CİLD 15

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 15 
Hitamuhu misk” (et-Tatfm 26) olması niyâzıyle Onbeşinci Cildin Sonu
İÇİNDEKİLER KİTÂBU’D-DİYÂT’IN DEVAMI
2-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, maktuller hakkında size kısas yazıldı. Hürr, hürr ile; köle, köle ile; dişi, dişi ile (kısas olunur). Fakat kimin lehinde maktulün kardeşi tarafından cüz’î birşey affolunur sa (hemen kısas düşer). Artık örfe uymak, onu güzellikle ödemek (lâzımdır). Bu, Rabb’inizden bir hafifletm e ve rahmettir . O hâlde kim bundan sonra tecâvüzde bulunursa, onun için pek acıtıcı bir azâb vardır” (el-Bakara: 178)……… ……… ……… ….,…………………………   6741


3-Hâkimin, kati suçuyla ittihâm edilen kişiyi sorguya çekmesi, nihâyei
suçunu ikrar ederse hadd uygulaması ve haddlerde ikrar babı…..   6741
4-Bâb: Bir şahıs diğer bir şahsı taşla yâhud deynekle öldürdüğü zaman
(öldürdüğü şeyle mi, yoksa kılıçla mı kısas yapılır?)……… ……… …..   6742
5-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Biz onda (Tevrat’ta) onların üzerine(şu-nu) yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır; yaralar birbirine kısastır. Fakat kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o, kendisine keffârettir. Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar zâlimlerin tâ kendileri dirler” (el-Mâide: 45) .   6743
6-Taşla kısas yapan kimse babı ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   6744
7-Bâb: “Her kimin bir kimsesi öldürülürse, iki şeyden hangisi kendisi hakkında hayırlı ise onu isteyebil ir (yânı iki şey arasında muhayyerd ir; ya kendisine diyet verilir, ya maktulün ehli kısas ettirir)” …….   6745
8-Haksız olarak bir adamın kanını isteyen kimse(nin hükmünü beyân)
babı…………………………………………………………………………………………….   6748
9-Hatâ ile öldürmede maktulün velîsinin kaatilden affı, maktulün ölmesinden sonradır babı…………………………………………………………………..   6748
10-Yüce Allah’ın şu kavli babı; “Bir mü’minin diğer bir mü’mini, yanlışlık eseri olmayarak öldürmesi yakışmaz. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, mü’min bir köleyi azâd etmesi ve ölenin ailesine teslîm edilecek bir diyet vermesi lâzımdır. Meğer ki, onlar o diyeti sadaka olarak bağışlamış olsunlar. Eğer öldürülen mü’min olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman öldürenin bir köle azâd etmesi lâzımdır. Şayet kendileri yle aranızda andlaşma olan bir kavimden ise, o vakit mirasçılarına bir diyet vermek ve bir de mü’min bir köle azâd etmek gerekir. Kim bunları bulamazsa Allah’tan tevbesini n kabulü için birbiri ardınca iki ay oruç tutması îcâb eder. Allah herşeyi bilendir, gerçek hüküm ve hik’met sahibidir” (en-Nisâ: 92)……… ……… ………    6749
11-Bâb: Şahıs, öldürmeyi bir kerre ikrar ederse bu ikrarı ile öldürülür    6750
12-Erkeğin kadını öldürmesi babı……………………………………………………   6751
13-Yaralamalarda erkekler ile kadınlar arasında kısas (yapılması) babı    6752
14-Nefsi yâhud bir organı hususunda hâkimin hükmü olmaksızın hakkını alan yâhud kısas yapan kimse babı………………………………………..   6753
15-Bâb: Bir şahıs kalabalık içinde sıkışıp öldüğü yâhud öldürüldüğü zaman (hüküm nasıldır)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   6754
İG-Bâb: Bir şahıs yanlışlıkla kendini öldürdüğü zaman, onun için diyet
yoktur… ……… ……… ;……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    6755
17-Bâb: Bîr şahıs diğer bir kimseyi ısırdığı ve ısıranın ön dişleri düştüğü
zaman (ona birşey lâzım gelir mi, gelmez mi)?……… ……… ……… ….   6757
18-Bâb: Diş, dişe mukaabil (sökülür)……… ……… ……… ……… ……… ………    6758
19-Parmaklann diyeti babı……………………………………………………………….   6758
20-Bâb: Bir topluluk bir kimseye musibet yaptıkları zaman onlardan her-
biri cezaya uğratılır yâhud (öldürmüşlerse) hepsi kısas yapılır mı?    6759
21-Kasâme yemini babı……………………………………………………………………   6762
22- Bir kavmin evlerine izinleri olmaksızın tırmanıp bakan, onların da gözünü çıkardıkları kimseye diyet yoktur babı………………………………..   6769
23-ÂkiIe cemâati babı………………………………………………………………………   6771
24-Kadının cenîni(nin hükmünü beyân) babı…………………………………..   6772
25-Kadının cenininin hükmü, öldürülen kadının diyetinin öldürenin babası ve babasının asabesi üzerine olduğu; çocuk üzerine olmadığı babı   6773
26-Köle yâhud çocuktan yardım isteyen kimse babı…………………………   6775
27-Bâb: “Ma’den cubârdır, kuyu da cubârdır” (Yâni bunlarda olan zararlar, ölümler hederdir, üzerine birşey lâzım gelmez.)……… ………    6776
28-Bâb: “Hayvanların kendilikl erinden meydana getirdikl eri zararlar
hederdir” ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    6777
29-Bir zımmîyicürümsüz olarak öldüren kimsenin günâhı(ni beyân) babı    6778 30-Bâb: “Kâfir kişiye bedel müslümân öldürülmez”……… ……… ……… …    6778
31-Bâb: Müslümân kişi öfke sırasında bir Yahudi’ye tokat vurduğu zaman (üzerine birşey lâzım gelmez)……… ……… ……… ……… ……… …….   6779
89-KITABU İSTİTÂBETİ’L-MÜRTEDDÎN VE’L-MUÂNİDÎN
VE KITÂLİHİM VE İSMİ MEN EŞUAKE BİLLAHİ
VE
UKÛBETİHİ Fİ’D-DÜNYÂ VE’L-ÂHİRETİ
(Mürtecilerin ve Hakk’a Karşı İnâd Eden Kâfirlerin
Tevbe Etmelerin i İstemek, Onlarla Kıtal Etmek, Allah’a Ortak Koşanın Günâhı, Dünyâda ve Âhiretteki Ukubeti
Kitabı) (21 Hadîs)
Yüce Allah şöyle buyurdu: “…Çünkü şirk, elbette büyük bir zulümdür” (Lukmân: 13); “[And olsun ki sana da, senden evvelkile re de (şu) vahyolunm uşhın] Eğer ortak tanırsan, celâlim hakkı için, amelin boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun” (ez-Zumer: 65)
1-Erkek mürted ile kadın mürteddenin hükümleri -(bir midir yâhud ayrı mıdır?)-; -Abdullah ibn Umer, ez-Zuhrî, İbrâhîm en-Nahaî: Dînden dönen kadın Öldürülür, demişlerdir- ve bunların tevbe etmelerin i istemek babı………………………………………………………………………………….   6786
2-Farzları kabul etmekten çekinenlerin ve dînden dönmeğe nisbet edilenler in öldürülmeleri babı………………………………………………………….   6791
3-Bâb: Zımmî olan Yahûdî ve Hnstiyan yâhud muâhid gibi bir başkası Peygamber’e sövmeyi ta’rîz ettiği ve “es-Sâmu aleyke” sözü gibi sövmeyi açıkça söylemediği zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6792
4-Bâb ……… ……… ……… ……… ……..,…………………………………………………….    6794
5-Dînden çıkan Hâricîler’le haktan sapıp bâtıla meyleden mülhidlerin, da’vâlarının çürüklüğü için kendileri ne hüccet getirilme sinden sonra
öldürülmeleri babı……………….’……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   6795
6-Ülfet için ve insanların kendisind en dağılmamaları için Hâricîler’le
kıtali terkeden kimse babı………………………………………………………..■■■   6797
7-Peygamber(S)”in: “Da’vetleri bir olduğu hâlde iki büyük topluluk birbirler iyle harbetmed ikçe kıyamet kopmayaca ktır” kavli babı………   6799
8-Te’vîl ediciler hakkında gelen haberler babı……………………………….   6800
71 76/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
90-KİTÂBU’L-İKRÂH
(İnsanın İstemediği Şeye Zorlanması Kitabı) (12 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın şu kavli: “Kalbi îmân üzere mutmain olduğu hâlde ikraha uğratılanlar müstesna olmak üzere, kim îmânından sonra Allah’ı tanımaz, fakat küfre göğüs açarsa, işte Allah’ın gazabı o gibilerin basınadır. Onların hakkı, en büyük bir azâbdır” (en-Nahl: 106). Ve yine Allah şöyle buyurdu: “Mti’-minler mü’minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmesin . Kim bunu yaparsa (ona) Allah’tan hiçbirşey yoktur. Meğer ki, onlardan gelebilec ek bir tehlikede n dolayı sakınmış olasınız…” (Âlu İmrân: 28)
1-Kâfir olmak üzere zorlanmak ta horlanmayı, dövülmeyi ve öldürülmeyi tercîh eden kimse babı……………………………………………………………   6811
2-Bâb: Mükreh’in, yânı zorlanan kimsenin satış yapması; benzeri olan muztarr kimsenin mâlî hakk hususunda ki tasarrufu ve maldan başka husustaki tasarrufu(nun beyânı) hakkındadır……………………………..   6813
3-Bâb: Mükreh’in, yânî zorlanan kimsenin nikâhı caiz olmaz…. ……..   6814
4-Bâb: Bir kimse zorlansa da bir köleyi hibe etse yâhud satsa, bu caiz
olmaz (hibe de, satış da sahîh olmaz, köle onun mülkünde bakîdir)    6816′
5-Bâb: “İkrâh”ın kökünden “Kerh” ve “Kurh” bir ma’nâyadır……….   6817
6-Bâb: Kadın zina üzerine zorlandığı zaman kendisine hadd, yânî zina
etme cezası yoktur… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   6818
7-Bir kimsenin, öldürülmekten yâhud bunun benzeri bir zarar geleceğinden korktuğu zaman arkadaşı için, onun kendisini n kardeşi olduğuna yemin etmesi babı……………………………………………………………..   6820
91-KITÂBU’L-HIYEL
(Hileler, yânî Hukukî Çâreler Kitabı)
(28 Hadîs)
1-Bâb: Hîleleri terketmek hakkında, ve yeminlerd e ve yeminlerd en başka
şeylerde herkes için ancak niyet ettiği şey vardır hakkındadır……   6824
2-Bâb: Namaza liflenin girmesi hakkındadır…………………………………..   6825
3-Bâb: Zekât’ta hîleleri terketmey i beyân ve “Zekât artar ve eksilir korkusuyl a toplu bulunan (zekât malları) arası ayrılmaz, dağınık bulunanla rın arası da birleştirilmez” hakkındadır………………………………   6826
4-Bâb: Nikâhta olan hîle(yi terketmek)……… ……… ……… ……… ……… …..   6829
5-AIış-verişlerde hîle yapmanın mekruh olması ve “Otun fazla olması
men’ olunacağı için (ihtiyâçtan artan) su fazlası men’ olunmaz” babı    6831
6-Munâceşe (yânî hacet yokken başkalarına yüksek fiâta satmak için
fiâtta artırma) yapmanın mekruh olması babı……………………………..    6832
7-Alış-verişlerde birbirini aldatmaya çalışmanın nehyolunm ası babı    6833
8-Velînin bizzat kendisini n rağbet etmekte olduğu yetîm kız hakkında hîle yapmaktan ve o kızın mehrini tam vermemekt en nehyolunm ası babı…………………………………………………………………………………………….   6833
9-Bâb: Bir adam başkasının bir cariyesin i gasbetse de, onu gasbettiği-ni iddia ederek, o cariyenin öldüğünü ileri sürse, hâkim tarafından bu ölmüş cariyenin kıymeti hükmolunsa, sonra o cariyenin diri olarak kendisind en gasbedilm iş olan sahibi cariyeyi bulsa, bu câriye o adama, yânî mâlikine âiddir. Ve gasbedene hükmolunan kıymet de gasbedici ye geri verilir. Ve bu kıymet, o cariyenin bedeli olmaz. (Çünkü o kimse bu bedeli câriye Öldü demesinde n dolayı almıştı, bunun bâtıl-lığı meydana çıkınca, hüküm aslına döner)……… ……… ……… ……… …   6835
10-Bâb…………………………………………………………………………………………….   6836
11-Bâb: Nikâhta yalancı şâhidliğin hükmü……………………………………….   6837
12- Kadının kocasına ve kadın ortaklarına hîle yapmasının mekruh olması ve bu konuda (yânî kadının kocasına ve ortaklarına hîle yapması hususunda) Peygamber(S)’e inen serzeniş(in beyânı) babı…………….   6840
13-Tâûn hastalığından kaçmak hususunda hîle yapmanın mekruh olacağı babı…………………………………………………………………………………….   6843
14-Bâb: Hibeden dönme ve şuf’ayı düşürme hususunda ki hîle hakkındadır ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    6844
15-Devlet me’mûrunun, kendisine hediye verilmesi için hîle yapması(nın
çirkinliği) babı…………………………………………………………………………….   6848
İmâm el-Buhârî’nin “Ba’zu’n-nâs” ta’bîriyle Ebû Hanîfe’ye ta’rîz ve
i’tirâzlan hakkında kısa bir hatırlatma………………………………………..   6852
92-KİTABUT-TA’BIR
(Ru’yâ Ta’bîri Kitabı)
(61 Hadîs)
1- Bâb: RasûlulIah(S)’a ilk vahy başlangıcı uykuda sâliha ru’yâ (yânî güzel ve doğru ru’yâ) görmekle olmuştur……………………………………….    6854
2-SâIih kimseleri n ru’yâsı ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “And olsun ki, Allah, Rasûlü’nün gördüğü ru’yânm hakk olduğunu tasdik etmiştir. İnşâallah emniyet içinde (kiminiz) başlarınızı kazıtarak, (kiminiz) saçlarınızı kısaltarak korkusuzc a mutlakaa Mescidi Harâm’a gireceksi niz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi de, ondan önce yakın bir feth yaptı” (el-Feth: 27)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    6858
3-“Ru’yâ Allah tarafındandır” babı………………………………………………….   6859
4-Bâb:   “Doğru   ve   güzel  ru’yâ,   nübüvvetin  kırkaltı  cüz’ünden  bir
cüzüdür” ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    6860
5-Mübeşşirât (yânî sevinç ve ferah veren güzel ru’yâlar) babı……….   6862
6-Yûsuf Peygamber’in -selâm ona – ru’yâsı babı…………………………….   6864
7-îbrâhîm Halîl Peygamber’in -ona selâm olsun- ru’yâsı babı…………   6865
8-Bir topluluğun (ibareleri farklı olsa da) bir lek ru’yâ üzerinde uyuşmaları babı…………………………………………………………………………………   6866
9-Zindan ehlinin, fesâd ve şirk ehlinin ru’yâlan babı…………………….   6868
10-Ru’yâda Peygamber(S)’i gören kimse babı………………………………….   6871
11-Geceîeyin görülen ru’yâ (gündüzleyin görülen ru’yâya müsâvî olur mu
yâhud bunlar farklı olurlar mı?) babı………………………………………….   6873
12-Gündüzleyin görülen ru’yâ babı………………………………………………….   6876
13-Kadınların ru’yâsı babı………………………………………………………………..   6878
14-Bâb: “Hulm şeytândandır. Bir şahıs hulm gördüğü zaman sol tarafına tükürsün ve Azîz ve Celîl olan Allah’a sığınsın”……… ……… …….   6880
15-Süt (ru’yâda görüldüğü zaman ne ile ta’bîr edilir?) babı…………….   6880
16-Bâb: Bir şahıs ru’yâsında sütü, parmaklarından yâhud tırnaklarından
aktığını gördüğü zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   6881′
17-Ru’yâda gömlek görülmesi (ve ta’bîri) babı…………………………………   6882
18-Ru’yâda gömleği yerde sürükleme babı………………………………………   6883
19-Ru’yâda yeşillikler ve yeşil bahçe görmek babı…………………………..   6883
20-Erkeğin ru’yâda bir kadını açması babı………………………………………   6884
21-Ru’yâda ipek elbise görmek babı………………………………………………..   6885
22-Ru’yâda elde anahtarla r görülmesi babı……………………………….’,…….   6886
23-Ru’yâda sağlam kulpa ve halkaya yapışmak babı………………………..   6887
24-Ru’yâda büyük çadırın direğini yastığının altında -yâhud: yastığının
yanında- görmek babı…………………………………………………………………   6888
25-Ru’yâda kalın ipek kumaş görmek ve yine ru’yâda cennete girmeyi
görmek babı……………………………………………………………………………….   6888
26-Ru’yâda kayd (yânı bağlama) görmek babı…………………………………   6889
27-Ru’yâda akan pınar görülmesi babı…………………………………………….   6890
28-Ru’yâda insanlar suya kanıncaya kadar kuyudan su çekip çıkarma
babı…………………………………………………………………………………………….   6892
29- Ru’yâda kuyudan zaîflıkla beraber bir yâhud iki dolu kova su çekmek
babı…………………………………………………………………………………………….   6893
30-Ru’yâda istirahat etmek babı………………………………………………………   6894
31-Ru’yâda köşk görmek babı…………………………………………………………..   6895
32-Ru’yâda abdest almayı görmek babı……………………………………………   6896
33-Ru’yâda Ka’be’yi tavaf etmek babı………………………………………………   6897
İçindekiler/71 79
34-Bâb: Bir şahıs ru’yâda sütten artanını başkasına verdiğini gördüğü
zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    6898
35-Ru’yâda emînlik olması ve korkunun gitmesini görmek babı………   6898
36-Ru’yâsında sağ taraf üzerine alınıp yürütülen kimse babı……………   6900
37-Ru’yâda kendisine kadeh verilmesi babı……………………………………..   6901
38-Bâb: Ru’yâda (uçucu olmayan) birşey uçtuğu zaman?……… ……… ..   6902
39-Bâb: İnsan ru’yâda boğazlanacak sığırlar gördüğü zaman?……… …   6903
40-Ru’yâda üfürme görülmesi babı…………………………………….;……… ……   6904
41-Bâb: İnsan ru’yâsında birşeyi bir taraftan çıkarıp da onu başka bir yerde iskân ettiğini gördüğü zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… .   6905
42-Ru’yâda siyah kadın görmek babı……………………………………………….   6905
43-Ru’yâda başının saçı dağınık kadın görmek babı………………………..   6906
44-Bâb: İnsan ru’yâda kılıç sallayıp hareket ettirdiği zaman?……… …..   6906
45-Ru’yâsı   hakkında yalan söyleyen kimse babı……………………………..   6907
46-Bâb: “İnsan uykusunda hoşlanmayacağı birşey gördüğünde o ru’yâyı
kimseye haber vermesin ve onu zikretmes in”……… ……… ……… …….   6909
47-Ta’bîr edici, ta’bîrde isabet etmediği zaman ru’yâ tefsirini n ilk ta’bîr
ediciye âid olacağı görüşüne i’tikaat etmeyen kimse babı…………..   6911
48-Ru’yâ ta’bîrini sabah namazının ardından yapmak babı………………   6913
93-KİTÂBU’L-FİTEN
(Fitneler Kitabı)
(79 Hadîs)
1-Yüce Allah’ın: “Ve öyle bir fitneden sakının ki, hiç de içinizden yalnız zulmedenl ere dokunmakl a kalmaz ve bilin ki Allah’ın azabı şiddetlidir” (el-Enfâl: 25) kavlinin beyânı ile Peygamber(S)’in fitnelerd en sakın-dırmasımn beyânı hakkında gelen hadîsler babı…………………………   6921
2-Peygamber(S)’in: “Sizler benden sonra hoşlanmayacağınız birtakım
çirkin işler göreceksiniz” kavli babı……………………………………………   6924
3-Peygamber(S)’in: “Ümmetimin helaki beyinsiz birtakım gençlerin
elleriyle dir” kavli babı………………………………………………………………..   6927
4-Peygamber(S)’in: “Vukû’u yaklaşan bir şerrden dolayı vay Arab’ın
hâline!” kavli babı……………………-…………………………………………………   6929
5-Fitnelerin meydana gelmeleri ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   6930
6-Bâb: “Bundan sonra gelecek zaman, muhakkak evvelkind en daha şerr-
li olacaktır”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   6933
7-Peygamber(S)’in: “Kim bize silâh çekerse, o bizden değildir” kavli
babı…………………………………………………………………………………………….    6935
8-Peygamber(S)’in: “Benden sonra birbirini zin boyunlarını vuracak kâfirlere dönmeyiniz” kavli babı…………………………………………………….   6937
9-Bâb: “Fitne zamanında oturanın fitnesi, ayakta durandan hayırlı olur”    6941 10-Bâb: “İki müslümân kılıçları ile karşılaştıkları zaman…”……… …….   6942
11-Bâb: Bir devlet başkanı üzerinde toplanmış bir cemâat bulunmadığı zaman (bu fitne, dağınıklık ve ihtilâf hâlinde) müslümânın işi nasıl olacaktır? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    6944
12-FitneIer ve zulümler ehlinin ferdlerin i çoğaltan kimseler babı…….   6946
13-Bâb: Müslüman, değersiz ve hayırsız insanlar içinde kaldığı zaman
(ne yapacaktır)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   6947
14-Fitne sırasında (fesâd yeri olan şehirlerden kaçarak) çöl Arabları’yla
oturmak babı………………………………………………………………………………   6949
15-Fitnelerden Allah’a sığınmak babı………………………………………………   6951
16-Peygamber(S)’in: “Fitne doğu cihetinde dir” kavli babı……………….   6953
17-Denizin dalgalanm ası gibi dalgalana cak olan fitne babı……………..   6956
18-Bâb…………………………………………………………………………………………….    6961
19-Bâb …….,……………………………………………………………………………………..   6962
20-Bâb: “Allah bir kavme azâb indirince …”?……… ……… ……… ……… …..   6964
21-Peygamber(S)’in Alî’nin oğlu Hasen için: “Benim bu oğlum elbette bir seyyiddir . Umarım ki, Allah bu oğlum sebebiyle müslümânlardan iki büyük fırkanın arasını ıslâh eder” kavli babı………………………………   6965
22-Bâb: Bir insan bir kavmin yanında birşey söyler de sonra onların yanından çıkar ve söylediğinin zıddını söylerse?……… ……… ……… ……   6967
23-Bâb: “Kabirlerd e olanlar (diriler tarafından) gıbta edilmedikçe kıyamet kopmaz”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    6970
24-Zamanın (ilk hâlinden) değiştirilmesi, nihayet putlara ibâdet etmele-   . ri babı…………………………………………………………………………………………   6970
25-(Hicâz arazîsinde) ateş çıkması babı…………………………………………..   6972
26-Bâb…………………………………………………………………………………………….    6973
27-Deccâl’in zikri babı…………………………………………………………………….   6975
28-Bâb: Medine’ye Deccâl giremez.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6980
29-Ye’cûc ve Me’cûc babı………………………………………………………………..   6982
94-KİTÂBU’L-AHKÂM
(Hükümler Kitabı)
(81 Hadîs)
1-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, Allah’a itaat edin. Ra-sûle ve sizden olan emir sahihleri ne de itaat edin…” (en-Nisâ: 59)    6985
2-Bâb: Emirler Kureyş’tendir… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ‘……… .    6987
3-Hikmetle hüküm verenin ecri babı………………………………………………   6989
4-İmâmın (devlet başkanının, onun ta’yîn ettiği emirlerin in) Allah’a ma’-
siyet olmayan emirlerin i dinlemek ve itaat eîme(nin vucûbu) babı    6993
5-Bâb: “Emîrlik ve idarecili k istemeyen kimseye; Allah bu işte ona yardım eder”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   6996
6-Bâb: “Emîrlik isteyen kimse, emîrlik işinde yalnız bırakılıp yardım
olunmaz” ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    6996
7-EmîrIik isteği üzerine hırslı olmanın mekrûhluğu babı………………..   6997
8-Bir topluluğu koruyup gözetlemek vazifesi verilip de o topluluğa na-
sîhat etmeyen kimse babı……………………………………………………………   6998
9-Bâb: İnsanlar üzerine meşakkat girdiren kimseye Allah da meşakkat
verir…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   7000
10-Yolda iken hükmetmek ve fetva vermek babı……………………………..   7001
ll-Peygamber(S)’e âid (huzuruna insanların girmeleri ne mâni’ olacak)
kapıcılar olmadığının zikredilm esi babı………………………………………   7002
12-Hâkim, öldürülmesi vâcib olan kimse üzerine üstünde bulunan imâmdan bunun için ayrıca izin almaksızın öldürmekle hüküm verir babı    7004
13-Bâb: Hâkim yâhud müftî öfkeli hâlde hüküm ve fetva verir mi? ….   7006
14-Hâkim için (haddler gibi Allah haklan dışındaki hususlard a) insanların işlerinde, zanlardan ve töhmetten korkmadığı zaman kendi bilgisi ile hükmetmek hakkı olduğu görüşünde olan kimse babı………..   7008
15-“Bu fulânın yazısıdır” diye mühürlenmiş yazı üzerine şâhidlik etme; bu nev’iden yazı üzerine şâhidligin caiz olacak ve kendileri ne şâhid-liğin dar olacağı, yânî caiz olmayacak olanlar, hâkimin kendi âmillerine mektûb yazması ile kaadının diğer kaadiya mektûb yazmasının hükmü babı………………………………………………………………………………..    7010
16-Bâb: İnsan ne zaman kaadı olmaya hakk kazanır?……… ……… ……..   7014
17-Hâkimlerin ve (müslümânların işlerini yüklenen) hükümet âmir ve
me’mûrlarının nzıklan babı………………………………………………………..   7016
18-Mescidde hüküm veren ve yine mescid içinde la’netleşme yaptıran
kimse babı………………………………………………………………………………….   7019
19-Mescid içinde hüküm veren ve nihayet dînî cezalarda n bir ceza vermeğe geldiğinde, cezayı hakk eden kimsenin mescidden çıkarılmasını emreden kimse babı….:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   7020
20-İmâmın da’vâ sırasında hasımlara öğüt vermesi babı………………….   7021
21-Kaadılığı üzerine alması zamanında yâhud üzerine almadan önce iki hasımdan birisi için bu hâkimin huzurunda olacak olan şâhidliğin hük-   . mü nedir? babı……………………………………………………………………………   7023
22-Vâlî, bir yere iki kumandan gönderdiği zaman, onlara birbirler ine itaat etmelerin i ve birbirler ine öfkelenip isyan etmemeler ini emretmesi babı   7028
23-Hâkimin (düğün için olan) da’vete İcabet etmesi babı………………..   7029
24-Devlet âmir ve me’mûrlana verilen hediyeler(in hükmü) babı……    7029
25-Kölelerin kaza ve hâkimlik vazifeler ine ta’yîn olunmaları ve memleketl er üzerine vâlî ve kumandan yapılmaları babı………………………   7031
26-İnsanların siyâset işlerini üzerlerine alan ve onların bu işlerim koruyup tedbîr eden arît yânı işbilir kişiler babı………………………………..   7032
27-Bir kimsenin sultânın huzurunda sultânı medhetmes i, oradan çıktığında da bunun zıddını söylemesinin çirkin olması babı…………….   7033
28-(Allah haklarında değil de insan haklan hususunda) hazır olmayan
kimse üzerine hüküm verme babı……………………………………………….   7034
29-Bâb: “Her kimin lehine mü’min kardeşinin hakkı hükmolunmuşsa sakın o kimse bu hakkı almasın. Çünkü hâkimin hükmü haramı haîâl kılmaz, halâlı da haram kılmaz”……… ……… ……… ……… ……… ……… …   7035
30-Kuyu ve benzeri (havuz, ev ve su hakkı) hakkında hüküm verme babı    7037
31-Mahn çoğu ve azı hakkında hüküm vermek babı………………………..   7038
32-İmâmın (devlet başkanının) insanların mallarını ve akarlarını (borçlarını tam ödetmek ve faydalandırmak için) satın alması babı…….   7040
33-Kumandanlar hakkında hiçbir söz bilmeyere k kötüleme yapanın kötülemesine aldırmayan kimse babı………………………………………………    7040
34-“el-EIeddu’l-hasım” -ki “Husûmeti devamlı olan”- kimse babı…….   7041
35-Bâb: Hâkim zulüm ile hükmettiği yâhud ilim ehline zıdd bir hüküm
verdiği zaman, onun bu hükmü reddedili r…….. ……… ……… ….,………   7042
36-İmâm (yânî devlet başkanı) bir kavme gelir ve onların aralarını iyileştirip düzeltir babı………………………………………………….’……… …….L’.   7043
37-Bâb: Hüküm yazıcısının emîn ve akıllı bir kimse olması müstehâb olur    7045
38-Hâkimin, kendi emrindeki âmir ve me’mûrlarına; kaadınm da insanların mallarını ve haklarını yazıp korumakla vazifeli “eminler” denilen me’mûrlanna yazı yazması babı……………………………………………   7047
39-Bâb: Hâkime, müslümânlara âid işlerde bakıp tahkik etmesi için tek
başına bir adamı göndermesi caiz olur mu?……… ……… ……… ……… .   7050
40-Hâkimlerin ifâdeleri tercüme eitirmele ri (yânî sözleri kendi dilinden başka bir dille tefsir ettirmele ri) ve bir tek tercüman caiz olur mu? babı……………………………………………………………………………………………..   7051
41-İmâmın (yânî devlet başkanının) vâlî, âmir, kumandan ve me’mûrla-
rını hesaba çekmesi babı……………….:……… ……… ……… ……… ……… ….   7053
42-İmâmın (yânî devlet başkanının) sırdaşları ve devlet işlerini danışıp
istişare ettiği kimseler babı…………………………………………………………   7055
43-İmâm (yânî devlet başkanı) insanlarl a nasıl bey’at yapar (yâhud: İnsanlar imâmla nasıl bey’at ederler)?……… ……… ……… ……… ……… …..   7056
44-(Bir halette te’kîd için) iki kerre bey’at eden kimse babı…………..   7062
İçindekiler/7183
45-Bedevî Arablar’ın (İslâm ve cihâd üzerine) bey’at etmeleri babı…   7063
46-Küçük çocuğun bey’ati babı………………………………………………………..   7064
47-Bey’at ettikten sonra bey’atinden geri dönmek isteyen kimse babı    7065
48-Bir imâma (devlet başkanına Allah’a tâat maksadıyle değil de) sırf
dünyâ menfâati için bey’at eden kimse babı……………………………….   7065
49-Kadınların bey’ati babı………………………………………………………………..   7066
50-Yaptığı bir bey’ati bozan kimse babı…………………………………………..   7069
51-Vefât ardında halîfe ta’yîn etmek babı………………………………………..   7070
52-Bâb…………………………………………………………………………………………….    7075
53-Birbirleriyle çekişen hasımların, töhmet ve ma’siyet ehli olanların, bu
sıfatla tanınmalarından sonra evlerden çıkarılmaları babı…………..   7076
54-Bâb: İmâm için mücrimleri ve ma’siyeî işleyeleri konuşmaktan, kendileri ni ziyaret etmekten ve benzeri şeylerden men’ etmesi caiz olur
mu?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   7077
95-KİTABÛ’T-TEMENNÎ
(Temenni Kitabı)
(20 Hadîs)
1-Temennî hakkında gelen şeyler .ve şehîd olmayı temenni eden kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   7080
2-Hayır temenni etmek ve Peygamber(S)’in: “Benim Uhud Dağı kadar
altınım olsa…” sözü babı…………………….’,……………………………………..   7082
3-Peygamber(S)’in: “Hacc aylarında umrenin cevazını şimdi hatırladığım gibi ihrama girerken de Önden bilmiş olaydım, kurbanlık sevket-mezdim” sözü babı…………………………………………………………………….   7082
4-Peygamber(S)’in: “Keski şöyle şöyle olsaydı” demesi babı…………   7085
5-Kur’ân okumayı ve ilim öğrenmeyi temennî etmek babı……………..   7086
6-Mekrûh olacak temennile r babı…………………………………………………..   7087
7-Kişinin  “Eğer Allah olmayaydi, biz kendiliğimizden doğru yolu
bulamazdık” sözü babı……………………………………………………………….   7089
8-Düşmanla karşılaşmak (harbetmek) temennisi nin keraheti babı…   7090 9-“Keşki şöyle olaydı” diye temennî etmenin caiz olması babı………   7091
96-[KİTABÛ AHBÂRİ’L-ÂHÂDİ]
(Vâhidlerin – Tek Kişilerin- Haberleri Kitabı) (20 Hadîs)
1-Son derece doğru ve doğruluğu köklü bir meleke hâlinde bulunan âdil bir zâtın ezan, namaz, oruç ve bunlara benzer farzlar ve dînî hükümler hakkındaki haberinin mu’teber ve infazı vâcib şer’î bir delîl olduğuna dâir gelen hadîsler babı……………………………………………………..   7097
2-Peygamber(S)’in Zubeyr ibnu’l-Avvâm’ı düşmanın hâllerini öğrenip
haber getirmesi için tek başına Öncü ve câsûs olarak göndermesi babı    7108
3-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, Peygamber’in evlerine size izin verilmedi kçe girmeyin. .. Fakat da’vet olunduğunuz zaman girin../1 (el-Ahzâb: 53)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   7109
4-Peygamber(S)’in birbiri ardından birçok vâlîler, kumandanl ar ve yabancı devletler e elçiler gönderir olması babı………………………………   7111
5-Peygamber(S)*in Arab hcy’etlerine arkalarında bulunan kavimleri ne.
kendisind en işittikleri ilmi tebliğ etmelerin i vasiyet etmesi babı ….   71 13
6-Tek kadının haberi (yânî bununla amel edilir mi yâhud edilmez mi?)
babı…………………………………………………………………………………………….   7115
Rasûluflah’ın valileri, kumandanl arı ve sefirleri (Şârih Aynî’nin tertibiyl e) ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     7118

97-KİTÂBU’L-İTİSAM Bİ’L-KİTABİ VE’S-SÜNNETİ
(Allah’ın Kitâbı’na ve Peygamber’in Sünnetine Sımsıkı
Yapışıp Tutunmak Kitabı)
(96 Hadîs)
l-Peygamber(S)’in: “Ben câmialı sözler ile gönderildim” kavli babı    7139
2-Rasûlullah(S)’m (sözleri, fiilleri ve takrirler ini şâmil olan) sünnetlerine uymak babı………………………………………………………………………….   7141
3-Çok suâl sormanın ve kendini ilgilendi rmeyen hususlard a külfet ve
zorluk aramanın mekruh oiması babı………………………………………….   7152
4-Peygamber(S)”in fiillerin e uymak’bâbi………………………………………..   7159
5-İşte şiddetten ve.derinl emeye gitmekten; ilimde ihtilâf hâlinde nizâ-laşmadan; dînde aşırılıktan ve bid’aîlerden (yânî Kitâb ve Sünnet’te olmayan sonraki uydurmala rdan) mekruh olacak şeyler babı……..   7159
6-Bir bid’atçiyi barındıran kimsenin günâhı babı……………………………   7170

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: