CİLD 13

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi  

CİLD 13

77-KİTÂBU’L-LİBÂS
(Giyilen Şeyler -ve Hükümleri- Kitabı) (179 Hadîs)
l-(Bâb:) Ve Yüce Allah’ın şu kavli: “De ki: Allah’ın kullan için çıkardığı zîneti, temiz ve hoş azıkları kim haram etmiş? De ki: Onlar dünyâ hayâtında îmân edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnız onlara mahsûstur. İşle biz âyetleri, bilirler için böyle tafsil ederiz” (el-A’râf: 32)    5845
2-İzârını kibirlenm eksizin yerde sürüyen kimse babı……………………..   5847
3-Elbiselerde alt îarafi yukarı kaldırıp cemreme yapmak babı……….   5848


4-Bâb: “Elbisenin iki topuktan aşağı sarkanı ateştedir”……… ……… …   5849
5-Elbisesini kibirlenm ekten dolayı uzatıp yerde sürükleyen kimse babı    5849
6-Saçaklı elbise giymenin hükme babı…………………………………………..   5852
7-Ridâ denilen elbiseler babı…………………………………………………………   5853
8-Gömlek giyilmesi babı………………………………………………………………..   5854
9- Gömleğin ve başkasının (başın çıkmast için) göğsünün yanından oyulan yakası babı……………………………………………………………………………   5856
10-Seferde (ihtiyâçtan dolayı) yenleri dar bir cübbe giyen kimse babı    5858
11-Gazvede yün cübbe giyilmesi babı………………………………………………   5858
12-Kaftan ve ipek ferrûce babı………………………………………………………..   5859
13-Bornuslar babı……………………………………………………………………………   5861
14-Serâvîl babı………………………………………………………………………………..   5862
15-Sanklar babı………………………………………………………………………………   5863
16-Başı ve yüzün çoğunu örtmek babı……………………………………………..   5864
17-Miğfer babı…………………………………………………………………………………   5867
6274/Sahfh-İ Buharı ve Tercümesi
18-Bürde çeşitleri, hibere ve semle denilen giyecekle r babı…………….   5867
19-Kisâ ve hamîsa denilen örtüler babı……………………………………………   5871
20-İştimâlu’s-sammâ giyinişi babı…………………………………………………….   5873
21-Bir tek kumaş içinde sarınıp bürünmek babı………………………………   5875
22-Damgalı siyah yün kumaş babı…………………………………………………..   5876
23-Yeşil elbiseler babı……………………………………………………………………..   5877
24-Beyaz elbiseler babı……………………………………………………………………   5879
25-Erkeklerin ipek elbise giymesi ve ipek yaygı edinmeler inin hükmü);
erkekler için kullanılması caiz olacak ipek mikdân(nı beyân) babı    5880
26-İpek kumaşı giymeksiz in eliyle dokunan kimse babı…………………..   5885
27-İpek yaygı edinme(nin hükmü) babı……………………………………………   5886
28-Kassî (denilen ipek kumaş) giymek babı…………………………………….   5887
29-Kaşıntılı hastalık sebebiyle erkeklere ipekli kumaştan kullanmal arına ruhsat verilmesi babı……………………………………………………………..   5888
30-Kadmlar için ipek elbise (kullanmanın cevazı) babı……………………   5889
31-Peygamber(S)’in elbiseler den ve yaygılardan (herhangib ir sınıf üzerine kısaltma ve darlık yapmayıp) dâima genişlik gösterir olduğu babı    5890
32-Yeni bir elbise giyen kimseye yapılacak duâ babı……………………….   5894
33-Erkekler için zağferân sürünme(nin nehyi) babı…………………………   5895
34-Zağferân bitkisiyl e boyanmış elbise(nin hükmü) babı…………………   5895
35-Kırmızi elbise babı……………………………………………………………………..   5896
36-Kirmızı ipek altlık babı……………………………………………………………….   5896
37-Tabaklanmış ve tabaklanm amış derilerde n yapılan ayakkabılar (giyilmesi) babı……………………………………………………………………………….   5897
38-Bâb: (Kadın, erkek) giymeye sağ ayakkabı ile başlar………………….   5900
39-Bâb: İnsan evvelâ sol ayakkabıyı çıkarır……………………………………..   5900
40-Bâb: İnsan bir tek ayakkabı ile yürümez…………………………………….   5900
41-Bir ayakkabında iki tasma olur ve geniş bir tasmayı da caiz gören kimse babı……………………………………………………………………………………….   5901
42-(Tabaklanıp boyanmış) deriden kırmızı çadır babı……………………..   5902
43-Hasır ve benzeri yaygılar üzerine oturmak babı………………………….   5903
44-(Yakaları ve yenleri) altın düğmelerle bağlanmış elbiseler babı….   5904
45-Altın yüzükler (takmanın hükmünü beyân) babı…………………………   5904
46-Gümüş yüzük takma(nın cevazı) babı…………………………………………   5906
47-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    5907
48-Mühür yüzüğün kaşı babı……………………………………………………………   5909
İçindekiler/6275
49-Demir yüzük babı……………………………………………………………………….    5910
50-Mühür yüzüğün nakşı (ve keyfiyeti) babı……………………………………    5912
51-Mühür yüzüğün küçük parmakta takılması babı………………………….    5913
52-Kendisiyle birşeyler mühürlenmesi yâhud kitâb ehline ve başkalarına mektûb yazılıp gönderilmesi için mühür yüzük edinmek babı..   5914
53- Mühür yüzüğü taktığı zaman onun kaşını elinin iç tarafına getiren kimse babı……………………………………………………………………………………….   5914
54-Peygamber(S)’in: “Hiç kimse kendi yüzüğünün kaşı üzerine (bu yazıyı) nakşetmez” sözü babı…………………………………………………………   5915
55-Bâb: Mühür yüzüğün nakşı üç satır hâlinde yazılabilir rni?……… …   5916
56-Kadınlar için yüzük (takmanın hükmü) babı……………………………….   5917
57-Kadınlar için gerdanlıklar ve sihâblar yânîtîb ve sükk denilen güzel
kokulu boncuklar dan yapılmış gerdanlıklar (giymenin hükmü) babı    5918
58-Gerdanlıkların ariyet alınması babı……………………………………………..   5919
59-Kadınların kulaklarına altın, gümüş, boncuk nev’inden küpeler takmalarının hükmü) babı………………………………………………………………   5920
60-ÇocukJar için olan kokulu boncuk gerdanlık babı……………………….   5921
6l-Bâb: Kadınlara benzemeğe çalışan erkekler ve erkeklere benzemeğe çalışan kadınlar……………………………………………………………………..   5922
62-Kadılara benzemeğe çalışan erkekleri n evlerden dışarı çıkarılmaları babı…………………………………………………………………………………………   5922
63-Bıyığı kesip kırkma(nın müstehâblığı) babı…………………………………   5925
64-Tırnakları kesme(nin sünnetliği) babı………………………………………..■.   5926
65-Sakallan bol bırakmak babı………………………………………………………..   5927
66-Saç ağarması hakkında zikrohınan şeyler babı……………………………   5927
67-Baş ve sakal saçlarının beyazlığını (kına gibi bir madde ile) boyamak
bâb,…………………………………………………………………………………………….   5929
68-Saçın kıvırcık olması babı…………………………………………………………..   5930
69-Başın saçlarını zamk gibi yapıştırıcı bir madde sürmekle birbirine yapıştırıp keçeleştirmek babı………………………………………………………….   5935
70-Başın saçlarını ortasından ikiye ayırmak babı…………………………….   5937
71-Baştan sarkan zülüf ve kâküller babı………………………………………….   5938
72-Baş saçının bir kısmını tıraş edip bir kısmını parça parça bulutlar gibi bırakma(nın hükmü) babı……………………………………………………….   5938
73-Kadmın kendi kocasına iki eliyle güzel kokular sürmesi babı……..   5940
74-Başta ve sakaldaki güzel koku(nun hükmü) babı………………………..   5941
75-Tarakla saçları taramak babı………………………………………………………   5941
6276/Sahîh-i Buhâiî ve Tercemesi
76-Hayızlı kadının kendi kocasının saçını taraması babı………………….   5942
77-Saç sakal tarama ve işe sağdan başlama babı…………………………….   5942
78-Misk hakkında zikredile n şeyler babı………………………………………….   5943
79-Güzel kokudan kullanmanın müstehâblığı babı…………………………..   5943
80-Güzel kokuyu geri çevirmeyen kimse babı………………………………….   5944
81-Zerîre (kokusu) babı…………………………………………………………………..   5944
82-Güzellik için dişlerinin arasını yontan kadınlar(m kötülenmesi) babı    5945
83-Saçta (başkasının saçıyle) ekleme yapmak babı…………………………   5946
84-Yüzlerinin tüylerini yoldurtan kadınlar babı………………………………..   5949
85-Saçma ekleme yapılmış kadın babı…………………………………………….   5950
86-Bedenlere döğme yapan kadın babı……………………………………………   5951
87-Bedenine döğme yapılmasını isteyen kadın babı…………………………   5952
88-Tasvîrler(in hükmü) babı……………………………………………………………   5954
89-Sûret yapan musavvirl erin kıyamet günündeki azâbları babı………   5954
90-Sûretleri bozmak babı…………………………………………………………………   5955
91-Tasvîrlerden ayakla basılıp çiğnenenler babı………………………………   5957
92-Sûretli veya resimli şeyler üzerine oturmayı sevmeyen kimse babı    5958
93-Tasvîrler bulunan yerde namaz kılmanın keraheti babı………………   5961
94-Bâb: “İçinde suret bulunan eve melekler girmez”……… ……… ………    5961
95-Içinde suret bulunan eve girmeyen kimse babı…………………………..   5962
96-Sûret yapıcıya la’net eden kimse babı…………………………………………   5963
97-Bâb: “Kim suret yaparsa kıyamet gününde ona yaptığı surete rûh vermesi teklîf olunur. Hâlbuki o, hayât vermek kudretind e değildir” .   5964
98-Binicinin binek üzerinde arka tarafına başka birini bindirmes i babı    5964
99-Bir binek hayvanı üzerine üç kişinin binmesi babı……………………..   5965
100-Binek sahibinin başka bir kimseyi ön tarafına bindirmes i babı…..   5966
101-Binek üzerindeki binicinin arka tarafına başka birini bindirmes i babı    5967
102-Binek üzerinde kadını erkeğin arka tarafına bindirmef nin cevazı) babı   5968
103-Sırtüstü yatmak ve ayağın birini diğeri üzerine koymak babı………   5969
78-KİTÂBU’L-EDEB
(Edeb Kitabı)
(249 Hadîs)
1-Hâlis iyilik etmek, iyilik ulaştırmayı ekleyip durmak ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Biz insana ana-babasma güzellik (ve iyilik yapmasını)
tavsiye ettik…” (el-Ankebût: 8; Lukmân: 14-15; el-Ahkaaf: 15)…..   5971
İçindekiler/6277
2-Bâb: Güzel dostluk yapılmaya en haklı olan insan kimdir?……… …   5974
3-Bâb: İnsan ana-babasınm izni olmadıkça cihâda gidemez.. ……… …    5975
4-Bâb: İnsan ana-babasına sövmemelidir……………………………………….   5975
5-Ana-babasma iyilikle güzel hizmet edip itâatlarmda bulunan kimsenin duasının kabul edilmesi babı………………………………………………..   5976
6-Bâb: Ana-babaya isyan ve ezâ etmek büyük günâhlardandır……….   5979
7-Müşrik olan babaya iyilik etmeyi devam ettirmek babı……………….   5981
8-Kadının, kendi kocası varken annesiyle ilgilenip ona iyilik etmesi babı    5982
9-Müşrik olan kardeşle ilgilenip ona iyilik edilmesi babı……………….   5983
10-Hısımlarla, yakınlarla bağlı ve ilgili olmanın fazîleti babı……………   5984
11-Hısımlarla ilgilenme yi kesen kimsenin günâhı babı…………………….   5985
12-Hısımlarla ilgilenme sebebiyle nzıkta kendisi lehine bollatma yapılan kimse babı……………………………………………………………………………   5986
13-Bâb: Hısımlık bağını ekleyip duran kimseye Allah da fadlmdan ihsanını ekler durur…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   5987
14-Bâb: (Mükellef olan şahıs) hısımlığı, hısımlık ıslaklığı ile ıslatır durur
(yânî hısımlığı kurutup kesmez)……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   5989
15-Bâb: Sıla yapıcılık karşılık vermekle değildir………………………………   5990
16-Müşriklik hâlinde hısımlarına ilgi ulaştıran, sonra İslâm’a giren kimse (eski iyilikler ine karşılık sevâb alır mı?) babı………………………..   5991
17-Başkasının kız çocuğunu kendi bedeninin bâzı kısımlarıyle oynamaya bırakan yâhud şefkat için onu öpen yâhud o çocukla şakalaşan kimse babı……………………………………………………………………………………….   5992
18-(Babanın) çocuğa merhameti, onu öpmesi ve sarmaşması babı….   5993 19-Bâb: Allah, rahmeti yüz parça yaptı………………………………………..- –   5996
20-İnsanın, beraberin de yemek yemesinde n korktuğu için kendi çocuğunu öldürmesi babı…………………………………………………………………..   5997
21-Çocuğun (şefkat ve merhamet olarak) kucağa konulması babı……   5998
22-İnsanın küçük bir çocuğu :;yluğu üstüne koyması babı……………….   5999
23-Bâb: Ahdi ve taahhüdü güzel koruyup riâyet etmek îmândandır (yânî
îmânın kemâlindendir)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6000
24-Bir yetîmin işlerini gören, büyütüp terbiye eden kimsenin fazîleti babı    6000
25-Dul kadınların nafakalarını kazanmağa çalışan (kimsenin fazîleti) babı
6001
26-Bir günlük yiyeceği olmayan fakirleri n nafakalarını kazanmaya koşanın fazîleti) babı…………………………………………………………………….   6002
27-İnsanların hayvanlar a merhamet ve şefkat göstermelerinin fazîleti)
babı…………………………………………………………………………………………….   6002
6278/Sahîh-i Buharı ve Tercemcsi
28-Komşu hakkında vasıyyei babı……………………………………………………    6006
29-Komşusu zulümlerinden emîn olmayan kimsenin günâhı babı……   6007
30-Bâb:   “Hiçbir   komşu   kadın,   sakın   komşusunun   hediyesin i   hor
görmesin” ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    6008
31-Bâb: “Allah’a ve son güne îmân etmekte olan kimse komşusuna ezâ
etmesin”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    6009
32-Komşuluk hakkı, kapıların yakınlığı ölçüsündedir (yânı yakınlığa göre derecelen ir) babı……………………………………………………………………   6010
33-Bâb: “Her ma’rûf (yânî her iyilik) sadakadır”……… ……… ……… ……..   6011
34-Kelâmı güzel, tatlı ve hoş söylemek babı…………………………………….   6012
35-Her işte ve herşeyde yumuşaklık ve kolaylık (göstermenin fazileti)
babı…………………………………………………………………………………………….   6013
36-Mü’minlerin birbirler ine yardım etmeleri babı…………………………….   6015
37-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kim güzel bir şefaatle bulunursa, ondan kendisine bir pay vardır. Kim de kötü bir şefaatte bulunursa ondan da kendisine bir günâh payı vardır. Allah herşeye hakkıyle muktedir ve koruyucud ur” (en-Nisa: 85)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   6015
38-Bâb: Peygamber (S) taşkınlık yapacak (abîatte değildi, taşkınlık yapıcı da olmamıştır………………………………………………………………………….   6016
39-Ahlâk güzelliği ve cömertliğin (sevilmesi), cimriliğin ise sevilmeme-
si babı………………………………………………………………………………………..   6020
40-Bâb: Erkeğin kendi ailesi içindeki hâli nasıl olur?……… ……… ………    6023
41-Sabit kalacak sevgi Yüce Allah tarafmdan dır babı………………………   6024
42-Allah’ın zâtı hakkında (hiçbir gösteriş ve hevâ kanşmayan) sevgi babı     6025
43-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, bir kavim diğer bir kavim ile alay etmesin. Olur ki (alay edilenler Allah indinde) kendileri nden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları eğlenceye almasın. Olur ki, eğlenceye almanlar kendileri nden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi de ayıplamayın. Birbirini zi kötü lakablarl a çağırmayın. îmândan sonra fâsıklık ne kötü addır! Kim tevbe etmezse onlar zâlimlerin tâ kendileri dirler” (el-Hucurât:  11)……… ……… ……… ……… ……… ……… …   6026
44-Birbiriyle sövüşmenin ve la’net etmenin nehyedilm esi babı………..   6028
45-İnsanların “Uzun” ve “Kısa” sözleri gibi, zikretmek te oldukları vasıflardan caiz olacak şeyler -çünkü Peygamber (S) de “Zu’1-yedeyn ne diyor?” buyurmuştur- ve insanı (ahmak ve topal gibi) lekeleme ve kusur meydana getirme kasdedilm eyen sözlerin cevazı babı………….   6032
46-Gıybet ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindin iz. Allah’tan korkun. Çünkü Allah tevbeleri kabûi edendir, çok merhametl idir” (el-Hucurât: 12)……..   6034
47-Peygamber(S)’in “Ensâr yurtlarının hayırlısı…” kavli babı………….    6035
İçindekiler/6279
48-Fesâd ve töhmetler ehlinin kötülüğünü belirtmen in caiz olacağı babı    6036 49-Bâb: Gıybet etmek büyük günâhlardandır……………………………………   6037
50-Söz taşımaktan mekruh olacak kısım ve Yüce Allah’ın şu kavilleri babı: “Dâima ayıplayan, lâf getirip götürmeye koşan…” (en-Nûn: 11); “Arkadan çekişi irmeyi, yüze karşı eğlenmeyi ve ayıplamayı âdet edinen her kişinin vay hâline!” (el-Humeze; 1)……… ……… ……… ……… .   6038
51-Yüce Allah’ın: “(Murdardan, putlardan kaçının;) yalan sözden çekinin!” (el-Hacc: 30) kavli babı……………………………………………………..   6039
52-İkiyüzlü kimse hakkında denilen söz babı…………………………………..   6039
53-Sahibine (yânî arkadaşına) onun hakkında söylenen sözü haber veren kimse babı……………………………………………………………………………    6040
54-İnsanlar arasında aşırı ve mübalâğalı övme yapmanın mekruh olması babı………………………………………………………………………………………..   6041
55-Mü’min kardeşini, onda varlığını bilmekte olduğu meziyetle rle öven
kimse babı………………………………………………………………………………….   6042
56-Yüce Allah’ın şu kavilleri babı: “Şübhesiz ki, Allah adaleti, iyiliği, hısımlara vermeyi emreder. Taşkın kötülükten, münkerden, zulüm ve cebbârlıktan nehyeder. Size. bu suretle öğüi verir ki, iyice dinleyip ve anlayıp futasınız” (en-Nahl: 90); “(Fakat Allah onları selâmete erdi-rince, bakarsın ki, yeryüzünde yine haksız yere taşkınlıklarda bulunuyor lar.) Ey insanlar, sizin taşkınlığınız ancak kendinize karşıdır (kendi aleyhiniz edir. Bu da) dünyâ hayâtının menfâati gibi süresizdir. Nihayet dönüşünüz ancak banadır. O vakit neler yapıyor olduğunuzu size biz haber vereceğiz” (Yûnus: 23); “Bu böyledir. Kim kendisine edilen ukubete tıpkısıyle mukaabele eder de sonra yine aleyhine zulüm ve tecâvüz olunursa, Allah her hâlde ona yardım eder…” (el-Hacc:   60)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     6043
57-Birbirleriyle hasedleşmenin ve birbirler ine arka dönmelerinin neh-yolunması; bir de Yüce Allah’ın: “Ve hased edenin hased ettiği zaman şerrinden (Allah’a sığınırım de)” (el-Felâk: 5) kavli babı……………   6046
58-Bâb: “Ey îmân edenler, zannm birçoğundan kaçının. Çünkü zannın
bâ2isı günâhtır. Birbirini zin kusurunu araştırmayın…” (el-Hucurât: 12)   6047
59-Zanndan caiz olacak nevi’ babı…………………………………………………..   6048
60-(Kendisind e ayıplanacak birşey meydana geldiği zaman) mü’minin
kendisini setredip örtmesi babı…………………………………………………..   6049
61-Kibr(in kötülüğü) babı………………………………………………………………..   6051
62-(İki mü’minin, karşılaştıklarında birbirind en yüz çevirip) ayrılmalarının kötülüğü ve Rasûlullah(S)’ın: “Bir kimsenin mü’min kardeşini üç günden fazla bırakması (küs durması) halâl olmaz” kavli babı…..   6052
63- Âsî olan kimseden (isyanından vazgeçmesi için) ayrılmanın caiz olacağı babı…………………………………………………………………………………….   6055
64-Bâb; İnsan arkadaşını her gün yâhud sabahlan öğleye ve öğleden akşama kadarki zaman içinde ziyaret eder mi?……… ……… ……… ………     6056
6280/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
65-Ziyaret etme(nin meşrû’luğu) ve bir kavmi ziyaret edip yanlarında yemek yiyen kimse babı…………………………………………………………………   6058
66-Gelen cemâatler için (en güzel elbiseler giyip) süslenen kimse babı    6058
67-İnsanlar arasında kardeşlik akdi ve iki kavim arasında yemînli dostluk ahidleşmesi babı…………………………………………………………………..   6060
68-Gülümseme ve gülme(nin mübâhliği) babı………………………………….   6061
69-Yüce Allah’ın: “Ey îmân edenler, Allah’tan korkun ve sâdık olanlarla
beraber olun” (eî-Tevbe: 119) kavli ve yalandan nehyolunm ası babı    6069
70-Bâb: el-Hedyu’s-sâlih hakkındadır,:……… ……… ……… ……… ……… ……..    6071
71-Ezâya (zorluk ve sıkıntılara) karşı sabır ve Yüce Allah’ın: “Ancak sab-
redeniere ecirleri hesâbsız ödenecektir” (ez-Zumer: 10) kavli babı    6072
72-İnsanlan ceza verme ve azarlama ile karşılamayan kimse babı….   6074
73-Mü’min kardeşini te’vîlsiz olarak küfre nisbet eden kimsenin kendisi, dediği gibidir babı………………………………………………………………….   6075
74-Bu “Yâ kâfir” sözünü te’vîl edici olarak yâhud işin hakikatin i bilmeyere k söyleyeni, küfre nisbet etmeyen kimse babı………………………   6076
75-Allah’ın emri için öfkelenip şiddet göstermenin caiz olacağı babı.   6079
76-Yüce Allah’ın şu sözlerinden dolayı Öfkelenmekten sakınmak babı: “(Bu sevâblar) îmân edip de ancak Rabb’lerine güvenip dayanmakt a, büyük günâhlardan ve açık kötülüklerden kaçınmakta, öfkelendikleri zaman bizzat kusurları örtmekte olanlara. .. mahsûstur” (eş-Şûrâ: 36-37); “O takva sâhibleri bollukta ve darlıkta infâk edenler, öfkelerini yutanlar, insanlard an afv ile geçenlerdir. Allah iyilik edenleri sever” (ÂIu İmrân: 134)……… …..!……… ……… ……… ……… ……… ……… …   6082
77-Haya babı……………………………………………………………………………………   6084
78-Bâb: “Utanmazsa n dilediğini yap!”……… ……… ……… ……… ……… ……..   6086
79-Dînde fakîh olmak için hakkı sormaktan utanılmaması babı……….   6087
80-Peygamber(S)’in “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın” kavli ve insanlar üzerine işleri dâima hafifletm eyi ve kolaylaştırmayı sever olması babı    6089
81-însanlara yayılıp güleryüzlü olmak babı………………………………………   6092
82-İnsanların beraberin de mudârât, yânîyumuşak sözlü olup kaba ve sert davranmam ak ve (mümkin olduğunca sürtüşmeden) hoş geçinmek babı…………………………………………………………………………………………….   6093
83-Bâb:   “(Akıllı  ve  olgun)  mü’min bir yılan  deliğinden  iki  kerre
sokulmaz”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   6095
84-Konuk hakkı(nı beyân) babı……………………………………………………….   6096
85-Konuğa ikram etmek ve bizzat hizmet etmek ve Yüce Allah’ın: “İbrahim’in ikram edilmiş konuklarının haberi sana geldi mi?” (ez-Zâriyât: 24) kavli babı……………………………………………………………………………..   6098
86-Konuk için yemek yapılması ve birşeyler hazırlama meşakkatinin yük-
lenilmesi babı……………………………………………………………………………..   6100
İçindekiler/6281
87-Konuk yanında öfkelenmenin ve sabırsızlık göstermenin mekruh olması babı……………………………………………………………………………………   6102
88-Konuğun ev sahibine “Vallahi sen yemedikçe yemem” demesi babı    6104
89-Büyük olana ikram etmek, söze ve soru sormaya yaşça daha büyük
olan başlar babı………………………………………………………………………….   6105
90- Şiirden, recezden ve tegannîden caiz olacak nevirlerl e bunlardan mekruh kılman nevi’ler babı……………………………………………………………..   6109
91-Müşrikleri şiirle hicvedip kötülemek babı……………………………………   6114
92-Şiirin insan üzerine, onu Allah’ı anmak, ilimden ve Kur’ân okumaktan men’ edecek derecede gâlib olmasının mekrûhluğu babı………   6117
93-Peygamber(S)’in “Teribet yemînuki”, “Akra”   ve “Halkaa” sözleri
babı…………………………………………………………………………………………….   6118
94-“Zaamû” ta’bîri hakkında gelen şey babı……………………………………   6120
95-Kişinin “Veyleke” sözü hakkında gelen şey babı………………………..   6121
96- “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsa nız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün. Çünkü Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir” (ÂIu İmrân: 31) kavlinden dolayı Azîz ve Celîl olan Allah sevgisini n -veya Allah için sevmenin- alâmeti babı……………………..   6128
97-Bir adamın diğer birine “Ihse'( = Yıkıl git)” sözü babı……………….   6130
98-Kişinin bir başkasına “Merhaba” demesi babı……………………………   6134
99-İnsanlann başkalarının isimleri(ne nisbet)le çağırılmalan babı…..   6135
100-Bâb: “İnsan ‘Nefsim habîs oldu’ demesin!”……… ……… ……… ……… …   6136
101- Bâb: “Dehre sövmeyiniz!”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   6137
102-Peygamber(S)’in: “Kerm ancak mü’minin kalbidir” sözü babı…….   6139
103-İnsanın başkasına “Babam, anam sana feda olsun!” demesi babı    6140
104-İnsanın (sevdiği kimse için): “Allah beni senin yolunda feda etsin”
demesi babı………………………………………………………………………………..   6141
105-Azîz ve Celîl olan Allah’a isimlerin en sevgili olanı babı…………….   6142
106-Peygamber(S)’in: “Benim ismimi çocuklarınıza isim veriniz, fakat künyem ile künyelenmeyiniz” kavli babı…………………………………………..   6143
107-Hazn ismi(ni zikr) babı……………………………………………………………….   6144
108-İsmi daha güzel bir isimle değiştirmek babı……………………………….   6146
109-Peygamberlerin isimleriy le isimlendi ren kimse babı……………………   6148
110-‘”Velîd” ismini vermek (caizdir) babı  ……… ……… ……… ……… ……… …   6150
111-(Ev halkından birini yâhud) bir arkadaşını, onun isminden bir harfi
eksiltere k çağıran kimse babı……………………………………………………..   6151
112-Küçük çocuğa ve henüz çocuğu doğmayan kimseye künye verme(nin
câizliği) babı……………………………………………………………………………….    6152
6282/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
113-Kendisinin daha önce başka bir künyesi olsa bile “Ebû Turâb” kün-
yesiyle künyelenme(nin cevazı) babı…………………………………………..    6153
114-Azîz ve Celîl Allah’a, kulların isimlerin den en sevimsiz olanı babı    6154 115-Müşrikin künyesi(nin hükmü) babı……………………………………………..   6155
116-Bâb: “Tevriye ve kinaye yoluyla söylenen ta’rizli sözler, yalandan
kurtulmadır” ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    6159
117-İnsanın birşey için “O hakk değildir” demeyi kasdedere k, “O hiçbir-
şey değildir” demesi babı…………………………………………………………..   6161
118-Gözü semâya doğru yükseltme babı……………………………………………   6162
119-Bâb: Deynekle suda ve çamurda çizgiler çizerek tefekkür edip düşünen kimse…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   6164
120-Elindeki birşeyle yerde, dürtükleyerek çizgiler çizip düşünen kimse
babı…………………………………………………………………………………………….   6165
121-Birşeye hayret etme sırasında “Allâhu Ekber” ve “Subhânallah” diye tekbîr ve tesbîh eylemek babı………………………………………………..   6166
122-Parmaklarla küçük çakıl taşı atmaktan nehy babı……………………….   6168
123-Aksiran kimsenin hamdetmes i babı…………………………………………….   6169
124-Aksıran kimse Allah’a hamdettiği zaman, onu “Yerhamuke’Ilâhu( =
Allah sana merhamet eylesin)” diye duâ ile karşılamak babı……..   6169
125-Aksınp hapşırmaktan müstehâb olacak, esnemekte n de mekruh olacak şey babı:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     6170
126-Bâb: Bir kimse aksırdığı zaman nasıl îeşmît edilip karşılanır?……   6171
127-Bâb: Aksıran kimse Allah’a hamdetmed iği zaman duâ ile karşılanmaz    6172 128-BSb:”Bir kimse esnediği zaman, elini ağzının üzerine koysun”…    6173
79:KITABU’L-ISTTZAN
(İzin İsteme Kitabı)
(73 Hadîs)
1-Selâm’ın başlangıcı -meydana çıkışı- babı…………………………………..   6174
2-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Eyîmân edenler, kendi evleriniz den başka evlere (ve odalara) sâhibleriyle alışkanlık peyda etmeden ve selâm da vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ki iyice düşünürsünüz. Eğer orada bir kimse bulamazsa nız, si2e izin verilince ye kadar içeri girmeyin. Şayet size ‘Geri dönün’ denilirse, dönüp gidin. Bu sizin için daha temizdir. Allah ne yaparsanız hakkıyle bilendir. Meskûn olmayan, içerisinde sizin için bir menfâat bulunan evlere girmenizd e size bir vebal yoktur. Açıklayacağınızı da, gizleyeceğinizi de Allah bilir” (en-Nûr: 27-29)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6176
İçindekİler/6283
3-Bâb: Selâm, Yüce Allah’ın isimlerin den bir isimdir: “Bir selâm ile se-
lâmlandığınız vakit, siz ondan daha güzeli ile alın veya onu ayniyle karşılayın…” (en-Nisâ: 86)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….    6179
4-İnsanlardan azın çoğa selâm vermesi babı…………………………………   6180
5-Binicinin yürüyene selâm vermesi babı………………………………………   6180
6-Yaya yürüyen kimsenin oturana selâm vermesi babı…………………..   6181
7-Küçüğün büyüğe selâm vermesi babı………………………………………….   6181
8-Selâm’m (insanlar arasında) çok söylenip yayılması babı…………..   6182
9-Tanıdığa ve tanınmayan kimseye selâm vermek babı………………….   6183
10-(Peygamber kadınlarının erkeklerd en perde arkasına çekilmeleri hakkındaki) Hicâb Âyeti’nin inmesi babı………………………………………….   6184
11-Bâb: İzin istemek gözden dolayı(meşrû’ kjlınmış)dir…… ……… …….   6187
12-Cinsiyet organından başka (dil ve göz gibi) diğer organların da zinası olduğu babı ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   6188
13-Selâm vermenin ve izin istemenin üç kerre oluşu babı………………   6189
14-Bâb: İnsan bir eve çağırıldığı zaman geldiğinde içeri girmeden evvel
izin ister mi (istemez mi)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….    6191
15-Çocuklara selâm vermek babı…………………………………………………….   6192
16-Erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere selâm vermeleri babı    6192
17- Bâb: Ev sahibi, kapı çalan kimseye: “Kimdir o?” dediği zaman “Benim”
diyen(in hükmü nedir)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    6194
18-Selâm verene “Aleyke’s-selâm =Selâmsana” diye karşılık veren kimse babı……………………………………………………………………………………….   6195
19-Bâb: (Bir şahıs diğerine) “Fulân kimse sana selâm gönderiyor” dediği zaman (ne denilir)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6197
20-İçinde müslümânlardan ve müşriklerden birtakım karışık zümrelerin
bulunduğu meclise selâm verme(nin hükmü) babı……………………..   6197
21-Bir günâh işleyen kimseye selâm vermeyen ve tevbe ettiği iyice belli oluncaya kadar, onun selâmına da karşılık vermeyen kimse; ve âsînin (güvenilecek) tevbesi ne zamana kadar meydana çıkar? babı    6199
22-Bâb; Zimmet ehli olan kimselere selâm nasıl karşılanır?……… …….   6200
23-Müslümânlardan aleyhine kendisind en bir zarar endîşe edilen kişinin işi tamâmıyle meydana çıksın diye, onun mektubuna bakıp araştıran kimse babı………………………………………………………………………….   6202
24-Bâb: Kitâb ehline mektûb nasıl yazılır?……… ……… ……… ……… ……… .   6204
25-Bâb: Mektuba kimin ismiyle (yazanın mı, yoksa gönderileninki ile mi)
başlanır? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   6205
26-Peygamber(S)’in: “Seyyidini ze ayağa kalkınız!” kavli babı………….    6205
27-Musâfaha (yânî el-ele tutuşup tokalaşmanın meşrû’luğu) babı……    6207
6284/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
28-İki elle tutup musâfaha etmek babı…………………………………………….   6208
29-Muânaka (yânî birbirini n boyunlarına sarılmak) ve insanın diğer birine “Nasıl oldun?” demesi babı…………………………………………………   6209
30-Çağırana “Lebbeyke ve sa’deyke” sözleriyle cevâb veren kimse babı    6211 31-Bâb: “Bir kişi öbür kişiyi oturduğu yerden kaldırmaz”……… ……… ..   6215
32-Bâb: “Ey îmân edenler, size meclisler de ‘Yer açın’ denildiği zaman genişletin ki, Allah da size genişlik versin. ‘Kalkın’ denilince de kal-kıverin…” (el-Mucâdile: 11)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6215
33-Oturduğu meclisten yâhud evinden, oradaki arkadaşlarından izin istemeksi zin kalkan yâhud oradaki insanların kalkıp gitmeleri için kendisi kalkmaya hazırlanan kimse babı………………………………………….   6216
34-El ile ıhtıbâ oturuşu babı ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   6217
35-Arkadaşının iki eli arasına dayanan kimse babı………………………….   6218
36-Bir ihtiyâç veya bir maksadı yerine getirmek için yürüyüşünde sür’at
yapan kimse babı……………………………………………………………………….   6219
37-Serîr (edinmenin hükmü) babı……………………………………………………   6220
38-(Üzerine dayanıp yaslanması için) kendisine yastık atılan kimse babı    6220
39-Gündüz uykusu ve istirâhatinin cumua namazından sonra olması babı    6223
40-Mescid içinde uyumak ve istirahat etmek babı……………………………   6223
41-Bir kavmi ziyaret edip de onların yanında gündüz uykusuna yatan kimse babı……………………………………………………………………………………….   6225
42-(Avret yeri açılmaksizm) nasıl kolay olursa Öyle oturma(nm cevazı)
babı…………………………………………………………………………………………….   6227
43-İnsanların gözleri önünde birisine gizlice birşey söyleyen, arkadaşının bu gizli söylediği sırrını onun sağlığında hiçkimseye haber vermeyen ve ancak o sırrı söyleyen vefat ettiği zaman başkasına söyleyen kimse babı………………………………………………………………………………….   6228
44-Sırtüstü yatmak babı…………………………………………………………………..   6230
45-Bâb: “Üç kişi bir arada bulunurke n, bunlardan ikisi üçüncüyü bırakıp gizli konuşmaz”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   6231
46-Sırrı koruyup saklamak babı……………………………………………………….   6232
47-Bâb: Üç kişiden fazla oldukları zaman ikisinin birbirine yanaşıp da
fısıldaşmalarında ve gizlice konuşmalarında sakınca yoktur… …….   6233
48-Necvâ’yi, yânî gizli konuşma’yı uzatmak ve Yüce Allah’ın “Ve izhum
necvâ” (el-îsrâ:47) kavli babı……………………………………………………..   6234
49-Bâb: Uyuma sırasında evin içinde ateş bırakılmaz………………………   6235
50-Geceleyin kapıların kilitlenm esi babı…………………………………………..   6236
51-Büyüdükten sonra da sünnet olmak ve koltuk altlarının kıllarını gidermek babı……………………………………………………………………………….    6237
İçindekiler/6285
52-Bâb: İnsanı, Allah’a tâatten alıkoyduğu zaman her eğlence bâtıldır    6238 53-Binâ yapmak hakkında gelen şeyler babı……………………………………    6239
80-KİTAB’D-DAAVÂT
(Dualar Kitabı) (104 Hadîs)
Yüce Allah’ın şu kavli: “Rabb’iniz şöyle buyurdu: Bana duâ edin, size icabet edeyim. Çünkü bana ibâdetten büyüklük taslayanl ar, hor ve ha-kîr cehenneme girecekle rdir” (el-Mu’min: 60)
1-İstiğfârın en fazîletli olanı babı……………………………………………………   6243
2-Peygamber(S)’in gündüz ve gece istiğfar etmesi babı…………………   6245
3-Tevbe babı……………………………………………………………………..              6245
4-Sağ yan üzerine yatmak babı……………………………………………………..   6248
5-Bâb: İnsan temiz olarak gecelediği zaman…. ……… ……… ……… ………    6248
6-İnsanın uyumak istediği zaman söyleyeceği duâ babı…………………   6249
7-(Yatışta) sağ eli sağ yanağın altına koymak babı………………………..   6251
8-Sağ taraf üzerinde uyuma(mn müstehâblığı) babı………………………   6251
9- Geceleyin uykudan uyandığı zaman (okunması müstehâb olacak) duâ
bâb’……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   6252
10- Uyuma sırasında (Allâhu Ekber ve Subhânallah demek suretiyle) tekbîr ve tesbîh etmek babı……………………………………………………………..   6255
11-Uyuma sırasında Allah’a sığınmak ve okumak babı…………………….   6256
12-Bâb…………………………………………………………………………………………….    6257
13-Gece yarısında duâ etme(nin fazileti) babı ……… ……… ……… ……… …   6258
14- (Hacetini gidermek için) halâya giriş sırasında söylenecek duâ babı    6259
15-insanın sabaha ulaştığı zaman söyleyeceği duâ babı…………………..   6259
16-Namazda duâ babı………………………………………………………………………   6261
17-Farz namaz ardında yapılacak duâ babı……………………………………..   6263
18-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Onlara duâ et. Çünkü senin duan onlar
için sükûnettir…” (et-Tevbe: 103)……… ……… ……… ……… ……… ……… .   6266
19-Duâda seci’li ve kaafiyeli sözlerin mekruh olacağı babı………………   6270
20-Bâb: “İnsan Allah’tan istemeyi kesin yapsın, çünkü Allah’ı zorlayaca k (hiçbir kuvvet) yoktur!”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   6271
21-Bâb: Acele etmediği takdirde kulun duasına icabet olunur… ……… .   6272
‘Hitamuhu misk’9 (et-Tatfîf: 26) olması niyâzıyle Onüçüncü Cildin Sonu

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: