CİLD 14

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 14

İÇİNDEKİLER KİTÂBU’D-DAAVÂT’IN DEVAMI
22-Duâda elleri kaldırmak babı……………………………………………………….   6293
23-Kıbleden başka tarafa yönelerek duâ etme(nin cevazı) babı……….   6294
24-Kıbleye yönelerek duâ etmek babı………………………………………………   6295


25-Peygamber(S)’in kendi hizmetçisine ömür uzunluğu ve mal çokluğu
ile duâ etmesi babı……………………………………………………………………..   6295
26-Keder, hüzün veren şeyler sırasında (okunacak) duâ babı………….   6296
27-Belânın meşakkatinden Allah’a sığınmak babı……………………………   6297
28-Peygamber(S)’in: “Allahumme! er-Refîka’l-A’lâ( = Yâ Allah! En yüksek Refik’i tercih ederim)” duası babı………………………………………..   6298
29-Ölümle ve hayâtla duâ etme(nin hükmü) babı……………………………   6299
30-Çocuklara duâ etmek ve başlarına meshetmek babı……………………   6300
31-Peygamber (S) üzerine salât okumak babı………………………………….   6303
32-Bâb: Peygamber(S)’den başkası üzerine salât okunur mu?……… …   6305
33-Peygamber(S)’in: “Her kime ezâ verdiysem, bunu onun lehine bir temizleme ve bir rahmet kıl!” sözü babı………………………………………..   6306
34-Fitnelerden Allah’a sığınmak babı………………………………………………   6307
35-ErkekIerin galebesin den (kahrından) Allah’a sığınmak babı……….   6308
36-Kabir azabından Allah’a sığınmak babı……………………………………….   6310
37-Cimrilikten Allah’a sığınmak babı……………………………………………….   6310
38-Hayât ve ölüm fitneleri nden Allah’a sığınmak babı……………………..   6312
39-Günâhtan ve borçtan Allah’a sığınmak babı………………………………..   6312
6724/Sahîh-i Buharı ve Terccmesi
40-Korkaklıktan ve tenbellik len Allah’a sığınmak babı…………………….   6314
41-Buhlden (yânî cimrilikt en) Allah’a sığınmak babı……………………….   6314
42-Ömrün en değersizinden Allah’a sığınmak babı………………………….   6315
43-Vebanın ve hastalığın kaldırılmasına dua etmek babı………………….   6316
44-Ömrün en değersizinden, dünyânın fitnesind en ve ateşin fitnesind en
Allah’a sığınmak babı…………………………………………………………………   6318
45-Zenginlik fitnesind en Allah’a sığınmak babı……………………………….   6319
46-Fakîrlik fitnesind en Allah’a sığınmak babı………………………………….   6320
47-Mal çokluğu ile, bereketle duâ etmek babı………………………………….   6320
48-Hayırlısını isteme sırasında (okunacak) duâ babı……..”……… ……… ..   6322
49-Abdest almak sırasında duâ etmek babı……………………………………..   6323
50-İnsanın yüksek bir yere çıktığında duâ etmesi babı…………………….   6324
51-Bir vadiye indiği zaman duâ etmek babı…………………………………….   6325
52-İnsanın, bir sefere çıkmak yâhud seferden dönmek istediği “.amân-
larda söyleyeceği duâ babı…………………………………………………………   6325
53-EvIenen kimseye yapılacak duâ babı………………………………………….   6326
54-fCinsî münâsebet için) eşine geldiği zaman söyleyeceği duâ babı    6328
55-Peygamber(S)’in “Rabbena âtinâ fi’d-dünyâ h.ıseneten…” kavli (yânî
duası) babı………………………………………………………………………………….   6328
56-Dünyâ fitnesind en Allah’a sığınmak babı……………………………………   6329
57-Duâyı tekrar tekrar yapmak babı………………………………………………..   6330
58-Müşrikler aleyhine beddua babı………………………………………………….   6331
59-Müşrikler lehine duâ babı…………………………………………………………..   6335
60-Peygamber(S)’in “Allahumme’ğfir lî mâ kaddemtu ve ahhartu” duası babı..:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   6336
61-Peygamber(S)’in: “Bizim Yahudiler hakkındaki duamız kabul olunur,
onların bizim hakkımızdaki duaları kabul olunmaz” kavli babı…..   6337
62-Cumua günü icabet ümîd edilen saatte duâ etmek babı………………   6338
63-(Duâ sonunda) “Âmîn” demek babı……………………………………………   6339
64-“Lâ ilahe ille’Ilâh” demenin fazileti babı…………………………………….   6340
65-“Subhânallah” demenin fazileti babı…………………………………………..   6343
66-Azîz ve Celîl olan Allah’ı anmanın fadlı babı………………………,……..   6344
67-“Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi” kavli(nin fazileti) babı…………   6347
68-Bâb: “Azîz ve Gelîl olan Allah’ın, bir hâriç olarak yüz ismi vardır”    6348
69-(Usandırmamak için) zaman zaman va’z ve ders yapmak babı…..   6349
Bu kitabı Kur’ân’dan bâzı duâ metinleri yle bitirelim ……… ……… ……   6350
81-KİTÂBU’R-RİKAAK
(Kalbi İnceltecek Şeyler Kitabı) (171 Hadîs)
1-Sağhk ve boş vakit hakkında gelen şeyler ve “Yaşama, ancak âhiret
yaşamasıdır” babı……………………………………………………………………….   6353
2- Dünyânın âhirete nisbetle meseli ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Bilin ki, dünyâ hayâtı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda bir öğünüştür. Mallarda ve evlâtlarda bir çoğalıştır. Bunun misâli, bitirdiği nebat ekinciler in hoşuna giden bir yağmur gibidir. Sonra o bitki kurur da, sen onu sapsarı bir hâle getirilmiş görürsün. Sonra da o, bir çer-çöp olur. Âhirette çetin azâb vardır. Allah’tan mağfiret ve rızâ vardır. Dünyâ hayâtı bir aldanış metâmdan (fâidesinden) başka birşey değildir” (el-Hadîd: 20)……… ……… ……… ……… ……… ……… .   6355
3-Peygamber(S)’in: “Sen dünyâda bir yabancı yâhud bir yolcu gibi ol!”
sözü babı……………………………………………………………………………………   6357
4-Bâb: Emel ve emelin uzunluğu hakkındadır………………………………..   6358
5-Bâb: Allah, altmış sene yaşayan kimseye ömür hususunda ma’zireti-
ni giderip reddetmiştir………………………………………………………………..   6361
6-(Gösteriş ve şöhret için değil) sırf Allah’ın rızâsı isteniler ek yapılan
amel(in fazileti) babı…………………………………………………………………..   6363
7-Dünyâ ni’metleri ve güzelliklerinden ve bunlara aşırı rağbetten sakınılması babı…………………………………………………………………………..:….   6364
8-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey insanlar, şübhe yok ki Allah’ın va’di bir gerçektir. O hâlde sakın sizi dünyâ hayâtı aldatmasın. Çok aldatıcı -olan (şeytân) da sakın sizi Allah(m hilmi ve mühlet vermesi)’ile aldatmasın. Çünkü şeytân sizin bir düşmanınızdır. Onun için siz de onu bir düşman tutun. O (kendisine tâbi’ olan) güruhunu ancak alevli cehennem yaranından olmaları için da’vet eder” (Fâtır: 5-6)……… …   6370
9-Sâlih kimseleri n (ölümleriyle bu hayâttan) gitmeleri babı…………..   6371
10-Mal fitnesind en sakınılması ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Mallarınız da, evlâdlarınız da ancak birer imtihandır. Büyük mükâfat ise şüb-hesiz Allah kalındadır” (el-Enfâl: 28; et-Teğâbûn: 15)……… ……… .:   6372
1 l-Peygamber(S)’in “Bu dünyâ malı yeşildir, tatlıdır” (yânî yeşil ve tatlı
ot gibi çekicidir) kavli babı…………………………………………………………   6375
12- “İnsanın kendi malından (hayır yollarına harcayıp) önden gönderdikleri, kendisini ndir” babı………………………………………………………………   6377
13-Bâb: “(Mallarını Allah yolunda harcamayıp) çoğaltanlar, (sevâbları-
nı) azaltanla rdır”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6377
14-Peygamber(S)ıin: “Ben Uhud Dağı kadar altınım olmasını arzu etmem”
sözü babı…………………………………………………………………………………….   6380
15-Bâb: “Asıl zenginlik kalb zenginliğidir”……… ……… ……… …:……… …..   6383
16-Fakirliğin fazileti babı…………………………………………………………………    6384
6726/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
17-Bâb: Peygamber(S)*in ve sahâbîlerinin yaşayışları nasıldı ve onların
kendileri ni dünyâ ni’metleri ve lezzetler inden uzaklaştırmaları…..    6387
18-(İfrât ve tefrit arasındaki) doğru yolu tutmak ve sâlih amele devam
etmek babı………………………………………………………………………………….   6394
19-Korkmakla beraber ümîdli olmak (ikisinden birine sıkışıp kalmamak)
babı…………………………………………………………………………………………….   6398
20-Allah’ın haramlarından sabretmek ve Azîz ve Celîl olan Allah’ın şu kavli babı: “Ancak sabredenl ere ecirleri hesâbsiz ödenecektir” (ez-Zumer:   10)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   6400
21-Bâb: “Kim Allah’a güvenip dayanırsa o, kendisine yetişir…” (et-Talâk:
3)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   6401
22-Dedikodunun çirkin görülmesi babı…………………………………………….   6402
23-DiIi (uygunsuz konuşmaktan) korumak babı……………………………….   6403
24-Allah saygısından dolayı ağlamak babı……………………………………….   6406
25-Azîz ve Celîl olan Allah’tan korkma(nm fadlı) babı…………………….   6407
26-Ma’siyetlerd en vazgeçme(nin vucûbu) babı………………………………..   6409
27-Peygamber(S)’in:”Benim bilmekte olduğum hakikatle ri sizler bilir olsaydınız, muhakkak az güler, çok ağlardınız” kavli babı……………..   6411
28-Bâb: “Cehennem, şehvet perdeleri yle örtülmüştür”……… ……… …….   6412
29-Bâb: “Cennet sizin herbirini ze kendi nalınının tasmasından daha yakındır. Ateş de bunun gibi yakındır”……… ……… ……… ……… ……… …..    6412
30-Bâb: “İnsan (dünyâ ni’meti hususunda) kendinden aşağıda olan kimseye baksın da, kendinin üstünde olana bakmasın”……… ……… ……   6413
31- Bir güzellik işlemeyi yâhud bir çirkinlik yapmayı kasdeden kimse babı    6414 32-Günâhların küçük görülenlerinden sakınılması babı……………………   6415
33-Bâb: Ameller (ölüm sırasındaki) sonlarına göre değerlendirilir ve onlardan korkulaca k olanlar?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   6415
34-Bâb: Yalnız yaşamak kötü toplulukl ara karışmaktan rahatlıktır……   6416
35-(İnsanlardan) emânetin kaldırılması babı……………………………………    6418
36-(Amellerde) gösteriş yapma ve işitilip şöhret kazanma düşkünlü-
ğü(nün kötülüğü) babı,………………………………………………………………..   6421
37-Allah’a tâat yolunda nefsiyle mücâhede eden kimse(nin fa/.îleti) babı    6421
38-Tevazu, yânî alçak gönüllü olma(nın fazileti) babı……………………..    6423
39-Peygamber(S)’in (iki parmağıyle işaret edip): “Ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim” kavli ile Azîz ve Celîl Allah’ın şu kavli babı: “Göklerin ve Yer’in gaybı Allah’a mahsûstur. Saat (kıyamet) hâdisesi de ancak göz kırpma gibidir. Yâhud o, daha yakındır. Çünkü Allah herşeye hakkıyle kaadirdir” (en-Nahl: 77)……… ……… ……… ……… ….    6425
40-Bâb: (Güneşin garbdan doğması)……… ……… ……… ……… ……… ……… .    6426
Içîndekiier/6 727
41-Bâb: “Allah’a kavuşmayı arzu eden kimseye Allah da kavuşmasını
sever”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …    6427
42-Ölümün (aklı giderici) şiddetleri babı…………………………………………   6430
43-Sûr’a üfürülmesi babı………………………………………………………………….   6433
44-Bâb: “Allah kıyamet günü bütün yer tabakalarını kabzeder”i…….. ..   6435
45-Bâb: Toplanma nasıl olacaktır?……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   6437
46-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey insanlar, Rabb’İnizden sakının. Çünkü o sâaün zelzelesi büyük birşeydir” (el-Hacc: 1)……… ……… …….   6443
47-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Sahiden onlar (öldükten sonra) diriltile-ceklerini sanmıyorlar mı? Büyük günde, Âlemlerin Rabbi için insanların kalkacağı günde” (et-Tatfîf: 4-6)……… ……… ……… ……… ……… …   6445
48-Kıyamet gününde kısas babı……………………………………………………….    6446
49-“Kim hesaba çekilirse azâb edilmiş olur” babı…………………………..   6449
50- Bâb: “(Ümmetimden) yetmişJbin cennete hesaba çekilmeden girecekti r” ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   6452
51-Cennetin ve ateşin sıfatlan babı………………………………………………….   6455
52-Bâb: Sırat, cehennem köprüsüdür……………………………………………….   6470
53-Âhirette Peygamber’e âid olacak havz ve Yüce Allah’ın: “Biz verdik
sana hakikatte kevser” (el-Kevser: 1) kavli hakkında bâb…………..   6475
82-KİTÂBITL-KADER
(Kaza ve Kaderle İlgili Hadîsler Kitabı) (26 Hadîs)
l-Bâb: Allah’ın ilmi (yânî hükmü) üzere yazan kalem(in mürekkebi)
kurudu… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   6489
2-Bâb: “Allah onların ne yapacakla rını en bilendir”……… ……… ………     6490
3-Bâb: “Allah’ın emri muhakkak yerini bulan bir kaderdir” (el-Ahzâb:
38)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   6492
4-Bâb: Ameller sonlarına göredir…………………………………………………..   6495
5-Yapılan nezrin kulu ancak kadere götürüp atması babı………………   6498
6-“Lâ havle velâ kuvvete illâ bi’llâhi” babı…………………………………….   6499
7-Bâb: Ma’sûm olan, ancak Allah’ın ma’sûm kıldığı kimsedir. ……… .   6500
8-Bâb: “Helak ettiğimiz bir memleket ahâlîsinin hakîkaten (mahşere) dönmemeleri imkânsızdır” (el-Enbiyâ: 95); “Nuh’a şu hakikat vah-yolundu; Kavminden gerçek îmân etmiş olanlarda n başkası asla îmân etmeyecek tir. O hâlde işleyegeldikleri şeylerden dolayı tasalanma” (Hûd: 36); “Nuh şöyle demiştir: Ey Rabb’im, yeryüzünde kâfirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma! Çünkü Sen onları bırakırsan, kullarını yoldan çıkarırlar. Kötüler öz kâfirden başka evlâd doğurmazlar” (NÛh: 27)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    6501
6728/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
9-“Sana ‘Şübhesiz Rabb’in insanları çepçevre kuşatmıştır’ demiştik, hatırla! (Geceleyin) sana gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur’ân’da la’net edilen ağacı biz ancak insanlara bir fitne (ve imtihan) yaptık…” (el-İsrâ: 60) babı……………………………………………………………………………..    6502
10-Bâb: Âdem ile Mûsâ Peygamber lerin Azîz ve Celîl olan Allah huzurunda birbirler ine karşı hüccet getirip çekişmeleri……………………..   6503
11-Bâb: “Allah’ın verdiğine mâni’ olabilece k hiç yok (vermediğini verebilec ek de hiç yok)”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   6504
12-Zorluğa, meşakkate ve kazanın kötüsüne erişmekten Allah’a sığman kimse ve Yüce Allah’ın: “Kul eûzu bi-Rabbi’1-felâk min şerri mâ ha-lak… (= De ki: Sığınırım Rabb’ine o f el âkın, şerrinden yaraitıklan-nın…)” (el-Felâk: 1-5) kavli babı……………………………..-………………….    6506
13-Bâb: “Allah, kişi ile kalbi arasına girer…” (el-Enfâl: 24) .:……… …..   6506
14-Bâb: “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla bize erişmez. O bizim Mevlâ’mizdır. O’nun için mü’minler yalnız Allah’a güvenip dayanmalıdır” (et-Tevbe: 51)……… ……… ……… ……… ……… …….    6508
15-Bâb: “… Hamd olsun Allah’a ki, bizi hidâyetiyle buna kavuşturdu. Eğer Allah bize hidâyet etmeseydi, kendiliğimizden bunun yolunu bulmuş olmazdık. And olsun ki, Rabb’imizin rasûlleri gerçeği getirmişlerdir, derler…” (el-A’râf: 43); “… Hakîkaten Allah bana hidâyet verseydi herhalde sakınanlardan olurdum.. . diyeceği gündür” (ez-Zumer: 57)    6509
83-KİTABU’L-EYMAN VE’N-NUZUR
(Yeminler ve Nezirler Kitabı) (82 Hadîs)
l-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Allah sizi yemînlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kalblerin izin azmettiği yemînler yüzünden muaheze eder. Bunun da keffâreti ailenize yedirmekt e olduğunuzun orta derecesin den on yoksulu doyurmak, ya onları giydirmek yâhud bir kul azâd etmektir. Fakat kim bunları bulamazsa üç gün oruç (tutması lâzımdır). İşte bu and ettiğiniz vakit, yeminleri nizin keffâretidir. Yeminleri nizi muhafaza edin. Allah âyetlerini size böylece açıklıyor. Tâ ki şükredesiniz” (el-Mâide: 89)……… ……… ……… ……… ……… ……..   6511
2-Peygamber(S)’in -yemininde- “Ve eymu’Ilâhi” ta’bîrini söylemesi babı    6516
3-Bâb: Peygamber(S)’in yemîn etmesi nasıl idi?……… ……… ……… …….   6517
4-Bâb; “Babalarınızın ismiyle yemîn etmeyiniz”……… ……… ……… ……..   6528
5-Bâb: Lât ile, Uzzâ ile ve tâğûtlarla yemîn edilmez   ……… ……… …….   6531
6-(Her ne kadar yemîn edilmeyec ek de olsa yapacağı yâhud yapmayacağı) bir iş üzerine yemîn eden kimse babı………………………………..   6532
7-İslâm Dîni’nden başka bir dînle yemîn eden kimse (bu yemînle kâfir
olur mu olmaz mı?) bâbi…………………………………………………………….   6533
İçindekiler/6729
8-Bâb: İnsan konuşması arasında “Allah’ın dilediği ve benim diediğim”
sözünü söylemez…………………………………………………………………………   6533
9-Yüce Allah’ın: “Allah’a yemînlerinin bütün hızıyla and ettiler ki, eğer kendileri ne (istedikle ri gibi) bir âyet gelirse, herhalde ona inanacakl ar. De ki: Âyetler ancak Allah nezdinded ir…” (el-En’âm: 109) kavli babı…………………………………………………………………………………………….   6534
10-Bâb: İnsan “Eşhedu billahi” yâhud “Şehidtu billahi” (“Ben şunu muhakkak yapacağım” yâhud “Yapmayacağım”) dediği zaman (bu söz yemîn olur mu)? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6537
11-İnsanın: “Azîz ve Celîl olan Allah’ın ahdi (üzerime olsun, muhakkak
şöyle yapacağım” demesi) babı…………………………………………………..   6538
12-Allah’ın izzeti ile, sıfatlan ile ve kelimeler i ile yemîn etmek babı.   6539
13-Kişinin “Le-amnıllâhi (= Allah’ın bekaasma yemîn ederim ki, muhakkak şöyle yapacağım)” demesi babı……………………………………………   6540
14-Bâb: “Allah, sizi yemînlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalblerin izin azmedip kazandığı yemînler yüzünden sorumlu tutar. Allah çok mafiret edicidir, halîmdir” (el-Bakara: 225)……… .   6542
15-Bâb: İnsan yeminlerd e unutarak yeminini bozsa (keffâret vâcib olur
mu, olmaz mı)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   6542
16-Gamûs yemini babı……………………………………………………………………..   6550
17-Yüce Allah’ın şu kavilleri babı: “Hakikat, Allah’a olan ahidlerin e ve yeminleri ne bedel az bir bahayı satın alanlar; işte onlar: Onlar için âhirette hiçbir nasîb yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için pek acıtıcı bir azâb vardır” (ÂIu İmrân: 77); “Allah’ı yeminleri nizden dolayı iyilik etmenize, (fenalıklardan) sakınmanıza, insanların arasını bulmaya engel yapmayın. Allah hakkıyle işiticidir, kemâliyle bilicidir” (el-Bakara: 224); “Allah’ın ahdini az bir bahaya satıp değişmeyin. Allah indinde-ki, sizin için hayırlı olan ancak odur, eğer bilirseni z!…” (en-Nahl: 95); “Karşılıklı muahede yaptığınız vakit Allah’ın ahdini yerine getirin. Sapasağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın. Üzerinize Allah’ı kefîl yapmışsınızdır. Şübhe yok ki, Allah ne yapacağınızı bilir!” (en-Nahl: 91)    6551
18-Mâlik olmadığı şey hususunda, ma’siyet hususunda ve Öfke hâlinde
yapılan yemîn(in hükmü) babı……………………………………………………   6553
19-Bâb: Bir şahıs “Vallahi bugün kelâm etmem” dediği ve akabinde namaz kıldığı yâhud Kur’ân okuduğu yâhud “Subhânallah” yâhud “Al-lâhu Ekber” yâhud “el-Hamdu lillâhi” yâhud “Lâ ilahe ille’Hâhu” dediği zaman, bunun yemîni kendi niyeti üzere olur….. ……… ……… ……… …   6556
20-Ay yirmidoku z günde tamâm olduğu hâlde ailesinin yanına bir ay girmeyeceğine yemîn eden kimse babı……………………………………………   6557
21-Bâb: Nebîz içmemeye yemîn eden kimse, tılâ’ yâhud seker yâhud asîr denilen İçkileri içse, insanların bâzısının kavlinde (Ebû Hanîfe’nin kavlinde) -bunlar onun yanında nebîzlerden olmadıkları için- yemininde hânis. olmaz…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   6558
22-Bâb: Bir şahıs katık yememeye yemîn eder de ekmekle hurma yerse
(katık yemiş olur mu) ve hangi şeyler katıktan sayılır?……… ………     6559
23-Yeminlerde niyet(in esâs olduğu) babı………………………………………..   6562
24-Bâb: Bir şahıs malını nezr veya tevbe vechi üzere hediye ve sadaka ettiği zaman (bunu yerine getirdiği yâhud ta’Iîk ettiğinde, bu nâfız olur mu, olmaz mı)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   6563
25-Bâb: Bir şahıs bir yemeği kendine haram kıldığı zaman?……… ……   6564
26-Nezri işlemeye vefa etmek ve Yüce Allah’ın “Onlar adağını yerine getirirle r…” (ed-Dehr: 7) kavli babı………………………………………………..   6566
27-Yaptığı nezri yerine getirmeye n kimsenin günâhı babı………………..   6567
28-Tâat yolunda nezr ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Nafakadan her ne harcadınız yâhud adaktan ne adadınızsa muhakkak Allah onu bilir. Zâlimlerin hiçbir yardımcıları yoktur” (el-Bakara: 270)……… ………    6568
29-Bâb: Bir şahıs İslâm’a girmeden önce bir insanla konuşmamaya nezr veya yemîn etse de sonra İslâm’a girme (üzerine vefa vâcib olur mu yâhud olmaz mı)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    6569
30-Üzerinde bir nezr olduğu hâlde ölen kimse babı…………………………   6570
31-Mâlik olmayacağı şey hakkındaki nezr ile ma’siyet hakkındaki nezr(in
hükmü) babı……………………………………………………………………………….   6571
32-Ta’yîn edilmiş birkaç günler oruç tutmayı nezredip de orucu kurbân
yâhud ramazân bayramı günlerine tesadüf eden kimse babı……….   6573
33-Bâb: Yeminlere ve nezrlere arazî, koyun, ekinler ve eşyalar girer mi?
(Yânî bunların tasarrufu ile ilgili yemîn ve nezr yapılır mı?)………   6574
84-KİTÂBU KEFFÂRETİ’L-EYMÂN
(Yeminleri n Keffâretlerî Kitabı)
(15 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın
“… Yeminin keffâreti, ailenize yedirmekt e olduğunuzun orta derecesin den on yoksulu doyurmak, ya onları giydirmek yâhud bir kul âzâd etmektir. Fakat kim bulamazsa üç gün oruç (tutması lâzımdır). İşte bu, ahdettiğiniz vakit yeminleri nizin kef-fâretidir…” (el-Mâide: 89). Ve bir de: “… Artık içinizden kim hasta olur, yâhud başından bir eziyeti bulunursa, ona oruçtan, ya sadakadan yâhud da kurbândan biriyle fidye (vâcib olur)…” (el-Bakara: 96) âyeti indiği zaman, Peygamber(S)’in Ka’b ibn Ucre’ye emrettiği şey vardır.
1-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Allah, yemînlerinizin (keffâretle) çözülmesini size farz kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdir ve O, hakkıyle bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir” (et-Tâhrîm: 2)……… ……   6579
2-Üzerine vâcib olan keffârette âciz olan fakîre yardım eden kimse babı    6581
3-Bâb: Şahıs, yemîn bozmaktan meydana gelmiş keffârette (Kur’ân’da-ki gibi) on fakîre verir, bu fakirleri n kendisine yakın ve uzak olmaları müsavidir……………………………………………………………………………………    6582
4-Medîne sâ’ının ve Peygamber müddünün mikdârlannı ve bunun bereketin i ve Medîne ahâlîsinin Peygamher’den sonra asırdan aşıra birbirler inden nakledip geldikler i ölçüleri beyân babı……………………..   6584
5-Yüce Allah’ın “Yâhud bir boyunu hürriyete kavuşturmak…” (el-Mâide:
89) kavli ve boyunların yânî kölelerin hangisi daha faziletli dir babı    6586
6-Keffârette, müdebber kölenin, çocuk anası kölenin, efendisi ile hürriyetini satın alma yazışması yapılmış kölenin ve zina çocuğunun âzâd edilmesi babı………………………………………………………………………………   6587
7-Bâb: Bir şahıs, kendisiyl e başkası arasında ortak mülkiyette bulunan bir köleyi keffârette azâd ettiği zaman (bu caiz olur mu yâhud olmaz mı)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    6588
8-Bâb: Bir şahıs velâ hakkı kendisine âid olan bir köleyi keffârette azâd
ettiği zaman (bu sahîh olur mu)?……… ……… ……… ……… ……… ……… .   6588
9-Yeminlerde istisna babı………………………………………………………………   6589
10-Keffâretin yeminin bozulmasından Önce ve sonra olması(nın beyânı)
babı…………………………………………………………………………………………….   6591
85-KİTÂBU’L-FERÂİZ
(Ferîzalar, yânî Mîrâs Payları Kitabı
(47 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın şu kavli:
“Allah size mîrâs taksimini şöyle tavsiye eder: Çocuklarınız hakkında erkeğe iki dişinin payı mîkdârıdır. Eğer çocuklar ikiden fazla kadınlar iseler, Ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Dişİ evlâd bir tek ise, o zaman terikenin yarısı onundur. (Ana babaya gelince:) Ölenin çocuğu varsa, ana-babadan her-birîne ferikenin alhda biri verilir. Çocuğu olmayıp da ona ana ve babası mirasçı olduysa, üçte bîri anasmındır. (Erkek, dişi) kardeşleri varsa, o vakit altıda biri anasınındır. (Fakat bütün bu hükümler) ölenin edeceği vasiyetin yerine getirilme sinden veya borcunun ödenmesinden sonradır. Siz babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisini n fâide yönünden size daha yakın olduğunu bilmezsin iz. Bunlar Allah’tan birer ferizadir . Şübhesiz ki Allah hakkıyle bilicidir . Yegâne hüküm ve hikmet sahibidir . Zevceleri nizin çocuğu yoksa, terikesin in yansı sizindir. Eğer onların çocuğu varsa size terikesin den dörtte bir vardır. (Fakat bu da) onların edecekler i vasiyet ve borçtan sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa, bıraktığınızdan dörtte biri onlarındır (yâni zevccleri nizindir). Şayet çocuğunuz varsa, terikeniz den sekizde biri -edeceğiniz vasiyet ve borcun Ödenmesinden sonra- yine onlarındır. Eğer mirası aranan erkek veya kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olur ve onun erkek veya kızkardeşi bulunursa, bunlardan herhirini n hakkı altıda birdir. Eğer onlar da bu mikdârdan çok iseler, o hâlde onlar ölünün edeceği va-
siyet ve borçtan sonra üçte birde ortaktırlar. (Gerek vasiyette, gerek borç ikrarında mirasçılara asla) zarar verici olmamalıdır. (Bu emirler ve hükümler) Allah’tan size bir vasiyetti r. Allah hakkıyle bilendir, halimdir” (en-Nisâ: 11-12)
1-Ferîzalar ilminin öğretilmesi babı……………………………………………….   6S99
2-Peygamber(S)’in: “Biz (peygamber ler) mîrâsçı olunmayız. Biz ne bı-
rakmışsak sadakadır” kavli babı…………………………………………………   6599
3-Peygamber(S)’in: “Her kim bir mal bırakırsa, o kendi ailesine âiddir”
kavli babı……………………………………………………………………………………   6605
4-Erkek ve kız çocuğunun babası ve anasından alacağı mîrâs paylan
babı…………………………………………………………………………………………….   6605
5-Kız çocuklarının mîrâsı babı……………………………………………………….   6606
6-Ölünün oğlu hayâtta olmadığı zaman, oğlunun oğluna âid mîrâsı beyân babı……………………………………………………………………………………..   6609
7-Ölünün bir kızının beraberin de oğulun bir kızının mîrâsı babı……   6609
8-Babanın ve erkek kardeşlerin beraberin de dedenin mîrâsı babı…   6611 9-Oğul ve diğer mirasçıların beraberin de zevcin mîrâsı babı…………   6612
10-Çocuk ve diğer mirasçıların beraberin de zevce kadının ve kocanın
mirasları babı……………………………………………………………………………..   6613
11-Kızların beraberin de kızkardeşlerin mîrâsıbâbi -ki onlar asabedirl er-    6613 12-Erkek ve kız kardeşlerin mîrâsı babı……………………………………………   6614
13-Bâb: “Senden fetva isterler. De ki: Allah, babası ve çocuğu olmayanın mîrâsı hakkındaki hükmü şöylece açıklar: Eğer evlâdı olmayan bir erkek ölür, onun sâdece bir tek kızkardeşi kalırsa, terikesin in yansı onundur. Eğer mirasçı erkek kardeş ise çocuksuz ve (babasız) ölen kızkardeşinin vefâtıyle bıraktığının tamâmını alır). Eğer (aynı şartlarla kalan) kızkardeş iki ise oğlan kardeşinin bıraktığının üçte ikisi(ni alır). Eğer erkek ve kızkardeşler ise o zaman erkek için dişinin iki hissesi vardır. Allah size şaşinrsınız diye açıklıyor. Allah her-şeyi hakkıyle bilendir” (en-Nisâ: 176)……… ……… ……… ……… ……… ..   6615
14-İki amcaoğlu babı; ikisinden biri ana-bir kardeş, diğeri kocadır….   6617
15-Zevu’l-Erhâm(ın hükmü) babı……………………………………………………..   6618
16-Aralannda la’netleşme olanların mîrâsı babı………………………………   6619
17-Kadın hürre olsun yâhud câriye olsun, onda doğan çocuk, döşeğinde
doğduğu kimseye âiddir babı………………………………………………………   6620
18-Bâb: Velâ (yânî velilik hakkı) hürriyete kavuşturan kimseye âiddir ve
bulunmuş olan çocuğun mîrâsı?……… ……… ……… ……… ……… ……… …   6621
19-Sâibenin, mîrâsı babı…………………………………………………………………..   6623
20-Efendilerine âid olmadığını iddia eden kimsenin günâhı babı…….   6624
21-Bâb: Bir adam diğer bir adamın elleriyle İslâm’a girerse.. ……… …..   6625
22-Kadınlarm velâdan mîrâs almaları babı………………………………………   6627
23-Bir ailenin azâdlı kölesi, o ailedendi r ve kızkardeş oğlu da onlardandır babı……………………………………………………………………………………….   6628
24-Esîrin mîrâsı babı……………………………………………………………………….   6629
25-Bâb: Müslüman kâfire, kâfir de müslümâna mîrâsçı olmaz…. ……..    6629
26-Hnstiyan kölenin; kendisine hürriyetini satın alma yazışması yapılmış Hrıstiyanın mîrâsı ve çocuğunu inkâr edip uzaklaşan kimsenin günâhı babı…………………………………………………………………………………   6630
27-Bir>erkek kardeş yâhud erkek kardeş oğlu iddia eden kimse babı    6631 28-Kendi babasından başka bir kişiye mensûbluk iddia eden kimse(nin
günâhını beyân) babı………………………………………………………………….   6631
29-Bâb: Bir kadın bir oğul iddia ettiği zaman?……… ……… ……… ……… …   6632
30-Kaaif (yânî iz ta’kîbcisinin hükmü) babı……………………………………..   6634
86-KİTÂBU’L-HUDÛD
(Şer’î Cezalar Kitabı) (31 Hadîs)
1-Sakınılacak sınırlar babı……………………………………………………………..   6636
2-Bâb: Hamr (yânî şarâb) içilmez………………………………………………….   6637
3-İçki içenin dövülmesi hakkında gelen şey babı…………………………..   6638
4-Haddin evde vurulmasını emreden kimse babı……………………………   6638
5-(İçme suçunda) yapraklan soyulmuş hurma deynekler i ile ve na’ller-
le dövme babı…………………………………………………………………………….   6639
6-Şarâb içene la’net etmenin mekruh olması babı…………………………   6641
7-Çalarken hırsızın hâli (nasıl olur) babı……………………………………….   6643
8-İsmi açıkça söylenmediği zaman hırsız kişiye la’net etmek babı…   6643
9-Bâb: Haddler bir keffârettir…………………………………………………………   6644
10-Bâb: Mü’minin sırtı ezâ etmekten korunmuştur, ancak üzerine vâcib .   olmuş bir hadd’de yâhud kul hakkında korunmaz. ……… ……… ……..   6645
11-Allah’in ta’yîn etmiş olduğu haddleri uygulayıp yerine getirmek ve Allah’ın haramlarına saygısızlık edenlerde n intikaam almak babı…..   6647
12-HaddIerin (içtimaî mevkii yüksek olan) şerife de (içtimaî mevkii aşağı olan) hakîre de müsâvî olarak uygulanıp yerine getirilme si babı    6647
13-Devlet başkanına (yâhud onun vekîli olan hâkime) yükseltildiği zaman, şer’î bir ceza hakkında şefaat etmenin çirkinliği babı………..   6648
14-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Erkek hırsızla kadın hırsızın -o işlediklerine bir ve ceza ve Allah’tan (insanlara) ibret verici bir ukubet olmak üzere- ellerini kesin!…” (el-Mâide: 38)……… ……… ……… ……… ..    6649
6734/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
15-Hirsiın tevbe etmesi babı…………………………………………………………….   6654
87-KİTÂBtTL-MUHÂRİBÎN   MİN   EHLİ’L-KÜFRİ   VE’R-
RİDDETİ
(Küfr Ehlinden ve Dînden Dönenlerden İslâm’a Harb
Açanlar Kitabı)
(50 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın şu havli: “Allah’a ve Rasûlü’ne harb açanların, yeryüzünde fesâdçıhtja koşanların cezası, ancak öldürülmeleri, ya asılmaları yâhud elleri ile ayaklarının çaprazvâri kesilmesi yâhud da sürülmeleridir. Bu onların dünyâdaki rüsvâyliğıdır” (el-Mâide: 33).
1-Bâb: Peygamber (S), dînden çıkan ve cürüm işleyen muhâriblerin kesilen organlarına kanın dinmesi için yağ ile dağlama ledâvîsi yapmadı, nihayet helak oldular.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   6658
2-Bâb: Dînden çıkmış ve büyük cinayetle r işlemiş olan bu muhâriblere
su verilmemiş, nihayet Ölmüşlerdir……………………………………………..    6658
3-Peygamber(S)’in (büyük cürümler işleyen) muhâriblerin gözlerini kızgın demirlerl e çıkartması babı…………………………………………………….   6659
4-Çirkinliği apaçık olan günâhları terkeden kimsenin fazileti babı…   6661
5-Zina edicileri n günâhı ve Yüce Allah’ın şu kavilleri babı: “Onlar Allah’ın yanma başka bir tanrı daha (katıp) tapmazlar . Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpar” (el-Furkaan: 68); “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o şübhesiz bir hayâsızlıktır, kötü bir yoldur” (el-İsrâ:32) ……… ………    6662
6-Zina eden evlinin taşlanması babı………………………………………………   6666
7-Bâb: Deli erkek ve deli kadın (zina ettikleri nde) recm olunmazla r    6667 8-Bâb: “Zina eden için ancak mahrumiye t vardır”……… ……… ……… …   6669
9-(Peygamber mescidini n kapısı yanında) düzgün taşlarla döşenip kaplanmış yerde recm babı………………………………………………………………   6670
10-(Cenazeler e namaz kılınan) musallada recm yânı taşlama cezası babı    6671
11-Haddin aşağısında (yânı hadd olmayan öpme, çimdikleme gibi) bir günâh işleyen ve bu suçu imâma haber verilen kimse tevbe ettikten sonra imâma fetva isteyici olarak geldiği zaman, bu kimse üzerine hiçbir ukubet olmadığı babı………………………………………………………..   6672
12-Bâb: Bir şahıs imâmın huzurunda haddi gerektire n bir iş yaptığını ikrar eder ve “Bana hadd ikaame et” der de onun ne olduğunu beyân etmezse, imâmın, bu suçu onun üzerine Örtme hakkı var mıdır (yâhud yok mudur)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6675
13-Bâb: İmâm zina suçunu i’tirâf eden kimseye: “Belki sen o kadına elle
dokundun yâhud çimdikledin” der mi?……… ……… ……… ……… ……… .   6676
Içindrkilcr/67c
14-İmâmın, zina suçunu ikrar eden kimseye “Sen evlendin mi?” diye sorması babı……………………………………………………………………………………   6677
15-Zina i’tirâfı(nın hükmünü beyân) babı………………………………………..    6679
16-Zinadan gebe kalan kadının, evli olduğu zaman (çocuğu doğurduğunda) recm edilmesi babı……………………………………………………………….   6681
1-7-Bâb: (Erkeklerd en ve kızlardan evlenmemiş olup da) zina eden iki bekâra deyneklem e cezası uygulanır ve sürgün edilirler: “Zina eden kadınla zina eden erkekten herbirine yüzer deynek vurun. Eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız bunlara Allah’ın dîni(ni uygulamak) hususunda acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir zümre de bunların azabına şâhid olsun. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan kadından başkasını nikahlama z. Zina eden kadını da zina eden veya müşrik olan bir erkekten başkası nikahlama z. Bu (suretle evlenmek) mü’minîer üzerine haram kılınmıştır” (en-Nûr: 2-3)………   6690
18-Ma’siyetler işleyen kimseleri n ve kadınlara benzemeye çalışan erkekleri n sürgün edilmeler i babı………………………………………………………..   6691
19-İmâmın yokluğunda, haddi yerine getirmeyi imâmdan başka birine
emreden kimse babı……………………………………………………………………   6692
20-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Sizden her kim hürr ve müslümân kadınları nikâhla alacak bir bolluğa güç yetiştiremezse, o hâlde sağ elleriniz in mâlik olduğu mü’min cariyeler inizden alsın. Allah sizin îmânınızı çok iyi bilendir. Kiminiz kiminizde ndir (cariyeler de sizin gibi insandır). O hâlde fuhuşta bulunmaya n, gizli dostlar da edinmeyen namuslu kadınlar olmak üzere, onları sahihleri nin izniyle, kendinize nikahlayın. Ücretlerini (mehirleri ni) de güzellikle onlara verin. Onlar evlendikt en sonra bir fuhuş işlediler mi, o vakit üzerlerine hürr kadınlar üzerindeki cezanın yarısı verilir. (Cariyeler i almak hususunda ki) bu müsâade içinizden sıkıntıya düşmekten (zinaya sapmaktan) korkanlar içindir. Sabretmen iz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok mağfiret edicidir, çok merhamet eyleyicid ir” (en-Nisâ: 25)……… …    6694
21-Bâb: Câriye zina ettiği zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   6694
22-Bâb: Câriye zina ettiği zaman (dövülür, fakat) yüzüne karşı ayıbı söylenmez, sürgüne de gönderilmez………………………………………………..   6695
23-Yahûdî, Hnsîiyan ve benzerler i olan zimmet ehli kimseler zina ettikleri ve da’vâları imâma yükseltildiği zaman, bunların hükümleri ve evli olmalarının beyânı babı………………………………………………………..   6696
24-Bâb: Erkek kendi karısına yâhud başkasının karısına hâkimin ve insanların huzurunda zina suçu attığı zaman, hâkim.üzerine.zinâ atılan kadına tahkîkaatçı gönderip de kadından kendisine atılan suçu sormak vazifesi vâcib olur mu?……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   6698
25-EhIini, yakınlarını yâhud başkalarını sultânın kendisine o hususta izni olmaksızın edeblendi rme yapan kimse babı……………………………   6700
26-,’Karısınm beraberin de yabancı bir adam görüp onu öldüren kimse
babı…………………………………………………………………………………………….    6701
6736/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
27-Ta’rîz hakkında gelen şey babı…………………………………………………..    6702
28-Bâb: “Ta’zîr”, yânîmen’ etme ve edeblendi rme cezalarının sayısı ne
kadardır?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   6703
29-Âdeten çirkin olan bir iş ortaya koyan, beyyine olmaksızın başkasına
bir şerr isnâd eden. zannla töhmet atan kimse(nin hükmü) babı..   6706
30-İffetli kadınlara zina iftirası atılması ve azîz ve celîl olan Allah’ın şu kavli babı: “Namuslu ve hürr kadınlara iftira atan, sonra dört şâhid getirmeye n kimselere de seksen deynek vurun. Onların ebedî şâhid-İlklerini kabul etmeyin. Onlar fâsıklarm tâ kendileri dirler. Ancak bundan sonra tevbe eden ve hâllerini iyileştiren müstesnadır. Çünkü Allah çok mağfiret edicidir, çok merhamet eyleyicid ir” (en-Nûr: 4-5); “Nâ-mûslu, (kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara iftira atanlar dünyâda da, âhirette de la’neîe uğratıldılar. Onlar için büyük bir azâb vardır” (en-Nûr: 23); “Zevceleri ne zina iftirası atan, kendileri nin kendileri nden başka şâhidleri de bulunmaya n kimseler; onlardan herbi-rinin yapacağı şâhidlik, kendisini n hakîkaten sâdıklardan olduğunu Allah’a yemîn ile dört (defa tekrar edeceği) sahicilik tir. Beşinci de eğer onlar yalancılardan ise, Allah’ın la’neti muhakkak üstüne(olmasını ifâde etmesi)dir” (en-Nûr: 6-9)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   6709
88-KITABU’D-DİYAT
(Diyetler Kitabı)
(55 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın şu kavli: “Kim bir ntü’mini kasden öldürürse cezası, içinde ebedi kalıcı olmak üzere cehennemd ir. Allah ona gadab etmiştir, ona İa’net etmiştir ve ona çok büyük bir azâb hazırlamıştır” (en-Nİsâ: 93)
1-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “(Kim bir cam, bir can mukaabili nde veya yeryüzünde bir fesâd çıkarmaktan dolayı olmayarak öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur.) Kim de onu kurtarırsa, bütün insanları diriltmiş gibi olur…”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   6717
Kitâbu’d-Diyât’ın devamı onbeşinci cilddedir .

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: