CİLD 3

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 3

16-KİTÂBU’L-KUSUF (Güneş ve Ay Tutulması Kitabı)
(23 Hadîs)
1-Guneş tutulması sırasında namaz kılmak babı…………………………….   1013
2-Güneş tutulması esnasında sadaka vermek babı…………………………   1016
3-Güneş tutulması sırasında “es-Salâtu câmiatun” diye nida edilmesi
babı………………………………………………………………………………;……… ……   1018


4-Güneş tutulmasında imâmın hutbe yapması babı………………………..   1018
5-Bâb: Kişi (fark gözetmeksizin) “Kesefeti’ş-şemsu” yâhud “Hasefetti’ş-
şemsu” ta’bîrlerini söyler mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   1020
6-Peygamber’in “Allah, güneş ve ay tutulması ile kullarım korkutur” sözüne âid bâb………………………………………………………………………………   1021
7- Güneş ve ay tutulması sırasında kabir azabından Allah’a sığınma babı    1023
8-Kusûf namazında sucûdun uzatılması babı………………………………….   1024
9-Kusûf namazının cemâat hâlinde kılınması babı…………………………   1026
10-Güneş tutulmasında kadınların erkeklerl e beraber namaz kılmaları
babı…………………………………………………………………………………………….   1028
11-Güneş tutulması sırasında köleye hürriyet vermeyi seven kimse babı    1029
12-Mescid içinde güneş tutulması namazı kılınması babı…………………   1030
13-Bâb: “Güneş hiçbir kimsenin ölümü ve de hayâtı için tutulmaz” ..   1031
14-Güneş tutulması zamanında zikretmek babı………………………………..   1033
15-Güneş ve ay tutulması sırasında dua etmek babı………………………..   1034
16-Imâmın, güneş tutulması hutbesind e “Amma ba’du” (hitâb ayırımını) söylemesi babı………………………………………………………………………   1035
1504/ Sahîh-i Buhân ve Tercemesi
17-Ay tutulmasında da namaz kılmanın meşrû’luğu babı…………………   1036
18-Bâb: Kusûf namazında ilk rek’at daha uzundur.. ……… ……… ……… …   1037
19-Kusûf namazında kıraati açıktan okumak babı…………………………..■.   1038
17-EBVÂBU SUCÛDİ’L-KUR’ÂN
(Kur’ân’ın Secde Edilecek Yerlerine Âid Bâblar)
(13 Hadîs)
l-es-Secde, yânî”Elîf LâmMîm. Tenzîlu’l-kitâbi..” sûresinin secdesi babı   1041
2-Sâd Sûresi’ndeki secde babı……………………………………………………….    1042
3-Ve’n-Necmi Sûresi’ndeki secde babı……………………………………………    1043
4-Müşrik kişi pis ve onun için abdest almak (bahis konusu) olmadığı
hâlde, müslümânların müşriklerle beraber secde etmeleri babı…..    1043
5-es-Secde Sûresi’ni okuyup da secde etmeyen kimse babı……………    1044
6-“İzâ’s-semâu inşakkat” Sûresi’ndeki secde babı………………………….    1045
7-Okuyucunun secde etmesine tâbi’ olarak secde eden kimse babı.    1046
8-İmâm secde âyetini okuduğu zaman (yer darlığı ve secde edenlerin çokluğundan dolayı secdede) insanların kalabalık edip sıkışmaları babı…………………………………………………………………………………………….    1047
9-“Azîz ve Celîl olan Allah tilâvet secdesini vâcib kılmamıştır” re’yinde
(görüşünde) bulunan kimse babı………………………………………………..    1048
10-Namaz içinde secde âyetini okuyup da, o secde âyeti sebebiyle hemen secde eden kimse babı……………………………………………………….    1050
11-Kalabalık ve sıkışıklıktan dolayı secde etmek için bir yer bulamayan
kimse babı………………………………………………………………………………….    1051
18-EBVÂBU TAKSÎRİ’S-SALÂT ,•         (Namazın Kısaltılması Bâbları) (35 Hadîs)
l-Kısaltmak hakkında gelen şeyler ve yolcunun namazı kısaltmak için
kaç gün ikaamet edeceği babı…………………………………………………….    1052
2-(Taş atma günlerinde) Minâ’da namaz babı………………………………..    1054
3-Bâb: Peygamber (S) haccı sırasında Mekke’de kaç gün ikaamet etti?     1056
1505/İçindekiIcr
4-Bâb: Musallî kaç günlük mesafede namazı kısaltır?……… ……… ……   1057
5-Bâb: Yolcu (sefer kasdıyle) yerinden çıktığı zaman (dört rek’atlı) namazları kısaltır……………………………………………………………………………   1059
6-Yolcu sefer esnasında akşam namazını üç rek’at olarak kılar babı    1060
7-Binekler üzerinde ve bineğin yönelttiği herhangi cihete doğru nafile
namazı kılınması babı…………………………………………………………………   1061
8-Binek üzerinde (kılınacak nafile namazda rükû’ ve sucûd için) îmâ
edilmesi babı………………………………………………………………………………   1062
9-Bâb: (Binici) farz namaz için iner….. ……… ……… ……… ……… ……… ….    1063
10-Eşek üzerinde nafile namazı kılınması babı………………………………..   1064
11-Seferde farz namazların ardında ve Önünde nafile kılmayan kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   1066
12-Seferde farz namazların arkaları ve önlerinde olmayarak (yânî râti-
belerin hâricinde olarak) tatavvu’ namazı kılan kimse babı………..    1067
13-Seferde akşam ile yatsı namazları arasını cem’ etmek babı………..   1068
14-Bâb: Yolcu akşam ile yatsı namazları arasını cem’ ettiği zaman ezan
mı yâhud ikaamet mi eder?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   1069
15-Bâb: Yolcu güneşin ortadan meyi etmesinde n önce yola çıktığı zaman
öğle namazını ikindiye kadar geriye bırakır………………………………..    1071
16-Bâb: Güneş meyi ettikten sonra yola çıktığı zaman öğle namazını kılar, sonra bineğine biner…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   1071
17-Oturanm namazı babı…………………………………………………………………   1072
18-Oturanın îmâ ile namazı babı……………………………………………………..   1074
19-Bâb: Oturarak namaz kılmaya güç yetiremed iği zaman yan üstü yatarak kılar……………………………………………………………………………………..   1075
20-Bâb: (Kıyamdan âciz olan kimse) namaza oturarak başladıktan sonra sıhhat bulsa yâhud bedeninde bir hafiflik hissetse, namazın kalan kısmını ayakta tamamlar (yeni baştan kılmaz)……… ……… ……… ……   1076
19-KİTÂBUT-TEHECCÜD
(Teheccüd Namazı Kitabı)
(49 Hadîs)
l-Geceleyin teheccüd namazı kılmak babı……………………………………..   1079
2-Gece (namazına) kalkmanın fazileti babı……………………………………   1080
3-Gece namazında sucûdun uzunluğu babı……………………………………   1081
4-Hasta olan kimsenin gece namazını terketmes i (yânî terkedebiîece-
ği) babı……………………………………………………………………………………….   1082
1506/ Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
5-Peygamber(S)’in vâcib kılmaksızın gece namazına ve nafile namazlara teşvik etmesi babı………………………………………………………………..    1083
6-Peygamber(S)’in geceleyin ayaklan şişinceye kadar gece namazında dikilmesi babı………………………………………………………………………..    1086
7-Seher sırasında uyuyan kimse babı……………………..’……… ……… ……..   1086
8- Sahur yemeği yiyip de sabah namazını kılıncaya kadar uyumayan kimse babı……………………………………………………………………………………….   1088
9-Gece namazında kıyamın uzun olması babı………………………………..   1089
10-Bâb: Peygamber in namazı nasıl idi?……… ……… ……… ……… ……… …..    1089
ll-Peygamber(S)’in geceki ibâdeti, uykusu ve gece ibâdetinden nesh edilen (mikdâr) hakkında babı…………………………………………………..,…..    1091
12-İnşân geceleyin namaz kılmadığı zaman, şeytânın onun başının arka
köküne düğüm bağlaması babı……………………………………………………    1094
13-Bâb: İnsan uyuduğu ve namaz kılmadığı zaman şeytân onun kulağına işer………………………………………………………………………………………..   1095
14-Gecenin son saatlerin de namaz içinde duâ babı………..’..:……… …….    1096
15-Gecenin evvelini uyuyup, sonunu (namaz, kıraat, zikir gibi ibâdetle)
ihya eden kimse babı -…………………………………………………………………   1097
16-Peygamber(S)’in ramazândaki ve diğer aylardaki gece ibâdeti babı    1098
17- Gece ve gündüz temizleni p paklanmanın fazileti ile gece ve gündüzde abdest almanın ardından namaz kılmanın fazileti babı…………..   1099
18-ibâdette şiddet ve katılık yapmanın (yânî fazla meşakkat yüklenmenin) mekruh kılınması babı…………………………………………………………   1100
19-Gece namaza kalkmayı âdet edinen bir kimsenin gece namazını ter-
ketmesini n mekruh kılınması babı……………………………,………………..   1101
20-Bâb………………………………………………………;……… ……… ……… ……… ……    1102
21-Gecenin bir kısmında (yatağı üzerinde) dönüp (Allah’ı anarak) uyanan ve akabinde namaz kılan kimse babı…………………………………..    1103
22-Sabah namazının iki rek’at râtibe sünnetini kılmayı devam ettirmek
babı…………………………………………………………………………………………….    1106
23-Sabah namazının iki rek’at râtibesinin ardından sağ yanı üzerine yatış babı……………………………………………………………………………………….   1107
24- Sabah namazının iki rek’at sünnetinin ardından yatmayara k konuşan
kimse babı………………………………………………………………………………….   1107
25-Nâfile namazda ikişer rek’at ikişer rek’at kılınacağı hususunda gelen
hadîsler babı………………………………………………………………………………   1108
26-Sabâh namazının iki rek’at sünneti ardından konuşmak babı……..   1113
27-Sabâh namazının iki rek’at sünnetini muhafaza etmek ve bu iki rek’a-
ta tatavvu1 adını veren kimse babı………………………………………………   1114
28-Sabâh namazının iki rek’at sünnetinde ne mikdâr okunacak babı-   1114
1507/İçindekiler
20-EBVÂBUTTATAVVU’
(Tatavvu’ Namazı Bâbları)
(13 Hadîs)
l-Farz namaz ardında tatavvu’ kılmak babı……………………………………   1116
2-Farz namaz ardında tatavvu’ kılmayan kimse babı……………………..   1118
3-Seferde duhâ (= kuşluk) namazı babı………………………………………..   1119
4-Duhâ namazını kılmayan ve bu kılmamayı mubah gören kimse babı    1120
5-Hazarda duhâ namazı babı…………………………………………………………   1120
6-Bâb: Öğlenin farzından önce iki rek’at……. ……… ……… ……… ……… …   1122
7-Akşâm namazı farzından önce namaz babı…………………………………   1123
8-Nafile namazların cemâatle kılınışı babı……………………………………..   1124
9-Evde nafile namazı kılmak babı………………………………………………….   H27
21-KİTÂBU FADLİ’S-SALÂTİ FÎ MESCİDİ MEKKE
VE’L-MEDÎNE (Mekke ve Medine Mescidler inde Namaz Kılmanın
Fazileti Kitabı) (8 Hadîs)
l-Mekke ve Medîne mescidler inde namaz kılmanın fazileti babı…….   1129
2-Kubâ Mescidi babı………………………………………………………………………   1131
3-Her cumartesi günü Kubâ Mescidi’ne gelen kimse babı……………..   1132
4-Kubâ Mescidi’ne yürüyerek veya binerek gitmek babı………………..   1133
5-Peygamber’in kabri ile minberi arasındaki sahanın fazileti babı…   1133
6-Beytu’l-Makdis Mescidi babı………………………………………………………..   1135
22-EBVÂBU’L-AMEL FÎ’S-SALAT
(Namaz İçinde Amel Bâbları)
(27 Hadîs)
1-Namaz işinden (ve namazı takviye etmek üzere) olduğu takdirde” namaz içinde elle yardım isteme babı………………………………………..,*…   1136
1508/ Sahîh-i Buhâiî ve Tercemesi
2-Namaz içinde nehyedile n kelâm babı…………………………………………   1138
3-Namaz içinde erkekIeri ru”Subhânallah” ve “Elhamdu lillâh” nev’in-
den sözlerinin caiz olacağı babı………………………………………………….   1140
4-Namaz içinde bâzı kimseleri n isimlerin i söyleyen yâhud yine namaz içinde iken (namazı bozup bozmayacağını) bilmeyere k başkasına selâm veren kimse babı…………………………………………………………………   1141
S-El çırpmak kadınlara mahsûstur babı…………………………………………   1142
6- Namazı içinde yüzünü yürüdüğü tarafa çevirmeksizin geri geri giden yâhud kendisine inecek bir işten dolayı önüne doğru ilerleyen kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   1143
7-Bâb: Anası namaz kılmakta olan evlâdını çağırdığı zaman?……… ..   1144
8-Namâz içinde iken çakıl taşlarını el ile dokunup (gidermek) babı    1145
9-Namazda iken üzerine secde etmek için elbiseyi yere yaymak babı    1146
10-Namâz içinde iken yapılmaları caiz olacak (diğer) ameller babı…   1146
11- Bâb: Musallî, namazda iken hayvanı bağlı bulunduğu yerden ansızın
çözülüp boşansa (ne yapar)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    1148
12-Namaz içinde iken tükürük çıkarmak ve üfürmek nev’inden caiz olacak şeyler babı……………………………………………………………………………   1150
13-Namâzı içinde iken erkeklerd en bilmeyere k el çırpan kimsenin namazının bozulmaya cağı babı……………………………………………………….   1152
14-Bâb: Namaz kılan kimseye “İleri git” yâhud “Bekle” denildiği zaman,
bunda be’s yoktur… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   1152
15-Bâb: Musallî namaz içinde iken selâma mukaabele etmez…. ………    1152
16-Namâz içinde iken meydana gelecek herhangi bir işten dolayı elleri
yukarı kaldırmak babı…………………………………………………………………   1154
17-Namâzda iken elini boş böğrü üzerine koyma(nın hükmü) babı…   1156
18-Bâb: İnsan namaz içinde iken herhangi bir şeyi düşünür……………   1157
23-EBVÂBU’S-SEHV
(Unutup Yanılma ile İlgili Bâblar)
(14 Hadîs)
l-Musallî, farzın iki rek’atından, oturmayar ak kalktığı zaman, bu yanılma hakkında gelen hadîs babı……………………………………………………    1160
2-Bâb: Musallî dört rek’atlı farzı beş rek’at kıldığı zaman…. ……… …..    1161
3-Bâb: Namaz kılan kimse iki rek’atta selâm verdiği zaman; yâhud üç rek’atta selâm verdiği zaman namaz secdesi gibi veya ondan uzun iki secde yapar…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   1162
4-İki sehv secdesini n ardından teşehhüd okumayan kimse babı…….    1163
1509/İçindekiler
S-Sehvin iki secdesind e “Allâhu Ekber” diyen kimse babı…..,……….   1164
6-Bâb: Musallî kaç rek’at; üç rek’at mı yâhud dört rek’at mı kıldığını bilmediği zaman, oturduğu hâlde iki kerre secde eder….. ……… ……… .   1166
7-Farz namazda ve nafile namazda yanılmak babı…………………………   1167
8-Bâb: İnsan namaz kılmakta iken kendisine söz söylendiği ve onun da
kelâmı işitip eli ile işaret ettiği zaman (hüküm nasıl olur)?……… ..   1168
9- Namaz kılmakta olan kimsenin, namaz içinde iken işaret yapması babı   1170
24-KİTÂBU’L-CENÂİZ
(Cenazeler Kitabı)
(149 Hadîs)
l-Bâb: Cenazeler hakkında ve son sözü “Lâ ilahe ille’llah” olan kimse
hakkındadır…………………………………………………………………………………   1173
2-Cenazelerin ardından gitmekle emredilme si babı……………………….   1175
3-Ölümden sonra, kefeni içine sarıldığı zaman ölünün yanına girmek
babı………………………………………………..:……… ……… ……… ……… ……… ….   1177
4-Bâb: İnsan, ölü sahihleri ne (ve dîn kardeşlerine) Ölüm haberini açıklar   1181
5-Cenazeyi bildirmek babı……………………………………………………………..   1183
6-Bir çocuğu ölüp de Allah’ın hükmüne razı; rahmet ve mağfiretini ümîd
edici olarak sabreden kimsenin fazileti babı……………………………….   1184
7-Erkeğin, kabir yanındaki bir kadına “Sabret” demesi babı…………   1186
8-Ölüyü su ve sidr ile yıkamak ve abdest aldırmak (yâhud abdest almak) babı…………………………………………………………………………………..   1186
9-Ölünün tek sayıda yıkanmasının müstehâb olacağı babı……………..   1188
10-Bâb: Ölünün yıkanmasına sağ azâlanyle başlanır……………………….   1189
11-ÖIünün abdest yerleri babı………………………………………………………….   1190
12-Bâb: Kadın, erkek izan içinde kefenleni r mi?……… ……… ……… ……..   1190
13-Bâb: Cenazeyi son yıkayışında kâfûrlu su kullanır………………………   1191
14-Yıkama sırasında kadının saç örgüsünü çözmek babı…………………   1192
15-Bâb: Ölüye iç gömleği giydirmek nasıldır?……… ……… ……… ……… ….   1193
16-Bâb: Ölü kadının saçı üç bukle yapılır mı?……… ……… ……… ……… …   İ194
17-Bâb: Ölü kadının saçları arkasına atılır……………………………………….   1194
18-Kefen için beyaz bez (kullanılması) babı…………………………………….   1195
19-Cenâzeyi iki bez içinde kefenleme babı…………………………i…………..   1196
1510/ Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
20-Ölü için güzel koku kullanmak babı……………………………………………   1196
21-Bâb: İhrâmlı iken ölen kimse nasıl kefenleni r?……… ……… ……… …..   1197
22-Etrafı dikilen yâhud dikilmeye n gömlek içinde kefenleme ve gömleksiz kefenlend irilen kimse babı…………………………………………………….   1198
23-Gömleksiz kefenleme babı………………………………………………………….   1200
24-Başlık olmayarak kefen babı……………………………….•……… ……… …….   1201
25-Kefen, ölünün malının mecmuunda n tesviye edilir (üçte birinden değil) babı……………………………………………………………………………………..   1201
26-Bâb: Bir tek bezden başkası bulunmadığı zaman (ne yapılır)?……   1203
27-Bâb:,Ölüsâhibleri, ölünün yalnız baş tarafını yâhud yalnız ayak tarafını örtecek şeyden başka kefen yapacak birşey bulamadıkları zaman,
o tek şeyle ölünün yalnız gövdesiyle baş tarafını örterler……………   1204
28-Peyamber (S) zamanında kefen hazırlayan ve bu isi redd ve inkâr olunmayan kimse babı………………………………………………………………………   1205
29-Kadınların cenazeler ardından gitmeleri (mes’elesi) babı   ……… …..   1206
30-Kadının, kocasından başkalarının ölümü üzerine yas için süslenmeyi
terketme süresi babı…………………………………………………………………..   1206
31-Kabirleri ziyaret etmek babı………………………………………………………..   1209
32-Peygamber(S)’in: “Ölü, kendi ailesinin bir nevi’ ağlamasından dolayı azâb olunur” sözü babı…………………………………………………………..   1211
33-Ölü üzerine feryâdla ağlamanın mekruh kılınması babı………………   1217
34-Bâb……………………………………………………………………………………………..    1219 ‘
35-Bâb: “Yakalar yırtan bizden değildir”……… ……… ….’……… ……… ……..   1220
36-Bâb:  Peygamber (S), Sa’d ibn Havle’ye mersiye edip hüznünü
açıklamıştır…………………………………………………………………………………    1221
37-Musîbet sırasında saç yolmanın nehyedilm esi babı…………………….   1223
38-Bâb: “Yanaklara vuran bizden değildir”……… ……… ……… ……… ……..   1223
39-Musîbet sırasında Câhüiyyet çağırışının ve vaveyla etmenin nehyo-
lunması babı…………………………………………………………..’……… ……… …..   1224
40-Bir musibet sırasında oturan ve kendisind e hüzün farkedile n kimse
babı……………………………………………………………………………………………..   1225
41-Musîbet sırasında kederini açığa vurmayan kimse babı………………    1226
42-“Sabr, musibetin birinci darbesi sırasındadır” babı…………………….   1228
43-Peygamber(S)’in: “(Yâ İbrâhîm!) Bizler senin ayrılığın sebebiyle çok
kederliyi z” kavli babı………………………………………………………………….   1229
44-Hasta yanında ağlamak babı……………………………………………………….    1231
45-Feryâd (ve) figân etmenin ve-(yûksek sesle) ağlamanın nehyedilm esi ve bu fiillerde n men’ edilmesi babı…………………………………………   1232
1511/İçindekiler
46-Cenâze için ayağa kalkmak babı…………………………………………………   1234
47-Bâb: Cenaze için ayağa kalktığında insan ne zaman oturur?………   1235
48-“Bir cenaze ardından giden kimse, o cenaze erkekleri n omuzlarından indirilip konulunca ya kadar oturmaz, eğer bundan önce oturursa kalkmakla emredilir” babı……………………………………………………..   1236
49-Bir Yahûdî cenazesi için ayağa kalkan kimse babı……………………..   1237
50-Cenâzeyi kadınların değil de erkekleri n taşıması babı………………..   1239
51-Cenâzeyi yolcu edip taşımakta sür’at edilmesi babı…………………….   1240
52-Ölünün tâbut üzerinde iken “Beni yerime ulaştırınız” kavli babı..   1241
53-Cenaze namazında imâmın arkasında iki yâhud üç sıra saff olan kimse babı……………………………………………………………………………………….   1242
54-Cenâze namazında cenazeye karşı sıra ile dizilmiş safflar babı….   1242
55-Cenazeler üzerine kılınan namazlard a erkekleri n beraberin de çocukların da saff tutmaları babı…………………………………………………………   1244
56-Cenâzenin üzerine namaz kılmanın kaanûnlaştırüması babı……….   1245
57-Cenazelerin beraberin de gitmenin fazileti babı…………………………..   1247
58-Cenâze gömülünceye kadar bekleyen kimse babı……………………….   1249
59- Cenazeler üzerine kılman namazlard a çocukların da insanların beraberin de cenaze namazı kılmaları babı…………………………………………   1250
60-Cenazeler üzerine kılınacak namazların (bunun için ayrılmış musallada) namazgaht a ve mescidde kılınması babı……………………………   1251
•61-Kabirler üzerinde mescidler edinmenin mekruh kılınması babı…..   1252
62-Lohûsaİığı içinde öldüğünde lohûsa kadının üzerine cenaze namazı
kılınışı babı…………………………………………………………………………………   1253
63-Bâb: Cenaze namazını kıldıracak kimse, kadın ve erkek cenazesin in
neresine doğru dikelir?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   1254
64-Cenâze üzerine kılınan namazda dört tekbîr alınması babı…………   1254
65-Cenaze üzerine kılınan namazda Fâtihatu’l-Kitâb Sûresi’ni okuma(nın
meşruluğu) babı………………………………………………………………………….   1256
66-Ölü gömüldükten sonra kabir üzerine cenaze namazı kılınması babı    1258
67-Bâb: Ölü, (dirilerin) ayakkabılarının sesini işitir………………………….   1259
68-el-Arzu’l-Mukaddese’de yâhud onun gibi mukaddes olan diğer yerlerde
gömülmeyi arzu eden kimse babı……………………………………………….   1261
69-Cenâzeyi geceleyin gömme babı…………………………………………………   1262
70-Kabir üzerine mescid kurulmasının men’i) babı…………………………   1263
71-(Lahdine yerleştirmek için) kadının kabrine girecek kimse babı…   1264
72-Şehîd üzerine namaz babı…………………………………………………………..   1265
1512/ Sahîh-i Buhân ve Tercemesi
73-Bir kabir içinde iki ve üç kişinin gömülmesi babı……………………….    1267
74-Şehîdleri yıkamayı düşünmeyen kimse babı………………………………..   1267
75-Lahdin içinde Öne geçirilen kimse babı………………………………………   1268
76-Kabir içine ızhır çayırı ve kuru ot konulusu babı………………………..   1269
77-Bâb: Ölü herhangi bir sebebden ötürü kabirden ve lahidden çıkarılır
mı?…….:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     1271
78-Kabir içinde bulunacak Iahid ve yank babı…………………………………   1273
79-Bâb: Sabî (yânî çocuk) İslâm’a girip de öldüğü zaman üzerine cenaze namazı kılınır mı?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   1274
80-Bâb: Müşrik olan kimse ölüm sırasında “Lâ ilahe ille’llah” dediği zaman? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   1281
81-Kabir üzerine hurma dalı koyma babı…………………………………………   1282
82-Muhaddisin kabir yanında va’z etmesi ve bu sırada arkadaşlarının
onun etrafında oturmaları babı……………………………………………………   1284
83-Kendi kendi öldüren kimse hakkında gelen hadîsler babı…………..   1287
84-Münafıklar üzerine cenaze namazı kılmanın ve müşrikler için Allah’tan mağfiret istemenin mekruh kılınması babı…………………………….   1289
85-İnsanların ölüyü hayırla anıp övmeleri babı………………………………..   1290
86-Kabir azabı hakkında gelen hadîsler babı…………………………………..   1292
87-Kabir azabından Allah’a sığınmak babı……………………………………….   1298
88-Gıybet ve sidikten dolayı kabir azabı babı…………………………………..   1300
89-Ölüye, sabah akşam kendi oturacağı yerinin gösterilmesi babı…..   1301
90-Ölûnün, tâbut üzerinde taşınırken söylediği kelâm babı……………..    1302
/91-(Henüz bulûğa ermeden ölen) müslümân çocukları hakkında söylenmiş hadîsler babı………………………………………………………………………..    1303
92-Müşriklerin ölen çocukları hakkında söylenmiş hadîsler babı……,.   1304
93-Bâb…………………………………………………………………………………………….    1305
94-Pazartesi günündeki ölüm babı…………………………………………………..   1309
95-Birdenbire (ansızın) ölmek babı…………………………………………………    1310
96-Peygamber (S) ile Ebû Bekr ve Umer’in gömülüşleri hakkında gelen
hadîsler babı………………………………………………………………………………    1311
97-Ölülere sövmek ve kötülemekten nehyedilm esi babı………………….   1317
98-Ölülerin şerrlilerini anmak babı………………………………………………….   1318

25-KİTÂBU’Z-ZEKÂT
,                (Zekât Kitabı)
                            (102 Hadîs)
l-Zekâtın vâcib olması babı…………………………………………………………..    1320
2-Zekât vermek üzere bey’at edip ahidleşmek babı……………………….   1326
3-Zekât vermeyen kimsenin günâhı babı……………………………………….    1327
4-Bâb: Peygamber’in: “Beş ûkiyyeden az mikdârdaki gümüşte zekât
yoktur” kavlinden dolayı, zekâtı verilen mal kenz değildir………….    1330
S-Malı hakklı yerde harcama babı………………………………………………….   1334
6-Sadakada gösteriş yapma(nın kötülüğü) bâb*……………………………..   1335
7-Bâb: Allah çalınmış maldan yapılan sadakayı kabul etmez…. ……..    1335
8-Yüce Allah’ın: “Allah ribânın bereketin i tamamen giderir; sadaka(si verilen mal)ların ise artırır. Allah (haramı halâl tanımakta ısrar eden) $    çok kâfir, çok günahkâr hiçbir kimseyi sevmez. îmân eden, iyi iyi amel-j,    lerde bulunan, namazı dosdoğru kılan, bir de zekâtı veren kimseler; işte onların Rabb’leri indinde mükâfatlan vardır. Onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir” (el-Bakara: 276-277) kavlinden dolayı, sadakanın halâ! kazançtan yapılması babı…………….    1336
9-Kabul edilmeyip geri çevrilmesinden önce sadaka vermek babı….    1338
10-Bâb: “Velev ki yanm hurma ile ve az sadaka ile de olsa, kendinizi
cehennem ateşinden koruyunuz”……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    1341
11-Hangi sadaka daha faziletli dir? Ve sıhhatli cimri kimsenin sadakası(nın
fazîîeti) babı……………………………………………………………………………….    1344
12-Bâb…………………………………………………………………………………………….    1344
13-Âşikâre verilen sadaka babı………………………………………………………..    1346
14-Gizli verilen sadaka babı…………………………………………………………….   1346
15-Bâb: İnsan bilmiyere k bir zengine sadaka verdiği zaman (sadakası
makbuldür)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   1347
16-Bâb: İnsan bilmeyere k kendi oğluna sadaka verdiği zaman…. …….   1349
17-(Rağbet edilecek sadaka bizzat kendi) sağ eliyle verilen sadakadır
babı…………………………………………………………………………………………….   1350
18-Sadakasını bizzat kendisi vermeyip de hizmetçisine vermesini emreden kimse babı…………………………………………………………………………..    1351
19-Bâb: Sadaka ancak bir zenginlik üzerinden verilir.. ……… ……… …….    1352
20-Bir insana verdiği şeyleri sayıp söylemek suretiyle başa kakan kimsemin kötülüğü) babı………………………………………………………………….   1356
21-Sadakayı gününden geciktirm eyip acele vermeyi seven kimse babı    1356
1514/ Sahîh-i Buhâri ve Tercemesi
22-Sadaka vermeye teşvîk etmek ve sadaka verilmesi hususunda şefaat
ve delâlet eylemek babı………………………………………………………………    1357
23-Sadaka, insanın gücü yettiği mikdârda(verilmeli)dir babı……………    1358
24-Bâb: Sadaka günâhı örter……………………………………………………………    1359
25-Müşriklik hâlinde iken sadaka veren, sonra da müslümân olan kimse
(?) babı………………………………………………………………………………………    1361
26-Hizmetçi, efendisin in emri ile, serveti bozucu olmayarak sadaka verdiği zaman, bu hizmetçinin de sevâb alacağı babı………………………    1361
27-Kadın (aile servetini) bozguncu olmayarak kocasının evinden sadaka verdiği yâhud (örfe göre ailesine, konuklarına) yedirdiği zaman bu kadının da sevabı olacağı babı………………………………………………    1363
28-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzeli de tasdîk ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Amma kim cimrilik eder, kendini müstağni görür ve o en güzeli yalan sayarsa, biz de ona o en güç olanı hazırlarız” (el-Leyl: 5-10)……… …….   1364
29-Sadaka verip duran cömert kimse ile cimrinin meseli babı…………   1365
30-Çalışıp iş yapmakla kazanılandan ve ticâretten sadaka vermek babı    1366
31-Bâb: Her müslümân üzerine sadaka vermek vâcibdir………………….   1367
.  32-Bâb: Zekâttan ne mikdâr ve sadakadan ne mikdâr verilir?……… …   1368
33-Gümüşün zekâtı babı……………:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   1369
34-Zekâtta arz (yânî nassla ta’yîn edilmiş olanın kıymetinde bir meta’)
verilmesi babı……………………………………………………………………………..   1371
35-Bâb: “Ayrı ayrı bulunan zekât mallan bir araya toplanmaz; toplu olanların da arası ayrılmaz”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    1374
36-Bâb: “Karışık iki sürüden oluşan ortaklı bir sürünün zekâtı hususunda, bu kanşık sürünün iki sahibi kendi aralarında adalet gereğince birbirler ine müracaat ederler”……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   1375
37-Deve zekâtı babı…………………………………………………………………………■ 1377
38-Yanındaki develerin zekâtı bintu mehâd’a ulaşan; fakat yanında bin-
tu mehâd bulunmaya n kimse babı………………………………………………    1377
39-Koyun cinsinin zekâtı babı………………………………………………………….    1379
40-Bâb: Zekâtta malın yaşlısı, ayıplısı ve döl hayvanı alınmaz; ancak zekât me’mûrumın (bunlardan almak) dilemesi müstesna……………..   1382
41-Zekâtta (bir yaşını bitirmiş) dişi keçi oğlağının zekât olarak alınması
babı…………………………………………………………………………………………….    1382
42-Zekâtta, halkın mallarının en iyileri zekât olarak alınmaz…………..   1383
43-Bâb: Beş deveden aşağısında zekât yoktur… ……… ……… ……… ……… .   1384
44-Sığır zekâtı babı………’……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   1385
45-Yakınlara (yânî hısımlara) verilen zekât babı……………………………..   1386
1515/İçindekiler
46-Bâb: Müslümân üzerine atı için sadaka (yânî zekât vermek) yoktur    1390
47-Bâb: Müslümân üzerine kölesi için sadaka (yânî zekât verme vucû-
bu) yoktur… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    1391
48-Yetimlere sadaka vermek babı……………………………………………………    1391
49-Kadının kocaya ve himayesin de bulunan yetimlere zekât vermesi babı   1393
50-Yüce Allah’ın: “Sadakalar ancak kölelere-esîrlere, borçlulara, Allah
yolunda.. . harcamaya mahsûstur” (et-Tevbe: 60) kavli babı………..    1396
51-İstemekten sakınıp geri durmak babı………………………………………….   1398
52-Allah her kime, kendisini n istemesi ve nefs ihtirası olmaksızın birşey
ihsan ederse (o kimse bu ihsanı kabul etsin) babı……………………..    1401
53- (Bir ihtiyâcı kapatmak için değil de) mal biriktiri p çoğaltmak için insanlard an isteyip dilenen kimse babı………………………………………….    1403
54-Yüce Allah’ın: “Onlar insanlard an yüzsüzlük edip de birşey istemezle r…” (el-Bakara: 273) kavli babı……………………………………………….    1404
55-Hurmanın yaşken ağacı üzerinde mikdânm takdir ye tahmin etmek
babı…………………………………………………………………………………………….    1409
56-Semâ suyu İle (yânî yağmurla) ve akar su ile sulanan yer mahsûllerinde uşr(= onda bir vergi) vardır babı……………………………………..   1411
57-Bâb: Beş vesk (yânî bin kilo)’den az mahsûlde sadaka (yânî zekât)
yoktur… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     1413
58-Hurma zekâtının hurmalar olgunlaştığı zaman ağaçlardan kesilip dev-şirilmesi sırasında alınması ve küçük çocuk serbest bırakılır da zekât hurmasına dokunur mü? babı……………………………………………….    1414
59-Kim meyveleri ni yâhud meyveli hurma ağacını yâhud ekinli arazîsini yâhud ekinini onda bir veya sadaka (yânî zekât) vâcib olduğu hâlde satar da bu sattığı mahsûllerden dolayı kendisine tahakkuk etmiş olan zekât borcunu başka malından öderse yâhud sadaka (yânî zekât) vâcib olmadığı hâlde mahsûlünü satarsa (bu satışı caiz olur) babı… 1415 60-Bâb: Sadaka (yânî zekât) veren kimse, vermiş olduğu sadaka malını
(bedel ödeyerek) satın alabilir mi?……… ….,…………………………………   1417
61-Peygamber (ve ailesi) hakkında, sadaka konusunda zikroluna n şey
(yânî harâmlık) babı…………………………………………………………………..   1419
62-Peygamber’in zevceleri nin âzâdli kölelerine verilen sadakafnm hükmü) babı…………………………………………………………………………………….    1419
63-Bâb: Sadaka tahavvül ettiği (yânî sadaka olmaktan çıktığı) zaman?    1421 64-Farz kılınmış olan sadakanın zenginler den alınıp her nerede bulunurla rsa fakirlere verilmesi babı………………………………………………………    1422
65-İmâmın (yânî devlet başkanı vey’â onun yerinde bulunan yüksek idare adamının) sadaka sahibi lehine salât ve duâ etmesi. Ve Allah’ın şu kavli babı: “Onların mallarından sadaka al ki, bununla kendileri ni temizlemiş ve bununla onları bereketle ndirmiş olasın. Ve onlara duâ et. Çünkü senin duâ etmen onlar için sükûnettir” (et-Tevbe: 103)     1424
1516/ Sahîh-i Buhâii ve Tercemesi
66-Denizden çıkarılacak şeylerin zekât vergisine tâbi’ tutulup tutulmaya cağı babı……………………………………………………………………-…………..   1424
67-Bâb: Rikâzda beşte bir (nisbetind e vergi) vardır…………………………    1427
68-Yüce Allah’ın: “Sadakalar, zekât işinde çalışan me’mûrlar için de… bir hakktır” (et-Tevbe: 60) kavli ile zekât me’mûrlannm, devlet başkam olan imâm huzurunda hesaba çekilmeleri babı…………………..    1430
69-Sadaka develerin in ve sütlerinin sırf yolculara tahsis edilip o yolda kullanılmaları babı…………………………………………………………………………..    1431
70-İmâmın sadaka develerin i kendi eliyle damgalayıp alâmetlemesi babı    1432
26-EBVABU SADAKATTL-FITR (Fıtr Sadakası Bâbları)
(10 Hadîs)                                 ^
l-Fitr sadakasının ,farzhğı babı f…….. ……… ……… ……… ……… ……… ………    1433
2-Fıtr sadakası müslümânlardan köle ve diğerleri üzerine vâcibdir babı    1434
3-“Fıtr sadakası arpadan bir sâ’dır” babı………………………………………   1436
4-“Fıtr sadakası taamdam (yânî buğdaydan veya herhangib ir yiyecek maddesind en) bir sâ’ idi” babı………………………………………………………….   1436
5-Fıtr sadakası hurmadan bir sâ’ idi babı………………………………………   1437
6-(Fıtr sadakası) kuru üzümden bir sâ’dır babı……………………………..   1437
7-Fıtr sadakası bayram namazından önce(verilmeli)dir babı………….   1438
8-Fıtr sadakasının hürr kimse üzerine de, köle üzerine de vucûbu babı    1439
9-Fıtr sadakası küçük çocuk üzerine de, büyük kimse üzerine de vâcibdir babı ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   1441

27-KITAIHPL-HACC
(Hacc Kitabı)
(241 Hadîs)
l-Haccın vucûbu, fazileti ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ona bir yol bulabilen lerin Beyt’i hacc etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfr ederse, şübhesiz ki Allah âlemlerden ganîdir” (Âlu
İmrân:  97)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….    1442
2-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “İnsanlar içinde haca i’lân et. Gerek yaya, gerek her uzak yoldan gelecek arık develerin üstünde (biniciler) olarak sana gelsinler . Tâ ki kendileri ne âid olan menfâatlere şâhid (ve hâzır) olsunlar. ..” (el-Hacc: 27-28)……… ……… ……… ……… ……… .    1444
151 7/içindekiler
3-(Tevâzû için) deve semeri üzerinde hacc etmek babı…………………   1445
4-Mebrûr haccın fazileti babı…………………………………………………………   1446
5-Hacc ve umre mîkaatlannm farz edilişi babı………………………………   1448
6-Yüce Allah’ın: “… Bir de azıklamn. Muhakkak ki azığın en hayırlısı,
takvâlı olmaktır….” (el-Bakara: 197) kavli babı…………………………..   1449
7-Mekke ahâlîsinin hacc ve umre için yüksek sesle telbiye okuyacakl arı yer babı…………………………………………………………………………………..   1450
8-Medine ahâlîsinin mîkaadı Zu’1-Huleyfe mevkii olduğu ve Medîne yönünden gelenleri n Zu’1-Huleyfe’den evvel ihram ve telbiye etmeyecek leri babı………………………………………………………………………………………   1451
9-Şâm ahâlîsinin ihram ve telbiye etme yeri babı………………………….   1452
10-Necd ahâlîsinin ihram ve telbiye etme yeri babı…………………………   1453
11-İkaamet yerleri mîkaatlann berisinde (yânî vatanları mîkaatlarla Mekke arasında) olan kimseleri n ihram ve telbiye etme yerleri babı…   1454
12-Yemen ahâlîsinin ihram ve telbiye edecek yerleri babı……………….   1454
13-Bâb: Zâtu Irk mevkii Irak ahâlîsi için mîkaattır…………………………..   1455
14-Bâb…………,……..■……… ……… ……… …;……… ……… ……… ……… ……… ………     1456
15-Peygamber(S)’in -Mekke’ye gidişte, Medine’nin- Şecere yolu üzerinden çıkması babı………………………………………………………………………..   1457
16-Peygamber(S)’in “el-Akîk, mübarek bir vâdîdir” kavli babı…………   1457
17-(Hacc esnasında) elbiseden güzel kokunun üç kerre yıkanması babı    1459
18-İhrama girme sırasında koku sürmek, şâhsın ihrama girmek istediğinde giyebilec eği şey, ihrâmhnm taranacağı ve kendine yağ sürebileceği babı…………………………………^……………………………………………..   1461
19- Saçlarını yapışkan bir şeyle bir yere toplamış olarak lelbiye eden kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   1462
20-Zu’l-Huleyfe Mescidi yanında yüksek sesle telbiye etmek babı……   1463
21-İhrâma giren kimsenin giymeyeceği elbiseler babı……………………..   1464
22-Hacc yolunda bir bineğe binmek ve bineğin arka tarafına da bir başkasını bindirmek babı…………………………………………………………………   1464
23-İhrama giren kimsenin elbiseler, ridâlar ve izârlar nev’inden giyebilec eği şeyler babı………………………………………………………………………..   1465
24-Zu’l-Huleyfe’de geceleyip nihayet sabaha giren kimse babı……..■….   1468
25-Telbiye ile sesi yükseltmek babı…………………………………………………   1469
26-Telbiye(nin keyfiyeti) babı…………………………..,…………………………….   1469
27-Binek hayvanı üzerine binişten sonra yapılan telbiyede n önce tahmîd,
tesbîh ve tekbîr (yapılacağı) babı ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   1471
1518/ Sahîh-i Buhân ve Tercemesi
28- Binek vâsıtası kendisini dümdüz doğrulttuğu zaman telbiye eden kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   1472
29-Kıble tarafına yönelerek telbiye etmek babı………………………………..   1472
30-İhrâmlınm, vâdînin içine indiğinde telbiye etmesi babı,……………….    1473
31’Bâb: Hayızlı ve nifâslı kadınlar nasıl ihrama girerler?……… ……… …   1474
32-Peygamber(S)’in zamanında Peygamber’in ihrama girmesi gibi ihrama girip telbiye eden kimse babı………………………………………………..   1475
33-Yüce Allah’ın şu kavilleri babı: “Hacc (aylan) bilinen aylardır. İşte
kim onlarda haccı (kendine) farz ederse, artık haccda kadına yaklaş-
i*(  mak (veya kötü söz söylemek), günâh yapmak, kavga etmek yoktur…”
(el-Bakara: 197); “Sana yeni doğan aylan sorarlar. De ki: Onlar, in-
*f  sanların fâidesi için, bir de hacc için vakit ölçüleridir..” (el-Bakara:
ti   189)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   1478
34-Temettü’, ıkrân, ifrâd hacclanmn beyânı ile beraberin de hedy (kur-ş«;  bân) bulunmaya n kimseler için haccın feshedilm esi (ve umreye çev-   . rilmesini n cevazı) babı……………………………………………………………….    1482
35-Hacc niyetiyle ihrama girip telbiye eden ve haccın nev’ini isimlendi rip ta’yîrt eden kimse babı………………………………………………………….    1489
36-Temettü’ babı……………………………………………………………………………..   1489
37-Yüce Allah’ın: “… Bu, ailesi Mescidi Harâm’da bulunmaya nlara âid-dir. Allah’tan ittikaa edin ve bilin ki Allah, cezası cidden çetîn olandır” (el-Bakara: 196) kavlinin tefsîri babı,………………………………………….   1490
38-Mekke’ye girme sırasında yıkanmak babı……………………………………    1492
39- Mekke’ye gündüzleyin yâhud geceleyin girilmesi fnin meşruluğu) babı 1493
40-İhrâmlmm Mekke’ye nereden gireceği babı………………………………..   1493
41-Bâb: İhrâmlı Mekke’den çıkışta nereden çıkar?……… ……… ……… …..    1494
42-Mekke ve Mekke’nin en meşhur binası olan Ka’be’nin fazileti ile Yüce Allah’ın şu kavlinin tefsîri babı: “Hani biz Beyt’i insanlar için bir
j- toplantı yeri ve emîn bir mahall yapmıştık (hatırlayın). Siz de İbrâ-hîm Makaamı’ndan bir namazgah edinin. İbrâhîm ile İsmail’e de: ‘Evi-
*- mi, tavaf edenler, ibâdet kasdiyle orada kalanlar, rükû’ ve sucûd eyleyenle r için titizlikl e temizleyi n’ diye kuvvetli emir vermiştik. Ha-
j    ni İbrâhîm: ıEy Rabb’im! Burasını emniyetli bir şehir yap ve ahâlîsinden Allah’a ve âhiret gününe inananlan türlü mahsûller ve servetler le         ,,, nzıklandır’ demişti. (Allah da:) Kâfir olanı dahî kısa bir zaman için        ‘”■'”
‘;    (yaşadığı müddetçe) fâidelendireceğim. Sonra onu cehennem azâbı-
. na icbar edeceğim. Varacağı yer ne kötüdür, buyurmuştu. Hani İbrâhîm o Beyt’in temelleri ni İsmâîl ile birlikte yükseltiyordu (da ikisi de şöyle duâ etmişlerdi): ‘Ey Rabb’imiz, bizden ;(şu hizmeti) kabul buyur. Şübhesiz hakkıyle işiten, kemâliyle bilen Sen’sin Sen. Ey Rabb’imiz, ikimizi de sana teslimiye tte sabit kıl. Soyumuzda n da (yalnız sana boyun eğen) müslümân bir ümmet (yetiştir) ve bize ibâdet edeceğimiz yerleri (hacc amellerin i) göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü tev-beleri en çok kabul eden, kemâliyle acıyan Sen’sin Sen!” (el-Bakara: 125-127)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……:    1497

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: