CİLD 4

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 4

KİTÂBU’L-HACC’IN DEVAMI (Hacc Kitâbı’nın Devamı)
43-Mekke Haremi’nin fadlı ve Yüce Allah’ın şu kavilleri babı: “(De ki:) Ben ancak bu şehrin Rabb’ine -ki O. buna hürmet vermiştir- ibâdet etmekle emrolundu m. Herşey O’nundur. Ben müslümânlardan olmakla
gç, emrolundıım” (en-Neml: 91); “… Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak herşeyin mahsûllerinin gelip toplanacağı korkusuz bir Harem’de yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu (bu hakikati) bilmezler” (el-Kasas:  57)……… ……… ..:……… ……… ……… ……… ……… ……,…………………    1525.


44-Mekke evlerinin mîrâs edilmeler i, satılıp alınmalarının hükmü) ve bütün insanların hassaten el-Mescidü’1-Harem’de müsâvî oldukları babı………………………………………………………………………….;……… ……… ..   1527
45-Peygamber(S)’in Mekke’ye inmesi babı………………………………………    1529
46-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Hatırla o zamanı ki, İbrâhîm: ‘Rabb’im! demişti, ‘Bu şehri emniyetli kıl! Beni de, oğullarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Rabb’im, çünkü onlar insanlard an birçoğunu baş-tan çıkardılar. Bundan sonra kim bana uyarsa işte bendendir . Kim de bana karşı gelirse hakikat sen çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicis in. Ey Rabb’imiz, ben evlâdlarımdan kimini senin mukaddes olan evinin yanında, ekinsizbi r vâdîyeyerleştirdim. Sebebi şudur ki Rabb’imiz, dosdoğru namazlarını kılsınlar. Artık sen, insanlard an bir kısmının gönüllerini onlara meylettir . Onların şükretmeleri ümîd edildiği için, kendileri ni bâzı meyvelerl e nzıklandır”‘ (İbrâhîm: 35-37)    1531
2016/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
47-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Allah Ka’be’yi; o Beyti Harâm’ı, o haram
olan aylan, Mekke’ye hediye edilecek kurbânı ve onların boyunların-
I         daki gerdanlıkları insanlar için bir nizâm yaptı. Bu da Allah’ın gök-
!         lerde ne var, yerde ne varsa hepsini bildiğini, Allah’ın (zâten herşeyi)
!         hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir” (el-Mâide: 97)    1531
48-Ka’be örtüsü(nde tasarrufu n hükmü) babı…………………………………..    1533
49-Ka’be’nin (zamanın sonunda) yıkılması babı………………………………    1535
50-el-Haceru’l-Esved hakkında zikredile n şeyler babı………………………   1535
51-Ka’be’nin kapısının kapatılması ve içeriye giren kimsenin Beyt’in nahiyeler inden hangisind e isterse namaz kılabileceği babı…………….   1536
52-Ka’be içinde namaz kılmak babı ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   1537
53-Ka’be binasının içine girmeyen kimse babı…………………………………   1537
54-Ka’be’nin iç taraflarında tekbîr getiren kimse babı……………………..    1538
55-Bâb: Ka’be’yi tavafta remel (yânı kısa adımlarla hızlı) yürüyüşünün
başlaması nasıl oldu?……… ……… ……… ……… ……… ……… ….-……………..    1539
56-Hacı adayının Mekke’ye geldiği zaman yapacağı her tavafın evvelinde Haceri Esved’i isti’lâm etmesi ve tavafın ilk üçünde remel yürüyüşü yapması babı………………………………………………………………………….   1540
57-Hacc ve umre(tavâflannm bir kısmın)da remel yürüyüşü yapmak babı    1541
58-Haceri Esved rüknünün deynekle isti’lâm edilmesi babı……………..   1543
59-İki Yemânî köşeden başkasını isti’lâm etmeyen kimse babı………..   1543
6O-Haceri Esved’in öpülmesi babı……………………………………………………   1544
61-Tavâfta Haceri Esved’e geldiği zaman sâdece ona işaret eden kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   1545
62-Haceri Esved rüknü yanında tekbîr edilmesi(nin müstehâblığı) babı”   1546
63-Mekke’ye geldiğinde kendi evine dönmeden Önce Beyt’i tavaf eden, sonra iki rek’at namaz kılan, sonra da (sa’y için) Safâ’ya çıkan kimse babı…………………………………………………………………•■……… ……… ……… …   1546
64-Kadınların erkekleri n beraberin de tavâflan babı…………………………    1549
65-Tavâf esnasında kelâm etmek babı…………~……………………………….   1551
66-Bâb: Şahıs tavaf esnasında çirkin görülen bir yürüme, yâhud bir kayış veya herhangi birşey gördüğü zaman onu koparır…………………   1552
67-Bâb: Ka’be’yi çıplak kişi tavaf etmez; müşrik olan da hacc yapamaz    1552
68-Tavaf etmekte olan kimse tavaf esnasında durduğu zaman (tavafı kesilir mi yâhud kesilmez mi)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    1553
69-Bâb: Peygamber (S) yedi dolaşmahk tavafı için iki rek’at namaz kıldı    1554
70- Mekke’ye gelip yaptığı ilk geliş tavafından sonra tâ Arafat’a çıkıp tekrar dönüp gelinceye kadar Ka’be’ye yaklaşmayan ve (nafile) tavaf yapmayan kimse babı………..’……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   1555
Kitâbu’I-Buyû/2017
71-lki rek’at tavaf namazını mescidden dışarı çıkarak kılan kimse babı    1556
72-İki rek’at tavaf namazını Makaamfı İbrâhîm)’m arkasında kılan kimse babı……………………………………………………………………………………….   1557
73-Sabâh ve ikindi namazlarından sonra tavaf etmek babı………………   1558
74-Rahatsız olan, (bir binite) binerek tavaf eder babı……………………..   1559
75-Hacılara su içirilmesi babı…………………………………………………………..   1560
76-Zemzem suyu hakkında gelen haberler babı………………………………   1561
77-Kirân haccı yapan kimsenin tavafı babı………………………………………   1562
78-Tavafın abdestli yapılacağı babı………………………………………………….   1565
79-Safa ile Merve arasım sa’y etmenin vucûbu ve bu sa’yin Allah’ın şeâi-
rinden (alâmetlerinden) kılınmış olduğu babı……………………………..   1567
80-Safâile Merve arasında sa’yin keyfiyeti hakkında gelen haberler babı    1570
81-Bâb: Hayızlı kadın hacc ve umrede Ka’be’yi tavaf etmesi hâriç, diğer
mensekler in hepsini yerine getirir.. ……… ……… ……… ……… ……… …….   1573
82-Mekkeli için ve temettü’ haccı niyetiyle hâriçten gelen âfâkî hacı için Minâ’ya çıkacağı zaman, Mekke vadisinde ki Bathâ’dan ve Mekke’nin
diğer yerlerind en ihrama girmesi babı………………………………………..   1577
83-Bâb: Terviye günü öğle namazım nerede kılar?……… ……… ……… ….   1578
84-Minâ’daki namâz(ların keyfiyeti) babı…………………………………………   1579
85-Arefe günü orucu babı………………………………………………………………..   1581
86-Minâ’dan kuşluk vakti Arafat’a giderken telbiye ve tekbîr etmek babı    1582
87-Arefe günü güneşin ortadan meylettiği zaman Arafat’ta vakfe yapılacak yere gitmek babı…………………………………………………………………..   1582
88-Arafât’ta binek üzerinde vakfe babı…………………………………………….   1583
89-Arafat’ta iki namaz arasını (öğle ileikindi namazlarını) birleştirmek
babı……………………………………………………………………’……… ……… ……… .   1584
90-Arafât’ta hutbenin kısa yapılması babı………………………………………..   1585
91-Vakfe yapılacak yere çabuk gitmek babı……………………………………..   1586
92-Vakfenin (başka yerde değil; ancak) Arafat’ta yapılacağı babı…….   1586
93-Arafât’tan ayrıldığı zaman Müzdelİfe’ye doğru yürüyüş babı……….   1588
94-Arafat ile Müzdelifei arasında (herhangi bir ihtiyâcı yerine getirmek
için) inmek babı…………………………………………………………………………   1589
95-Arafat’tan dönüş sırasında Peygamber’in sahâbîlerine sekînet emretmesi ve onlara kamçısıyle işaret eylemesi babı…………………………..    1591
96-Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını birleştirmek babı…………   1592
97-İki namazı birleştiren ve aralarında tatavvu* namazı kılmayan kimse
babı…………………………………………………………………………………………….    1593
2018/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
98-Müzdelife’deki bu akşam ve yatsı namazlarından herbiri için ezan ve
ikaamet eden kimse babı……………………………………………………………   1594
99-Ailesinin (kadın, çocuk, yaşlı gibi) zaîf kişilerini kondukları yerden geceleyin önden gönderen ve bu kişilerin Müzdelife’de vakfe yapmaları, duâ etmeleri akabinde ay kaybolduğu zaman onları yine Önden Minâ’ya yollayan kimse babı……………………………………………………….    1595
100-Hacı adayı Müzdelife’de sabah namazını hangi vakitte kılar babı.   1600 101-Bâb: Müzdelife’den Minâ’ya ne zaman hareket edilir?……… ……… ..   1602
102-Nahr günü sabahı Akabe cemresini taşlaymcaya kadar telbiye etmek ve tekbîr getirmek ile Müzdelife’den Minâ’ya gidişte bineğin arka tarafına başka bir kimse bindirmek babı……………………………………….    1603
103-Bâb: “…Kim hacca kadar umre ile fâidelenmek isterse kolayına gelen bir kurbân (keser). Fakat onu bulamazsa, hacc günlerinde (ih-râmh olarak) üç; döndüğünüz vakit yedi gün olmak üzere oruç tutmak (vâcib olur ki) bunlar tam on gündür. Bu, ailesi (ikaamet yeri) Mescidi Harâm’da bulunmaya nlara âiddir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, cezası cidden çetin olandır” (el-Bakara: 196)……… ……… ………     1604
104-Kurbânhk develere binmek babı………………………………..-……………….   1606
105-Hıll’den Harem’e beraberin de kurbanlık hayvan sevkeden kimse babı    1608
106-(Ka’be’ye hediye edeceği) kurbanlık hayvanı yoldan satın alan kimse babı……………………………………………………………………………………….   1610
107- Zu’1-Huleyfe’de kurbanlık devesini alâmetleyip gerdanlık taktıktan sonra ihrama giren kimse babı………………………………………………………..   1611
108-Kurbanlık develer ve sığırlar için gerdanlıklar bükülmesi babı……    1612
109-Kurbânhk hayvanlar a kurbanlık işareti çizilmesi babı…………………   1613
110- Kurbanlık hayvanlar a bizzat kendi eliyle gerdanlıklar takan kimse babı   1614
111-Koyunlara gerdanlık takılması babı…………………………………………….    1615
112-Renk renk boyanmış yünlerden gerdanlıklar babı……………………….   1616
113-Kurbanlık hayvana na’l gerdanlığı bağlamak babı………………………   1616
114-Develer İçin hazırlanmış çullar babı……………………………………………   1618
115-Ka’be’ye hediyelik kurbânını yoldan satın alıp da gerdanlık takan kimse babı……………………………………………………………………………………….   1618
116-Erkeğin, kadınların emri olmaksızın, kendi kadınları adına sığır kesmesi babı……………………………………………………………………………………    1619
117-Minâ’da, Peygamber(S)’in kurbân kestiği yerde kesmek babı……..   1620
118-Kurbânını bizzat kendi eliyle kesen kimse babı………………………….   1621
119-Develerin bağlanmış olarak kesilmesi babı…………………………………   1622
120-Develerin ayakta oldukları hâlde kesilmesi babı…………………………   1622
İçindekiler/2019
121-Bâb: Kesiciye kurbândan hiçbirşey verilmez. ……… ……… ……… ………     1624
122-Bâb: Kurbân derileri sadaka edilir… ……… ……… ……… ……… ……… ……    1625
123-Bâb: Kurbân derilerin in çulları sadaka edilir… ……… ……… ……… ……   1625
124-Bâb: “Hatırla o zamanı ki, biz Beyt’in yerini İbrahim’e, bana hiçbir şeyi eş tutma, Beyt’imi tavaf edenler, kıyam edenler, rükû’ ve sucûd edenler için iyice temizle diye merci1 yapmıştık. İnsanlar içinde hac-cı i’lân et. Gerek yaya, gerek her uzak yoldan gelecek arık develerin üstünde binici olarak sana gelsinler . Tâ ki kendileri ne âid menfaatle re şâhid ve hâzır olsunlar. Allah’ın rızk olarak kendileri ne verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar üzerine ma’lûm olan günlerde Allah’ın adım ansınlar. İşte bunlardan yiyin, yoksulu, fakîri de doyurun. Sonra kirlerini gidersinl er. Adaklarım yerine getirsinl er ve o Beyti Atîk’ı tavaf etsinler. İşte emr budur. Kim Allah’ın hürmet edilmesin i emrettiği şeyleri ta’zîmde bulunursa, bu, Rabb’i indinde kendisi için sırf hayrdır…” (el-Hacc: 26-30)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….    1626
125-Kurbân etinden sahibinin yiyeceği ve sadaka yapacağı mikdâr babı    1627 126-Kurbânı tıraştan önce kesmefnin hükmü) babı…………………………..   1629
127-İhrâma girme sırasında başının saçlarını yapışkan birşeyle toplayıp
keçeleştiren ve ihramdan çıkışta da saçlarını kestiren kimse babı    1632
128-İhrâm’dan çıkış sırasında saçları kestirmek ve (kestirmey ip) kısaltmak babı…………………………………………………………………………………….    1633
129-Temettu’ haca yapan kimsenin umreyi yapmasının ardından (ihramdan çıkışında) saçlarını kısaltması babı………………………………………    1636
130-Kurbân bayramının birinci günü Ka’be’ye (farz olan) ziyaret tavafım
yapmak babı……………………………………………………………………………….    1636
131-Bâb: Hacı, Akabe cemresini akşama girdikten sonra (yânî öğleden sonra veya geceleyin) taşladığı, yâhud unutarak veya bilmeyere k kurbân kesmeden önce tıraş olduğu zaman (üzerine darlık yoktur)……… .    1638
132-Cemre yanında binek üzerinde fetva vermek babı………………………    1639
133-Minâ günlerinde hutbe babı………………………………………………………..    1641
134-Bâb: Su içirme vazifesi sâhibleri yâhud onlardan başkaları Minâ geceleri süresinde Mekke’de gece geçirirler mi?……… ……… ……… ……    1646
135-Cemreleri taşlama (vakti) babı……………………………………………………    1649
136-Akabe cemreleri nin vâdînin ortasından (aşağıdan yukarıya doğru) atılması babı……………………………………………………………………………………    1650
137-Cemreleri yedişer taş atmak babı ……… .-…………………………;……… ….    1651
138-Akabe cemresine, Beyt’i soluna alıp da taş atan kimse babı……….   1652
139-Bâb: Hacı, herbir çaküı atışıyle beraber Allâhu Ekber diye tekbîr getirir    1652
140-Akabe cemresini taşlayıp da onun yanında vakfe yapmayan kimse
babı…………………………………………………………………………………………….    1654
2020/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
141-Bâb: Hacı, Akabe cemresind en başka olan diğer birinci ve ikinci cemreleri taşladığında, onların yanındaki düzlüğe girer, kıbleye yönelmiş olarak orada uzunca bir süre dikelir (vakfe yapar)……… ……… …….    1654
142-Cemretu’d-Dünyâ ile Cemretu’l-Vustâ yanında (duâ için) elleri kaldırmak babı…………………………..,……………………………………………………….    1655
143-(Minâ tarafındaki) birinci ve ikinci cemreler yanında duâ etmek babı    1656
144-Nahr günü Akabe cemreleri ni taşladıktan sonra güzel koku sürünmek
ve ifâda tavafından önce tıraş olmak babı…………………………………..   1657
145-Vedâ;tavâfı(nın hükmü) babı………………………………………………………   1658
146-Bâb: Kadın, (haccın rüknü olan) ifâda tavafını yapmasının ardından
hayızlandığı zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    1659
147-Minâ’dan memleketl ere hareket edip dağılma gününde ikindi namazını el-Abtâh’da kılan kimse babı………………………………………………..    1663
148-Muhassab mevkiinde konaklama(nın hükmü) babı……………………..    1665
149-Mekke’ye gelişte, Mekke’ye girmeden önce (alt tarafındaki) Zû Tuvâ mevkiinde konaklama, Mekke’den Medîne’ye döndüğünde Zu’l-Huleyfe’deki Bathâ’da konaklama babı……………………………………….   1665
150-Mekke’den dönme sırasında Zû Tuvâ mevkiinde konaklaya n kimse babı………………………………………………………………………………………………..    1667
151-Hacc mevsimi günlerinde ticâret yapmak ve Câhiliyet panayırlarında
alış-veriş etmek babı…………………………………………………………………..   1668
152-Muhassab’dan gecenin son vaktinde kalkıp yola gitmek babı……..    1669
28- EBVABU’L-UMRE
(Umre Bâbları)
(32 Hadîs)
l-Umrenin vucûbu ve fazîleti babı………………………………………………….   1671
2-Hacc yapmadan evvel umre yapan kimse babı……………………………    1672
3-Bâb: Peygamber (S) kaç kerre umre yaptı?……… ……… ……… ……… ..   1673
4-Ramazân ayında (yapılacak) umre babı………………………………………   1677
5-Muhassab gecesinde ve ondan başka gecelerde umre yapmak babı   1678
6-Ten’îm mevkiinde n umre yapmak babı……………………………………….   1679
7-Hacci tamamladıktan sonra kurbânsız olarak umre yapmak babı..   1681
8-Umrenin ecri, yüklenilen yorgunluk mikdânna göredir babı……….   1682
9-Umre yapan kimse, umre tavafım yaptıktan sonra Mekke’den çıktığı
takdîrde, umre tavafı ona veda tavafı yerine kâfî gelir mi? babı…   1683
10-Bâb: İnsan haccda yapacağı şeyleri umrede de yapar…. ……… ……..   .1685
İçindekiler/2021
11-Bâb: Umre yapan kişi ihramdan ne zaman çıkar?……… ……… ……… .   1688
12-İnsanın haccdan yâhud umreden yâhud gazve seferinde n döndüğünde söyleyeceği sözler babı………………………………………………………….   1691
13-Gelmekte olan hacıları karşılamak ve üç kişiyi bir binek hayvanı üzerine bindirmek babı…………………………………………………………………….   1692
14-Yolcunun (kendi menziline) gündüzleyin gelmesi babı……………….   1693
15-Yolcunun ailesi yanma öğle ile akşam arasındaki zaman içinde girmesi babı……………………………………………………………………………………   1693
16-Bâb: Yolcu, gelmek istediği şehire ulaştığı zaman, ailesi yanına gece
içinde gelmez… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   1694
17-Şehre ulaştığı zaman bineğini süratlendiren kimse babı…………….   1694
18-Yüce Allah’ın: “Evlere kapılarından girin..” (el-Bakara: 189) kavli babı  1695
19-Bâb: “Sefer azâbdan bir parçadır”……… ……… ……… ……… ……… ……..   1696
20-Yolcu yürümek kendisi için mühim olduğu zaman ailesine dönüşü ça-
buklaşhrır babı……….’……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   1696
UV         29-EBVÂBU’LMUHSAR ve CEZÂİ’S-SAYD stiT (Men’ Olunan Kimse ve Avlanma Cezası Bâbları)
(58 Hadîs)
ÜST
1-Men’ olunan kimse, avlanma cezası ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Haccı da, umreyi de Allah için tamam yapın. Fakat bunlardan alıko-nursanız, o hâlde kolayınıza gelen kurbân (gönderin), kurbân yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin.. .” (el-Bakara: 196)……… …    1698
2- Bâb: Umre yapmağa girişen kimse bundan alıkonulduğu zaman (nasıl yapar)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    1699
3-Haccda men’ olunmak babı…………………………………………………………    1702
4-Alıkonulma hâlinde kurbân kesmek, tıraştan evveldir babı…………    1703
5-Alıkonulan kişi üzerine -yapamadığı hacc yâhud umreden dolayı- bedel (yânî kaza etmek) yoktur diyen kimse babı…………………………..   1705
6-Yüce Allah’ın şu kavli babı: (Kurbân yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin.) Artık içinizden kim hasta olur yâhud başından bir eziyeti bulunursa, ona oruçtan veya sadakadan yâhud da kurbândan (biriyle) fidye (vâcib olur)…” (el-Bakara: 196)……… ……… ……… ……   1706
7-Yüce Allah’ın “Ya sadakadan ..” (el-Bakara:196)kavli(nin tefsîri) babı    1707
8-Bâb: Fidye hakkındaki doyurma (her fakire) yarım sâ’dır…………..   1708
9-Bâb: “en-Nüsük”, koyun’dur…… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   1709
10-Yüce Allah’ın: “Artık haccda refes yoktur” (el-Bakara: 197) kavli babı    1711
2022/Sahîh-i Buharı ve Tercrnu’si                                                              i
11-Azız ve: Colîl olan Allah’ın: “Haccda itaatsizl ik yapmak ve kavga etmek yoktur” (el-Bakara: 197) kavli babı…………………………………….    1711
12-Bismi”llâhi’i-rahmâni”r-rahîm. İhrâmlının avlanma ve benzeri fiillerin in cezası ile Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, siz ih-rârnh bulunurke n av öldürmeyin; içinizden kim onu bilerek öldürürse (üzerine) öldürdüğü o hayvanın benzeri bir ceza vardır ki, Ka’be’ye ulaşıcı bir kurbanlık olmak üzere, bunu içinizden adalet sahibi iki adam hüküm (ve takdîr) edecektir . Yâhud bir keffâret vardır ki (o nisbette) yoksulu doyurmak, yâhud onun dengi oruç tutmaktır. Tâ ki bu suretle o, ettiğinin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi bağışladı. (Fakat) kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikaamını alır. Allah mutlak gâlibdir, intikaam sahibidir . Deniz avı yapmak ve onu yemek ■kendinize de misafire de bir fâide olmak üzere- sizin için halâl edildi. İhramda bulunduğunuz müddetçe ise, kara avı haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah’tan korkun” (el-Mâide: 95-96)…..    1712
13-Bâb: İhrâmsız olan av avladığı ve avı ihrâmlıya hediye ettiği zaman,
ihrâmlı bunu yer…… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    1713
14-Bâb: İhrâmlılar bir av hayvanı görüp de güldükleri ve içlerindeki ihrâmsız kimse avı anladığı zaman (hüküm nedir)?……… ……… ………    1715
15-Bâb: İhrâmlı olan, ihrâmsız kişiye avı öldürmesi hususunda (fiil veya
sözle) yardım etmez…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    1717
16-Bâb: İhrâmlı bulunan kişi, ihrâmsızın avlaması için av hayvanına doğru (fiilî ve sözlü) işaret yapmaz… ……… ……… ..:……… ……… ……… …….   1718
17-Bâb: İhrâmsız olan kimse ihrâmlıya canlı bir yaban eşeği hediye ettiği zaman kabul etmez…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    1720
18-İhrâmh kimsenin hayvanlar dan öldürebileceği nevi’ler babı……….   1721
İ9-Bâb: Harem’in ağacı kesilmez. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   1723
20-Bâb: Harem’in av hayvanı ürkütülmez………………………………………..   1725
21-Bâb: Mekke’de kıtal yapmak halâl olmaz…. ……… ……… ……… ……… ..   1726
22-İhrâmh için kan alma tedavisi babı   ……… ……… ……… ……… ……… ….   1727
23-İhrâmlınm eşlendirilip evlendiri lmesi babı………………………………….   1728
24-İhrâmlı erkek ve ihrâmlı kadın için nehy edilen kokular babı…….   1729
25-İhrâmlının yıkanması babı…………………………………………………………..   1731
26-İhrâmlının iki edik bulamadığı zaman, iki mest giymesi babı……..   1732
27-Bâb: “İhrama girmek isteyen kimse izâr bulamadığı zaman şalvar
giysin”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    1733
28-(İhtiyâç duyduğu zaman) ihrâmlının silâh kuşanması babı………….   1734
29-Harem’e ve Mekke’ye (hacc ve umre yapmayaca klar için) ihrâmsız
olarak girmek babı……………………………………………………………………..    1734
30-Bâb: İnsan üzerinde gömlek olduğu hâlde bilmeyere k ihrama girdiği
zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    1736
İçindekiler/2023
31-Arafât’ta Ölen ihrâmlının (hükmü) babı………………………………………   1737
32-İhrâmı içinde öldüğü zaman ihrâmlının (yıkanma, kefenlenm e keyfiyeti ile diğer işlerinde uygulanac ak) sünneti beyân babı…………….   1738
33-Ölü adına hacc yapmak; ölü adına adakları yerine getirmek ve erkek,
kadın adına hacc yapar babı………………………….,…………………………..   1739
34-Binek üzerinde durmaya gücü yetmeyen kimse adına hacc yapmak
babı………………………………………………………….’……… ……… ……… ……… …   1740
35-Kadının erkek adına (vekâleten) hacc yapması babı…………………..   1741
36-Çocuklann hacc yapması babı…………………………………………………….   1741
37-Kadınlann hacc etmesi babı……………………………………………………….   1743
38-Ka’be’ye kadar yürümeyi adayan kimse babı………………………………   1746
30-FADÂİLU MEDİNE
(Medine’nin Faziletle ri)
(24 Hadîs)
1-Medine’nin Haremi babı……………………………………………………………..   1749
2-Medine’nin fazileti’ve onun (şerrli) insanları dışarıya süreceği babı    1752
3-Bâb:  ‘el-Medîne Tâbe’dir”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   1753
4-Medîne’nin iki lâbesi(iki kara taşlık tepesi) babı………………………..   1753
5-Medîne’den yüz çevirip uzaklaşan kimse babı…………………………….   1754
6-Bâb: “îmân Medine’ye toplanır”……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   1756
7-Medîne ahâlîsine kötülük yapmak isteyen kimse babı…………………   1756
h&* 8-Medîne’nin taştan yapılmış büyük binaları babı……………………■……   1757
9-Bâb: Deccâl Medine’ye girmez… ……… ……… ……… ……… ……… ……… —   1757
10-Bâb: Medine pis ve kötü olanı dışarıya atar….. ……… ……… ……… ……   1760
11-Bâb…………………………………………………………………………………………….    !761
‘■’12-Peygamber(S)’in Medîne etrafının boş ve ıssız bırakılmasını hoş gör-
3?      memesi babı……………………………………………………………………………….   1762
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    1762
31-KİTÂBU’S-SAVM 20                        (Oruç Tutmak Kitabı)
(114 Hadîs)
l-Ramazân orucunun vucûbu ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, ewelki(ümmet)lere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı, tâ ki korunasınız” (el-Bakara: 183)……… ……… ……… …    1766
2024/Sahîh-i Buharı ye Tercemesi
2-Oruç tutmanın fazileti babı…………………………………………………………   1768
3-Bâb: Oruç tutmak (günâhlara) keffârettir……………………………………   1769
4-Bâb: er-Reyyân (kapısı) oruç tutanlar içindir………………………………   1770
5-Bâb: “Ramazân” mı, yâhud “Ramazân ayı” mı denilir?……… ………    H72
6- Ramazân orucunu inanarak, sevabını Allah’tan umarak ve (tam ihlâs-la) niyet ederek tutan kimse babı……………………………………………….    1773
7-Bâb: Peygamber(S)’in en cömert olduğu zaman ramazân ayı olurdu    1774
8-Oruçta iken yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi terkeylem eyen
kimse babı…-……………………………………………………………………………….    1775
9-Bâb: İnsan söğüldüğü zaman ‘-‘Ben oruçluyum” der mi?……… …….    1775
10-Bekârlığın baskısıyle nefsinin harama düşmesinden endîşe eden kimsenin oruç tutması babı………………………………………………………………   1776
ll-Peygamber(S)’in: “Ramazân hilâlini gördüğünüz zaman oruç tutun, şevval hilâlini gördüğünüz vakit de iftar edin (bayram yapın)” sözü babı………………………………………………………………………….;……… ……… ..    1777
12-Bâb: İki bayram ayları noksan olmazlar. ……… ……… ……… ……… ……..    1781
13-Peygamber(S)’in: “Biz yazı yazmaz ve (yıldız) hesabı yapmayız” sö-
zü(nü beyân) babı………..,…………,………………………………………………..   1782
14-Bâb: “Hiçbir kimse bir günün ve iki günün orucuyla ramazânın önüne geçmesin”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    1783
15-Zikri ulu olan Allah’ın şu kavli babı: “Oruç (günlerinizin) gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size halâl edildi. Onlar sizin için, siz de onlar için birer libâssınız. Allah nefisleri nize karşı za’f göstemekte olduğunuzu bildi de tevbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Artık (bundan sonra geceleri) onlara yaklaşın ve Allah’ın hakkınızda yazdığını isteyin.. .” (el-Bakara: 178)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    1784
16-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “(Bütün gece, sâdık) fecr olan ak iplik kara iplikten size seçilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın…” (el-Bakara: 178)……… ……… ……… ……… ……… ..   1785
17-Peygamber(S)’in: “Sakın sizleri Bilâl’ın ezanı sahurunuz dan men’
etmesin” kavli babı…………………………………………………………………….   1787
18-Sahûru geciktirm ek babı…………………………………………………………….   1788
19-Sahûr ile sabah namazı arasında ne kadar zaman vardır? babı….    1789
20-Peygamber (S) ve sahâbîleri, oruçlarım arka arkaya ekledikle ri ve geceleyin sahur yemeği yemek zikrolunm adığı için, bunu vâcib kılmayarak sahur yemeği yemenin bereketi babı…………………………………   1789
21-Bâb: İnsan oruç tutmaya gündüzleyin niyet ettiği zaman (sahîh olur
mu, olmaz mı)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    1791
22-Cünüb olarak sabaha giren oruçlunun hâli babı…………………………    1792
23-Oruçlu olan erkek ve kadının derilerin in birbirler ine sürüşmelerinin
hükmü) babı……………………………………………………………………■……… ….    1794
îçindekiler/2025
24-Oruçlu için öpme(nin hükmü) babı…………………………………………….   1795
25-OruçIunun yıkanması babı…………………………………………………………..   1796
26-Oruçlunun unutarak yediği ve içtiği zamandaki hüküm babı……….   1798
27-Oruçlunun yaş ve kuru misvakla dişlerini fırçalaması babı…………   1799
28-Peygamber(S)’in: “Herhangi biriniz abdest aldığı zaman burnuna su
çeksin” hadîsi babı……………………………………………………………………..    1801
29-Bâb: Oruçlu, ramazân gündüzünde bilerek cinsî münâsebet yaptığı
zaman (kendisine keffâret vâcib olur)……… ……… ……… ……… ……… ..    1802
30-Bâb: Oruçlu, keffâret yapacağı hiçbirşeyi yok iken ramazân gündüzünde bilerek cinsî münâsebet yapar da, bu arada kendisine sadaka verilirse, o bunu keffâret yapsın…………………………………………………   1804
31-Ramazân gündüzünde cinsî münâsebet yapan oruçlu, aile ferdleri muh-
tâc bulundukl arında keffâret erzakından kendi ailesine yedirir mi babı    1805
32-Oruçlu için kan aldırmanın ve kusmanın hükmü babı…………………    1807
33-Yolculukta oruç tutma ve oruç tutmama(nın hükmü) babı…………..    1810
34-Bâb: İnsan ramazândan birkaç oruç tutsa sonra yolculuk etse? …    1812
_35-Peygamber(S)’in, sıcak şiddetliyken güneş çarpmış da gölgelendirilen kimse için “Seferde oruç tutmak hâlis ibâdet cümlesinden değildir” sözü babı……………….’……… ……… .-…………………………………………………   1813
36-Bâb: Peygamber’in sahâbîleri seferde oruç tutmak ve tutmamak hususunda birbirler ini ayıplamadılar………………………………………………   1814
37-Yolculuk sırasında insanlar kendisini görmeleri (ve ona uymaları) için
orucunu bozan kimse babı………………………………………………………….   1815
38-Bâb: “Oruca takat getirenle r üzerine (eğer oruç tutmazlar sa) bir fidye vardır” (el-Bakara: 183)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …    1816
39-Bâb: Ramazân orucunun kazası ne zaman yerine getirilip ödenir?    1818
40-Hayızlı kadın orucu ve namazı bırakır babı…………………………………   1819
41-Üzerinde oruç borcu olduğu hâlde Ölen kimse babı…………………….   1820
42-Bâb: Oruçlunun iftar etmesi ne zaman halâl olur?……… ……… ………    1823
43-Bâb: Oruçlu kendisine kolay gelen su ve diğer herhangi bir şeyle orucunu bozar…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     1824
44-İftârın, vaktinden geciktiri lmemesi babı………………………………………    1825
45-Bâb: Oruçlu ramazânda (güneş battı sanarak) orucunu bozsa, sonra
da güneş meydana çıksa?……… ……… …..•……… ……… ……… ……… ……..   1826
46-Çocukların orucu babı…………………………………………………………………   1827
47-Visal orucu fyânî bir günün orucunu öbür günün orucuna yemeden
içmeden ekleyip ulamanın hükmü)……… ……… ……… ……… ……… ……..   1828
48-Orucunda birbirine eklemeyi çoğaltanlara (Peygamber tarafından) ceza verilmesi babı………………………………………………………………………..   1830
49-Bir gününün orucunu seher vaktine kadar ulaştırmak babı…………   1832
50-Nafile olarak oruçlu bulunan dîn kardeşine bu orucunu bozdurmay a yemîn eden ve orucu bozmak kendisine daha hayırlı olduğu takdirde, orucunu bozan kimseye bir ödeme gerekmediği görüşünde bulunan kimse babı…………………………………………………………………………..   1833
51-Şa’bân ayında tutulan oruc(un fazileti) babı……………………………….    1835
52-Peygamber(S)’in nafile orucu tutması ve tutmaması nev’inden zikro-
lunan şeyler babı………………………………………………………………………..    1836
53-Konuğun (kendisini konuklayıp ağırlayan kimsenin tutmakta olduğu
nafile) orucundak i hakkı babı……………………………………………………..   1839
54-Nafile oruç tutmakta bedenin (sağlığının gözetilmesi, merhamet ve
şefkat edilmesi) hakkı babı…………………………………………………………   1839
55-Dehr (yânî bütün sene) orucu babı…………………………………………….    1841
56-Nafile oruç hususunda ehlin (yânî çocukların, eşin ve diğer yakınların) hakkı babı……………………………………………………………………………   1842
57-Bir gün oruç tutmak ve bir gün iftar etmek babı…………………………   1844
58-Dâvûd aleyhi’s-selâmın orucu babı……………………………………………..   1844
59-Her ayın onüç, ondört, onbeşinci günleri olan “Eyyâmu’l-Bîd”de oruç
tutmak babı…………………………………………………………………………………   1846
60-Bir topluluğu ziyaret edip de onların yanında iftar etmeyen kimse babı    1847
61-Ayın sonunda oruç tutmak babı………………………………………………….   1849
62-Cumua günü orucu babı……………………………………………………………..   1850
63-Bâb: İnsan herhangib ir ibâdeti günlerden birine ayırıp tahsis eder mi?    1851
64-Arefe günü orucu babı………………………………………………………………..   1852
65-Ramazân bayramı gününde oruç (tutmanın hükmü) babı……………   1853
66-Kurbân bayramının birinci gününde oruç (tutmanın hükmü) babı    1854
67-Teşrik günlerinde oruç tutma(nın hükmü) babı…………………………..   1856
68-Âşûrâ günü orucu(nun hükmü) babı…………………………………………..   1858
32-KİTÂBU’S-SALÂTİ’T TERAVİH (Teravih Namazı Kitabı) (15 Hadîs)
l-Ramazân gecelerin de ibâdetle kaaim olan kimseleri n fazileti babı    1862 2-Kadir gecesinin fazileti ve Yüce Allah’ın şu kavlinin beyânı babı: “Gerçek biz onu (Kur’ân’ı) kadir gecesinde indirdik. Kadir gesinin ( o büyük şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
Onda melekler ve rûh, Rabb’lerinin izniyle herbir iş için iner de iner.
O gece, tan yeri ağanncaya kadar bir selâmdır” (el-Kadr: 1-5)…..    1867
3-Kadir gecesinin ramazânın son yedisi içinde aranması babı……….    1869
4-Kadir gecesinin ramazânın son on gününden olan tek sayılı geceler
içinde aranması babı…………………………………………………………………..    1870
5-İnsanların kavga etmeleri sebebiyle kadir gecesinin ta’yîni bilgisini n
kaldırılması babı…………………………………………………………………………   1873
6-Ramazânda son on içinde sıkı çalışmak babı……………………………..    1874
33-EBVÂBU’L-İTİKÂF FÎ AŞRİ’L-EVÂHİR
(Ramazânın Son On Gününde İ’tikâf Bâbları)
(21 Hadîs)
l-Yüce AHahTm şu kavlinden dolayı i’tikâf mescidler in hepsinde yapılabilir babı: “Mescidler de i’tikâfta bulunduğunuz zaman kadınlarınıza (geceleri de) yaklaşmayın. Bu hükümler Allah’ın sınırlandır. Sakın o sınırlara yaklaşmayın. İşte Allah âyetlerini böylece insanlara açıklar, tâ ki korunsunl ar” (el-Bakara: 187)……… ……… ……… ……… ……..    1876
2-Hayızh kadın i’tikâftaki erkeğinin saçlarını tarayabil ir babı…………    1878
3-Bâb: İ’tikâf eden kişi zarurî bir ihtiyâç için olmak müstesna, kendi evine
girmez… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    1879
4-İ’tikâf eden kişinin yıkanması babı……………………………………………..   1879
5-Geceleyin i’tikâf babı………………………………………………………………….   1880
6-Kadınların i’tikâf etmeleri babı……………………………………………………   1880
7-Mescidin içine çadırlar kurulduğu babı  ……… ……… ……… ……… ………    1881
8-Bâb: İ’tikâf etmekte olan kimse ihtiyâçlarından dolayı mescidin kapısına kadar çıkar mı?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .-………..   1882
9-Peygamber’in i’tikâfı ve Peygamber (S) ayın yirminci sabahında dışarı çıktı babı……………………………………………………………………………..    1883
10-İstihâzalı kadının i’tikâfı babı………………………………………………………    1885
11-Kocası i’tikâfta iken kadının kocasını ziyaret etmesi babı……………    1885
12-Bâb: İ’tikâf etmekte olan kimse kendim (söz ve fiille) müdâfaa eder
mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   1886
13-Sabâh vaktinde i’tikâf yerinden çıkan kimse babı……………………….    1887
14-Şevvâl ayında i’tikâfın beyânı babı……………………………………………..    1888
15-İ’tikâfa girdiği zaman kendisine oruç tutmayı şart görmeyen kimse
babı   ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….:……    1889
16-Bâb: CâhiHyet’te i’tikâf etmeyi adayıp, sonra İslâm’a girdiği zaman
(adağını yerine getirmesi gerekir mi yoksa gerekmez mi)?……… …    1890
17- Ramazândan ortadaki on günde i’tikâf babı………………………………..    1890
18-İ’tikâf etmeyi İrâde eden, sonra da kendisine (yapmak istediği i’tikâfı terkedip) i’tikâftan çıkma fikri zahir olan kimsenin durumunu beyân babı…………………………………………………………………………………………….    1891
19- İ’tikâftakı insanın yıkatmak için başını (i’tikâf yerinin dışında bulunan)
odaya sokması babı…………………………………………………………………….    1892
34-KİTÂBU’L-BUYÛ’
(Alışverişler Kitabı)
(180 Hadîs)
1-Yüce Allah’ın şu kavilleri hakkında gelen hadîsler babı: “Artık cumua namazı kılınınca yeryüzüne dağılın. Allah’ın fadhndan nasîb arayın. Allah’ı çok zikredin. Tâ ki umduğunuza kavuşasınız. Onlar bir ticâret yâhud bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yonelip dağıldılar. Seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah nezdindek i, eğlenceden de, ticâretten de hayırlıdır. Allah, rızk verenleri n en hayırlısıdir” (el-Cumua: 9-11); “Ey îmân edenler, birbirini zin mallarını aranızda haram sebeb-lerle yemeyin. Meğer ki o mallar sizden karşılıklı bir rızâdan doğan bir ticâret malı olsun…” (en-Nisâ: 29)……… ……… ……… ……… ……… ..    1894
2-Bâb: “Halâl bellidir, haram da bellidir; fakat bu ikisi arasında birtakım şübheli şeyler vardır”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    1900
3-Şübheli şeylerin tefsîri babı………………………………………………………..    1901
4-Uzak durulacak şübheli şeyler babı…………………………………………….   1904
5-Vesveseleri ve benzerler i olan hâtıraları sakınılması gereken şübheli
şeyler nev’inden görmeyen kimse babı……………………………………….   1905
6-Yüce Allah’ın: “Onlar bir ticâret yâhud bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yonelip dağıldılar…” (el-Cumua: 11) kavli babı…….   1906
7-Malı nereden kazandığına aldırmayan kimse babı………………………   1907
8-Karada ticâret (yapmanın mübâhlığı) ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Öyle adamlar vardır ki, onları ne bir ticâret, ne bir alışveriş Allah’ı zikretmek ten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar kalblerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar” (en-Nûr: 37)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    1908
9- Ticâret için çıkmak ve Yüce Allah’ın: “Artık o namaz kılınınca yeryü-zine dağılın, Allah’ın fadhndan (nasîb) arayın…” (el-Cumua: 10) kavli babı…………………………………………………………………………………………….    1909
10-Denizde ticâret babı……………………………………………………………………    1911
11-Bâb: “Onlar bir ticâret yâhud bir eğlence gördükleri zaman ona yö-
nelip dağıldılar…” (el-Cumua: 11)……… ……… ……… ……… ……… ………     1912
12-Yüce Allah’ın: “Ey îmân edenler, kazandıklarınızın en güzellerinden
infâk edin…” (el-Bakara: 267) kavli(nin tefsîri) babı………………….    1913
13-Rızkında genişlik isteyen kimse babı…………………………………………..    1914
14-Peygamber(S)’in müddetle satın alması babı………………………………    1915
15-Kişinin kazanması ve eliyle çalışması babı…………………………………    1916
16-Alışverişte kolaylıklı ve müsamahalı (yânî mülayim ve cömert) olmak
babı…………………………………………………………………………………………….    1918
17-(Borçlu olan) zengine mühlet veren kimse(nin fazileti) babı………    1919
18-(Borçlu olan) fakîre mühlet veren kimse(nin fazileti) babı………….   1920
19-Bâb: Satıcı ile satmalıcı (mal ve bedelin ayıbını) birbirler ine beyân ettikleri; ayıbı gizlemedi kleri ve birbirler ine doğru öğüt verdikler i zaman (alışverişleri kendileri ne bereketli kılınır)……… ……… ……… …..   1922
20-Çeşitli nevi’lerden karışık olan hurmanın alışverişi babı…………….    1924
21-Et satıcı ve hayvan kesici hakkında denilen şeyler babı……………..    1924
22-Alışverişte yalan söylemenin ve ayıp gizlemeni n bereketi giderip manii         vetmesi babı……………………………………………………………………………….   1925
23-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, ribâyı (faizi) kat kat ‘         artırılmış olarak yemeyin. Allah’tan korkun; tâ ki muradınıza eresiniz”
(Âlu imrân: 130)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   1926
i, 24-Ribânın yiyicisi, şahidi, yazıcısı ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ribâ yiyenler, kendileri ni şeytân çarpmıştan başka bir hâlde kalkmazla r. ;    Böyle olması da onların ‘Alım satım da ancak ribâ gibidir’ demelerin di’ ? { dendir. Hâlbuki Allah alışverişi halâl, ribâyı haram kılmıştır. Bundan böyle kim Rabb’inden kendisine bir öğüt gelip de (faizden) vazgeçerse geçmişi ona ve işi de Allah’a âiddir. Kim de tekrar (faize) dönerse onlar o ateşin yaranıdırlar ki, orada onlar ebedî kalıcıdırlar” (el-Bakara: 275)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    1927
25-Yüce Allah’ın şu kavli sebebiyle, ribâ yedirici (kimsenin günâhını beyân) babı: “Ey îmân edenler, (gerçek) mü’minler iseniz Allah’tan korkun, faizden (henüz alınmamış olup da) kalanı bırakın. İşte böyle ‘ yapmazsanız Allah’a ve Rasûlü’ne karşı harb(e girmiş olduğunuzu) bilin. Eğer (tefeciliğe) tevbe ederseniz mallarınızın başlan yine sizin-.: dir. (Bu suretle) ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz . Eğer (borçlu) darlık içinde bulunuyor sa ona geniş bir zamana kadar mühlet (verin). Sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha ‘: hayırlıdır eğer bilirseni z. Öyle bir günden sakının ki, o gün Allah’a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tastamam verilecek, onlara haksızlık edilmeyec ektir” (el-Bakara: 278-281)……… ……… ……    1928
26-Bâb: “Allah ribânın bereketin i tamamen giderir, sadakaları ise artırır. Allah (haramı halâl tanımakta ısrar eden) çok kâfir, çok günahkâr hiçbir kimseyi sevmez” (el-Bakara: 276)……… ……… ……… ……..    1929
27-Ahşveriş esnasında yemîn etmenin keraheti babı……………………….   1930
28-Kuyumcu, dökümcü hakkında söylenen hadîsler babı…………………   1931
29-Kuyumcu, (kılıççı) ve demircini n zikri babı…………………………………   1933
30-Terzinin zikri babı………………………………………………………………………   1934
31-Dokumacının zikri babı……………………………………………………………….    1934
32-Marangoz babı……………………………………………………………………………    1935
33-İmâmın (veya herhangib ir kimsenin) birtakım ihtiyâçlarını bizzat satın alması babı……………………………………………………………………………   1937
34-Herhangi nevi’den binek hayvanları ve eşekler satın alma babı….    1938
35-Câhiliyet devrinde mevcûd olup İslâm devrinde de insanların oralarda alışveriş yaptıkları meşhur Arab panayırları babı…………………..    1941
36-Deli yâhud hasta develerin satın alınması babı ……… ……… ……… …..    1942
37-Müslümanlar arasında meydana gelen harb fitnesi sırasında ve fitne
günleri hâricinde silâh satmak babı……………………………………………    1943
38-Attâr ve güzel koku satmak hakkında bâb  ……… ……… ……… ……… …    1944
39- Haccâm (yânî vücûddan kan alma tedâvîsi yapan) kimsenin zikri babı    1945
40-Erkekler ve kadınlar için giyilip kullanması mekruh olan şeylerde ticâret (yapmanın hükmü) babı……………………………..■……… ……… …….    1946
41-Bâb: Mal ve meta’ sahibi, malın fiâtını ta’yîn ve takdîr etmeye daha
haklıdır……………………………………………………………………………………….    1947
42-Bâb: Satışın kesinleşmesi veya feshi için ne kadar -veya kaç tane- muhayyerl ik caiz olur….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….    1948
43-Bâb: Satıcı yâhud müşteri muhayyerl ik hususunda bir vakit ta’yîn etmedikle ri zaman bu alışveriş caiz olur mu?……… ……… ……… ……… ..   1949
44-Bâb:   Satıcı   ile   müşteri  birbirler inden   ayrılmadıkları   müddetçe
muhayyerl iktedirle r…….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     1950
45-Bâb: “Satıcı ve müşteriden biri satıştan sonra arkadaşını muhayyer
kıldığı zaman -ayrılmamış olsalar da- satış vâcib, yânî lâzım olmuştur”     1951
46-Bâb: Satıcı muhayyerl ikte olduğu zaman satış caiz olur mu?………   1952
47-Bâb: Bir şahıs herhangi birşey satın alsa, satan ile alıcı satış meclisind en ayrılmalarından önce ve satıcı da müşteriye karşı bir inkârda bulunmadığı hâlde, alan kişi aldığı bu şeyi o saatte başka birine hibe etse; yâhud bir kimse bir köle satın alsa da satış meclisind en ayrılmadan o köleyi âzâd eylese?……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     1953
48-Alışverişte aldatmanın mekruh olması babı…………………………………    1955
49-Çarşılar ve pazarlar hakkında zikredile n hadîsler babı……………….    1956
50-Çarşıda pazarda (mala sürüm sağlamak için) bağırıp çağırmanın keraheti babı………………………………………………………………………………….    1960
51-Bâb: Ölçmek vazifesi satıcı ve vericiye âiddir……………………………..    1962
52-Ölçeklemenin müstehâblığı babı…………………………………………………    1965
53-Peygamber(S)’in sâ’ ve müdd ölçeklerinin bereketi babı…………….    1965
54-Satın alman gıda maddesini kabz etmeden Önce başkasına satmak
hakkında ve ihtikâr hakkında zikroluna n hadîsler babı……………….    1967
55-Yiyecek maddesini n kabz edilmeden önce satılması ve yanında mevcûd bulunmaya n birşeyin satılması babı……………………………………..    1970
56-Bir yiyecek maddesini Ölçüsüz tartısız olarak (götürü pazarlıkla) satın aldığında, o malı kendi yerine taşıyıp nakletmed ikçe satmama re1-yinde bulunan kimse ve bu husustaki edebi beyân babı……………..   1971
57-Bâb: Bir şahıs bir meta’ yâhud bir hayvan satın aldığında bu malı satıcının yanında bıraksa yâhud hayvan teslim alınmadan önce ölse (hüküm ne olur)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     1972
58-Bâb: “İnsan (beşer) kardeşinin alışverişi aleyhine alışveriş etmez; (beşer) kardeşi kendisine izin verinceye yâhud pazarlığı terkedinc eye kadar, onun pazarlığı aleyhine de pazarlığa girişmez”……… ……… .    1973
59-Müzâyede (karşılıklı fiât artırma) satışı babı……………………………….    1975
60-Necş ve necşli satış caiz olmaz diyen kimse babı……………………….    1976
61-Bey’u’l-garer, yânî aldatmaca satışı ve habelu’l-habele satışı babı.    1977
62-Bey’u’l-mülâmese (el dokundurm akla satış) babı………………………..    1978
63-Munabeze (yânî atışma) satışı babı…………………………………………….   1980
64- Satıcının deve-sığır, davar ve sütü memesinde toplanabi lecek her hayvanın sütünü memesinde biriktirm ekten nehyedilm esi babı,……….   1981
65-Bâb: (Aldatılmış olan) müşteri isterse (alışverişi terkedip) memesinde sütü habsedilm iş olan hayvanı sahibine geri verir; onun sütünü sağmaktan dolayı da bir sâ1 hurma (veraisi) vardır…………………….    1983
66-Zinâ edici kölenin satışı babı………………………………………………………   1984
67-Kadınlarla yapılan alışveriş babı…………………………………………………    1985
68-Bâb: Şehirli ücretsiz olarak köylünün malını onun adına satabilir mi?
Ona yardımcı olur yâhud irşâd edip nasihat verir mi?……… ……… .    1987
69- Şehirlinin köylü malım köylü adına ücretle satmasını kerîh gören kimse babı……………………………………………………………………………………….    1988
70-Bâb: Hiçbir şehirli köylüye âid malı simsarlıkla satamaz.. ……… …..    1989
71-Mal getirmekt e olan biniciler i karşılamaktan nehy babı………………    1990
72-Mal getiren biniciler i karşılamanın (caiz olacağı yerin) son noktası
babı.:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    1992
73-Bâb: Şahıs, alışveriş akdinde halâl olmayan birtakım şartlar koyduğu
zaman (satış nasıl olur; yânî bu şartlar akdi bozar mı, bozmaz mı)?    1993
74-Kuru hurmayı kuru hurma ile satmak babı…………………………………   1995
75-Kuru üzümü kuru üzümle, yiyecek maddesini (aynı cins) yiyecek maddesiyl e satmak babı……………………………………………………………………    1996
76-Arpayı arpa ile satmak babı………………………………………………………..    1997
77-Altım altınla satmak babı……………………………………………………………    1999
; ı,:.”, 78-Gümüşü gümüş ile satmak babı………………………………………………….   1999
2- f-:: 79-Dînârın dînâr ile müddete bağlanmış olarak satılışı babı…………….   2000
;> ;; 80-Gümüşü gümüş ile müddete bağlanmış olarak satmak babı………..   2002
i- 81-Altım gümüşle elden ele peşin olarak satmak babı…………………….   2002
 ı (1 82-Kuru hurmayı yaş hurma ile; kuru üzümü yaş üzümle satmaktan ibâ-î/v        ret olan muzâbene satışı ve ariyyeler satışı babı…………………………    1903
■  İ ^ ‘” 83-Hurma ağaçlarının başlan üzerindeki yaş hurmaların altın ve gümüş
y;> r         ile satılması babı…………………………………………………………………………   2005
84-Ariyyelerin tefsîri babı………………………………………………………………..   2008
85-Yaş meyveleri n, salâhları meydana çıkmadan önce satılmalarının hük-
 mü) babı…………………………………………………………………………………….   2010
 86-Hurma ağacının (yâhud meyveli ağacın) meyveleri nin salâhı meyda-\,.           na çıkmadan önce satılmasının hükmü) babı…………………………….   2013

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: