CİLD 12

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 12

KİTÂBU’T-TALÂK’IN DEVAMI (Boşama-Boşanma Kitâbı’nm Devamı)
23-Talâkta ve diğer şer’î islerde anlatıcı işaretin hükmü babı………….    5398
24-Li’ân (yânî la’netleşme) ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Zevceleri ne zina isnâd eden, kendileri nin kendileri nden başka şâhidleri de bulunmaya n kimselere gelince, onlardan herbirinin yapacağı şâhidlik, kendisini n hakikaten sâdıklardan olduğunu Allah’a yemîn ile dört (defa tekrar edeceği) şâhidliktir. Beşinci de, eğer yalancılardan ise, Allah’ın la’neti muhakkak kendisini n üstüne (olmasını ifade etmesi)dir.

O kadının billahi zevcinin muhakkak yalancılardan olduğuna dört defa şehâdet etmesi, beşincide de eğer o sâdıklardan ise muhakkak Allah’ın gazabı kendisini n üzerine (olmasını söylemesi), ondan bu azâ-bi (cezayı) def eder” (en-Nûr: 6-9)……… ……… ……… …,…………………   5404
25-Bâb: Erkek, çocuğun nefyini ta’rîz ettiği zaman (hükmünün beyânı)    5408
26-La’net edecek kimseye yemîn ettirmek (yânî bilinen la’netleşme kelimeler ini söyletmek) babı…………………………………………………………….   5409
27-Bâb: Erkek, la’netleşmeye kadından önce başlar………………………..   5410
28-La’netleşme ve la’netleşmenin ardından kadını boşayan kimse babı    5410 29-Mescidde la’netleşme babı………………………………………………………….   5412
30- Peygamber(S)’in: “Eğer ben beyyinesi z olarak bir kimseyi recm edici
olsaydım, o zânîyi recm ederdim” kavli babı………………………………   5414
31-La’netleşme yapan kadının mehri babı……………………………………….   5415
32-İmâmın (devlet başkanının yâhud vekîli olan hâkimin) la’netleşecek kan-kocaya hitaben: “Şübhesiz ikinizden biriniz yalancıdır. Sizden tev-be edecek var mı?” demesi babı………………………………………………..   5416
33-La’netleşen kan-koca arasını ayırma babı…………………………………..    5418
5822/Sahîh-i Buhârî ve Terccmesi
34-Bâb: Çocuk, la’netleşme yapan kadının soyuna katılır…………………    5419
35-İmâmın la’neileşmede: “Yâ Allah (bu mes’eledeki hükmü) açıkla!” kavli babı…………………………………………………………………………………………    5419
36-I3âb: Erkek, karısını üç talâkla boşadığmda, kadın iddetini beklemesi nin ardından başka bir koca ile evlense, fakat ikinci koca, kadınla cinsî münasebet yapmasa (bu hâlde kadını boşasa, bu kadın birinci kocaya halâl olur mu)?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   5421
37-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kadınlarınız içinden artık âdetten kesilmiş olanlarla henüz âdetini görmemiş bulunanla rın iddetleri nde, eğer şübhe ederseniz, onların iddeti üç aydır” (et-Talâk: 4)……… ……… .   5422
38-Yüce Allah’ın: “Yüklü kadınların iddeîleri ise yüklerini vaz’ etmeleriy le biter)” (et-Talâk: 4) kavli babı…………………………………………..    5422
■ 39-Yüce Allah’ın: “Boşanmış kadınlar kendi kendileri ne üç hayız ve temizlenm e müddeti beklerler” (el-Bakara: 228) kavli babı…………..   5424
40-Fâüma bintu Kays kıssası ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Boşanan kadınları evlerinde n çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Meğer ki, apaçık bir kötülük meydana getirmiş olsunlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, muhakkak ki, kendisine yazık etmiş olur. Bilmezsin olur ki, Allah bunun ardından bir iş peyda ediverir” (et-Talâk: 1)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   5426
41-Boşanmış kadın, kocasının evinde iddetini beklemesi sırasında kendisine hücum edilmesin den yâhud ailesi aleyhine kötü sözler söylenmesinden korkulduğu zaman (bu kadın boşandığı evden başka bir eye geçebilir) babı………………………………………………………………………   5429
42-Yüce Allah’ın: “Boşanmış kadınlara, eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorlarsa, Allah’ın kendi rahimleri nde yarattığı (hayız ve gebeliği) gizlemele ri halâl olmaz” (eİ-Bakara: 228) kavli babı…………….   5430
43-Bâb; “Kocaları bu bekleme müddeti içinde barışmak isterlers e, onları geri almaya (herkesten) çok haklıdırlar. Erkekleri n meşru’ surette kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da onlar üzerinde hakları vardır” (el-Bakara: 228)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   5430
44- (Kesin olmayarak boşanmış olan) hayızh kadının dönüş yapması babı    5433
45-Bâb: Kocası vefat etmiş olan kadın dört ay on gün süslenmeyi ve koku sürünmeyi terkeder. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   5434
46-(Ölüm iddeti içinde) süslenmeyi terketmek te olan kadının gözüne sürme kullanmasının hükmü) babı…………………………………………………   5436
47-Ölüm iddeti bekleyen kadının hayızdan temizlend iği sırada kust bitkisi kullanması babı……………………………………………………………………   5438
48-Bâb: ölüm iddeti bekleyen kadın, Yemen’in Asb kumaşından yapılmış elbise giyebilir ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   5439
49-Bâb: “içinizden ölenlerin geride bıraktıkları zevceler, kendi kendileri ne dört ay on gün beklerler . İşte bu müddeti bitirdikl eri zaman, artık onların kendileri hakkında meşru’ veçhile yaptıkları şeyden dolayı
İçindekiler/5823
size günâh yoktur. Allah ne işlerseniz hakkıyle haberdârdır” (el-Bakara: 234)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    5440
50- Zina ücretinin ve bozuk nikâhın hükmü babı ……… ……… ……… ……..   5440
51-Kendisiyle zifaf olunmuş kadının mehri, duhûlün nasıl, yânî ne ile sabit olacağı ve kadını duhûlden yâhud cimâ’dan önce boşadığmda hükmün nasıl olacağı babı………………………………………………………………..   5444
52- Kendjsine mehr takdir edilmeksi zin (ve dokunulma ksızm) boşanmış
olan kadın için mut’a (yânî bir malla fâidelendirmenin vucûbu) babı    5445
69-KİTÂBU’N-NAFAKAAT
(Nafakalar Kitabı)
(22 Hadîs)
Ve aile halkı üzerine yapılan nafakanın fazileti. Ve Yüce Allah’ın şu kavli: “…Yine sana hangi şeyi nafaka verecekle rini sorarlar. De ki: İhtiyâcınızdan artanı (verin). Allah size böylece âyetlerini açıklar. Olur ki, dünyâ hususunda da, âhiret işinde de
iyice düşünürsünüz”
(el-Bakara: 219-220)
1-Ehil ve ıyâl üzerine harcama yapmanın vucûbu babı………………….   5452
2-İnsamn ailesinin bir senelik yiyeceği olan nafakayı ayınp habsetme-
si ve ıyâlin nafakalarının nasıl olacağı babı………………………………,.   5453
3-Bâb ve Yüce Allah şöyle buyurdu: “Anneler çocuklarını iki bütün yıl emzirirle r. Bu hüküm emmeyi tamâm yaptırmak isteyenle r içindir. Onların (annelerin) ma’rûf veçhile yiyeceği, giyeceği, çocuk kendisini n olan babaya âiddir. Kimse takatinde n ziyadesiy le mükellef tutulmaz. Ne bir anne çocuğu yüzünden, ne de çocuk kendisini n olan (bir baba) çocuğu sebebiyle zarara sokulmasın. Mirasçıya düşen vazife de bunun gibidir. Eğer ana-baba, aralarında rızâ ve müşavere ile (ittifakla çocuğu iki sene dolmadan) memeden kesmeyi arzu ederlerse, ikisinin üzerine de vebal yoktur. Çocuklarınızı (başkalarına) emzirtmek isterseni z, meşru’ surette verdiğiniz (emzirme ücretini) teslim etmek şartıyle yine üzerinize vebal yoktur. Allah’tan korkun ve bilin ki, şübhesiz Allah, ne yaparsanız hakkıyle görücüdür” (el-Bakara: 233)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   5459
4-Kocası başka yerde olduğu zaman kadının ve çocuğunun nafakası
babı
5461
5-Kadının kocasının evinde iş yapması babı…………………………………..   5462
6-Kadımn hizmetçisi babı………………………………………………………………   5463
7-Erkeğin bizzat ailesi içinde hizmet etmesi babı…………………………..   5464
5824/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
8- Bâb: Erkek ailesi üzerine harcama yapmadığı zaman, kadını için, onun bilgisi olmadan örfe göre kendisine ve çocuğuna yetecek mikdârı alma hakkı vardır………………………………………………………………………….    5465
9-Kadının, kocasının elindeki mallan ve nafakası hususlarında kocasını koruması babı…………………………………………………………………………   5466
10-Kocanın, kadını ma’rûf tarzda giydirmes i babı……………………………   5466
11-Kadının çocuğu hususunda kocasına yardım etmesi babı……………   5467
12-Fakîr kimsenin kendi aile ferdlerin i nafakalan dırması babı………..    5468
13-Bâb: “… Annelerin ma’rûf veçhile yiyeceği, giyeceği, çocuk kendisind en olan babaya âiddir. Mirasçıya düşen vazife de bunun gibidir” (el-Bakara:  233)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     5470
14-Peygamber(S)’in: “Bir borç yükü yâhud âciz evlâd ve ıyâl bırakan kişinin işi bana âiddir” sözü bâbî………………………………………………….   5471
15-Cariyelerden ve diğerlerinden olan süt emzirici kadınlar babı…….   5472
70-KITABU’L-ETIME
(Yiyecek Şeyler Kitabı) (90 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın şu kavilleri:
*’Ey îmân edenler, size nzk olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah’a şükredin, eğer (hakîkaten) O’na kulluk ediyorsanız” (el-Bakara: 172); “Ey îmân edenler, (Hakk yolunda) infâkı, kazandıklarınızın en güzellerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan yapın” (el-Bakara: 268); “Ey rasûl-ler, temiz ve hal âl olan şeylerden yiyin, güzel amellerde bulunun. Çünkü ben, ne yaparsanız hakkiyle bilenim” (el-Mu’minûn: 51)
1-Yemeğe başlama sırasında “Bismi’llahi’r-rahmâni’r-rahîm” demek ve
sağ elle yemek babı……………………………………………………………………   5478
2-Kendisine yakın olan taraftan yemek babı…………………………………..   5478
3-Arkadaşının beraberin de yemek yerken ondan bir hoşlanmama hissetmed iği zaman, tabağın etrafında el gezdirip yemek araştıran kimse babı………………………………………………………………………………………..   5480
4-Yemekte ve (zikredile cek) diğer işlerde sağdan başlama bâbî……   5480
5-Doyuncaya kadar yiyen kimse babı…………………………………………….   5481
6-Bâb: “A’mâya bir harec (darlık ve günâh) yok. Topala bir harec yok. Hastaya bir harec yok. Size de kendi evleriniz den, gerek babalarınızın evlerinde n, gerek biraderle rinizin evlerinde n, gerek kızkardeş-lerinizin evlerinde n, gerek amcalarınızın evlerinde n, gerek halalarınızın evlerinde n, gerek (başkasına âid olup da) anahtarla rı-
na mâlik bulunduğunuz evlerden, yâhud da sâdık dostlarınızın evlerinde n yemenizde de bir harec yoktur. Hep birarada toplu olarak da, dağınık dağınık da yemenizde dahi harec yoktur. (Şu kadar ki) evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir sağlık (dilemiş) olmak üzere, kendinize selâm verin. İşte Allah, âyetleri size böylece beyân eder. Tâ ki anlayasmız” (en-Nûr: 61)……… ……..   5485
7-İnceltilmiş yufka ekmeği yemek, masa üzerinde ve sofra üzerinde yemek yenilmesi babı…………………………………………………………………….   5486
8-Sevîk babı…………………………………………………………………………………..   5489
9-Bâb: Peygamber (S), önüne konulan yiyeceğin ismi söylenip de kendisi onun ne olduğunu bilmedikçe yemezdi.. ……… ……… ……… ………    5490
10-Bâb: “Bir kişinin yiyeceği, iki kişiye yeter”……… ……… ……… ……… …   5492
11-Bâb: “Mü’min, bir tek mi’deye koymak için yer”……… ……… ……… ..   5492
12-Bâb: “Mü’min, bir mi’dede yer”……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   5493
13-Bir yanı üzerine dayanarak yemek (yemenin hükmü) babı…………   5494
14-Kızartılmış et ve Yüce Allah’ın: “And olsun elçilerimiz, İbrahim’e müjde ile gelip ‘Selâm’ dediler. O da: ‘Selâm’ dedi ve eğlenmeden gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi” (Hûd: 69) kavli babı……………..   5496
15-Hazîre çorbası babı…………………………………………………………………….   5497
16-Ekıt (yânî yağı alınıp kurutulmuş yoğurt) babı……………………………   5499
17-Silk (yânî göğündür otu) ve arpa babı………………………………………..   5500
18-Eti ağızla ısırıp koparmak ve eti çömlekten çekip çıkarmak babı.   5501
19-Kol kemiği üzerindeki eti kemirip yemek babı……………………………   5501
20-Etin bıçakla kesilmesi babı…………………………………………………………   5503
21-Bâb: Peygamber (S) hiçbir yemeği ayıplamadı ……… ……… ……… …..   5504
22-(El değirmeninde yarılmış) arpayı, kabuklarını ayırmak için üfürüp
savurma babı”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    5504
23-Peygamber(S)’in ve sahâbîlerinin yemekte oldukları şeyler babı..   5505
24-Telbîne bulamacı babı………………………………………………………………..   5508
25-Serîd (yânî tirid yemeği) babı……………………………………………………..   5509
26-Tüyleri sıcak su ile giderilip kızartılmış kuzu, etli kürek kemiği ve bir
yan taraf eti babı………………………………………………………………………..   5510
27-Selefin, evlerinde ve seferleri nde et ve diğer yiyecek maddeleri ni biriktiri r olmaları babı……………………………………………………………………   5511
28-Hays yemeği babı……………………………………………………………………….   5513
2-9-Gümüşle kaplanmış kap içinde yemek yeme(nin hükmü) babı……   5514
30-Taam sözünün zikri babı…………………………………………………………….   5515
31-Ekmekle beraber yenilen katık babı……………………………………………   5516
5826/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
32-Helvâ ve balın zikri babı…………………………………………………………….   5518
33-Kabak (yemeği) babı…………………………………………………………………..   5519
34-Dîn kardeşleri için yemek hazırlama zahmetli işini üzerine alan kimse  babı……………………………………………………………………………………….   5519
35- Bir kimseye bir yemek ziyafeti verip de kendi işine yönelen kimse babı   5520
36-Çorba babı………………………………………………………………………………….   5521
37-Kurutulmuş et babı……………………………………………………………………..   5522
38-Sofra veya masa üzerindeki yemekten birşeyi arkadaşına uzatıp veren veya takdim eden kimsefnin hükmü) babı……………………………   5523
39-Olgunlaşmış taze hurmayı hıyar ile yemek babı………………………….   5524
40-Bâb ……… ……… ……… ……:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     5524
41-Tâze hurma, kuru hurma ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Tasalanma, Rabb’in senin alt yanında bir su arkı vücûda getirmiştir. Hurma ağacını kendine doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir. Artık ye, iç, gözün aydın olsun” (Meryem: 24-26)……… ……… ……… ….   5525
42-Cummâr yenilmesi babı………………………………………………………………   5528
43-Acve (hurmasının fadlı) babı………………………………………………………   5528
44-Başkalarıyle hurma yerken ikişer ikişer yemenin hükmü babı…….   5529
45-Hiyar (yenilmesi) babı………………………………………………………………..   5530
46-Hurma ağacının bereketi babı…………………………………………………….   5530
47-İki çeşit meyveyi yâhud iki türlü yemeği bir yemekte cem’ etme(nin
hükmü) babı……………………………………………………………………………….   5531
48-Konuklan eve onar onar girdiren kimse ve yemeğe oturuşun da onar
kişi onar kişi oluşu babı……………………………………………………………..   5531
49-Sarmisakvekötü kokulu sebzelerd en yemenin mekruh olması babı    5532
50-Kebâs babı ki, o erâk ağacının meyvesidi r…….. ……… ……… ……… …..   5533
51-Yemekten sonra ağız çalkalayıp yıkama babı………………………………   5534
52-(Yemek yenildiğinde) parmakların mendille silinmesi nden önce yalanmala rı ve emilmeler i babı………………………………………………………   5535
53-MendiI(in zikri) babı…………………………………………………………………..   5536
54-Yemek yiyen kimsenin, yemeğinden ayrıldığı zaman söyleyeceği duâ
babı…………………………………………………………………………………………….   5537
55-(Alçak gönüllülük kasdıyle) hizmetçi beraberin de yemek babı……   5538
56-Bâb: “Yemek hususunda hoş hâl ve (verdiği ni’metlere karşı Rabb’i-
ne) şükredici olan kimse, sevâbda, açlığa sabreden oruçlu gibidir”  5539
57-Bir yemeğe da’vet edilip de kendisine başka biri takılan ve: “Bu yanımdaki bana takılıp gelmiş bir kişidir” diyen kimse babı………….   5539
58-Bâb: Yemek hazır olduğu zaman sizden biriniz yemeğinden acele kalkmasın (yemesine devam etsin)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   5540
59-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, Peygamber’in evlerine yemeğe da’vet olunmaksızın, vaktine de bakmaksızın girmeyin. Fakat da’vet olunduğunuz zaman girin. Yemeği yediğiniz zaman da hemen dağılm. Söz dinlemek veya.sohb et etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu, Peygamber’e ezâ vermekte, o sizden utanmakta dır. Allah ise hakkı açıklamaktan çekinmez” (el-Ahzâb: 53)………   5542
71-KİT ABU’L-AKİK A
(Akîka Kurbânı Kitabı) (8 Hadîs)
1-Çocuktan akîka kurbânı kesmeyece k kimse için, çocuğun doğduğu günün sabahında çocuğa isim verilmesi ve damağının tatlı birşeyle oğulması babı……………………………………………………………………………..   5545
2-Akîkada çocuktan ezayı gidermek babı……………………………………….   5549
3-el-Ferau (yânı devenin ilk doğurduğu yavru) babı………………………   5550
4-Atîre (kurbânı) babı……………………………………………………………………   5551
72-KİTÂBU’Z-ZEBÂIH VE’S-SAYD
(Boğazlanan ve Avlanan Hayvanlar Kitabı)
(69 Hadîs)
1-Avlanacak hayvan üzerine “Bismillah” demek babı……………………   5553.
2-Mi’râdla yapılan av(ın hükmü) babı……………………………………………~ 5556
3-Mi’râdın enli tarahyle vurulan hayvan(m hükmü) babı……………….   5558
4-Yay avı(nın hükmü) babı……………………………………………………………..   5559
5-El parmaklan yle ve sapan gibi âletlerle küçük taş ve yuvarlak taş mermi atma babı………………………………………………………………………………   5560
6-Av köpeği yâhud davar köpeği olmayan bir köpek edinen kimse babı    5562
7-Bâb: Öğretilmiş bile olsa, köpek avdan yediği zaman (o avı yemek
haram olur)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   5563
8-Avlanan hayvan avcıdan iki yâhud üç gün kaybolduğu zaman, bu avın
hükmü babı………………………………………………………………………………..   5565
5828/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
9-Bâb: Avcı, avının yanında başka bir köpek bulduğu zaman (av yenmez olur)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   5566
10-Avcılık yapmak ve avcılıkla meşgul olmak hakkında gelen hadîsler
babı…………………………………………………………………………………………….   5567
11-Dağlar üzerinde avlanmaya çalışmak babı………………………………….   5571
12-Yüce Allah’ın: “Deniz avı yapmak ve onu yemek -kendinize de, yolcuya da bir fâide olmak üzere- sizin için halâl edildi” (el-Mâide: 96)
kavli babı……………………………………………………………………………………   5573
13-Çekirge yenilmesi babı……………………………………………………………….   5576
14-Mecûsîler’in kaplan ve meyte(nin hükmü) babı………………………….   5577
15-Kesilecek hayvan üzerine ‘Bismillah’ demek ve kasden Besmele’yi
(erkeden kimse babı……………………………………………………………………   5578
16-İbâdet için dikilmiş taşlara ve putlara kesilen hayvanlar babı…….   5581
17-Peygamber(S)’in “Allah’ın ismi üzere kessin” (kavli) babı…………   5582
18-Kamış, beyaz çakmak taşı ve demirden bol kan akıtan şeyler(le kesmek) babı…………………………………………………………………………………..   5582
19-Kadinm ve cariyenin kestiği hayvan babı……………………………………   5584
20-Bâb: Diş, kemik ve tırnakla kesim yapılmaz………………………………..   5585
21-Çölde oturanların ve benzerler inin kestikler i hayvanlar babı………   5586
2 2- Harb ehli olan yâhud harb ehli olmayan kitâblilann kestikler i hayvanlar
ve yağian babı……………………………………………………………………………   5587
23-Ehlî hayvanlar dan âsî olup kaçan vahşî hayvan menzilesi nde olur babı ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .:   5588
24-Deveyi gerdandan, diğerlerini boğazdan kesme babı………………….   5590
25-Herhangibir hayvanı diri iken bâzı organlarını kesmenin, bağlanıp hab-sedilmiş olarak işkence etmenin ve canlı atış hedefi yapmanın mekruh (yânı çirkin) olması babı………………………………………………………   5592
26-Tavuk eti babı…………………………………………………………………………….   5594
27-Atların etleri babı……………………………………………………………………….   5596
28-Ehlî eşeklerin etleri(nı yemenin haram kılınması) babı………………   5597
29-Azıdişli yırtıcı hayvanların hepsinin yenmesini n nehyi babı………..   5600
30-Ölmüş hayvanların derileri babı…………………………………………..:…….   5601
31-Misk(in hükmü) babı………………………………………………………..:……… .   5602
32-Tavşan (etinin halâl olduğu) babı……………………………………………….   5603
33-Keler (yemenin halâl olduğu) babı……………………………………………..   5603
34-Bâb: Donmuş yâhud erimiş yağ içine fare düştüğü zaman (hüküm nasıldır)? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   5605
35-İnsan ye hayvanın yüzüne damga ve alâmet vurulması(nın nehyi) babı   5606
36-Bâb: Bir topluluk kâfirlerden bir ganimet elde ettiğinde, kendileri nden bâzıları taksimden önce sâhiblerinin emri olmaksızın koyun yâ-hud deve keserlers e, Râfi’ ibn Hadîc’in Peygamber’den rivayet ettiği hadîsten dolayı, o hayvan yenilmez. ……… ……… ……… ……… ……… ……   5608
37-Bâb: Bir topluluğa âid bir deve kaçtığında, onu toplulukt an bâzısı ok atıp da öldürdüğü zaman, bu fiiliyle topluluğun iyiliğini irâde etmiş olursa, bu işi caizdir.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    5609
38-Muhtâc ve çaresiz olan kimsenin, Yüce Allah şu kavilleri yle ruhsat verdiği için, haramlard an yemesi(nin cevazı) babı: “Ey îmân edenler, size rızk olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin, Allah’a şükredin, eğer hakîkaten O’na kulluk ediyorsanız. O size ölü- ■ yü, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası için kesileni kat’iyyen haram kıldı. Fakat kim bunlardan yemeğe mecbur kalırsa -kimseye saldırmamak ve sınırı geçmemek şariıyle- onun üzerine günâh yoktur. Şübhesiz ki, Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir” (el-Bakara: 172-173). “…Kim son derece açlık hâlinde çaresiz kalırsa, günâha meyi maksadı olmaksızın (haram olan etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir” (el-Mâide: 3). “Artık üzerine Allah’ın ismi anılanlardan yiyin, eğer O’nun âyetlerine îmân edenlerse niz. O, size -kendisine kat’î surette muztarr ve muhtâc bulundukl arınız müstesna olmak üzere- neleri haram kıldığını ayrı ayrı bildirmişken, üzerlerine Allah’ın adı anılmış olanlarda n yememeniz de ne oluyor? Muhakkak ki, birçokları (ifâde edecek de-lîlier) ile olmayarak, hevâlarıyle halkı herhalde saptıracaklardır. Şübhesiz ki, Rabb’in haddi aşanları en çok bilendir” (el-En’âm: 118-119). “De kİ:Bana vahyoluna nlar arasında yiyen bir kimsenin yiyeceği içinde (sizin haram dedikleri nizden böyle) haram edilmiş birşey bulmuyoru m. Yalnız gerek ölü, gerek dökülen kan, gerek domuz eti -ki bu şübhesiz bir murdardır- yâhud Allah’tan başkasının adına boğazlanmış bir fisk olmak müstesnadır. (Bunlar haramdır, bununla beraber) kim muztarr kalırsa tecâvüz etmemek ve (zaruret mikdânni) aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir). Çünkü Rabb’in çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir” (el-En’âm: 145). İbn Abbâs “Damen mes-fûkan”, “Muherâkan” ma’nâsmadtr, demiştir. “Artık Allah’ın size rızk olarak verdiği şeylerden halâl ve temiz olarak yiyin. Allah’ın ni’met-lerine şükredin, eğer O’na kulluk edeceksin iz. O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası için kesilmiş olan hayvanları haram kıldı. Bununla beraber kim “bunlardan yemeğe muztarr kalırsa, kimseye saldırmamak ve haddi geçmemek şartıyle (yiyebilir). Çünkü Allah hakkiylo mağfiret edici, kemâliyle merhamet eyleyicid ir” (en-Nahl: 114-115)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    5611
73-KİTÂBU’L-EDAHI
(Udhiyeler Kitabı) (28 Hadîs)
1-Udhiye sünneti babı……………………………………………………………………   5615
2-İmâmın, insanlar arasında kurbanlık hayvanlar taksim etmesi babı    5617
3-Yolcu ve kadın için kurban babı…………………………………………………   5618
4-Kurban bayramının birinci günü et arzu edilmesi babı……………….   5619
5-Yevmu’l-adhâ, Nahr günüdür (diğer günler değil) diyen kimse babı    5620
■ 6-Bayram namazı kılma ve deve nahr elme yerinin musallada olduğu
babı…………………………………………………………………………………………….   5622
7- Bâb:- Peygamber(Syin kurbanlığının boynuzlu iki koç olduğu hakkında  5623
8-Peygamber(S)’in Ebû Burde ibn Niyâr’a; “Sen, çebiş olan o keçi oğlağını kurban yap, fakat bu çebiş senden sonra hiçbir kimse için
yetmeyece ktir” buyurması bnbı…………………………………………………..   5625
9-Kurbanları kendi eliyle kesen kimse babı……………………………………   5627
10-Başkasınin kurbanını, izni ile kesen kimse babı…………………………   5628
11-Kurban kesme vakti, bayram namazından sonradır babı…………….   5629
12-“Kurbanmı namazdan evvel kesen kişi, kesmeyi îekrâr eder” babı   5629
13-Ayağı, kesilecek hayvanın yanı üzerine koymak babı………………….   5632
14-Kurban kesme sırasında tekbîr getirme babı………………………………   5632
15-Bâb: İnsan Mekke’de kesilmek için kurbanlık gönderdiği zaman ona
(ihrâmhya haram olanlarda n) hiçbirşey haram olmaz…. ……… ……..   5633
16-Kurbanlıkların etlerinde n (hiçbir kayıtlama olmaksızın) yenilmesi ve
azık edinilmes i babı……………………………………………………………………   5633
74-KİTÂBU’L-EŞRİBE
(İçecek Şeyler Kitabı)
(63 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın şu kavli: “Ey îmân edenler, içki, kumar, (tapmaya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytânın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki, muradınıza
eresinîz” (el-Mâide: 90).
1-Bâb: Üzümden yapılan hamr (şarâb)……… ……… ……… ……… ……… …..   5643
2-Bâb: “Hamr’ın tahrîmi indi. Hamr ise hurma koruğundan ve hurmadan yapılıyordu”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   5644
3-Bâb: Baldan yapılan hamr ki, o biti1 (denilen içiki)dir…… ……… …..   5646
4-“Hamr, aklı örten içkidir” hakkında gelen şeyler babı………………..   5648
5-Hamr’ı halâl saymak isteyen ve ona hamrdan başka isim veren kimseler hakkında gelen haberler babı…………………………………………….   5649
6-Birçok kaplarda ve tevr (denilen taş yâhud ma’denî kap) içinde ne-
bîz, yânî şıra kurma(nın hükmü) babı…………………………………………   5650
7- Peygamber(S) in birçok kaplar ve zarflar içinde şıra kurmayı nehyet-mesinin ardından, bu kaplarda ve zarflarda şıra kurmaya ruhsat verip müsâade etmesi babı…………………………………………………………….   5651
8-Sarhoşluk vermediği müddetçe nakî’ denilen hurma şırasi(ni içmenin câizliği) babı…………………………………………………………………………   5654
9-Bâzak ve sarhoşluk veren her içkiden nehyeden kimse(yi zikr) babı    5655
10-Karıştırılmaları sarhoş edici olduğu zaman alacalı hurma koruğu ile hurmayı (şıra kurmakta) karıştırmamayı ve iki katığı bir katık hâline getirmeme yi düşünen kimse babı……………………………………………….   5657
11-Süt içilmesi ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Sağmal hayvanlar da da sizin için elbette âyet vardır. Size onların karmlarındaki fışkı ile kan arasında, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dupduru (ve tertemiz) bir süt içiriyoruz” (en-Nahl: 66)……… ……… ……… ……… ……… ….   5659
12-Suyun iyisini, tatlısını isteyip aramak babı………………………………….   5663
13-Süte su karıştırıp içmek babı………………………………………………………   5665
14-Tatlı şerbeti ve bal şerbeti babı………………………………………………….   5666
15-Ayakta dikilmiş olarak içme(nin hükmü) babı…………………………….   5667
16-Devesi üzerinde dururken içen kimse babı…………………………………   5668
17-Bâb: İçmekte sırasıyle sağdakine (ver)!……… ……… ……… ……… ………    5669
18-Bâb: İnsan içmekte daha büyük kişiye vermek için sağ yanında bulunan kimseden izin ister mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   5669
19-(Bardaksız ve avuçlamaksızın) havuzdan ağızla su içmek babı…..   5670
20-Küçüklerin büyüklere hizmet etmeleri babı…………………………………   5671
21-Yiyecek, içecek kaplarını örtüp kapatmak babı……………………………   5672
22-Deriden yapılmış tulum ve kırbaların ağızlarını dışa kıvırıp ondan ağızla su içme(nin nehyi) babı………………………………………………………….   5674
23-Tulumun ağzından içme(nin nehyi) babı…………………………………….   5675
24-Birşey içerken kabın içinde nefes almaktan nehy babı……………….   5676
25-(Birşey içerken kabın dışında) iki nefesle yâhud üç nefesle (dinlene
dinlene) içmek babı……………………………………………………………………   5676
26-Altın kapta içmenin hükmü babı………………………………………………….   5677
27-Gümüs kap (kullanmanın hükmü) babı…………………………….-……….   5678
28-Kâse, bardak ve çanaklarda içme(nin cevazı) babı……………………..   5680
29-Peygamber’in bardağından ve kabından içmek babı……………………   5680
5832/Sahîh-i Buhârî ve Tcrccmesi 30-Bereketin ve mübarek suyun içilmesi babı………………………………….   5683
75-KİTÂBU’L-MARDA VE’T-TIBB
(Hastalar ve Tıbb Kitabı) (38 Hadîs)
1-Hastalığın keffâret olması hakkında gelen haberler ve Yüce Allah’ın:
“Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır” (en-Nisâ: 123) kavli babı    5686
2-Hastalığın şiddeti (fadldandır) babı…………………………………………….   5688
3-Bâb: “İnsanlar içinde belâsı en şiddetli olanlar peygamber lerdir. Sonra
sırasıyle fazilette ilk olan, sonra ilk olandır”……… ……… ……… ………    5690
4-Hasta ziyaretin in vâcibliği babı…………………………………………………..   5691
5-BayıImış kimseyi ziyârel etmek babı…………………………………………..   5692
6-(Beyin merkezler inde habsolunu p başlıca organları hareketle rinden eksik olarak men’ eden) rüzgâr sebebiyle sara’ya tutulan kimsenin fadlı babı…………………………………………………………………………………….   5692
7-Gözü zayi’ olup giden kimsenin fadlı babı………………………………….   5694
8-Kadınların (yabancı olsalar bile) erkeklere hasla ziyareti yapmaları
babı…………………………………………………………………………………………….    5695
9-Çocuklara hasta ziyareti yapmak babı…………………………………………    5697
10-Çöl Arabı’na hasta ziyareti babı………………………………………………….   5698
11-Müşrik kimseye hasta ziyareti babı……………………………………………..   5699
12-Bâb: Bir topluluk bir hastayı ziyarete gittikler i zaman namaz vakti gelirse, o hasta gelenlere cemâatle namaz kıldırır………………………….   5700
13-Ziyaret edenin kendi elini hasîa üzerine koyması babı……………….   5700
14-Ziyaret sırasında hastaya söylenecek söz ve hastanın vereceği cevâb
babı…………………………………………………………………………………………….   5702
15-Binici olarak, yürüyerek, eşek üzerinde arka tarafa başka birini bindirere k hasta ziyaretin e gitmek babı…………………………………………..   5704 ‘
16-Hastamn “Ben hastayım” yâhud “Vay başım” yâhud “Hastalığım şiddetlendi” demesinin cevazı ve Eyyûb aleyhi’s-selâmm “Hakikat bana bu derd gelip çattı. Sen ise acıyanların en acıyanısın” (el-Enbiyâ: 83) kavli babı……………………………………………………………………………..   5706
17-Hastanın (ziyarete gelenlere, gerektiğinde): “Yanımdan kalkın!” demesi babı……………………………………………………………………………………   5710
18-Hasta olan çocuğa duâ edilmesi için onu (sâlih insanların yanına) götüren kimse babı…………………………………………………………………………   5711
19-Hastanın ölümü temennî etmesinin nehyi babı…………………………      5712
20-Ziyaret eden kişinin hastaya duâ etmesi babı……………………………..   5714
21-Hasta ziyaretin e giden kimsenin hasta(ya şifâ duası yapmak) için ab-
dest alması babı………………………………………………………..                    5715
22-Salgın veba ve humma hastalıklarının kaldırılmasına duâ eden kim-
se bâbı……………………………………………………………………………………….   5716
76-KİTÂBU’T-TIBB
(Tıbb Kitabı) (92 Hadîs)
1-Bâb: “Allah,   indirdiği derde muhakkak şifâsını da indirmiştir” ….   5719
2-Bâb: Erkek kadını, kadın da erkeği tedâvî eder mi?……… ……… ……   5721
3-Bâb: “Şifâ üç şeydedir”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     5721
4-Bal ile tedâvî ve Yüce Allah’ın: “Onda insanlar için şifâ vardır” (en-
Nahl: 69) kavli bâbı……………………………………………………………………    5723
5-Develerin sütleri ile devâlanıp tedâvî olmak bâbı……………………….   5725
6-Develerin sidikleri ile tedâvî olmak bâbı…………………………………….   5726
7-Kara tane (ve faydalarının zikri) bâbı…………………………………’………   5727
8-Hasta için telbîne bulamacı yapılması bâbı…………………………………   5728
9-Saût(un hükmü) bâbı………………………………………………………………….   5729
10-Saût(un beyânı), el-Kustu’1-Hindî ve el-Kustu’1-Bahrî ile (enfiye gibi)
buruna çekmek süreliyle tedâvî olunmak bâbı…………………………….   5730
11-Bâb: Kişi hangi saatte kan aldırır?……… ……… ……… ……… ……… ………    5731
12-(İhtiyâç belirdiğinde) seferde ve ihram içinde kan almak bâbı……   5732
13-(Bedende meydana gelen) hastalıktan dolayı kan aldırmak bâbı..   5732
14-Baş üzerinde kan alma tedavisi bâbı…………………………………………..   5734
15-Yarım baş ağrısından ve baş ağrısından dolayı kan aldırma tedavisi
bâbı……………………………………………………………………………………………..  5734
16-Ezâ ve hastalıktan dolayı (baştaki ve diğer yerlerdek i) saçları ve kılları tıraş etmek bâbı…………………………………………………………………….   5735
17-(İhtiyâc olduğunda) kendini dağlama tedavisi yaptıran yâhud başkasına dağlama (edâvîsi yapan kimseler ve (zaruret bulunmadığında) dağlama tedavisi yaptırmayan kimsenin fadlı bâbı………………………   5736
18-Göz hastalığından dolayı göze, sürme taşı ve diğer sürme nevileri
sürmek bâbı………………………………………………………………………………..   5739
5834/Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi
19-Cüzâm hastalığı babı…………………………………………………………………..   5740
20-Bâb: “el-Mennu( = Kudret helvası)” göz için bir şifâdır………………   5741
21-Hastanın ağzının bir tarafından deva konulması babı………………….   5742
22-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   5744
23-Boğaz hastalığı babı……………………………………………………………………   5745
24-Karnı (ishal olup) hastalanmış kişinin tedavisi babı……………………   5746
25-Bâb: Safer yoktur. Safer karnı yakalayan (ve yüzü sarartan) bir
hasatlıkrır……………………………………………………………………………………   5747
26-Zâtu’l-cenb hastalığının tedavisi) babı……………………………………….   5748
27-Külü ile kan yolunun kapatılması için hasır yakılması babı…………   5750
28-Bâb: “Humma, cehennemi n kaynamasındandır”……… ……… ……… …   5751
29-Kendi tabîatine uygun gelmeyen yerden başka yere çıkan kimse babı    5753
30-Tâûn hastalığı hakkında zikroluna n şeyler babı………………………….   5754
31-Tâûn hususunda sabırlı olan kişinin ecri babı…………………………….   5759
32-Kur’ân’la ve sığındıncı sûrelerle Allah’a sığındırma duaları yapmak
suretiyle ma’nevî tedaviler babı…………………………………………………..   5760
33-Fâtihatu’l-Kitâb’ı okumakla rukyeler yapmak babı……………………….   5761
34-Rukye yapmak hususunda bir koyun sürüsü bölüğü (vermeleri ni) şart
kılma babı…………………………………………………………………………………..   5763
35-Göz dokunmasına okunmak babı………………………………………………..   5764
36-Bâb: “Göz değmesi sabittir”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   5766
37-Yılan ve akreb sokmasında rukye tedavisi babı…………………………..   5766
38-Peygamber(S)’in rukyesind e okuduğu sözler babı………………………   5767
39-Rukye tedavisin de nefes etme(nin cevazı) babı…………………………..   5769
40-Duâ ile tedâvîeden kişinin kendi sağ elini ağrıya dokunduru p sürmesi babı………………………………………………………………………………………..   5772
41-Bâb:Kadın erkeğe rukye tedâvîsi yapar ……… ……… ……… ……… ……..   5773
42-Rukye (yânî efsun) yapmayan kimseler babı………………………………   5774
43-Birşeyde uğursuzluk (var sanmak) babı……………………………………..   5776
44-Fal babı………………………………………………………………………………………   5777
45-Bâb: İslâm’da hâme (ve safer  inancı) yoktur… ……… ……… ……… ….   5778
46-Kâhinlik işleri babı…………….:……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    5778
47-Sihr ve Yüce Allah’ın şu kavilleri babı: “Şeytânların, Süleyman’ın mülkü aleyhine uydurup ta’kîb ettikleri şeylere uydular. Hâlbuki Süleyman asla kâfir olmadı. Fakat o şeytânlar kâfirdiler ki, insanlara sihir ve Bâbil’de iki meleğe, Hârût ve Mârufa indirilen şeyleri öğretiyor-
IçindeIdter/5835
lardı. Hâlbuki o iki melek: ‘Biz ancak fitneyiz (imtihan için gönderilmi-şizdir), sakın (büyü yapıp da) kâfir olma’ demedikçe, hiçbir kimseye (sihir) öğretmezlerdi. İşte o iki melekten kan ile kocasının arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Hâlbuki (sihirbazl ar) Allah’ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici değillerdir. Onlar ise kendileri ni zarara sokacak, onlara fâide vermeyece k şeyleri öğreniyorlardı. And olsun, onlar’muhakkak biliyorla rdı ki, onu (sihri) satın alan kimsenin, âhiretten hiçbir nasîbi yoktur. Onlar kendileri ni cidden ne kötü şey mukaabili nde sattıklarını bilmiş olsalardı” (el-Bakara: 102) “Mû-sâ dedi: ‘Hayır, siz atın.’ Bir de ne görsün: Onlann ipleri ve deynekle-ri, sihirleri yüzünden kendisine hakikat koşuyormuş hayâlini verdi. Onun için Mûsâ içinde bir nevi’ korku hissetti. Biz: ‘Korkma!’ dedik, ‘Çünkü üstün gelecek muhakkak sensin, sen! (Elindekin i bırakıver. Bu, onlann yaptıklarını yutar. Çünkü onların san’at diye ortaya attıkları ancak bir büyücü tuzağıdır.) Büyücü ise nerede olsa felah bulmaz!'” (Tâhâ: 66-69); “… Zâlimler gizli fısıltı ile şöyle konuştular: “Bu, sizin gibi bir insandan başka mıdır? Kendiniz görüp dururken şimdi sihre mi geleceksi niz?” (el-Enbiyâ: 2-3); “… Ve düğümlere üfleyen(bü-yücü ve üfürükçülerin şerrinden ve hased edenin hased ettiği zaman şerrinden sabahın Rabb’ine sığınırım, de!” (el-Felâk: 4-5)……… ….   5782
48-Bâb: Allah’a şirk koşmak ve sihr, helak edici günâhlardandır…….   5786
49-Bâb: İnsan sihri (konulduğu yerden) çıkarmak ister mi?……… …….   5787
50-Sihir babı……………………………………………………………………………………   5789
51-Bâb: “Şübhesiz beyândan bir kısmı sihirdir”……… ……… ……… ………    5791
52-Sihr(in defi ve iptali) için acve hurması ile tedâvî babı……………..   5792
53-Bâb: Hâme yoktur… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   5793
54-Bâb: Hastalığın kendi kendine sebebsiz sirayeti yoktur… ……… ……   5794
55-Peygamber(S)’in zehirlenm esi hakkında zikroluna n hadîsler babı    5796
56-Zehir içmek, zehir ve tehlikesi nden koruklaca k şeylerle ve habîs devalarla tedâvî (olmanın hükmü) babı………………………………………….   5798
57-Dişi eşeklerin sütleri(nin hükmü) babı……………………………………….   5799
58-Bâb: Kabın içine sinek düştüğü zaman (hükmü nasıl olur?)……… .   5801
Bu konuya bir Özetleme ile son verelim.. ……… ……… ……… ……… ……   5802
Tıbb Kitâbı’nın sonunda bir hatırlatma……………………………………….   5805
Hitamuhu misk” (et Tatfîf. 26) olması niyâzıyle Onikinci Cildin Sonu

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: