CİLD 5

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 5

Kitâbu’I-Buyû’un Devamı
87-Bâb: Şahıs, salâhı meydana çıkmadan önce meyveleri sattığında, sonradan o meyvelere bir âfet isabet ederse, zarar satıcıya âiddir…..   2037
88- Bedeli bir müddet sonra ödenmek üzere yiyecek maddesi satın almak
babı…………………………………………………….:……… ……… ……… ……… ……..   2038


89-Bâb; Bir kimse kendi hurmasını, ondan daha iyi bir hurma nev’i ile i         değiştirmek isterse (ribâdan selâmete çıkmak için ne yapacaktır)?    2039
90-Erkek hurma telkihi yapılmış hurma ağacı satan yâhud ekilmiş bir
tarla satan yâhud icâre ile alan kimse babı………………………………..   2040
91-(Tarladaki biçilmemiş) ekinin safî hububatla ölçekli surette satılması(nın hükmü) babı……………………………………………………………………..   2041
92-Hurma ağacının mahsûlünü, ağacın kökü ile sarma(nın hükmü) babı    2042
93-Muhâdara satışı (yânî meyve ve tahılları henüz yeşil iken salâhları
belirmede n önce satma) babı……………………………………………………..   2042
94-Hurma ağacı göbeğinin satılması ve yenilmesi babı……………………   2043
95-Şehirler halkının buyu’, icâre, ölçü, tartı gibi hususlard aki hukukî işlerini öteden beri tanıya geldikler i ve aralarında kendi niyetleri ne göre meşhur olan örfleri, âdetleri ve gidişleri üzere icra eden kimse babı    2044
96-Ortağın kendi ortağından satım, alım yapması babı…………………..   2047
97-Arazî, evler ve metâ’ların taksîm edilmemiş şuf’alı mallar olarak satışı babı………………………………………………………………………………………..   2048
98-Bâb: Bir kimse başka biri için onun izni olmaksızın birşey satın aldığında o şahıs buna rızâ gösterip kabul ederse (bu fuzûlî alış caiz olur mu)? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    2049
99-Müşriklerle ve harb ehli olanlarla alışveriş etmek babı………………   2051
100-Müslimin harbî olan kimseden köle satın alması, harbînin.hibesi ve
âzâd etmesi babı…………………………………………………………………………   2052
101-Tabaklanmalarından önce meyte derileri(ni satmak sahîh olur mu olmaz mı?) babı…………………………………………………………………………….   2057
2512/Sahîh-i Buharı ve Tercemesı 102-Domuzu öldürmek (meşru1 mudur?) babı……………………………………   2058
103-Bâb: Murdar ölmüş hayvanın iç yağı eritilmez, ondan; çıkarılan yağ
satılmaz-…………..*…………………………………………………………………………    2059
104-Kendisinde rûh bulunmaya n cansız varlıkların resimleri nin satılması
ve resim edinmek, yapmak, satmaktan mekruh sayılan şeyler babı    2060
105-Şarâbda ticâret yapmanın haram kılınması babı…………………………   2061
106-Hürr bir insanı (bilerek köle diye) satan kimsenin günâhı babı….   2062
107- Peygamber (S) Yahûdîİer’i Medine’den sürgün ettiği zaman onlara arazileri ni ve deve gübrelerini satmalarını emretmiştir babı…………….   2063
108-Köleyi köle ile, hayvanı hayvan ile veresiye olarak satma(nın hükmü)
babı…………………………………………………………………………………………….   2063
109-Köle satışı babı…………………………………………………………………………..   2064
110-Müdebber (yânî hürriyete kavuşması efendisin in ölümüne bağlanmış
olan) kölenin satılması babı………………………………………………………..   2065
111-Bâb: Şahıs, satın aldığı câriye rahimini temizleme den önce câriye ile
yolculuk eder mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   2067
112-Meytenin ve putların satılmasının harâmlığını beyân) babı………..   2069
113-Köpek bedeli(nin hükmü) babı……………………………………………………   2070
;                       35-KİTÂBU’S-SELEM
(Selem Akdi Kitabı) î!                              (14 Hadîs)
1-Bilinen ölçekte selem babı………………………………………………………….   2072
2-(Tartılacak şeylerde) bilinen bir tartıda olarak yapılan selem babı    2073
3-Satılan malın aslı yanında bulunmaya n kimseye yapılan selem (akdinin hükmü) babı…………………………………………………………………………   2075
4-Hurma ağacı(nm meyvesi) hususunda ki selem babı……………………   2077
5-Selem akdinde kefîl(in hükmü) babı…………………………………………..   2078
6-Selem akdinde rehin babı…………………………………………………………..   2079
7-Bilinen bir müddete kadar yapılan selem babı……………………………   2080
8-Dişi devenin doğurmasına kadar yapılan selem babı………………….   2081
36-KİTÂBU’Ş-ŞUF’A
“*’         (Şuf a Kitabı) ‘!            (3 Hadîs)
l-“Şuf a (hakkı) taksim olunmamış maldadır. Sınırlar konduğunda şuFa
yoktur”  babı……………………………………………………………………………….    2082
İçindekiler/2513
2-Ortağın satıştan önce şuf’a hakkı sahibi olan ortağına şuf ayı arzet-
mesi (yânî satış teklif etmesi) babı……………………………………………..   2083
3-Bâb: Hangi komşuluk daha yakındır?……… ……… ……… ……… ……… ….   2084
37-KJTÂBU’L-İCÂUE
(İcâre Kitabı)
(25 Hadîs)
1-Bâb: İcâre hakkındadır……………………………………………………………….   2086
2-Karârît üzerine koyun güdülmesi babı………………………………………..   2088
3-Zaruret sırasında yâhud İslâm ehli bulunmadığı zaman müşriklerin ücretle ırgatlığa tutulması ve Peygamber (S) Hayber Yahudiler i ile çalışma akdi yaptı babı…………………………………………………………………..   2089
4-Bâb: Bir kimse üç gün sonra yâhud bir ay sonra yâhud bir sene sonra
kendisine bir iş yapması için bir insanı ücretle tutsa, bu caiz olur    2090
5-Gazvede ücretli babı…………………………………………………………………..   2090
6-Bâb: Bir ücretli tutan, hizmet müddetini beyân edip de yapacağı işi
beyân etmeyen kimse(nin bu hizmet akdi sahîh olur mu, olmaz mı)?    2091
7-Bâb: Bir kimse yıkılmak isteyen bir duvarı doğrultmak üzere bir ücretli tuttuğunda bu caiz olur….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   2092
8-Gündüzün (evvelinde) yarısına kadar ücret akdi babı…………………   2093
9-İkindi namazına kadar ücret akdi yapmak babı…………………………..   2095
10-Ücretlinİn ücretini men’ edenin günâhı babı……………………………….   2096
11-İkindiden geceye kadar ücret akdi yapmak babı…………………………   2096
12-Bir ücretliyi ırgat tutar ve iş akabinde işçi kendi ücretini terkeder ve o ücreti müstecir çalıştırır da onu artırırsa yâhud bir kimse başkasının malında (izinsiz olarak) çalışma yapar da o malı artınrsa (bu artırılan mallar kime âid olur?) babı………………………………………………   2098
13-Sırtı üzerinde yük taşıması için kendini başkasına kiraya veren, sonra da ondan kazandığını sadaka yapan kimse vehammâl ücreti babı 2100
14-Simsârhk ücreti babı…………………………………………………………………..   2101
15- Bâb: Müslüman bir kimse harb arazîsinde kendini (bir iş yapmak üzere) müşrik bir kimseye kiraya verir mi?……… ……… ……… ……… ……..   2102
16-Arab kabileler inden bir taifeye Fâtihatu’l-Kitâb ile duâ edip hastalıktan sığındırma karşılığında verilen ücret(in hükmü) babı……………   2104
17-Kölenin ödeyeceği vergi ile kadın kölelerin vergileri ni iyi gözetleme
babı……………………………………………………………………………………………   2106
18-Kan alma tedavisi yapanın ücreti babı………………………………………..   2107
19-Kölenin efendiler ine, onun vergisini hafifletm elerini söyleyen kimse
hâhı    ……… ……… ……… …                                               ……… ….   2108
2514/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
20-Zina edici kadın ve dişi kölelerin kazancı babı…………………………..   2109
21-Damızlık erkek hayvana dişiyi dölletme ücreti babı…………………….   2109
22-Bâb: Bir kimse bir yeri ücretle tuttuğu zaman, icâreye veren ve icâre
tutandan biri öldüğünde (bu akdin feshedili p edilmeyec eği)?……..   2110
38-KİTÂBU’L-HAVÂLÂT
(Havaleler Kitabı)                              <;.
(3 Hadîs)
l-Bâb: Havâle(nin hükmünü beyân) ve muhîlin havale hususunda dönüp dönemiyeceği hakkındadır……………………………………………………   2112
2-Bâb: Bir zengine havale ettiği zaman onun için reddetmek yoktur    2114
3-Bâb: Bir kimse, ölünün borcunu bir adama havale ederse bu fiil caiz
olur….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    2114
[39-KİTÂBU’-L-KEFÂLET]
j                (Kefalet Kitabı)
j                  (7 Hadîs)
l-Ödünç vermekte, borçlarda bedenler ve mallarla kefalet babı…….   2117
2-Yüce Allah’ın: “Yeminleri nizin bağladığı kimselere de hisseleri ni
veriniz” (en-Nisâ: 33) kavli babı…………………………………………………   2120
3- Bir ölünün borcuna kefil olan kimseye o kefalette n dönmesi (sahîh)
olmaz babı………………………………………………………………………………….   2122
4-Peygamber (S) zamanında Ebû Bekr’e emân verilmesi ve Ebû Bekr’-
in akdi babı………………………………………………………………………………..   2123
5-Borç babı……………………………………………………………………………………   2128
40-KİTÂBU’L-VEKALE
(Vekâlet Kitabı)
(18 Hadîs)
l-Bâb: Ortağın ortağa taksîmde ve diğer işlerde vekâleti hakkındadır    2129
2-Bâb: Müslüman kimse dârü’l-harbde bulunan yâhud dâru’l-İslâm’da (kendisine emân verilmekl e) müste’men olan bir harbîyi tevkil ettiği zaman bu vekâlet verme caizdir.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   2130
3-Sarraflıkta (yânî nakdi nakidle satmakta) ve tartılacak şeylerde vekâlet babı……………………………………………………………………………………   2132
4-Bâb: Çoban, ölmek üzere olan bir koyun gördüğü veya vekîl, bozulacak birşey gördüğü zaman, çoban o koyunu kesse, vekîl de fesadından korktuğu şeyi iyileştirse (bu tasarrufl ar caiz olur)   ……… ………    2133
içindekiler/2515
5-Bâb: Şahidin ve gaibin vekâleti caizdir.. ……… ……… ……… ……… ……..   2134
6-Borçlan Ödeme hususunda vekâlet babı……………………………………..   2135
7-Bâb: Bir kimse bir kavmin vekiline yâhud şefâatçısına birşey hibe ettiğinde bu hibe caizdir.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    2136
8-Bâb: Bir adam bir adamı, ne kadar vereceğini beyân etmeyerek bir şahsa birşey vermesi için vekîl yaptığı zaman, o vekîl bu şahsa insanların örf edindiği şey üzere verirse (bu caizdir)……… ……… …….   2138
9-Kadının nikâh akdi (yânî kendisini evlendirm esi) hususunda imâma
vekâlet vermesi babı…………………………………………………………………..   2140
10-Bâb: Bir kimse bir kimseyi vekîl ta’ym ettiği ve vekîl de tevkîl edildiği maldan bir mikdâr şeyi terkettiği zaman (müvekkil vekilin bu hareketin e icazet verdiği takdirde) bu iş caiz olur….. ……… ……… ……… ..   2140
1 l-Bâb: Vekîl, birşeyi fesâdlı bir alışverişle sattığı zaman, vekilin bu alışverişi reddedilm iştir (yânî reddedili r)……… ……… ……… ……… ……… …”.   2143
12-Vakıf hususunda vekâlet, vekîlin nafakası, vekîlin vakıf maldan arkadaşına yedirmesi, kendisini n de ma’rûf mikdâr yemesi babı……….   2144
13-Dînî cezaları yerine getirmekt e vekâlet babı……………………………….   2145
14-Ka’be’ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanların kesilmesi
ve bunların işlerinin araştırılıp gözetilmesi hususlarında vekâlet babı    2146
15-Bâb: Bir adam kendi vekiline: Bunu Allah’ın sana gösterdiği yere (yânî istediğin yere) koy, dedi ve vekili de: Söylediğin şeyi işittim, dediği zaman (yânî o şeyi istediği yere koyduğu zaman bu caiz olur)…..   2147
16-Emniyetli kimseye hazînecilik ve benzeri işlerde vekâlet verme babı    2148
41-KİTÂBU’L-MUZARA’A
(Ekincilik Akdi Yapma Kitabı)
(29 Hadîs)
1-Ekin ekmenin ve ağaç dikmenin, bunların herbirind en yenildiği zamanki fazileti babı………………………………………………………………………   2150
2-Zirâat aletiyle meşgul olmanın akıbetlerinden yâhud zirâatte emrolu-
nan sınırın geçilmesi nev’inden sakınılacak şeyler babı……………..   2152
3-Zirâat için köpek edinilmes i babı………………………………………………..   2153
4-Çiftçilik için öküz kullanılmasının hikmeti) babı.”……… ……… ……… .   2154
5-Bâb: Mal sahibi başka bir kimseye: “Şu hurmalığın veya bağın sulamak ve timâr etmek gibi işlerini üzerine al da, mahsûlüne benimle ortak ol” dediği zaman (bu ortaklık akdi caiz olur)……… ……… …….   2155
6-Ağaç ve hurma ağacı kesme(nin hükmü) babı……………………………   2156
7-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..-……………………………………..    2157
2516/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
8-Mahsûlün yansı yâhud üçte biri; dörtte biri gibi belli bir mikdârı üzerine ekincilik akdi (yapmanın hükmü) babı………………………………..   2158
9-Bâb: Arazî sahibi ekincilik akdinde belli seneler şart kılmadığı zaman?   2160
10-Bâh …..,……………………………………………………………………………………….    2161
11-Yahûdîler’le ekincilik akdi yapmak babı……………………………………..   2162
12-Ekincilik akdinde mekruh olan şartlar babı………………………………..   2162
13-Bâb: Bir kimse, bu zirâatta o topluluk lehine bir iyilik ve salâh bulunduğu hâlde, izinleri olmaksızın bir topluluğun malında zirâat yaptığı zaman (bu zirâat kime âid olacaktır)?……… ……… ……… ……… ……… ..   2163
14-Peygamber(S)’in sahâbîlerinin vakıfları, harâc arazîsi, sahâbîlerin zimmet ehli ile ekincilik akdi ve çalışma akdi yapmaları (mes’elelerini n hükümlerini beyân) babı…………………………………………………………….   2165
15-Ölü bir arazîyi diriltip îmâr eden kimse babı………….;……… ……… …..   2166
16-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    2167
17-Bâb: Arazî sahibi, ekinciye: Ben seni, Allah’ın seni burada durdurduğu müddetçe durdururu m dediği ve belli bir müddet zikretmed iği zaman, mal sahibi ve ekinci, üzerinde nzâlaştıklan şart üzerinde olurlar    2169
18-Peygamber(S)’in sahâbîlerinden bâzılarının diğer bâzılarına zirâat ve meyve hususunda ücretsiz ve karşılıksız olarak ortak olmaları ve yardımlaşmaları babı……………………………………………………………………….   2170
19-Arazîyi altın ve gümüş para karşılığında kiraya verme(nin cevazı) babı   2173
20-Bâb…………………………………………………………………………………………….    2174
21-Bitki ve ağaç dikip yetiştirmek hakkında gelen hadîsler babı……..   2176
42-KİTÂBU’L-MUSÂKAAT
(Meyve Ağaçlanın Sulayıp Timâr Etmek Üzere
Yapılan Ortaklık Akdi Kitabı)
(31 Hadîs)
l-Bâb: Sudan yararlanm a payı hakkındadır………………’……… ……… …..   2179
2- Bâb: İçmeyi ve taksim edilmiş olsun veya taksîm edilmemiş olsun su
sadakasını, hibesini, vasiyyet edilmesin i caiz gören kimse hakkındadır   2180
3-Peygamber(S)’in: “Su fazlası men’ olunmaz” kavlinden dolayı, “Su sahibi suya kanıncaya kadar suyu kullanmay a herkesten daha ziyâde hakk sahibidir” diyen kimse babı……………………………………………….   2182
4- Bâb: Bir kimse kendi mülkünde bir kuyu kazarsa (o kuyuda meydana
gelen zararı) ödemez………………………………………………………………….   2183
5-Kuyu hakkında husûmet ye bu konudaki hüküm (ve kazanın beyânı)
babı…………………………………………………………………………………………….   2184
6-ihtiyâcından fazla suya sâhib olup da bunu yolcuların kullanmasından men’ eden kimsenin günâhı babı…………………………………………   2185
İçindekiler/251 7
7-Su yollarını kapatma ve suyu habsetme (günâhını beyân) babı…..   2186
8-Yüksek tarafta bulunanın aşağı taraftaki nden önce suyu alıp kullanması babı……………………………………………………………………………………   2188
9-Yukarı taraftaki nin su payının ayak topukları yüksekliğine kadar olması babı……………………………………………………………………………………   2189
10-Suya muhtâc olan herşeyi sulamanın fazileti babı………………………   2190
11- Havuz yâhud kırba sahibinin kendi suyuna herkesten daha haklı olduğu görüşünde olan kimse babı……………………>……… ……… ……… ….   2192
12-Bâb: Korumak yânız Allah’a ve Rasûlü’ne hasstır………………………   2195
13-İnsanların nehirlerd en, akarsular dan su alıp içmeleri ve hayvanlarını sulamaları babı……………………………………………………………………….   2195
14-Odun ve yaş, kuru ot toplayıp satma babı…………………………………..   2198
15- (Devlet başkanının bâzı kimselere kesip verdiği) arazî parçalan babı    2200
16-Devlet başkanınca verilen arazîlerin (sahihleri adına tapularının) yazılması babı…………………………………………………………-…………………….   2201
17-Develerfn su başlarında sağılmaları babı…………………………………….   2201
18-Birisinin bustânındaki sudan su alma hakkı veyâhud hurma ağacından faydalanm a hakkı olan kimsenin o bustândan ve hurmalıktan geçme hakkı da olur babı………………………………………………………………..   2202
#■■                  43-KİTÂBUN FÎ’L-İSTİKRÂZ
(Ödünç İsteme Hakkında Kitâb) (23 Hadîs)
1- Ödünç isteme, borçlan ödeme, hacr, teflîs haklarında birtakım bâblar    2205
2-Kendisinin parası olmaksızın yâhud parası olup da hâzırında bulunmaya rak borçla bir mal satın alan kimse babı…………………………….   2206
3- İnsanların mallarını ödemek yâhud telef etmek isteyerek alan kimse
babı…………………………….,……………………………………………………………..   2207
4-Borçlan ödeme(nin vucûbu) babı……………………………………………….   2207
5-Devenin ödünç istenmesi nin cevazı) babı………………………………….   2210
6-Alacaklann güzellikle istenmesi babı………………………………………….   2210
7-Bâb: Alacaklıya kendi devesinde n daha büyük olarak verilir mi? ..   2211
8-Borç ödeyişin güzel olması babı…………………………………………………   2212
9-Bâb: (Alacaklının rızâsı ile) borçlunun borcunun aşağısında (bir mik-dâr vererek borcunun tamâmını) ödediği yâhud alacaklının alacağı-‘ nın hepsini borçluya halâl ettiği zaman bu caiz ve meşrû’dur…… ..   2213
10-Bâb: Borçlu, hurmayı hurma ile yâhud hurmayı arpa, buğday gibi hu-
2518/Sahîh-î Buharı ve Tercemesi
bûbât ile takas ederek yâhud mahsûlü ölçüp tartmaksızın tahmin eyleyerek alacaklıya borç ödediği zaman (bu caizdir)……… ……… …….   2214
11-Borca girmekten Allah’a sığınan kimse babı……………………………….   2216
12-Borç bırakarak ölen kimsenin cenaze namazı babı……………………..   2216
13-Bâb: Zengin kişinin borcunu ödemeyi uzatması zulümdür…………..   2217
14-Bâb: Hakk sahibinin söz söyleme hakkı vardır……………………………   2218
15-Bâb: Bir kimse satma, ödünç verme, emânet bırakma suretleri nden biri ile elinden çıkardığı kendi malını iflâs etmiş bir şahsın yanında bulduğu zaman, o kimse bu malı geri almaya başka alacaklılardan daha haklıdır………………………………………………………………………………   2219
16-Alacaklının hakkını istemesin i yarına veya iki üç güne kadar geri bırakıp da bu geri bırakmayı mail (yânî borç ödemeyi uzatma) görmeyen kimse babı…………………………………………………………….■……… ……..   2220
17-İflas etmiş kimsenin yâhud fakîrin malını satıp da bedelini alacaklılar arasında bölüştüren yâhud o bedeli kendisine ve yakınlarına harcaması için müflise ve fakire veren kimse babı………………………….   2220
18-Bâb: Bir adam bir kimseye belli bir müddete kadar ödünç verdiği yâhud satış akdinde bedel için bir müddet ta’yîn ettiği zaman (bu caizdir)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   2221
19-Borçtan bir kısmının indirilme si hususunda şefaat edilmesi babı..   2222 20-Mal zayi’ etmekten nehyedilm esi babı………………………………………..   2224
21-Bâb: Hizmetçi, efendisin in malında (koruma ile vazifeli) bir güdücü-
dür. Hizmetçi o malda efendisin in izni olmadan tasarruf yapamaz    2226
44-KİTABU’L-HUSUMAT
(Hukukî Çekişmeler Kitabı)
(15 Hadîs)
1-(Müslümanlar arasındaki hukukî çekişmelerde) da’vâcının da’vâhyı hâkim huzuruna getirmesi ve müslümân-Yahûdî arasında meydana gelen çekişme hakkında zikroluna n şeyler babı………………………….   2227
2-Eğer imâm (yâhud hâkim) onun üzerine hacr koymuş değilse, sefihin ve aklı zaîf olanın işini geri çeviren kimse babı……………………   2231
3-Hasımlarının bâzısının diğeri hakkındaki kelâmı babı…………………   2233
4-Ma’siyetlerv e husûmetler.ehli olanların, onların bu hâllerini fanıma ve tesbîtten sonra (onları edeblendi rme yolu olmak üzere) evlerden çıkarılmaları babı………………………………………………………………………..   2235
5-Vasinin ölmüş kimse adına (nesebe katma isteği ve diğer haklar hususunda ki) da’vâsi babı………………………………………………………………   2236
6- Bozguncul uğundan endîşe edilen kimselerd en işi sağlamlaştırma tedbîri almak babı…………………………………………………………………………….   2237
İçindekiler/2519
7-Suçlunun Harem içinde bağlanması ve habsedilm esi babı………….   2238
8- Borç verenin alacaklısından ayrılmayıp onunla sabit ve dâim olması
babı…………………………………………………………………………………………….   2239
9-Alacağın ödenmesini istemek babı……………………………………………..   2240
45-KİTÂBUN FÎ’L-LUKATA
(Yerde Bulunup Kaldırılan Buluntu -Şeyin Hükmünü
Beyân- Hakkında Kitâb)
(12 Hadîs)
l-Bâb: Buluntu şeyin sahibi gelip de onun alâmetini haber verdiği zaman, buluntuyu yerden kaldırıp almış olan kimse, o buluntuyu sahi-i     bine verir…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   2242
i 2-Yitik deve(nin alınıp alınmayacağı) babı……………………………………..   2244
£3-Koyun yiîiği(nin hükmünü beyân) babı……………………………………….   2245
/4-Bâb: Buluntunu n sahibi bir sene ilândan sonra bulunmazs a, artık o
s;     şey onu bulup alanındır………………………………………………………………   2246
h*: 5- Bâb: Bir kimse denizde bir ağaç parçası bulduğu yâhud bir kamçı yâ-L;K hud da bunun benzeri birşey bulduğu zaman (ne yapar; bunları alır “‘\     mı, yoksa terk mi eder)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   2247
1 6-Bâb: Bir şahıs yolda bir hurma dânesi bulduğu zaman (bunu alıp yemesi caiz olur)……… ……… ……… ……… .■……… ……… ……… ……… ……… ….   2248
7-Bâb: Mekke ehlinin buluntu eşyası nasıl i’lân edilir?……… ……… ….   2249
8-Bâb: Hiçbir kimsenin hayvanı izinsiz olarak sağılmaz…………………   2251
9-Bâb: Buluntu eşyanın sahibi bir sene sonra geldiği zaman, bulan onu
sahibine” verir…. ……… ……… ……… -…………………………………………………
10- Bâb: Yitiği bulan şahıs, ona hakk kazanmaya n kimsenin almaması için,
zayi’ hâlde terketmey erek alır mı?………■……… ……… ……… ……… ………    2253
11- Buluntu eşyayı i’lân eden, fakat onu sultâna teslîm etmeyen (veya yük-          j seltmeyen) kimse babı………………………………………………………………..   .2254 i
12-Bâb…………………………………………………………………..-…………..:……… ….
46-KİTÂBU’L-MEZÂLİM VE’L-GASB
(Zulümler ve Gasb Kitabı)
(43 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın şu kavli:
“O /.âlimlerin yapacakla rından Allah’ı gafil zannetme sakın. O bunları ancak öyle bir gün İçin geciktiri yor ki, o gün gözler (şaşkınlıkla) belerip kalacaktır. Hepsi de başlarını dikerek ko-
2520/Sahîh-i Buhâiî ve Tercemesi
saçaklar. Gözleri kendileri ne bile dönüp bakamayac ak. Kalb-lerinin içi ise (müdhis korkularından dolayı akıldan) bomboştur. İnsanlara o azabın kendileri ne geleceği günün tehlikesi ni anlat ki (o gün) zâlimler: Ey Rabb’imiz, bizi yakın bir müddete kadar geciktir de Sen’in da’vetine icabet edelim, peygamber lere tâbi’ olalım diyecek(ler)dir. Hâlbuki daha evvel siz (dünyâda) kendinize hiçbir zeval yoktur diye yemîn etmediniz miydi? Siz (Âd ve Scmûd kavimleri gibi) nefisleri ne zulmedenl erin diyarında da yerleştiniz. Onlara neler yaptığımız sizin için apaçık meydana çıktı. Size (bu hususta) birçok misâller de gösterdik. Hakikat onlar (peygamber lere karşı) bir takım tuzaklar kurmuşlardı. Hâlbuki onların tuzaklarından dağlar yerinden oynayıp gitmiş olsa bile Allah katında onlara âid (nice nice) cezalar vardır. Öyle ise sakın Allah, peygamber lerine olan va’dinden cayar sanma. Şübhesiz ki Allah mutlak gâlibdir, in-tikaam sahibidir” (İbrahim: 42-47)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….2258
1-Zulümlerin kısas yapılması babı………………………………………………….   2259
2-Yüce ALlah’m:   “Haberiniz  olsun  ki,  Allah’ın  la’neti  zâlimlerin
Üzerindedir” (HÛd: 18) kavli babı………………………………………………   2260
3-Bâb: “Müslüman müslümâna zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz”    2261
4-Bâb: “Kardeşine zâlim iken de, mazlum iken de yardım et”……… .   2262
5-Mazluma yardım babı………………………………………………………………….   2263
6-Zâlimden intikaam almak babı……………………………………………………   2264
7-MazIûmun zâlimi affetmesi babı………………………………………………….   2265
8-Bâb: “Zulüm, kıyamet gününde zulmetler dir”……… ……… ……… ……..   2266
9-Mazlûmun duasından korkulması ve sakınılması babı…………………   2267
10-Üzerinde haksız alınmış birşey bulunan kimse, bu şeyi hakk sahibine halâl ettirmeğe kalksa, (halâl ettirmeni n sahîh olması için) yaptığı zulmü beyân eder mi (yâhud etmez mi) babı………………………….   2267
11-Bâb: Mazlum, zulmünden doğan hakkını zâlime halâl kıldığında, artık o hakka dönme yoktur… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   2269
12-Bâb: Bir kimse diğer bir kimseye hakkını tam almak hususunda izin verdiği yâhud halâl kıldığı, fakat izin verilenin veya halâl kılınanın mikdârım beyân etmediği zaman?……… ……… ……… ……… ……… ………    2269
13-Bir arazî parçasını haksız zabtedeni n günâhı babı……………………..   2270
14-Bâb: Bir insan diğer insana birşey hakkında izin verdiğinde, o şey
caiz olur….. ……… ……… ……… ……… ,…………………………………………………   2272
15-Yüce Allah’ın “Hâlbuki o düşmanların en yamanıdır” (el-Bakara: 204)
kavli babı……………………………………………………………………………………   2273
16-Bâtılhğı bildiği hâlde, bâtıl bir iş hakkında çekişen kimsenin günâhı
babı…………………………………………………………………………………………….   2274
17-Çekiştiği zaman fâcirlik (yalancılık, fâsiklık ve asilik) yapan kimsenin günâhı babı…………………………………………………………………………..   2275
t
18-Hakkına tecâvü2 edilen mazlumun, zâlimin malını bulduğu zaman (hâkimin hükmü olmaksızın) zâlimin malından bizzat hakkını alması babı   2275
İçindekiler/2521
19-Sakîfeler (yânî sofalar) hakkında gelen şeyler babı…………………….   2277
20-Bâb: “Bir komşu, evinin duvarına öbür komşusunu bir ağaç (başı)
koymaktan men’ etmez”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   2278
21-Yola şarâb dökülmesi babı………………………………………………………….   2279
22-Evler önünde geniş avlular edinmek ve buralarda oturmanın hükmü;
bir de yollar üzerinde oturmanın hükmü babı…………………………….   2280
23-Kendileriyle ezâ duyulmadığı takdîrde yollar üzerinde kuyular kazmanın hükmü babı……………………………………………………………………..   2282
24-Ezâyı gidermek babı…………………………………………………………………..   2283
25-Evlerin damlarında, üstlerinde ve diğer yerlerde öteki evlere yukarıdan bakan ve yukarıdan bakmayan yüksek oda ve teraslar babı…   2283 26- Devesini mescid Önündeki taş döşemelik üzerine yâhud mescidin kapısına bağlayan kimse babı…………………………………………………………   2290
27-Bir kavmin çöplüğü yanında durma ve işeme(nin cevazı) babı…..   2291
28-Yolda bir dalı ve insanlara eziyet veren herhangi birşeyi alıp da yol
dışına atan kimse(nin sevabı) babı……………………………………………..   2291
29-Bâb: Halkın gelip geçeceği yolun genişliği hususunda ihtilâf ettikleri -ki “Mîtâ” yol aralığında olacak genişliktir-, sonra o genişliğin sâhib-leri bina yapmak İstedikleri zaman, yol, o genişlikten yedi zira’ olarak bırakılır…………………………………………………………………………………   2292
30- Sahibinin izni olmaksızın birşeyi açıktan zorla almak(tan nehiy) bâb    2292
31-Haçın kırılması ve domuzun öldürülmesi babı…………………………….   2294
32-Bâb: İçinde şarâb bulunan küpler kınlır mı?……… ……… ……… ………    2295
33-Malı Önünde döğüşen kimse babı   ……… ……… ……… ……… ……… ……..   2296
34-Bâb: Bir kimse bir çanak yâhud başkasına âid olan herhangi birşeyi
kırdığı zaman (onun benzerini mi, yâhud bedelini mi öder)?……..   2297
35-Bâb: Bir şahıs diğer şahsa âid bir duvarı yıktığı zaman onun benzerini bina etsin…. ……… ……… ……… ……… ……… ……..-……………………………   2Z98
47-KİTÂBU’Ş-ŞERÎKE
(Ortaklık Kitabı)
(16 Hadîs)
l-Buğday ve benzerler inde, yol arkadaşlarının kendi kumanyala rında, paralar dışındaki ticâret metâ’lannda ortaklık; ölçülecek, tartılacak şeylerin taksimi nasıl olacak? Bunların tahmîn ve oranlama suretiyle taksimi caiz olur mu? Müslümânla* sakınca görmedikleri zaman -yâhud sakınca görmedikleri İçin- kumanyala rda onun bâzı parçasını tesadüfi olarak şu ortağın, bâzı kısmını da bu ortağın yemesi suretiyle, avuç avuç ve tutam tutam taksimi; ve yine böyle altın ve gümüşün Ölç-
2522/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
me ve tartma olmaksızın tahmin ve oranlama suretiyle taksimi; bir de hurmada çift çift birleştirmek suretiyle yemek (konulanyl e ilgili hadîsler) babı…………………………………………………………………………..
2- “Herhangi iki halitadan meydana gelmiş ortak bir sürünün zekâtı hususunda bu halîta şirket sahihleri, kendi aralarında adalet üzere birbirler ine müracaat ederler” babı…………………………………………………   2304
3-Koyunların (sayı ile) bölünmesi babı…………………………………………..   2305
4- Arkadaşlardan izin istemedikçe ortaklar arasında hurma yerken iki
hurmayı birleştirmefyi terk) babı………………………………………………..   2306
5-Ortaklar arasındaki ortak mal ve metâ’lann âdilce bir kıymetle kıy-           k
metlerini ta’yîn eylemek babı………………………………………………………   2307
6- Bâb: Ortaklar arasındaki taksimde ve maldan pay almada kur’a çekilir mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   2308
7-Yetimlerle ve mîrâs sâhibleri ile ortaklık babı…………………………….   2309
8- Arazîlerde ve (ev yâhud bostanlar gibi) diğer şeylerde ortaklık babı    2311
9- Bâb: Ortaklar evleri yâhud diğer şeyleri bölüştükleri zaman artık onlar için dönme de, şuf’a da yoktur… ……… ……… ……… ……… ……… ……   2311
10-Altında, gümüşte ve kendisind e sarraflık yapılabilecek paralarda ortak olmak babı……………………………………………………………………………   2312
11-Zımmî ile ve müşriklerle ekincilik hususunda ortaklık akdi yapmak
babı……………………………………………………………………………………………..   2312
12-Koyunları taksîm ve bunda adalet etmek babı…………………………….   2313
13-Buğdayda, yiyecek maddeleri nde ve (mülk edinilebi lecek) diğer şeylerde ortaklık babı………………………………………………………………………   2313
14-Kölede ortaklık babı……………………………………………………………………   2314
15-Harem’e armağan edilen kurbanlık iri hayvanda ve develerde ortak olmak ve bir kimse kurbanlığı Harem’e gönderdikten sonra kendi kurbanlığında diğer bir kimseyi ortak ettiğinde (bu caiz olur mu, olmaz mı) babı……………………………………………………………………………………..   2315
16-Taksimde on koyunu bir deveye denk sayan kimse babı…………….   2317
48-KİTABU’R-REHN
(Rehin Tutma Kitabı)
(8 Hadîs)
1-Hazardaki rehin hakkında bâb………………………………..-…………………   2319
2-Zırhını rehin eden kimse babı……………………………………………………-   2320
3-Silâhın rehnedilm esı babı……………………………………………………………   2321
4-BSb: Rehin edilen hayvan, binilir ve sağılır…………………-……………..   2322
5-Yahûclîler’in ve diğerlerinin yanında rehin etme babı………………….   2323
.:                                                                                     İçindekiler/2523
6-Bâb: Rehin veren, rehin alan ve bunun benzeri kimseler ihtilâf ettikleri zaman beyyine da’vâcıya, yemin ise da’vâlıya âid olur….. …….   2323
49-KİTÂBU’L-ITK
(Hürriyet ve Köleyi Hürriyete Kavuşturma Kitabı)
(41 Hadîs)
1-Hürriyete kavuşturma ve bunun fazileti hakkında gelen şeyler babı    2326
2-Bâb: Kölelerin hangisi(nin hürriyete kavuşturulması) daha faziletli dir? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   2328
3- Güneş tutulmasında (yakıcı rüzgârlar, zelzelele r gibi diğer ilâhî) âyetler
sırasında köleleri hürriyete kavuşturmanın müstehâb olması babı    2329
4-Bâb: Bir şahıs iki kişi arasında ortak bir köleyi âzâd ettiği yâhud ortaklar arasındaki bir dişi köleyi âzâd ettiği zaman?……… ……… …….   2329
5-Bâb: Bir şahıs kendi malı olmadığı hâlde bir köledeki hissesini bağışlayıp Szâd ederse, bu köle, hürriyeti satın alma akdinde olduğu gibi,
kendisine meşakkat verilmeks izin çalıştırılır……………………………….   2332
i
. 6-Kul âzâd etmek, kadın boşamak ve benzeri işlerde yanılma ve unutmadın hükmü) babı…………………………………………………………………..   2333
7-Bâb: Bir adam kendi kölesi için, onu hürriyete kavuşturmaya niyet
ederek “O, Allah için (hürdür)” dediği zaman (bu sahihtir)……… .   2335
8-Çocuk anası(nın hükmü) babı…………………………………………………….   2337
9- Hürriyeti sahibinin ölümüne bağlanmış müdebber kölenin satılıp alınması babı……………………………………………………………………………………   2338
10-Velâ’nın (âzâd edenin âzâd edilene mirasçı olma hakkının) satılması
ve hibe edilmesi(nin hükmü) babı………………..*……………………………   2339
11-Bâb: Bir adamın kardeşi yâhud amcası müşrik bulunup da esir alındığı zaman, fidye verilip esirlikte n kurtarılır mı?……… ……… ……… ..   2340
12-Müşrikin âzâd etmesi(nin hükmü) babı………………………………………   2341
13-Arab’dan (esir alarak) köleye mâlik olup da bunu hibe eden, satan, onunla cinsî münâsebet yapan, fidyesini veren ve çoluk çocuğu esir alan kimse babı………………………………………………………………………….   2342
14-Cariyesini güzel edeblendi ren ve ona ilim öğreten kimsenin fazileti
babı…………………………………………………………………………………………….   2346
15-Peygamber(S)’in: “Köleler sizin kardeşlerinizde. Onun için onlara yemekte olduğunuz yemeklerd en yediriniz” kavli babı…………………..   2347
16-Rabb’inin ibâdetini güzel yaptığı, efendisin e de doğru ve iyi iş yaptığı
zaman böyle kölenin (ecri) babı…………………………………………………..   2349
17-Köleye karış büyüklenmenin kerîhliği ve insanın kendi kölesine “Kulum, Gâriyem” demesinin hükmü babı…………………………………………   2350
ir
2524/Sahîh-i Buhâiî ve Tercemesi
18-Bâb: Bir şahsa hizmetçisi yemeğini getirdiği zaman (onun da yemesi
için beraberin de oturtsun)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   2353
19-Bâb: “Köle, efendisin in malında bir çobandır”; Peygamber (S), malı
efendiye nisbet etti….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   2354
2O-Bâb: “İnsan köleyi dövdüğünde yüzüne vurmaktan sakınsın”……..   2355
50-KİTÂBU’L-MUKÂTEB (Hürriyetini Satın Alma Yazışması Yapılmış Olan Köle
Kitabı) (6 Hadîs)
1-Hürriyetini satın alma yazışması yapılmış olan kölesine zina iftirası yapan kimsenin günâhı babı……………………………………………………….   2356
2- Hürriyetini satın alma yazışması yapılmış köle ve onun her sene içinde Ödenecek mikdâr ve vazife olarak ödeme vakitleri veya taksitler i babı…………………………………………………………………………………………….   2357
3-Mukâtebin şartlarından caiz olanlar ve Allah’ın KÎtâbı’nda olmayan
bir şartı şart kılan kimse babı…………………………………………………….   2359
4- Hürriyetini satın alma yazışmasına bağlanmış kölenin yardım araması ve bu yardımı insanlard an istemesi babı…………………………………   2361
5-Mukateb, kendisi razı olduğu zaman satılıp alınması babı………….   2362
6-Bâb: Mukâteb, bir kimseye “Beni sahibimde n satın al ve hürriyete kavuştur” dediği ve o kimse de mukâteb köleyi âzâd etmek için satın aldığında ;(bu caiz olur)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    2363
51-KİTÂBÜ’L-HİBE VE FADLİHÂ VET-TAHUÎD ALEYHÂ
(Hibe, Hibenin Fazileti ve Hibeye Teşvik Kitabı)
(67 Hadîs)
l-Hibe nev’inden olan az şey(in beyânı) babı………………………………..   2367
2-Arkadaşlarından herhangi bir şeyi kendisine hibe etmelerin i isteyen
kimse babı…………………………………….:……… ……… ……… ……… ……… …..   2368
3-(İçmek için) su veya süt isteyen kimse babı……………………………….   2370
4-(Avcının av) hediyesin in kabul edilmesi babı……………………………..   2371
5-Hediyeyi kabul etmek babı………………………………………………………….   2372
6-Arkadaşına birşey hediye eden ve onun kadınlarından bâzısını kas-
deden kimse babı…………………………’..’……… ……… ……… ……… ……… …..   2375
7-Hediyeden geri döndürülmeyecek olan şey babı…………………………   2379
8-Gâibde yapılan hediyeyi caiz gören kimse babı…………………………..   2379
9-Hibede (hediyede) karşılık vermek babı……………………………………..   2380
10-Babanın çocuğa hibesi(nin hükmü)……… ……… ……… ……… ……… …….   2381
11-Hibe işinde (bâzı kimseleri) şâhid yapmak babı…………………………   2382
12-Erkeğin kadınına ve kadının kocasına hibesinin hükmü babı……..   2384
13-Kadının kocası varken, kocasından başkasına hibe yapması ve kendi kadın kölesine hürriyet vermesi, kadın bir beyinsiz olmadığı takdirde caizdir, eğer kadın bir beyinsiz ise hibe yapması ve köle âzâd etmesi caiz olmaz babı………………………………………………………………….   2386
14-Bâb: (Hakk kazanmakt a birden fazla kişi bulunup da çatışma olduğu
zaman) hediye vermeye kimden başlanacaktır?……… ……… ……… ….   2388
15-Bir illet(ve sebeb)den dolayı hediye kabul etmeyen kimse babı….   2389
16-Bâb: Bir kimse birşey hibe yâhud va’d edip de hibe yâhud va’d edilen şey hibe edilen kişiye veyâhud va’d edilen kişiye ulaşmadan ya hibe edici yâhud hibe edilen kişi, ya va’d eden yâhud va’d edilen kişilerden birisi ölürse, bu hibenin veya va’din hükmü……………………….   2391
17-Bâb: Hibe edilmiş köle ve hibe edilmiş meta’ nasıl teslim alınır? .   2392
18-Bâb: Bir kimse birşey hibe ettiği ve hibe edilen diğer kimse “Ben bunu kabul ettim” demediği hâlde, o hibeyi teslim aldığı zaman (bu caiz olur)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   2393
19-Bâb: Bir kimse diğer bir kimse üzerindeki borcu ona hibe ederse    2395 20-Bir kişinin bir şeyi bir topluluğa hibe etmesi babı………………………   2397
21-Elle tutulup teslim alınmış, teslim alınmamış ve taksim edilmiş, tak-
sîm edilmemiş olan hibe babı……………………………………………………..   2398
22-Bâb: Bir cemâat bir kavme hibe ettiği zaman…. ……… ……… ……… ….   2400
23-Yanında oturan arkadaşları varken kendisine bir hediye verilen kimse, o hediyeye meclis arkadaşlarından daha haklıdır babı  ……… …   2402
24-Bâb: Bir kimse diğer birine bir deve hibe ettiği zaman, hibe edilen
kimse o deveye biner hâlde olsa, bu hibe caizdir.. ……… ……… ……..   2403
25-Giyilmesi mekruh olan şeyi hediye etmek babı…………………………..   2404
26-Müşriklerden hediye kabul edilmesi babı……………………………………   2405
27-Müslümânın müşriklere hediye vermesi(nin cevazı) babı……………   2408
28-Bâb: Hiçbir kimseye daha önce verdiği hibesine ve yaptığı sadakasına dönmesi halâl olmaz…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   2410
29-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    2411
30-Umrâ ve rukbâ hakkında söylenen hükümler babı………………………   2412
31-İnsanlardan iğreti at alan kimse babı………………………………………….   2414
32-Zifaf sırasında gelin veyâhud güvey için elbise istiare etme(nin cevazı) babı……………………………………………………………………………………….   2414
33-Menîhanın fazileti babı.’……… ……… ……… ……… ….:……… ……… ……… ….   2415
2526/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
34-Bâb: Bir adam diğerine insanların örf yapageldi kleri ta’bîr üzere “Şu cariyeyi sana hizmetçi olarak verdim” dediğinde, bu caiz olmuştur (yânî bu ihdâm, hibe ve ariyet verme demektir)……… ……… ……… …   2420
35-Bâb: Bir kimse başka bir kimseyi bir at üzerine bindirse bunun hükmü (ondan dönülmemekte) umrâ ve sadaka gibidir.. ……… ……… ….   2421
52-KİTÂBU’Ş-ŞEHÂDAT
(Şehârfetler Kitabı)
(51 Hadîs)
l-“Beyyine da’vâcıya âiddir” hakkında gelen nasslar babı…………….   2424
2-Bâb: Bir kimse diğer bir kimseyi bu âdildir diye tezkiye ettiği ve tezkiye edici: Biz bundan hayırdan başka birşey bilmiyoru z, dediği; yâ-hud da: Ben bunda hayırdan başka birşey bilmiş değilim dediği zaman (bu husustaki hüküm nedir)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   2425
3- Şâhidliği yüklenme sırasında saklanıp gizlenen kimsenin şâhidliği (caiz olur mu olmaz mı) babı………………………………………………………….   2,427
4-Bâb: Bir şâhid birşeye şâhidlik ettiği yâhud birçok” şâhidler birşeye şâhidlik ettikleri ve diğer bir cemâat de “Biz bunu bilmiyoru z” dedikleri zaman şâhidlik yapanların sözüyle hükmolunur……………………   2429
5-Adâletli şâhidler(in beyânı) babı…………………………………………………   2431
6-Kaç kişinin tezkiye etmesi caiz olur? babı………………………………….   2432
7-Nesebler, yaygın süt emme, üstünden zaman geçmiş kadîm ölüm üzerine şehâdet ve sül emme işinde acele etmeyip teennî ile subûtunu araştırmak babı…………………………………………………………………………..   2433
8-Zina iftirası yapanın, hırsızın, zina edicinin şehâdetleri (tevbeleri n-
den sonra kabul edilir mi?) babı…………………………………………………   2436
9-Bâb: Bir kimse zulüm ve haksızlık üzerine şâhid yapılmak istenildiği
zaman, şâhidlik etmez…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   2439
10-Yalan şâhidliği hakkında söylenen şeyler (ağırlaştırma ve tehdîdler)
babı…………………………………………………………………………………………….   2441
11-Kör insanın şâhid olması, tasarrufl arındaki hâli, bir kadınla evlenmesi, başkasını evlendirm esi, alışveriş etmesi, müezzin ve diğer işlerde çalışmasının kabulü, ve seslerle tanınan şeyler babı……………………   2443
12-Kadınların şâhidliği(nin cevazı) babı…………………………………………..   2446
13-Köle kadınların ve köle erkekleri n şâhidliği babı………………………..   2447
14-Süt emzirici kadının şâhidliği babı……………………………………………..   2448
15-(Hükürtt verme işinde) kadınların birbirler ini tezkiye etmeleri babı    2448
16-Bâb: Bit adam diğer bir kimseyi tezkiye ettiği zaman, bu tezkiye ona
yeter …J….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   2460
İçindekiler/2527
17-Medh ve Övgüde aşırı gitmenin mekruh olması ve medhedece k kimse (medhedile cek kişi hakkında) bilmekte olduğu şeyleri söylesin (öteye geçmesin) babı  ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   2461
18-Çocuklann bulûğa ermelerin in sınırı ve şâhidliklerifnin hükmü) babı   2462
19- Hâkimin da’vâlıya yemîn teklifind en önce da’vâcrya “Senin beyyinen
var mı?” diye sorması babı…………………………………………………………   2464
20-Bâb: Mallarda da haddlerde de (yânî mal da’vâlannda da hadd da’vâ-
lannda da) yemîn da’vâlıya âiddir………………………………………………   2465
21-Bâb: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    2466
22- Bâb: Bir kimse diğer birisi üzerinde birşey iddia ettiği yâhud bir adam diğer bir adama yâhud kendi kadınına zina suçu attığı zaman, bu iddiacı ve suç atıcıya beyyine araması ve beyyine aramak için beklemeye gitmesi lâzım gelir…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   2467
23-İkindiden sonra yapılan yemîn babı……………………………………………   2468
24-Bâb: Da’vâlı, kendisine yemîn etmesi vâcib olmuş bulunduğu herbir
yerde yemîn eder ve bir yerden diğer bir yere döndürülmez………   2469
25- Bâb: (Kendileri ne yemîn etmeleri vâcib olan) bir topluluk yemîne davrandıkları zaman (evvelâ hangisi başlar)?……… ……… ……… ……… ….   2470
26-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Hakikat, Allah’a olan ahidlerin e ve yeminleri ne befdel az bir bahâyı satın alanlar.. .” (Âlu İmrân: 77)…..   2471
27-Bâb: Nasıl yemîn verdirili r?……… ……… ……..9 ……… ……… ……… ……… .   2472
28-Da’vâlının yemininde n sonra beyyine getiren kimsefnin beyyinesi kabul edilir mi, edilmez mi?) babı………………………………………………….   2475
29-Va’dine vefa edip yerine getirilme sini emreden kimse babı………..   2476
30-Bâb: Şirk ehlinden şâhidlik ve diğer şeyler istenilme z…….. ……… …   2478
31-Müşkil işlerde kur’a çekme(nin meşruluğu) babı……………………….   2480
53-KİTABU’S-SULH
(Barış ve Barışıklık Kitabı)
(19 Hadîs)
l-İnsanlann arası bozulduğu zaman onu iyileştirme ve barışı kurma hakkında gelen şeyler babı………………………………………………………………   2485
2-Bâb: İnsanlar arasını iyileştirip düzelten kimse yalancı değildir ….   2489
3-İmâmın kendi arkadaşlarına hitaben: “Bizi götürün, aralarını iyileştirip barıştıralım” sözü babı………………………………………………………….   2489
2528/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
4-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kadınla kocasının kendi aralarında bir
 sulh anlaşması yapmalarında bir günâh yoktur” (en-Nisâ: 128)….   2490
5-Bâb: Birbirler iyle çekişen kimseler yâhud toplulukl ar bir haksızlık ve
zulüm barışı üzerine anlaşma yaptıkları zaman bu banş reddedilm iştir    2491
 6-Bâb: (Barış yazısı) nasıl yazılır?……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   2493
7- Müşriklerle barışfın hükmünü beyân) babı…………………………………   2497
8-Diyefte barış (hükümlerini beyân) babı………………………………………   2499
9-Peygamber(S)’in Alî’nin oğlu Hasen için (Allah ikisinden de razı olsun): “Şu benim oğlumdur; bir seyyiddir . Umarım ki, Allah bu oğlum sebebiyle iki büyük fırka arasını düzeltir” sözü babı…………………..   2500
10-Bâb: İmâm (hasımlardan birine yâhud her ikisine birden) barışmaya 7         işaret eder mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..,…………………   2502
 !■ 11- İnsanlar arasını iyileştirip barıştırmanın ve yine insanlar arasında adâ-
 “”         let yapmanın fazileti babı…..>……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    2504
 – 12-Bâb: İmâm barışmaya işaret ettiği ve üzerinde hakk bulunan kimse de barıştan çekindiği zaman, imâm (yânı hâkim), o kimse üzerine ken- dişine apaçık olan hükümle hükmeder……………………………………….   2504
13-Alacaklılar arasında ve mîrâs sâhibleri arasında barış ve bunların her- ‘        birine birşeyi bedel ve ivaz verme sırasında Ölçüp tartmadan takdir =.”        -ve tahmin yapma(nın hükmü) babı…………………………………………….   2506
14-Borç ile ve mevcûd olan şey ile sulh babı…………………………………..   2508

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: