CİLD 2

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi

CİLD 2  

KİTÂBU’S-SALÂT
(Namaz Kitâbı’nın Devamı)
38-Mescidde tükürüğün gömülmesi babı………………………………………….      517
39-Bâb: Tükürük kendisine galebe ettiği zaman (namaz kılan kimse onu)
elbisesin in bir tarafına alsın……………………………………………………….      518
40-İmâmın insanlara, namazı tam yapmaları hususunda öğüd vermesi
ve kıblenin zikri babı………………………………………………………………….      518


41-Bâb: Fulan oğullan mescidi denilir mi?……… ……… ……… ……… ………       519
42-Mescidde bir şeyi bölmek ve hurma salkımı asmak babı…………….      521
43-Mescidde iken yemek için da’vet yapan ve mescidden i’tibâren bu da’-
vete icabet eden kimseler babı……………………………………………………      522
44-Mescidde erkekler ve kadınlar arasında hükmetmek ve la’netleşme
yaptırmak babı……………………………………………………………………………      523
45-Bâb: İnsan (başkasına âid) bir eve girdiği zaman o evin içinde istediği yerde mi namaz kılar yâhud kılacak yeri araştırmayarak emredilen yerde mi namaz kılar?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….     ^23
46-Evlerde mescidler (edinmek) babı………………………………………………      524
47-Mescide girmekte ve diğerlerinde sağ ayak ile başlamak babı……      526
48-Bâb: Câhiliyyet devri müşriklerinin kabirleri açılır ve yerlerind e mes-
•cidler edinilir mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .      527
49-Davar ağıllarında namaz kılmak babı………………………………………….      529
50-Su yakınlarındaki deve yataklarında namaz kılmak babı…………….      530
51-Önünde ocak yâhud ateş yâhud (müşrikler tarafından) ma’bûd edinilen bir şey olduğu hâlde Yüce Allah’ın rızâsını irâde edip namaz kılan kimse babı……………………………………………………………….■……… ……     530
52-Kabirler bulunan yerlerde namaz kılmanın keraheti babı……………      531
53-(Allah tarafından) yere batırılmış ve üzerine azâb indirilmiş olan mekânlarda namaz kilma(nın hükmü) babı……………………………………..      532
54-Hnsîiyan ma’bedinde namaz kılmak babı……………………………………     533
55-Bâb  ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……      534
56-Peygamber(S)’in: “Yer(yüzü) bana mescid ve temizlik sebebi kılındı”
kavli babı……………………………………………………………………………………     535
57-Kadının mescid içinde uyuması babı…………………………………………..     535
58-Mescidde erkekleri n uyuması babı……………………………………………..     537
59-İnsan bir seferden gelince mescidde namaz kılmak babı……………     539
60-Bâb: “Sizin biriniz mescide girdiği vakilte oturmadan evvel iki rek’at
namaz kılsın”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..     540
61-Mescidde (hâsıl olan) hades babı……………………………………………….     540
ı- 62-Peygamber mescidini n yapısının yapılması babı…………………………     541
63-Mescidin yapısını yapmak husûsusunda insanların birbirler iyle yardımlaşmaları babı……………………………………………………………………….     543
64-Mescid yapmakta yapıcı san’atkârlardan; minberin kuru ağaçlan hususunda da san’atkâr marangozd an yardım istenmesi babı…………     544
65-Bir mescid bina eden kimse(nin fazileti) babı…………………………….     545
66-Bâb: Şahıs mescide uğradığı zaman ok ve mızrakları demirleri nden
tutar…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …     546
67-Mescidden geçmek babı……………………………………………………………..     547
68-Mescidde şiir (inşâd etmenin hükmü) babı…………………………………     547
69-Kısa mızraklı kimseleri n mescide girmeleri nin cevazı babı…………     548
70-Mesciddeki minber üzerinde alım satım işinin zikredilm esi babı..     549
71-Mesciddeki borçlu kimseden borcunu ödemesini istemek ve borcu istemek için borçluya yapışmak babı…………………………………………….     550
72- Mescidi”süpürmek, (ötesine berisine düşmüş) paçavraları, çöpleri ve ağaç kırıntılarını toplamak babı……….    551
73-Şarâb ticâretinin haram kılınmasını mescidde zikredip beyân eylemek babı……………..  552
74-Mescide mahsûs hizmetçiler babı……………………………………………….     553
75-Esîrin yâhud borçlunun bağlanarak mescidin içinde bulunduru lması
babı……………………………….,………………………….:……… ……… ……… ………      5,53
76-Kâfir müslümân olduğu zaman yıkanması ve yine esîrin mescid içinde bağlanması babı….    554 ■
77-Mescidin içinde hastalar için ve hastalard an başkaları için çadır kurmak babı…………………………………………………………………………………….     555
78-Bir ihtiyâç sebebiyle mescide deve sokmak babı………………………..    .556
79-Bâb ……… ……… ……… …,…………………………………………………………….;….      557
80-Mescide çıkacak küçük kapı ve gelip geçme yeri babı………………..     558
81-Ka’be için ve diğer mescidler için kapılar ve kilidler (edinme) babı      560
İçindekiler/993
82-Mescide müşrikin girmesi babı……:……… ……… ……… ……… ……… ……..     561
83-Mescidde sesi yükseltmenin hükmü babı…………………………………….     561
84-Mescidde (ilim için) halkalar (teşkil etmek) ve oturmak babı……..     563
85-Mescid içinde sırt üstü yatmak ve ayak uzatmak babı…………………     565
86-İnsanlara zarar gelmeksiz in yolda mescid yapılır babı………………..     565
87-Çarşı pazar mescidind e namaz kılmak babı………………………………..     566
88-Mescid içinde ve dışında parmakları birbirine geçirip kilitleme k babı      567
89-Medine’ye giden yollar üzerindeki mescidler ve Peygamber’in namaz
kılmış olduğu mübarek yerler babı……………………………………………..     570
90-Bâb: İmâmın sütresi, arkasındakilerin de sütresidir…………………….     576
91-Musallî ile sütre arasındaki uzaklığın ne kadar olması lâzımdır babı      577
92-Harbeye (yâni kısa mızrağa) doğru namaz kılmak babı………………     578
93-Ucu demirli yâhud demirsiz değneğe doğru namaz kılmak babı…     579
94-Mekke’de ve Mekke dışında namaz için sütre edinmek babı………     579
95-Üstüvâneye yânı sütuna doğru namaz kılmak babı………..,…………..     580
96-Cemâat olmadığı zaman münferid iken direkler arasında namaz kılmak babı…………………………………………………………………………………….     581
97-Bâb…………………………………………………………………………………………….      582
98-Binite, deveye, ağaca ve üzerine binilecek olan semere doğru namaz
kılmak babı………..:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………      583
99-Serîre doğru namaz kılmak babı…………………………………………………     584
100-Bâb: Namaz kılmakta olan kimse önünden geçecek olanı (mendûb
olarak) reddeder. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..-………..      584
101-Namâz kılanın Önünden geçecek kimsenin yükleneceği günâh babı      586 102-Kişinin namaz kılmakta bulunan arkadaşını yüzyüze karşılaması babı      586
103-Uyuyan kimsenin arkasında namaz kılmak babı………………………….     588
104-Kadının arka tarafında nafile namazı kılmak babı……………………….     588
105-Namâzı hiçbir şey kesmez diyen kimse babı………………………………     589
106-Bâb: Musallî namazda boynu üzerinde küçük kız çocuğu taşıdığı zaman (namazın hükmü nasıldır)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..     590
107-Bâb: Musallî, içinde.hayızlı kadın bulunan bir döşeğe doğru namaz
kılarsa (namazın hükmü nasıl olur?)……… ……… ……… ……… ……… ….      591
108-Bâb: Erkek namaz kılarken secde sırasında secde edebilmes i için eliyle
karısını dürter mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………       592
109-Kadın, namaz kılmakta olan erkekten ezâ nev’inden bulunan bir şeyi
atıp uzaklaştırır babı…………………..;……… ……… ……… ……… ……… ……..      593

8-KİTÂBU MEVÂKÎTİ’S-SÂLÂT                 a
(Namaz Vakitleri Kitabı)                     m
(78 Hadîs)                              •»
l-Namâz vakitleri ve faziletle ri babı………………………………………………     595
2-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Hepiniz O’na dönün, O’ndan korkun.
Namaza devam edin, müşriklerden olmayın” (er-Rûm: 31)……… …     597
3-Namâzı dosdoğru kılmak üzerine bey’al babı……………………………..     598
4-Bâb: Namaz kılmak (günâhlara) keffâreltir…………………………………     599
5-Vakti içinde kılınan namazın fazileti babı……………………………………     601
6-Bâb: Beş namaz (aralarındaki günâhlara) keffârettir…………………..     602
7-Namazın kendi vaktinde zayi’ kılınması babı………………………………     603
8-Bâb: Namaz kılmakta olan kimse, Azîz ve Celîl olan Rabbına munâ-
cât etmektedi r…….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..     604
9-Sıcağın şiddetli vaktinde öğle namazını serinliğe bırakmak babı..     605
10-Öğle namazını seferde de serinliğe bırakmak babı……………………..     608
11-Bâb: Öğle namazının başlangıç vakti, güneşin tam ortadan batıya meylettiği sıradır……………………………………………………………………………….     609
12-Öğle namazını ikindiye kadar geri bırakmak babı……………………….     612
Z3-İkindi namazının vakti babı…………………………………………………………     613
14-İkindi namazının vakti babı…………………………………………………………     615
15-İkindi namazını kaçıran kimsenin günâhı babı……………………………     616
16-İkindi namazını terkeden kimsenin günâhı babı………………………….     617
17-İkindi namazının fazileti babı……………………………………………………..     618
18-Güneşin batmasından önce ikindi namazından bir rek’atı yetiştiren
kimse babı……………………..’……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..     620
19-Akşâm namazının vakti babı……………………………………………………….     622
,   20-Akşâm namazına ışâ denilmesi ni kerih gören kimse babı…………..     624
21-(Hadîslerde) ışâ ve ateme’nin zikredilm esi ve ateme ismini işâ ma’-
nâsına kullanmayı caiz gören kimse babı……………………………………     626
22- İnsanlar toplandıkları yâhud toplanmak ta geciktikl eri zaman yatsı namazının vakti babı………………………………………………………………………     627
23-Yatsı namazının fazîleti babı……………………………………………………….     628
24-Yatsı namazından Önce uyumanın mekruh görülmesi babı………….     629
25-llyku basmasına yenilen kimsenin yatsı namazından evvel uyuması
babı…………………………………………………………………………………………….     630
26-Yatsı namazının vakti gece yansına kadardır babı………………………     632
İçindekiler/995
27-Sabâh namazının fazîleti babı…………………………………………………….     633
28-Sabâh namazının vakti babı………………………………………………………..     635
29- (Güneş doğmadan evvel) sabah namazından bir rek’at yetiştiren kimse
babı…………………………………………………………………………………………….      637
30-(Güneş batmadan evvel) ikindi namazından bir rek’at yetiştiren kimse babı……………………………………………………………………………………….     637
3l-Sabâh namazından sonra güneş yükselinceye kadar namâz(ın hükmü nedir?) babı…………….:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..     638
32-Bâb: Musallî, kılacağı namaz için güneşin doğuşu öncesi vakti seçmez      640
33-İkindiden sonra ve bir de sabah namazından sonra müstesna; namaz
kılmayı kerîh görmeyenler babı…………………………………………………..     642
34-İkindi namazından sonra kılınagelen fâiteler ve benzeri namazlar (cenaze ve râtibeler gibi) babı…………………………………………………………     643
35-Bulutlu günde namazı evvel vaktinde edâ eylemek babı……………..     644
36-Namâz vaktinin çıkıp gitmesind en sonra ezan okumak babı……….     646
37-Vakit geçip gittikten sonra insanlara cemâatle namaz kıldıran kimse
babı…………………………………………………………………………….:……… ……..     647
38-Kim bir namazı unutursa, onu hatırladığı zaman hemen kılsın. O, bu
namazdan başkasını kaza etmez babı …s….. ……… ……… ……… ……… …     648
39-Geçmis namazların sıra ile kaza edilmeler i babı…………………………     649
40-Yatsı namazından sonra uyumayıp lâkırdı etmenin mekruh görülmesi babı………………………………………………………………………………………..     649
41-Yatsi namazından sonra ilim ve diğer hayırlı işler hususunda uyanık kalıp sohbet etmek babı……………………………………………………….     650
42-Konuklar ve aile ferdleriy le beraber gecenin bir kısmında uyanık kalıp sohbet etmek babı…………………………………………………………………     652
9-KİTÂBU’L-EZÂN
(Ezan Kitabı)
(121 Hadîs)
1-Ezanın başlaması babı………………………..:……… ……… ……… ……… ……..     655
2-Bâb: Ezan lâfızları ikişer ikişerdir……………………………………………….     658
3-Bâb: “Kad kaameti’s-salâtu” kavli müstesna, ikaamet lâfızları tekrar
edilmez.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..,…………………………..     659
4-Ezân okumanın fazîleti babı……………………………………………………….     660
5-Bâb: Ezan okumada sesi yükseltmek………………………………………….     661
996/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
6-Ezan okunması sebebiyle kan akıtmaktan alıkonulacağı babı……..     662
7-İnsan müezzini işittiği zaman ne söyler babı………………………………     663
8-Ezân okunup tamamlandığı zamanki duâ babı……………………………     664
9-Ezân okumak hususunda kur’a atmak babı……………………..’……… ….     665
10-Ezân okuma arasında kelâm etmek babı…………………………………….     666
11-Kendisine vaktin girdiğini haber verecek biri bulunduğu zaman gözleri kör olan kimsenin ezan okuması(nın cevazı) babı………………..     667
12-Ezân, fecrin tulû’undan sonradır babı…………………………………………     668
13-Fecrden evvelki ezan babı………………………………………………………….     669
14-Bâb: Ezan ile ikaamet arasında ne kadar fasıla vardır?……… ………      671
15-(Ezam işitmesinden sonra namaz için) ikaameti bekleyen kimse babı      672
16-Bâb: Her ezan ile ikaamet arasında, kılmak isteyen için, bir namaz
vardır………………………………………………………………………………………….     673
17-Seferde bir tek müezzin ezan okusun diyen kimse babı……………..     673
18-Cemâat oldukları zaman yolcular için dahi ezan ve ikaamet olacağı, Arafe ve,MüzdeIife’de,de böyle olacağı, soğuk yâhud yağmurlu (gün
ve) gecede müezzinin “es-Salâtu fi’r-rihâl” sözü babı…………………     674
19-Bâb: Müezzin ezan okurken ağzını sağa sola döndürür mü? Ve yine
müezzin ezan esnasında sağa sola döner mi?……… ……… ……… …….     677
20-İnsanın “Namaz bizden kaçtı” sözü babı…………………………………….     678
21-Bâb: İnsan namaza koşmaz, fakat sekînet ile ve vakaar ile gelmelidi r      679
22-Bâb: ikaamet edilmesi sırasında imâmı gördüklerinde insanlar ne zaman ayağa kalkarlar?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……,……………     680
23-Bâb: İnsan namaza doğru acele edici olarak koşmaz, fakat sekînet
ve vakaarla kalkmalıdır……………;……… ……… ……… ……… ……… ……… ..     680
24-Bâb: İnsan (namaza ikaamette n sonra) bir zarurette n dolayı mescid-
den dışarıya çıkar mı?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..     681
25-Bâb: İmâm “Dönüp gelinceye kadar yerinizde durun” dediği zaman,
cemâat onu beklerler ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….     681
26-Kişinin “Biz namaz kılmadık” sözü babı…………………………………….     682
27- (Namaz için) ikaamette n sonra kendisine bir ihtiyâç arız olan imâm
babı…………………………………………………………………………………………….     683
28-Namâz (için) ikaamet edildiği zaman kelâm edip konuşmak babı      683
29-Cemâat namazının vâcibliği babı………………………………………………..     685
30-Sabâh namazını cemâat içinde kılmanın fazileti babı………………….     687
31-Sabâh namazını cemâat İçinde kılmanın fazileti babı………………….     687
32-Öğle namazını ilk vaktinde kılmaya davranmanın fazileti babı……     688
İçindekiler/997
33-Mescid yolunda atılan adımlar mukaabili nde Allah’tan ecir, sevâb ve
rızâ niyaz eylemek babı………………………………………………………………      689
34-Yatsı namazını cemâat içinde kılmanın fazileti babı……………………      691
35-Bâb: İki kişi de, ikiden ziyâdesi de cemâattir……………………………..      692
36-Namazı bekleyere k mescid içinde oturan kimse ve mescidler in fazileti babı………………………………………………………………………………………      692
37-Mescide gidip gelen kimsenin fazileti babı…………………………………      694
38-Bâb: Namaz ikaame edildiği zaman, artık farz olan namazdan başka
namaz kılınmaz…………………………………………………………………………..      694
39-Hastanın cemâatte hâzır olması hususunda ki sınır(ın beyânı) babı      696
40-Yağmurda ve diğer bir illette kendi menzilind e namaz kılmaya ruhsat, babı ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …■……… ……… …..      698
41-Bâb: İmâm (cemâate gelmeme ruhsatı varken) mescide gelmiş olanlara namaz kıldırır mı?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .      699
42-Bâb: Yemek hazır olup geldiği ve namaz da ikaamet edildiği zaman
(hangisine başlanır)?……… ……… ……… ……… ……… ……..’……… ……… …..      702
43-İmâm, elinde yemekte bulunduğu birşey varken namaza çağırıldığı
zaman (nasıl yapar?) babı………………………………………………………….      703
44-Ailesinin ihtiyâcında meşgul olan kimse namaz ikaamet edilince hemen çıkar babı……………………………………………………………………………     704
45-Kendisi namaz kılmak arzu etmediği hâlde, sırf insanlara Peygam-ber’in namazını ve sünnetini öğretmek maksadıyle halka namaz kıldıran kimse babı…………………………………………………………………………     705
46-Bâb: İlim ve fazilet sahibi olan kimseler imamlığa (başkalarından) daha haklıdırlar,……………………………………………………………………………..     706
47-Bir illetten dolayı imâmın yambaşında namaza duran kimse babı.      709
48- Bir kimse insanlara imamlık yapmak için namaza girse, akabinde de asıl vazifeli olan birinci imâm gelse, bu takdirde ilk namazı başlatan imâm geri çekilse de yâhud çekilmeyip namazı kıldırsa da namazı caiz olmuştur babı……………………………………………………………………………..     710
49-Bâb: Namaza gelenler Kur’ân okumakta birbirler ine musâvî oldukları zaman, en büyükleri onlara imamlık eder….. ……… ……… ……… …..     712
50-Bâb: İmâm bir kavmi ziyaret ettiği zaman onlara imâm olur….. …..     713
51-Bâb: İmâm ancak kendisine uyulmak için imâm edinilmiştir………     714
52-İmâmın arkasında namaz kılanlar ne zaman secde ederler? babı.     718
53-Başını imâmdan evvel kaldıran kimsenin günâhı babı………………..     719
54-Köienin ve azâd edilip de üzerinde velayet devam eden kimsenin
imamlığı babı……………………………………………………………………………..      720
55-Bâb: İmâm namazı tamam kıldırmadığı zaman ve arkasındakiler tamamladığı zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………      722
998/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
56-Fitneye giren (veya fitneye ma’rûz kalan) kimsenin ve bid’aî işleyenin imamlığı babı………………………………………………………………………..      722
57-Bâb: İmâm ile me’mûm iki kişi oldukları zaman me’mûm, imâmın sağ
tarafında yanıbaşma, bir hizada olarak dikilir.. ……… ……… ……… ……      724
58-Bâb: Me’mûm olan kimse imâmın sol tarafında namaza durduğu zaman imâm onu sağ yanma geçirdiğinde her ikisinin namazı bozulmaz       725
59-Bâb; İmâm başkalarına imâm olmaya niyet etmemişken, sonradan bir
topluluk gelip de onlara imamlık ettiği zaman?……… ……… ……… …..      726
60-Bâb; İmâm namazı uzattığı ve me’mûm olan kimsenin bir ihtiyâcı
olduğu zaman, namazdan çıkıp yalnızca kılarsa?……… ……… ……… ..      726
61-İmâmın, rukû’ü ve sucûdu tamamlama kla beraber kıyamda hafifletm e yapması babı……………………..,………………………………………………..      727
62-Bâb: Kişi kendi kendine namaz kıldığı zaman, namazını istediği kadar uzatsın………………………………………………………………………………….      728
63-Kendilerine namazı uzattığı zaman imâmdan şikâyet eden kimse babı      729
64-Namazı kemâle ulaştırmakla beraber, namazda vecîzlik (yânî kısaltma, hafifletm e) yapmak babı………………………………………………………      731
65-Çocuğun ağlaması sebebiyle namazı hafif kıldıran kimse babı……      731
66-Bir kimse namazı imâmla beraber kılıp da sonra başka bir topluluğa
imamlık ettiği- zamân(ki hükmü beyân) babı……………………………….     733
67-İmâmın tekbîrlerini cemâatteki insanlara işittiren kimse babı……..      734
68-Bâb: (İşittirici olan) kimse imâma uyar, insanlar da imâma uymuş olan
o kimseye uyarlar.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..      735
69-Bâb: İmâm namazda şübheye düştüğü zaman insanların sözüne tutunur mu?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………       737
7O-Bâb: İmâm namaz içinde ağladığı zaman?……… ……… ……… ……… ….     738
Tl-Saffları, ikaamet sırasında ve ikaamelte n sonra (namaza başlamadan
önce) dümdüz yapmak babı………………………………………………………..     739
72-Safflann düzeltilmesi sırasında imâmın insanlara karşı yönelmesi babı     740
73-Birinci saff babı…………………………………….-……………………………………     741
74-Bâb: Saffı doğrultmak, namazın (güzel) tamâm olmasındandır……     741
75-(Namâza durma sırasında) saffları tamamlama yan kimseleri n günâhı
babı……………………………………………………………………………………………..     742
76-Saffta omuzun omuza ve ayağın ayağa yapıştırılması babı………….      743
77-Bâb: Me’mûm olan kimse, imâmın solunda namaza durduğu ve imâm da onu arka tarafından tutup sağ yanına geçirdiği zaman namazı tamam olmuştur…………………………………………………………………………….      744
78-Bab: Kadın tek başına bir saff olur….. ……… ……… ……… ……… ……… …      744
79-Mescidin ve imâmın sağ tarafına gitmek babı…………………………….      745
İçindekiler/999
80-Bâb: İmâmla me’mûmlar arasında duvar yâhud sütre olduğu zaman?      745 81-Gece namazı babı……………………………………………………………………….     747
10-EBVÂBU SIFATTS-SALÂT
(Namazın Sıfatı Bâbları)
(136 Hadîs)
1-Namâza başlarken “Allâhu Ekber” demenin vucûbu babı…………..     749
2- Namaza başlarken ilk tekbîr ile birlikte aynı zamanda ellerin de (omuz
hizasına kadar) yukarıya kaldırılması babı………………………………….     751
3-(Namaz kılan kimsenin) tekbîr aldığı zaman, rukû’a vardığı zaman
ve bir de rukû’dan kalktığı zaman ellerini yukarıya kaldırması babı      752
4-Namaz kılan kimse ellerini nereye kadar kaldırır babı………………..     753
5-İkinci rek’attan sonra ayağa kalktığı zaman elleri yukarıya kaldırmak
babı…………………………………………………………………………………………….     754
6-(Namâzın kıyamında iken) sağ elin sol el üzerine konulması babı      755
7-Namâz içinde huşû’lu olmak babı……………………………………………….     755
8-Namâza giriş tekbîrinden sonra ne söyler babı…………………………..     756
9-Bâb…………………………………………………………………………………………….     757
10-Namaz içinde gözü imâma doğru kaldırmak babı……………………….     759
11-Namâz içinde gözleri semâya doğru kaldırma(nıa.çirkinliği) babı      761
12-Namâz içinde sağa sola boyun çevirip yönelme(nin çirkinliği) babı      761
13-Bâb: Namaz kılan kimse, kendisine inmekte olan bir işten yâhud bir şey görmesinden yâhud kıble tarafında bir tükürük görmesinden dolayı sağa sola boyun döndürüp yönelebilir mi?……… ……… ……… …..     762
14-Hazarda, seferde, açıktan okunanda, gizli okunanda olsun, namazların hepsinde imâm ve me’mûm için Kur’ân okumanın vücûbu babı      764
15-Öğle namazında kıraat babı………………………………………………………..     767
16-İkindi namazında kıraat babı………………………………………………………     768
17-Akşâm namazında kıraat babı……………………………………………………..     769
18-Akşâm namazında kıraati açıktan okumak babı………………………….     770
19-Yatsı namazında kıraati açıktan okumak babı……………………………..     770
20-Yatsı namazında içinde tilâvet secdesi bulunan sûreyi okumak babı      771
21-Yatsı namazında kıraat babı………………………………………………………..     771
22-Bâb: Musallî, ilk iki rek’atta uzatma, son iki rek’atta İse kısaltma yapar      772
23-Sabâh namazında kıraat babı……………,……………………………………….     772
I OOO/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
24-Sabâh namazı kıraatinin açıktan okunması babı…..1……………………     774
25-Bir rek’at içinde iki (ve daha ziyâde) sûrenin cem’ edilmesi, sûre sonları ile kıraat yapılması, ve (Usmân Mushaf’ının tertibine muhalif olarak) bir sûreden evvel diğer bir sûre okunması, bir sûrenin evveli ile
kıraat yapılması babı……………………………………….-………………………….     777
26-Bâb: Musallî (dört rek’atlı namazların) son iki rek’atlarında Fâtihatu’l-
Kitâb okur….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………      779
27-Öğle ve ikindi namazlarında kıraati gizli okuyan kimse babı………     780
28-Bâb: İmâm (sırrî namazda okuduğu) âyeti işittirirse?……… ……… ….     780
29-Bâb: Musallî birinci rek’atta kıraati uzatır……………………………………     781
30-İmâmın “Âmîn” sözünü açıktan söylemesi babı………………………….     781
31-“Âmîn” demenin fazileti babı……………………………………………………..     782
32-Me’mûmun “Amîn” sözünü açıktan söylemesi babı…………………….     783
33-Bâb: Namaz kılacak kimse saffın ötesinde rükû’ etse?……… ……… ..     783
34-Tekbîr’in rükû’ içinde tamamlanm ası babı………………………………….     784
35-Tekbîr’in sucûdda tamamlanm ası babı…………………………………………785
36-Sucûddan kalkarken “Allâhu Ekber” demek-babı……………………….     786
37-Rukû’da avuçları dizler üzerine koymak babı……………………………..     788
38-Bâb: Musallî rukû’u tam yapmadığı zaman?……… ……… ……… ……… ..     789
39- Rukû’da belin dümdüz yapılması babı……………………………………….     789
40-Rukû’u tamamlama nın sının ile rukû’da i’tidâl ve tuma’nînel babı      789
41-Peygamber(S)’in, rukû’unu ve sucûdunu tam yapmayan kimseye namazı yeniden kılmayı emretmesi babı…………………………………………     790
42-Rukû’da duâ etmek babı……………………………………………………………..     791
43-Rukû’dan başlarını kaldırdıkları zaman imâm ve arkasında namaz kılanların söyleyecekleri söz babı………………………………………………….     792
44- “Allâhumme Rabbena leke’1-hamd” sözünün fazîleti babı…………..     792
45-Bâb…………………………………………………………………………………………….      793
46-Rukû’dan başını kaldırdığı zaman beden uzuvlarının tamamen sakinleşip yatışması babı…………………………………………………………………….     795
47-Bâb: Musallî secdeye giderken tekbîr’le birlikte süzülerek iner…..     796
48-Secde etmenin fazîleti babı…………………………………………………………     799
49-Bâb: Erkek musallî secde hâlinde pazularım açar ve karnını uyluklarından uzaklaştırır                           ‘                                              803
50-Bâb: Musallî namazda ayak parmaklarının uçlarını kıbleye yöneltir      804
51-Bâb: Musallî sucûdu tam yapmadığı zaman…. ……… ……… ……… …….     804
52-Yedi kemik üzerine secde etmek babı…………………………………………     805
İçindekiler/Î 001
53-Burun üzerine de secde etmek babı……………………………………………     806
54-Çamur içinde iken de burun üzerine secde etmek babı………………     806
55-Elbisenin düğümlenmesi ve bağlanması……………………………………..     808
56-Bâb: Namaz kılan kimse saçları avuçlayıp toplamaz. ……… ……… …..     808
57-Bâb: Namaz kılan kimse, namaz içinde elbisesin i toplamaz. ……… .     809
58-Secde hâlinde tesbîh ve duâ etmek babı…………………………………….     809 .
59-Namâzda iki secde arasında (biraz) beklemek babı……………………     810
60-Bâb: Namaz kılan kimse secde esnasında kollarını yere yayıp döşemez     811
61-Namâzın tek rek’atlannda olduğu zamanlard a (bir müddet) dümdüz
oturup, sonra ayağa kalkan kimse babı………………………………………     812
62-Bâb: Namaz kılan kimse rek’attan kalktığı zaman yere nasü dayanır?      813
63-Bâb: Namaz kılan kimse iki secdeden (üçüncüye) kalkarken tekbîr
alır……………………………………………………………………………………………..      813
64-Teşehhüdde oturma sünneti babı……………………………………………..’…     815
65-Peygamber (S) ikinci rek’attan üçüncüye kalktığı ve geriye dönmediği için, birinci teşehhüdü vâcib görmeyen kimse babı…………………     817
66- (Üç ve dört rek’atlı namazlard a) birinci oturuşta teşehhüd okumak
babı…………………………………………………………………………………………….     818
67-Sonuncu oturuşta teşehhüd okumak babı……………………………………     819
68-(Teşehhüdden sonra) selâmdan Önce duâ etmek babı………………..     820
69-Teşehhüdden sonra (selâmdan önce) vâcib olmaksızın tercîh olunacak duâ babı……………………………………………………………………………….     822
70-Namazı kılıp tamamlayıncaya kadar alnını ve burnunu eliyle silme-
yen kimse babı……………………………………………………………………………     823
71-(Namâzın sonunda) selâm vermek babı……………………………………..     824
72-Bâb: İmâmla namaz kılan kimse, imâm selâm verirken selâm verir      825
73-İmâmm selâmına karşılık (olmak üzere üçüncü bir) selâmı tekrar et-  ..
meyen ve namazın iki selâmı ile iktifa eden kimse babı…………….     825
74-Namâzdan sonra zikr(etmek) babı………………………………………………     826
75-Bâb: İmâm selâm verdiği zaman insanlara yönelir……………………..     830
76-Selâmdan sonra imâmın, kendi namaz yerinde biraz eğlenmesi babı      832
77-İnsanlara namaz kıldırıp da bir ihtiyâcı hatırlayan ve İnsanların (omuzları) üzerinden geçerek giden kimse babı…………………………………..     834
78-Namâzdan çıkınca sağa ve sola bükülüp, sağdan ve soldan işine gitmek babı…………………………………………………………………………………….     835
79-Çiğ sarmısak, soğan ve pırasa yemek hakkında gelen hadîsler babı      836
1002/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
80-Çocukların abdest almaları, kendileri ne temizlenm ek ve gusl etmenin ne zaman vâcib olacağı, cemâat namazı ile bayram ve cenaze namazlarında hâzır olup yetişkinlerin safflanna dâhil olmaları babı.     839
81-KadınIann geceleyin ve alaca karanlıkta mescidler ine çıkmaları babı      843 82-Kadınların erkekleri n gerisinde namaz kılmaları babı…………………     846
83- Kadınların sabah namazı cemâatinden sonra çıkıp gitmekte sür’at etmeleri ve namazdan sonra mescidde kalışlarının az olması babı..     847
84-Kadının mescide çıkmak için kocasından izin istemesi babı……….     848
i ,
j                         11-KİTÂIJU’L-CUMUA
(Cumua Kitabı) 1                              (64 Hadîs)
i
l-Cumua’nın farz olması, Yüce Allah’ın şu kavli sebebiyle dir, babı: “Ey 4    îmân edenler, cumua günü namaz için çağırıldığı zaman hemen Allah’ı zikretmey e gidin. Alışverişi bırakın. Bu bilirseni z, sizin için çok %    hayırlıdır” (el-Cumua: 9)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….     849
2-Bâb: Cumua günü yıkanmanın fazileti. ……… ..,……………………………..     851
3-Cumua için güzel koku sürünmek babı……………………………………….     852
4-Cumuanın fazileti babı………………………………………………………………..     854
5-Bâb…………………………………………………………………………………………….     854
6-Cumua için yağ sürmek babı………………………………………………………     855
7-Bâb: Cumuaya gidecek olan kimse, bulabilec eği giysileri n en güzelini giyer…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……     857
8-Cumua günü misvak kullanma babı……………………………………………     858
9-Başkasinın misvakıyle misvaklan an kimse babı………………………….     859
10-Cumua günü sabah namazında okunacak sûre babı……………………     861
ll-Köylerde ve şehirlerde cumua namazı babı………………………………..     861
12-Bâb: Cumua namazında hâzır bulunmaya n kadınlara, çocuklara ve
diğerlerine yıkanmak lâzım olup olmadığı?……… ……… ……… ……… …     863
13-Yağmurda cumuaya gelmezse ruhsat babı…………………………………..     866
14-Bâb: Azîz ve Celîl olan Allah’ın “Cumua günü namaz için nida edildiği zaman hemen Allah’ı zikretmeğe gidin; alışverişi bırakın…” (el-Cumua: 9) kavli ile farz olan cumuaya ne kadar mesafeden gidilecek ve bu âyetle cumua namazı kimlere vâcib olacaktır?……… ……… ….     867
15-Cumuanın (ilk) vakti, güneşin (semânın ortasından) zail olduğu zamandır babı………………………………………………………………………………..     869
16-Bâb: Cumua günü sıcak şiddetli olduğu zaman?……… ……… ……… …     870
İçindekiler/1003
17-Cumua namazına yürümek; ve zikri celîl olan Allah’ın: “Allah’ı zikretmey e sa’y edin..”(eI-Cumua: 9) kavli ve Yüce Allah’ın:”Her kim de âhireti ister ve ona lâyık bir sa’y ile onun için çalışırsa…” (el-İsrâ: 19) kavlinden dolayı “Sa’y edin” emrindeki sa’y, cumua namazı için çalışmak ve ona gitmek ma’nâsınadır diyen kimse babı……………..     872
18-Bab: Cumua günü (mescide girmiş olan) iki kişinin arası açılmaz      874
19-Bâb: İnsan cumua günü (dîn) kardeşini kaldırıp da onun yerine
oturmaz ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………       875
20-Cumua günündeki ezan babı………………………………………………………     876
21-Cumua günü tek müezzin babı……………………………………………………     877
22-İmâm minber üzerinde iken nidayı işittiği zaman müezzine cevâb verir (ezan lâfızlarını söyler) babı………………………………………………….     877
23-Ezân okunması esnasında minber üzerinde oturmak babı…………..     878
24-Hutbe önünde ezan okunması babı…………………………………………….     879
25-Hutbenin minber üzerinde yapılması babı…………………………………..     880
26-Hutbe, hatîb ayakta dikilerek olur babı………………………….’……… ……     882
27-Hutbe yaparken imâm yüzünü cemâate yöneltir ve insanların da yüzlerini imâma yöneltmeleri babı……………………………………………………     883
28-Hutbe(mukaddime sin)de Allah’ı sena ettikten sonra “Amma ba’du”
diyen kimse babı………………………………………………………………………..     883
29-Cumua günü iki hutbe arasında oturmak babı…………………………….     890
30-Cumua günü hutbeye kulak tutup işitmek babı…………………………..     890
31-Bâb: İmâm, hutbe yaparken içeriye gelen bir kimse gördüğünde ona
iki rek’at namaz kılmasını emreder.. ……… ……… ……… ……… ……… …..     891
32-İmâm hutbe yaparken gelen kimse İki hafîf rek’at namaz kılar babı      891
33-Hutbe esnasında elleri kaldırmak babı………………………………………..     892
34-Cumua günü hutbe esnasında yağmur duası babı……………………….     892
35-Cumua günü imâm hutbe yaparken susmak ve o sırada yanındaki arkadaşına “sus” diyen kimse de lâğv yapmıştır babı……………………     894
36-Cumua günü kendisind e duânm kabul edileceği saat babı………….     895
37-Bâb: Cumua namazında (bâzı) insanlar imâmın meclisind en çıkıp gittikler i zaman, imâmın ve kalıp cemâatte hâzır bulunanla rın namazı caizdir.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .     896
38-Cumuadan sonra ve önce kılınan namaz babı…………………………….     897
39-Yüce Allah’ın şu kavli bâbı:”Arlıko namaz kılınınca yeryüzüne dağılırı, Allah’ın fadhndan arayın…” (el-Cumua: 10)……… ……… ……… .-■     898
40-Gündüz istirahatı cumua namazından sonradır babı……………………      899

12-EBVÂBU SALÂTİT-HAVF                     t
(Korku Namazı Bâbları)                         .
(6 Hadis)
l-Ve Yüce Allah’ın şu kavli (babı): “Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, eğer kâfirlerin size fenalık yapacağından endîşe ederseniz, namazdan kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Şübhesiz ki, kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup da kendileri ne namaz kıldırdığın vakit, onlardan bir kısmı seninle birlikte dursun, T   silâhlarını (yanlarına) alsınlar. Bu suretle secde etlikleri zaman da
arka tarafınızda bulunsunl ar. (Bundan sonra) henüz namazını kılma-         ^ ç.,   mış olan diğer kısmı gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbîrlerini ve silâhlarını alsınlar. O küfredenler arzu S”   ederler ki, siz silâhlarınızdan ve eşyanızdan gafil olasınız da üstünü-         % a,  ze derhâl bir baskın yapsınlar. Eğer siz.e yağmurdan bir eziyet olur-         ç *!  sa, yahut hasta bulunursa nız silâhlarınızı koymanızda üzerinize vebal yoktur. (Fakat yine) bütün ihtiyat tedbîrlerini alın. Şübhe yok ki. Allah kâfirlere hor ve hakîr edici bir azâb hazırlamıştır” (en-Nisâ: 101-102)      900
2-Korku namazının yayalar ve süvariler olarak kılınması babı……….      903
3-Bâb: Korku namazında musallîlerin bir kısmı diğer kısmını bekleyip
korur…. ……’……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….      904
4-Karaların mukaaveme ti esnasında ve düşmanla karşılaşma sırasında namaz babı……………………………………………………………………………      906
5-Düşmanı kovalayan kimsenin ve düşman tarafından kovalanan kimsenin hayvan sırtında îmâen olan namazı babı……………………………      907
6-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….      908
7-Düşmana baskın esnasında ve harbde “Allâhu Ekber” demek, sabah namazını karanlıkta kılmak; baskın ve harb önünde namaz kılıp tekbîr getirmek babı………………………………………………………………………..     909

13-KİTÂBU’L-IYDEYN
(İki Bayram Namazı Kitabı)
(36 Hadîs)
l-İki bayram ve bayramda süslenmek hakkında bâb ……… ……… …….      911
2-Bayram günü mızraklar ve kalkanlar(la oynanması) babı……………     912
3-İslâm ahâlîsi için bayramların sünneti (yânî bayramlar da yapılacak
işler) babı…………………………………………………………………………………..     914
4-Ramazân bayramı günü bayram namazına çıkıştan Önce birşey yenilmesi babı……………………………………………………………………………………     915
İçindekiler/1005
5-Kurbân bayramı günü yemeğinin (bayram namazından sonra) yenilmesi babı……………………………………………………………………………………     915
6- (Bayram namazı için) minbersiz olarak sahra namazgahına çıkış babı      917
7-Bayram namazına yayan ve binekli gitmek, namazı hutbeden evvel,
ezânsız ve ikaametsi z kılmak babı………………………………………………     919
8-Hutbe bayram namazından sonradır babı……………………………………     921
9-Bayramda ve Harem arazîsi içinde silâh taşımanın mekruh kılınması
babı…………………………………………………………………………………………….     924
10-Bayram namazına erken davranmak babı…………………………………..     925
Il-Teşrîk günlerindeki ibâdet amelinin fazileti babı………………………..     926
12-Minâ günlerinde ve (dokuzuncu günü sabahı) Arafat’a giderken tekbîr getirmek babı………………………………………………………………………..     928
İ3-Bayram gününde harbeye doğru namaz kılınması babı……………….     930
14-Bayram günü imâmın önünde ucu demirli yâhud demirsiz kısa mızrak taşınması babı………………………………………………………………………     931
15-Temiz kadınların ve hayızlı kadınların (bayramda) namaz kılınacak
yere çıkmaları babı……………………………………………………..■……… ………      931
16-Çocuklann namaz kılınacak yere çıkmaları babı…………………………     932
17-Bayram hutbesind e İmâmın insanlara yönelmesi babı…………………      932
18-Bayram namazı kılınacak yerdeki alâmet babı…………………………….      933
19-(Erkekleri n beraberin de hutbeyi işitemedikleri zaman) imâmın kadınlara va’z vermesi babı……………………………………………………………….,.     934
20-Bâb: Kadının bayramda dışa giyecek elbisesi bulunmadığı zaman (nasıl
yapacağı)? ……… ……… ……… ……… ……… …..:……… ……… ……… ……… …….      936
21-Hayızlı olan kadınların namaz yerinden uzakça durmaları babı….     938 22-Kurbân bayramı günü namaz kılma yerinde nahr ve zebh yapmak babı     939
23- Bayram hutbesi esnasında imâmın ve insanların kelâm etmesi ve imâm hutbe yaparken (dînden) herhangi birşey sorulduğu zaman sorana cevâb vermesi babı………;……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……     939
24- Bayram günü namaz yerinden dönerken (gittiği yoldan) başka yol ter-
cîh eden kimse babı……………………………………………………………………      941
25-Bâb: Cemâatle bayram namazı kılmayı kaçıran kimse iki rek’at namaz kılar…………………………………………………………………………………….     942
26-Bayram namazından önce ve sonra nafile namaz (kılınıp kılınmaya-
cağı) babı………………………………………………………………………….-………..     945

***                          14-KİTÂBU’L-VİTR
**«                        (Vitr Namazı Kitabı)                           ‘
(12 Hadîs)                                   T
1-Vitr namazı hakkmda gelen şeyler babı………………………………………     347
2-Vitr namazının saatleri (kılınma vakitleri) babı…………………………..      950
3-Peygamber(S)’in geceleyin ehlini vitr namazı için uyandırması babı      951
4-Bâb: Musallî namazının sonunu vitr yapsın…………………………………      952
5-Binek hayvanı üzerinde vitr namazı babı……………………………………      952
6-Sefer esnasında vitr namazı babı………………………………………………..      953 ■
7-Rukû’dan evvel ve sonra kunûtun meşruluğu babı……………………..      954
15-KİTÂBU’L-ISTISKAA
(Yağmur Duası Kitabı)
(32 Hadîs)
v 1- Yağmur isteme duası ve Peygamber(S)’in yağmur isteme duasına çıkması babı……………………………………………………………………………………     958
2-Peygariıber(S)’in: “(Yâ Allah, içinde bulundukl arı) bu yılları onlara,
Yûsuf Peygamber’in yılları gibi kıtlık yılları yap” diye duâ etmesi babı      960
3-Yağmursuz kaldıkları zaman insanların imâmdan (yânî en büyük âmirlerinden) yağmur duası yapmasını istemeler i babı………………………     962
4-Yağmur isteme duasında üst elbiseyi tahvîl etme babı………………..     965
5-Yağmur isteme duasının cami’ olan mescid içinde (dahi) yapılması
babı…………………………………………………………………………………………….     966
6-Yağmur isteme duasının kıbleye yönelmeksizin cumua hutbesi içinde yapılması babı……………………………………………………………………….     968
7-Minber üzerinde yağmur isteme duası babı,……………………………….     970
8-Yağmur isteme duası hâlinde cumua namazı ile yetinen kimse babı      971 9-Yağmur çokluğundan yollar kesildiği zaman duâ edilmesi bâb……     971
10-“Peygamber (S) cumua gününde yaptığı yağmur isteme duasında dış
elbisesin i tahvîl etmedi” denilmesi babı……………………………………..      972
11- Bâb: Halk kendileri ne yağmur duası yapması için imâma gidip şefaat
istedikle rinde imâm onları geri çevirmez…………………………………….     973
İçindekiler/1007
12-Bâb: Kuraklık sırasında müşrikler müslümânlardan şefaat diledikle ri
zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .      974
13-Yağmur çok olduğu zaman “Havâleynâ; lâ aleynâ = Etrafımıza; üzerimize değil” diye duâ edilmesi babı…………………………………………..      975
14-Yağmur isteme duasında ayakta dikilerek duâ etmek babı………….      976
15-Yağmur İsteme duâsı(namâzın)da kirâali açıktan okuma babı…….      977
16-Bâb: Peygamber (S) -yağmur isteme duasında- sırtını insanlara nasıl
çevirdi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .      978
17-Yağmur isteme namazı iki rek’attir babı……………………………………..      978
18-Sahrâ namazgahında yapılan yağmur isteme duası babı……………..      978
19-Yağmur isteme duasında kıbleye yönelme babı…………………………..      979
20-İnsanların yağmur isteme duasında imâmın el kaldırması ile beraber
ellerini yukarı kaldırmaları babı………………………………………………….      980
21- Yağmur isteme duasında imâmın kendi elini yukarıya kaldırması babı      981
22-Semâ yağmur yağdırdığı zaman söylenecek olan söz babı………….      982
23-Yağmur yağarken, yağmur taneleri kendi sakalı üzerinden aşağıya doğru yuvarlanın caya kadar yağmura tutulan (yâhud tutulmak isteyen)
kimse babı………………………………………………………………………………….      983 ‘
24-Bâb: Rüzgâr estiği zaman (ne yapılır)?……… ……… ……… ……… ……… .      984
25-Peygamber(S)’in: “Ben sabâ rüzgârı ile yardım olundum” sözü babı      985
26-Zelzeleler ve alâmetler (büyük hâdiseler) hakkında denilenle r babı      985 ‘
27-Yüce Allah’ın “Ve rızkınızı siz herhalde tekzibe mi kalkışırsınız” (el-
Vakıa: 82) kavli babı…………………………………………………………………..      987
28-Bâb: Allah’tan başka hiçbir kimse yağmurun ne zaman geleceğini
bilmez… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………       989

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

One response

6 04 2010
online

o Evet, muhtemelen bu yuzden

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: