehîd olmak için duâ etmeleri babı…………………………………………………………………………………   2637
4-Allah yolunda mücâhede edenlerin dereceler i babı…………………….   2639
5-Allah yolunda sabah yürüyüşü ve akşam yürüyüşü ve herbirini zin cennetten bir yay kadar yeri babı…………………………………………………….   2641
6- el-Hûru’l-Iyn( = Kara ve iri gözlü cennet kadınları) ve onların sıfatları
babı…………………………………………………………………………………………….   2643
7-Şehîd olmayı temenni etmek babı……………………………………………….   2645
8- Allah yolunda (cihâda giderken) binek tarafından yere çarpılıp ölen
ve böylece mücâhid şehîdlerden olan kimsenin fazileti babı……….   2646
9-Allah yolunda (cihâda giderken) bir musibete uğrayan yâhud göğsüne mızrak saplanan kimsenin fazileti babı………………………………….   2648
10-Azîz ve Celîl olan Allah yolunda yaralanan kimsenin fazileti babı    2650
11-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “De ki: Siz bizde iki güzelliğin birinden
başkasını mı gözetiyorsunuz?…” (et-Tevbe: 52)……… ……… ……… ….   2651
12-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Mü’minler içinde Allah’a verdikler i sözde sadâkat gösteren nice erler var. İşte onlardan kimi adadığım ödedi, kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle (ahidlerin i) değiştirmediler” (el-Ahzâb: 23)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   2651
13-Bâb: Harbe girişmeden evvel iyi amel….. ……… ……… ……… ……… …….   2655
14-Kendisine, atanı ve nereden atıldığj bilinmeye n serseri bir ok gelip
de bu sebebden ölen kimse babı………………………………………………..   2656
15-Allah’ın kelimesi en yüksek olsun diye kıtal eden kimse(nin fazileti)
babı…………………………………………………………………………………………….   2657
16-İki ayağı Allah yolunda pek tozlanan kimse babı………………………..   2658
17- Allah yolunda iken bulaşmış olan tozlan insanlard an silme(nin kerih
olmadığı) babı…………………………………………………………………………….   2659
18-Harbden ve tozlardan sonra bedeni boydan boya yıkamak babı….   2659
19-Yüce Allah’ın şu kavlinin fazileti babı: “Allah yolunda Öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bil’akis onlar Rabb’leri katında diridirle r. Lûtfu inayetind en kendileri ne verdiği ile hepsi şâd olarak nzıklamrlar. Arkalarından henüz onlara katılmayanlar hakkında da: ‘Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir’ diye müjde vermek İsterler. Onlar Allah’tan bir ni’metle ve daha fazlasiyl e ve Allah’ın mü’minlere olan mükâfatını zayi’ etmeyeceği müjdesiyle de sevinirle r” (Âlu İmrân: 169-171)……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   2660
20-Meleklerin şehîd üzerine toplanıp onu gölgelemeleri babı………….   2662
21-(Allah yolunda şehîd edilen) mücâhidin dünyâya dönmeyi temenni
etmesi babı…………………………………………………………………………………   2662
22-Bâb: Cennet kılıçların (şakıyan) yıldırımı altındadır…………………….   2663
23-Cihâd için çocuk isteyen kimse babı…………………………………………..   2664
24-Harbde yiğitlik ve korkaklık babı………………………………………………..   2665
25-Korkaklıktan Allah’a sığınılması babı………………………………………….   2666
26-Harbde hazır bulunduğu yerleri tahdîs edip anlatan kimse babı…   2668
27-Kâfirlere karşı elbirliğiyle harbe çıkmanın vücûbu ile cihâd ve niyette vâcib olacak mikdân beyân babı…………………………………………….   2669
28-Bir kâfir bir müslümânı öldürür, sonra bu kaatil müslümân olur ve dînine bağlı kalır, sonunda o da öldürülür (yânî harbde o da şehîd
edilirse, ikisi de cennete girer) babı……………………………………………   2670
29-Düşmanla cenk ve kıtal etmeye gitmeyi, oruç tutmaya tercih eden kimse babı……………………………………………………………………………………….   2672
30-Bâb: Şehîdler (Allah yolunda) Öldürülmekten başka yedi nevi’dir .   2673
*31-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Mü’minlerden özür sahibi olmaksızın (evlerinde) oturanlar la, Allah yolunda mallanyle, canlanyle savaşanlar bir olamaz. Allah mallanyle, canlanyle savaşanları, derece i’tibâ-riyle oturanlar dan çok üstün kıldı. (Gerçi) Allah hepsine de cenneti va’d etmiştir, (fakat) Allah, savaşanlara oturanların üstünde çok büyük bir ecir vermiştir. Kendinden dereceler, bir mağfiret, bir rahmet (vermiştir); Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir” (en-Nisa: 95-96)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   2674
32-Düşmanla muharebe sırasında sabretmek babı…………………………..   2675
33- Kâfirlerle muharebey e teşvik ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey Peygamber! Mü’minleri harbe teşvik et” (el-Enfâl: 65)……… ……… …….   2676
34-(Medine’nin etrafına) hendek kazılması babı………………………………   2677
35-Özrün kendisini düşmanla cenk etmekten alıkoyduğu kimse babı    2678
36-Allah yolunda (cihâdda iken) oruç tutmanın fazileti babı……………   2679
37-Allah yolunda (cihâdda) harcama yapmanın fazileti babı……………   2680
38-Bir gâzî cihâzlayıp sefere hazırlayan yâhud gazinin gerideki işlerini
görmekte ona hayırlı halef olan kimsenin fazileti babı………………..   2682
39-Muharebe sırasında (ölülere sürülen) hanût kokusu sürünmek babı    2683 40-Harbde keşif karakolun un fazileti babı ……… ……… ……… ……… ……… .   2684
41-Bâb: Kumandan harbde keşif yapacak kişiyi tek başına düşmanı keşif vazifesin e gönderir mi?   …….-…………………………………………………..   2685
42-İki kişinin beraberce sefere çıkması babı……………………………………   2686
43-Bâb: “Atın alnına dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır
düğümlüdür” ……… ……… .,……………………………………………………………..    2686
44-Bâb: Peygamber(S)’in: “Atlann alınlarına sarkan saçlarında kıyamet gününe kadar hayır düğümlenmiştir” sözünden dolayı cihâd, berrin (yânî âdilin) ve fâcirin beraberin de kıyamete kadar devam edecektir    2687
45-Yüce Allah’ın: “Allah yolunda bağlanıp beslenen atlardan. ..” (el-Enfâl: 60) kavlinden dolayı, Allah yolunda cihâd etmek için at bağlayıp besleyen kimse babı…………………………………………………………………………   2688
46-Atın ve eşeğin özel ismi babı……………………………………………………..   2689
47-Atın uğursuzluğu nev’inden zikredile n hadîsler babı…………………..   2691
48-Bâb: Atlar üç nevi’ insan içindir…………………………………………………   2692
49-Gazvede başkasının (yorulan) hayvanına dürtüp vuran kimse babı    2694
50-Çetin hayvan üzerine ve erkek at üzerine binmek babı………………   2695
51-Atın (ganimette n alacağı) paylan babı………………………………………..   2696
52-Harb içinde başkasının binek hayvanını önüne çeken kimse babı    2697
53-Binek hayvanı için eyerde olan demirden yâhud ağaçtan Ü2engi ile
semer ve palana takılan ip veya kayış üzengi babı……………………..   2698
54-Çrplak ata binmek babı……………………………………………………………….   2698
55-Dar adımh, yavaş yürüyüşlü at babı……………………………………………   2699
56-Atlar arasında öne geçme yansı yapmak babı…………………………….   2699
57-Yanş için atlann idmana çekilip zayıflatılması babı…………………….   2700
58-İdmâna çekilip zayıflatılmış atlar için yanş uzaklığının sonu babı    2701
59-Peygamber’in dişi binek devesi babı…………………………………………..   2701
60-Eşeklerin üstünde gazve babı, Peygamber(S)’in beyaz katın babı    2703
61-Kadınların cihâdı babı…………………………………………………………………   2704
62-Kadının denizde gazvesi babı……………………………………………………..   2705
63-Erkeğin kadınlanndan bâzısını bırakıp, birini beraberin de gazveye taşıması babı…………………………………………………………………………………   2706
64-Kadınlann cenk etmeye çıkmalan ve erkeklerl e beraber harbe katılmaları babı…………………………………………………………………………………   2707
65-Kadınlann gazvede askere su kırbaları taşımalan babı……………….   2708
66-Kadınlann cenk esnasında yaralıları tedâvî etmeleri babı…………..   2709
67-Kadınların yaralıları ve şehîdleri geri götürmeleri babı……………….   2710
68-(İsâbet almış olan) bedenden okun çekilip çıkarılması babı……….   2710
69-Gazvede Allah yolunda (düşman baskınından korunmak için) nevbet
bekleme(nin fazileti) babı…………………………………………………………..   2711
70-Gazvede hizmet etmenin fazileti babı………………………………………….   2713′
71-Yolculukta arkadaşının eşyasını taşıyan kimsenin fazileti babı……   2715
72-Allah yolunda bir gün sınır muhafazasına bağlı kalıp nevbet beklemeni n fazileti ile Yüce Allah’ın şu kavlinin fazileti babı: “Ey îmân edenler, sabredin, sabır yansı edin. (Sınırlarda) nevbet beklesin. (Bu sayede) felah bulacağınızı umabilirs iniz” (Alu İmrân: 200)……… ..   2715
73-Hizmet ettirmek için çocukla gazaya giden kimse babı……………….   2716
74- (Cihâd ve başka maksadlar için) gemilere binip deniz yolculuğu yapmak babı…………………………………………………………………………………….   2718
75-Harbde zaîflerle ve iyi insanlarl a (yânî onların bereketi ve duâlany-
le) yardım isteyen kimse babı…………………………………………………….   2719
76-Bâb: Bir kimse kesin surette “Fulân şehîddif” demez…. ……… ……..   2721
77-Atış ta’lîmine teşvîk etmek ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki, bununla Allah’ın düşmanı ve sizin düşmanınız olanları ve bunlardan başka sizin bilemeyip de Allah’ın bildiği diğerlerini kor-kutasınız…” (el-Enfâl: 60)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   2723
78-Kısa mızraklarla ve kılıç, yay gibi harb aletleriy le oyun oynamak babı    2724
79- Kalkan ve (harbde) arkadaşının kalkanıyle sütrelenip korunan kimse babı……………………………………………………………………………………….   2725
80-Deriden yapılmış kalkan (edinilmes inin cevazı) babı………………….   2727
81-Kıhç bağlan ve kılıcı boyuna asmak babı……………………………………   2728
82-Kılıçların süsleri hakkında gelen şeyler babı…………….\……………….   2729
83- Seferde sıcak vakti uykusu sırasında kılıcını bir ağaca asan kimse babı   2729
84-Başa miğfer giymefnin meşrû’luğu) babı…………………………………….   2730
85-Ölüm sırasında silâhın kırılmasını düşünmeyen kimse babı………..   2731
86-Sıcak vaktindek i istirahat sırasında insanların imâmın yanından dağılmaları ve ağaçlarla gölgelenmeleri babı………………………………….   2732
87-Mızraklar (edinip kullanmanın fazileti) hakkında söylenen şeyler babı    2733
88-Peygamber’in zirhıfnm neden olduğu) hakkında söylenenlerle harbde gömlek(in hükmünü beyân) babı……………………………………………   2734
89-Seferde ve harbde cübbe (giyme) babı………………………………………   2736
90-Harbde ipek giyme(nin cevazı) babı……………………………………………   2737
9l-Bıçak (kullanmanın cevazı) hakkında zikroluna n şeyler babı……..   2738
92-Rûmlar’la harb(in fazileti) hakkında söylenen şeyler babı…………..   2739
93-Peygamber’in istikbâlde Yahûdîler’le yapılacak harbi haber vermesi
babı…………………………………………………………………………………………….   2740
94-Türkler’in kıtali babı   ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   2741
95-Kıl ayakkabılar giyinen kavimleri n harbi babı…………………………….   2742
96-Bozgunluk sırasında bineğinden inip Allah’tan yardım isteyerek askerleri ni harb nizâmına koyan kimse babı………………………………….   2743
97-Harb sırasında imâmın müşrikler aleyhine bozulma ve sarsılma duası yapması babı…………………………………………………………………………..   2744
98-Bâb: Müslüman, kitâb ehline (İslâm’a dönmeleri için) hidâyet yolunu
gösterip irşâd eder mi yâhud onlara Kur’ân’ı öğretir mi?……… ……   274T
99-Müşrikleri İslâm’a alıştırmak için onlar lehine hidâyet duası yapmak         I
babı…………………………………………………………………………………………….   2748
100-Yahûdî ve Hristiyân’ı İslâm’a çağırma; bunların hangi şey üzerine mu-kaatele olunacakl arı; Peygamber’in Fars Meliki Kisrâ ile Rûm Meliki Kaysar’a yazdığı mektûblar ve kıtalden önce İslâm’a çağırma babı    2749
101-Peygamber’in insanları İslâm’a, peygamber liği i’tirâf etmeye, Allah’ın berisinde bir kısmının diğer bir kısmını Rabbler edinmemel erine çağırması babı…………………………………………………………………………….   2750
102- Gazveye gitmek istemeyip de onu başkasıyle örtüp gizleyen kimse ile,
sefere perşembe günü çıkmayı seven kimse babı……………………….   2760
103-Sefere Öğleden sonra çıkmak babı………………………………………………   2762
104-Sefere ayın sonunda çıkma(nm cevazı) babı………………………………   2762
105-Ramazân içinde sefere çıkma(nm cevazı) babı…………………………..   2763
106-(Sefere çıkarken) vedalaşmak babı…………………………………………….   2764!
107- (Ma’siyetle emrolunma dıkça) imâmı ve âmiri dinlemek ve İtaat etmek
babı…………………………………………………………………………………………….   27
108-Bâb: Devlet başkanının arkasında harb edilir ve onunla (düşmandan)
korunulur ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    2765
109-Harbde kaçmamaları üzerine bey’at edilmesi babı………………………   2766
110-Devlet başkanının insanlara kesin (ve yerine getirilme si vâcib olan)         j
emrinin ancak insanların takat getirebil ecekleri işlerde olması babı  2771
111- Bâb: Peygamber (S) gündüzün evvelinde harb yapmadığı zamârt, muharebey i güneşin (ortadan) gitmesine kadar geriye bırakırdı………   2771
112-Kişinin (gazveden dönmek yâhud geri kalma hususunda) devlet başkanından izin istemesi babı………………………………………………………..   2772
113-Kendisi zevcesiyl e yeni evlenmiş olduğu hâlde gazaya giden kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   2775
114-Zifafın ardından gazaya gitmeyi seçen kimse(nin işini beyân) babı    2775
115-Düşman baskını korkusu sırasında imâmın (yardım ve zafer tedbîrine) çabuk davranması babı…………………………………………………………   2776
116-Korku sırasında çabuk hareket etmek ve harıl harıl koşmak babı    2776 117-Korku sırasında tek olarak (düşman keşfine) çıkmak babı………….   2777
118-(Oturan adına cihâd edenlere verilen) ücret ve Allah yolunda (yânî
cihâda) yükleyip taşıma babı………………………………………………………   2777
119-Peygamber(S)’in sancağı hakkında söylenen hadîsler babı…………   2779
120-Gazvedeki ücretli(nin hükmü) babı…………………………………………….   2781
121-Peygamber(S)’in: “Ben, bir aylık mesafedek i düşman gönüllerine kor-
ku salmak suretiyle yardım olundum” sözü ile Celîl ve Azîz Allah’ın şu kavli babı: “Hakkında Allah’ın hiçbir hüccet indirmediği şeyleri O’na tanıdıklarından dolayı küfreden kalblerin e korku salacağız. Onların yurtlan ateştir…” (Âlu İmrân: 151)……… ……… ……… ……… ……… …….   2783
122-Gazveye giderken azık edinip taşımak ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “… Bir de (seferiniz de) azık hazırlayın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı korunmaktır. Ey kâmil akıl sâhibleri, benden korunun” (el-Bakara: 197)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   2784-
123-Azığın (hayvanlar üzerinde taşınması zorlaşınca) boyun kökleri üzerinde taşınması babı……………………………………………………………………   2787
124-Kadının binekli erkek kardeşinin arka tarafına bindirilm esi babı..   2788 125-Cenk ve hacc seferleri nde bineklini n arka tarafına binici olmak babı    2788
126-Eşek üzerine, binicinin arka tarafına binen kimse babı……………….   2789
127-Bineğe binen kişinin üzengisini ve benzeri şeylerini tutup yardım eden
kimse babı………………………………………………………………………………….   2790
128-Düşman arazîsine Mushaf’larla sefer etmenin keraheti babı……….   2791
129-Harb sırasında tekbîr getirme(nin meşrû’luğu) babı……………………   2792
130-Tekbîr getirmekt e ses yükseltmenin mekrûhluğu babı………………..   2793
131-Yolcunun bir vâdî içine indiği zaman tesbîh etmesi babı…………….   2794
132-Yolcunun yüksek bir yere yükseldiğinde tekbîr etmesi babı………..   2794
133-Bâb: Yolcu iken, mukîmlik hâlinde yapageldiği amellerin benzeri, yolcu
lehine yazılır……………………………………………………………………………….   2796
134-İnsanın geceleyin yalnız başına yürümesi (caiz mi, mekruh mu?) babı    2796 135-Vatana dönüş sırasında yürüyüşte çabuk davranmak babı…………..   2798
136-Bâb; Bir kimse diğer birini cihâd etmesi için bir ata bindirip de, sonra o atı satılıyor gördüğünde (onu satın alabilir mi)?……… ……… ….   2799
137-Ana-babanm izniyle cihâda gidilmesi babı………………………………….   2800
138-Develerin boyunlarına takılan çan ve benzeri şeyler hakkında söylenen şeyler babı…………………………………………………………………………..   2801
139-Kadını hacca gitmek üzere çıkmış ve kendinin bir ma’zireti olmuşken askere yazılan kimseye izin verilir mi babı………………………….   2802
140-Câsûs(un hükmü) babı……………………………………………………………….   2803
141-Esîrlere elbise giydirme babı………………………………………………………   2806
142-Elleriyle (gayretiyl e) bir insanın müslümân olmasına sebeb olan kimsenin fazileti babı……………………………………………………………………….   2806
143-Zincirlerle bağlanan esîrler babı…………………………………………………   2807
144-Tevrât ve İncîl ehlinden müslümân olan kimseleri n fazileti babı..   2808
145-Gece baskını yapılıp da çocuklar ve zürriyetleri musibete uğratılan
harb yurdu ahâlîsi(nin hükmü) babı……………………………………………   2809
146-Harbde çocukları öldürme(nin nehyi) babı………………………………….   2811
147-Harbde kadınların öldürülmesinin nehyi) babı…………………………■..   2811
148-Bâb: “Allah’ın azâbıyle azâblandinlmaz”……… ……… ……… ……… …….   2812
149-Bâb, “Ondan sonra ise ya iyilik yapın yâhud fidye alın” (Muhammed:
4)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    2813
150-Bâb: Kâfirler elinde bulunan kâfirlerden kurtulması için, kendisini esîr
almış olan kimseleri Öldürmek yâhud aldatmak hakkı var mıdır? .   2813
151-Bâb: Müşrik, müslümân kimseyi yaktığı zaman o müşrik (fiilinin cezası olarak) yakılır mı?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   2814
152-Bâb…………………………………………………………………………………………….   2814
153-(Müşriklere âid olan) evlerin ve hurmalıkların yakılmasının cevazı)
babı…………………………………………………………………..-……………………….   2816
154-Uyumakta olan düşman müşrikin öldürülmesi babı…………………….   2817
155-Bâb: “Düşmanla karşılaşmayı (harb etmeyi) temenni etmeyiniz” ..   2820
156-Bâb: “Harb bir kerre aldatmaktır”……… ……… ……… ……… ……… ………    2821
157-Harbde yalan söylemefnin hükmü) babı……………………………………..   2822
158-Harb ehlini, bir fırsatını gözeterek ansızın hücum edip açıktan öldürmek yâhud paralamak babı………………………………………………………..■   2824
159-Fesâd ve şerrinden endîşe edeceği kimsenin beraberin de iken caiz
olacak çâre ve korunma tedbîrleri babı………………………………………   2824
160-Harbde kısa vezinli şiirler okumak ve hendek kazma işinde ses yükseltmek (hakkında gelen şeyler) babı…………………………………………   2825
161-At üzerinde sabit duramayan kimse babı……………………………………   2826
162-Hasır yakılmak suretiyle yaraya ilâç yapılması; kadının, kendi baba-
sının yüzünden kanı yıkaması ve kalkan içinde su taşıması babı..   2827
163-Harb içinde iken birbiriyl e çekişmenin ve görüş ayrılığı yapmanın çirkinliği ve kumandanına karşı isyan edenlerin ukubeti babı…………   2828
164-Bâb: Ordu ve şehir ahâlîsi geceleyin bir düşman baskınından korktukla rı zaman (başkanın bizzat haber keşfine çıkması gerekir)…..   2831
165-Bâb: Düşmanı görüp de insanlara işittirmek için sesinin en yükseği
ile “Yâ Sabâhâh” diye bağıran kimse…. ……… ……… ……… ……… ……..   2832
166-“A1 oku, ben fulânın oğluyum” diyen kimse babı……………………….   2834
167-Bâb: Düşman, bir adamın hükmüne razı olup indiği zaman (imâm buna
icazet verdiğinde, hükmü geçerli olur)……… ……… ……… ……… ……… ..   2834
168-Esîrin tutularak öldürülmesi ve bağlayıp öldürme babı……………….   2835
169-Bâb: Kişi kendini esirliğe teslîm eder mi, etmez mi?……… ……… ….   2836
170-Esîrin düşman elinden (mal ile yâhud malsız suretle) kurtarılması babı   2840
171-Müşrik esirlerde n fidye alınması babı…………………………………………   2842
172-Düşman arazîsinden gelen harbî kişinin emânsız ve izinsiz olarak îs-
lâm diyarına girdiğinde, bunun hükmü babı……………………………….   2843
173-Bâb: İslâm Devleti’nin ahdi ve koruma taahhüdü altında bulunanla rın haklarının korunması yolunda muharebe edilir ve bu zimmetlil er (köle yapılmazlar)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    2844
174-Elçilik yâhud şâir bir iyilik sebebi için gelen hey’etlere atıyyeler verilmesi babı……………………………………………………………………………………   2845
175-Bâb: Devletin ahdinde bulunan zimmet ehli azınlıklara ve onlara iyi muamele edilmesin e (devlet başkanlığı makaamından) şefaat istenilir mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   2845
176-Gelen hey’etler için güzel elbise giyip süslenmek babı……………….   2847
177-Bâb: İslâm Dîni çocuğa nasıl arzolunur?……… ……… ……… ……… …….   2848
178-Peygamber(S)”in Yahûdîler’e: “İslâm’a girin de (dünyâ ve âhiret musibetle rinden) selâmette olun” sözü babı……………………………………   2850
179-Bâb: Bir kavim kendileri ne âid birtakım malları ve arazîleri olduğu hâlde harb diyarında İslâm’a girdikler i zaman, bu mallar ve arazîler yine kendileri nin olur….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   2851
180-Devlet başkanının insanları -yâhud insanlar için- (savaşçıları ve diğerlerini sayıp) yazması babı………………………………………………………   2853
181-Bâb: “Muhakkak ki Allah (dilerse) şu İslâm Dîni’ni günahkâr ve âsî
kişi ile kuvvetlen dirir”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   2855
182-Harbde (kumandan şehîd düştüğü ve) düşman saldırısından endîşe ettiği zaman, devlet başkanının ta’yînini beklemeks izin, kendini ordu üzerine kumandan yapan kimse babı…………………………………….   2856
183-Cihâdda imdâd göndermekle yardım edilmesi babı…………………….   2857
184-Düşmana gâlib gelen ve akabinde onların binasız geniş arsaları üzerinde üç gün ikaamet eden kimse babı……………………………………….   2858
185-Gazvede ve seferde iken ganîmeti taksim eden kimse babı………..   2859
186-Bâb: Muhârib müşrikler bir müslümânın malını ganimet aldıkları ve sonra müslümân kendi malını aynen bulsa (sahibi bu malını alabilir mi, yoksa bu mal ganîmet malından mı sayılır)……… ……… ……… …..   2860
187-Fars diliyle ve Arabça’dan başka herhangib ir dil ile konuşan kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   2861
188-Emânet malında hıyânet(in harâmlığı) babı………………………………..   2864
189-Millet malından çalınan az şey(in hükmü) babı………………………….   2865
190-Ganîmet mallan içindeki deve ve koyunları (taksimden önce) kesmenin mekruh olması babı………………………………………………………………   2866
191-Fetihlerde müslümânlara sevinçli haber gönderme(nin meşrû’lıığu)
babı…………………………………………………………………………………………….   2868
192-Sevinçli haberi getiren kimseye verilecek şey babı……………………..   2869
193-Bâb: “Mekke fethinden sonra hicret yoktur”……… ……… ……… ……… .   2869
194-Bâb: Erkek kişi, zimmet ehli olanların iç elbiseler ine bakmaya muh-tâc ve çaresiz olduğu zaman; ve yine erkek kişi kadınlar Allah’a isyan ettikleri nde kadınlara bakmaya ve elbiseler ini çıkartıp onları çıplak yapmaya muhtâc ve çaresiz olduğu zaman (böyle zaruret hâllerinde, bu bakmalar caiz olur)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   2870
195-Gazveden dönen gazileri karşılamak babı…………………………………..   2872
196-Cenk etmekten döndüğü zaman (mücâhidin yolda) söyleyeceği duâ
babı…………………………………………………………………………………………….   2873
197-Bir seferden geldiği zaman namaz kılmak babı…………………………..   2876
198-Seferden dönüş sırasında yemek yapmak babı……………………………   2877
57-KITABU’L-HUMUS
(Ganimetin Beşte Bîri Kitabı)
(62 Hadîs)
l-Ganîmetten beşte bir ayırmanın farz oluşu babı………………………….   2878
2-Ganîmetin beşte birini (devlete) vermek dîndendir babı……………..   2887
3-Peygamber’in vefatından sonra kadınlarının nafakası babı………….   2888
4-Peygamber’ia zevceleri nin evleri ve onlara nisbet edilen evler hakkında gelen haberler babı…………………………………………………………..   2890
5-Peygamber’in zırhı, asası, kılıcı, bardağı, mührü gibi taksîmi zikredilm eyen ve kendisind en sonra halîfelerin kullandıkları şeylerden zikredile nlerle vefatından sonra sahâbîlerin ve diğerlerinin teberrük edegeldik leri, yânî kutlu sayıp kullandıkları saçları, ayakkabıları, kab-kacaklan-sahan ve tasları- babı…………………………………………………..   2893
6-Ganîmetin beşte birinin, Rasûlullah’a nevbet nevbet inen mühim işler ve hâdiseler için, fakîrler için ve Peygamber’in suffa ehlini ve dulları tercîh etmesi için olduğuna delil babı…………………………………..
7-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “…Bilin ki ganîmet olarak aldığınız herhangi birşeyin mutlakaa beşte biri Allah’ın, Rasûlü’nün…” (el-Enfâl: 41)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..
8-Peygamber’in: “Ganimetle r size halâl kılındı” sözü babı…………….
9-Bâb: Ganîmet, düşmanla çarpışmada hazır bulunanla rındır…………
10-Ganîmet için harbeden kimsenin sevabı eksilir mi? babı…………….
11-Devlet başkanının, huzuruna getirilen müşrik hediyeler ini hazır bulunanla r arasında taksim etmesi, hazır bulunmaya n yâhud kendisine uzak bulunanla r için de pay ayırıp saklaması babı……………………..
12-Bâb: Peygamber (S), Kurayza ve Benû’n-Nadîr arazîlerini nasıl taksim etti?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….
2898
2899 2903 2906 2907
2908 2909
13-Peygamber(S)’in maiyyetin de gaza edenlerin, vâlîlik ve kumandanlık yapanların diri ve ölü hâllerinde mallarındaki bereket ve artma babı…………………………………………………………………………………………….   2910
14-Bâb: Devlet başkanı bir insanı bir ihtiyâç hususunda elçi gönderdiği yâhud ona orada ikaamet etmesini emrettiği zaman ganimette n o şahsa hisse verilir mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   2916
15-Bâb: Ganimetin beşte birinin müslümânlara nevbet nevbet gelen mü-him-hâdiseler için olduğuna delilden biri Hevâzin kabilesin in Peygam-ber’in kendileri içinde bir süt annesini emmiş olması sebebiyle, Peygamber’den istekte bulunmala rı; Peygamber’in de müslümân gazilerde n, onlardan aldıkları hisseleri ni geri vermeleri ni halâl saymasıdır…………………………………………………………………………………..   2917
16-Peygamber(S)”in beşe bölme işlemi yapmaksızın (yâni kendileri nden
fidye almaksızın) esirlere ihsanı babı…………………………………………   2924
17-Bâb: Beşte birin tasarrufu nun devlet başkanına âid olduğuna ve onun
yakınlarının bâzısına vermeyip de bâzılarına verebilec eğine delildend ir    2925
18-Harbde Öldürülen düşman askerinin eşyasını beşte bir işlemine tâbi’ tutmayan kimse; “Kim bir düşman askeri öldürürse üzerindeki eşyası (beşte bire tâbi’ olmaksızın) Öldürene âiddir”; ve devlet başkanının seîeb (yânı ölü asker üzerinden alman eşya) hakkındaki hükmü babı……………………………………………………………………………………………..   2926
19-Peygamber(S)’in kalbleri İslâm’a alıştırılmak istenenle re ve onlardan başkalarına beşte bir hissesind en ve harâc, cizye gibi diğer devlet gelirleri nden vermekte olduğu şeyler babı……………………………………..   2930
20-Mücâhidin harb sâhasmda ele geçireceği yiyecek maddeleri nin hükmü) babı…………………………………………………………………………………….   2939
58-KİTÂBU’L-CİZYE VE’L-MUVÂDEA MAA EHLİ’Z-ZİMME
VE’L-HARB
(Zımmîlerle Cizye, Harbîlerle Mütâreke Akdi Kitabı)
(29 Hadîs)
1-(Harbîlerle mütâreke ve cizye babı)……… ……… ……… ……… ……… ……   2941
2-Bâb: Devlet başkanı bir memleketi n meliki ile (harbi ve ezayı terket-mek üzere) barış anlaşması yaptığında, bu anlaşma o memleket halkı için geçerli olur mu?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    2949
3-Rasûlullah’m (ahdine ve emânına giren) zimmet ehliyle ilgili vasiy-
yeti babı……………………………………………………………………………………..   2950
4-Peygamber(S)’in Bahreyn toprağından ayırıp verdiği ve yine Bahreyn malından ve cizyedenv a’d eylediği şeyler ile kâfir mallarından harb-siz alınan fey’ ve cizyenin kimlere taksim edileceği babı……………   2951
5-Kendisiyle muahede yapılmış bir zımmîyi cürmü olmayarak öldüren kimsenin günâhı babı…………………………………………………………………   2954
6-Yahudiler1 in Arab yarımadasından çıkarılması babı…………………….   2954
7-Bâb: (Muâhedeli) müşrikler, müslümânlara ahde vefasızlık ve hıyanet yaptıkları zaman affedilir ler mi?……… ……… ……… ……… ……… ……   2957
8- Devlet başkanının ahdi bozup döneklik yapanlar aleyhine beddua et-mesi(nin cevazı) babı…………………………………………………………………   2959
9- Kadınların emân vermeleri ve bir kimseyi korumaya alıp onu tehlikele rden kurtarmal arı (yâni siyâsî sığınma hakkı tanımaları) babı….   2960
10-Bâb: Müslümanların zimmeti (ahdi) ve emânlan birdir; onların azı da
bu emânı yürütür………………………………………………………………………..   2961
11-Bâb: Müşrikler harb esnasında kendi dilleri üzere yürüyerek “Saba’nâ” dedikleri ve “Biz müslümân olduk” demeyi güzel söyleyemedikleri zaman (bu söz onlardan kıtali kaldırmakta yeterli olur mu, olmaz mı)?    2962
12-Müşriklerle mal ve (esirler gibi) başka şeyler mukaabili nde harbi ve ezayı terketme ve barış yapma(nın cevazı) ile ahde vefa etmeyenin günâhı ve Yüce Allah’ın şu kavli(nin beyânı) babı: “Eğer (düşmanlar) banşa meylederl erse sen de ona yanaş ve Allah’a güvenip dayan. Çünkü herşeyi hakkıyle işiten, kemâliyle bilen bizzat O’dur” (el-Enfâl: 61)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    2963
13-Ahde (mîsâka) bağlı kalmanın fazileti babı…………………………………   2965
14-Bâb: Zımmî olan kimse sihr yaptığı zaman ondan bunun cezası affedilir mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….,……………….   2966
15-Düşmanın gadrinden (ahde vefa etmeyip bozmasından) sakınılması ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Eğer sana hilekârlık yapmak, aldatmak isterlers e, muhakkak ki, sana Allah yetişir. O seni yardımı ile ve mü’minlerle destekley en ve onların gönüllerine sevgi verip birleştirendir. Sen yeryüzünde olan (her) şeyi toptan harcamış olsan, yine onlann gönüllerini (böyle) birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O, mutlak gâlibdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir” (el-Enfâl: 62-63)……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   2967
16-Bâb: Ahidli milletler in ahidleri nasıl atılıp bozulur?……… ……… …….   2968
17-Muahede yaptıktan sonra gadredip ahdi bozan kimsenin günâhı ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “O en şerrliler, içlerinden kendileri yle muahede ettiğin kimselerd ir ki, muahedede n sonra her defasında anid-lerini bozarlar ve onlar sakınmazlar” (el-Enfâl: 56)……… ……… ……   2969
18-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    2972
19-(Müşriklerle) üç gün müddet yâhud belli bir vakit üzerine barış anlaşması yapılması babı………………………………………………………………..   2974
20-Bir vakit ta’yîn etmeden mütâreke ve barış yapmafnın cevazı) ve Pey-gamber(S)’in (Hayberlil er’e): “Allah’ın sizleri oturttuğu müddetçe ben sizleri burada oturtuyor um” kavli babı………………………………………..   2976
21-Müşriklerin cesedleri nin kuyu içine atılmasının cevazı) ve onlann
kokmuş leşleri için bir bedel alınmaması babı……………………………   2976
22-İyi ve kötü kişi için olması müsâvî olarak bir iş üzerinde sözleşip de
sözünü yerine getirmeye n kimsenin günâhı babı………………………..   2978

 (Allah’ın Mahlûkları İlk Yaratışı Kitabı) (129 Hadîs)
1-Yüce Allah’ın şu kavilleri hakkında gelen şeyler (tefsirler) babı: a. “O, İlkin mahlûku yaratıp sonra onu (öldürdükten ve tekrar dirilttik ten sonra) iade edecek olandır ki, bu, O’na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O’nun. O, yegâne gâlib, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir” (er-Rûm: 27). er-Rabî’ ibnu Huseym ile el-Hasen: Hepsi Allah’a kolaydır, demişlerdir. “Heynun” ve “Heyyinun”; “Leyn-Ley-yin”, “Meyt-Meyyit”, “Dayk-Dayyık” kelimeler i gibi şeddeli ve şedde-sizdir. b. “Ya biz ilk yaratışta acz mi gösterdik (ki diriltmek ten âciz olalım)? Hayır, onlar bu yeni yaratıştan şübhe içindedirler” (Kaaf: 15). c. “… O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz henüz analarınızın >.     karınlarında döller hâlinde olduğunuz sırada sizi (ne olduğunuzu) çok iyi bilendir. Bunun için kendinizi (beğenip) temize çıkarmayın. O (fenalıktan) sakınan kimdir çok iyi bilendir” (en-Necm: 32). d. “And ol-■’:       sun ki, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan herşeyi altı günde ‘■■’.      yaratmışızdır. Bize hiçbir yorgunluk dokunmarmştır” (Kaaf: 38). e. “Hâlbuki O, sizi hakikat türlü türlü tavırlarla (hâllerle) yaratmıştır. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyl e ahenkli olarak nasıl yaratmış. Onlarda Ay’ı bir nûr yapmış, Güneş’i de bir kandil (olarak) asmıştır. Allah sizi Yer’den ot gibi bitirdi. Sonra sizi yine onun içine döndürecek, sizi (yeni) bir çıkarışla (tekrar) çıkaracak. Allah Yer’i sizin için bir döşek yapmıştır, onun geniş yollarında gezip dolaşasınız diye” (Nûh:   14-20)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    2980
2-Yedi kat yer hakkında gelen şeyler babı……………………………………..   2986

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: