CİLD 11

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi  

CİLD 11

İÇİNDEKİLER
KİTÂBU’T TEFSÎR’İN DEVAMI
(Tefsir Kitâbı’mn Devamı)
71-Nûh Sûresi………………………………………………………………… 4933
329-Bâb: “Sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele Vedd’den, Suvâ’dan, Ye-
gûs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin, dediler” (Âyet: 23)    4935
72-“Kul ûhiye ileyye” Sûresi………………………………………….. 4938
73-el-MuzzemmiI Sûresi…………………………………………………. 4941


74-el-Muddessir Sûresi…………………………………………………… 4943
330- Bâb: Yüce Allah’ın “Kalk da inzâr et” kavli…. ……… ……… ……… …….   4945
331-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ve Rabb’ini tekbîr edip büyükle” (Âyet:
3)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4946
332-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ve elbiseler ini tertemiz yap” (Âyet: 4)    494T 333-Bâb: Yüce Allah’ın “Ve’r-ricze fehcur” kavli…. ……… ……… ……… ……   4948
75-el-Kıyâme Sûresi ve Yüce Allah’ın şu: “Onu acele etmen için dilini onunla depretme” (Âyet: 16) kavlinin tefsiri.. ……… ……… …… 4949
334-Bâb: “Onu (göğsünde) toplamak ve onu okutmak, şübhesiz bize
âiddir” (Âyet: 16)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4950
335-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit sen
onun kıraatine uy” (Âyet: 18) ..*…………………………………………………..   4951
76-“Hel etâ ale’l-insâni” Sûresi………………………………………. 4954
77-el-Murselât Sûresi……………………………………………………… 4957
336-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Çünkü o ateş öyle kıvılcım atar ki, her-
biri sanki bir saraydır” (Âyet: 32)……… ……… ……… ……… ……… ………    4960
337-Yüce Allah’ın şu kavli: “Sanki o kıvılcımın herbiri san san erkek
develerdi r” (Âyet: 33)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4960
338- Yüce Allah’ın şu kavli: “Bu, onların konuşamayacakları gündür” (Âyet:
35)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4961
78-“Amme yetesâelûne” Sûresi………………………………………. 4963
339-Bâb: “O gün sûra üfürülecek de hepiniz bölük bölük geleceksi niz”
(Âyet:  18)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4965
79-“Ve’n-nâziâti” Sûresi…………………………………………………. 4966
80-Abese Sûresi……………………………………………………………… 4969
81-“İze’ş-şemsu kuvvirat” Sûresi……………………………………. 4972
82-“İze’s-semâu infatarat” Sûresi…………………………………… 4975
83-“Veyhm li’1-mutaffifîne” Sûresi………………………………….. 4977
84-“İze’s-semâu inşakkat” Sûresi…………………………………… 4980
340-Bâb: “O, kolayca bir hesâb ile muhasebe edilecek” (Âyet: …….   4981
341- Bâb: “Elbette ve elbette siz tabaktan tabaka bineceksi niz” (Âyet: 19) 4983
85-el-Burûc Sûresi………………………………………………………….. 4985
86-et-Târık Sûresi…………………………………………………………… 4987
87-“Sebbih isme Rabbike’1-a’lâ” Sûresi………………………….. 4989
88-“Hel etâke hadîsu’l-ğâşiye” Sûresi…………………………….. 4992
89-Ve’l-Fecri Sûresi………………………………………………………… 4994
90-“Lâ uksimu (Bi-hâze’1-beledî)” Sûresi……………………….. 4997
91-“Ve’ş-şemsi ve duhâhâ” Sûresi………………………………….. 5000
92-“Ve’l-leyli izâ yağşâ” Sûresi………………………………………. 5003
342-Bâb: “Açıldığı zaman gündüze” (Âyet: 2)……… ……… ……… ……… …..   5003
343-Bâb: “Erkeği ve dişiyi yaratana” (Âyet: 3)……… ……… ……… ……… ….   5005
344-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Bundan sonra kim verir ve sakınırsa”
(Âyet: 5)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   5006
345-Yüce Allah’ın “Ve o en güzeli tasdîk ederse” (Âyet: 6) kavli babı    5006 346-Bâb: “Biz de ona en kolay olanı kolaylaştıracağız” (Âyet: 6-7)…..   5007
347-Yüce Allah’ın “Amma kim cimrilik eder, kendisini müstağni görürse”
(Âyet:  kavli babı…………………………………………………………………….   5008
348-Bâb: Yüce Allah’ın “Ve o en güzeli yalanlars a” (Âyet: 9) kavli…. .   5009
349-Bâb: “Biz de onu, o en zor olana hazırlayacağız” (Âyet: 10)……..   5010
93-Ve’d-Duhâ Sûresi……………………………………………………….. 5012
350-Bâb: “Rabb’in seni terketmed i ve danlmadı” (Âyet: 3)……… ……… .   5012
351-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Rabb’in seni terketmed i ve danlmadi”. Buradaki “Mâ vedeake” fiili şeddeli de, şeddesiz de okunur; ikisi de bir ma’nâyadır: “Rabb’in seni terketmed i” demektir. İbn Abbâs da: “Mâ veddeake”, “Seni terketmed i”; “Mâ kala”, “Seni buğz etmedi” ma’nâsınadır, demiştir………………………………………………………………..   5013
94- “Elem neşrah” Sûresi……………………………………………….. 5015
95-“Ve’t-üni” Sûresi……………………………………………………….. 5018
96-“İkra’ bi’smi Rabbike’llezi halaka” Sûresi…………………. 5020
352-Bâb……,………………………………………………………………………………………   5021
353-Bâb: Yüce Allah’ın “İnsanı bir kan pıhtısından yarattı” kavli…. …..   5025
354-Bâb:Yüce Allah’ın “Oku! Rabb’in nihayetsi z kerem sahibidir” kavli   5025
355-Bâb: “O, kalemle öğretendir”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   5026
356- Bâb: “Sakınsın o. Eğer (küfürden) vazgeçmezse, and olsun onu alnından tutup sürükleriz. Yalancı, günahkâr alnından!” (Âyet: 15-16)    5026
97-**İnnâ enzelnâhu” Sûresi……………………………………………. 5028
98-“Lem yekûn” Sûresi………………………………………………….. 5030
99-“İzâ zulzileti’1-ardu zilzâlehâ” Süresi………………………… 5033
358-Bâb: “Kim de zerre ağırlığınca şerr yapıyor idiyse onu görecek” (Âyet:
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    5035
100-“Ve’l-âdiyâti” Sûresi………………………………………………….. 5036
101-el-Kaaria Sûresi…………………………………………………………. 5037
102-“Elhâkumu’i-tekâsuru” Sûresi……………………………………. 5038
103-“Ve’l-asri” Sûresi………………………………………………………. 5039
104-“VeyIun li-kulli humezetin” Sûresi…………………………….. 5041
105-“Elem tere” Sûresi……………………………………………………. 5043
106-“U-lylâfi Kureyşin” Sûresi………………………………………… 5045
107-“Eraeyte” Sûresi……………………………………………………….. 5047
108-“İnnâ a’taynâke’I-kevser” Sûresi……………………………….. 504S
109- “Kul yâ eyyuha’l-kâfirûne” Sûresi……………………………… 5052
110-“İzâ cae nasrullâhi” Sûresi……………………………………….. 5055
359-Bâb:  “Sen de insanlann fevc fevc Allah’ın dînine girecekle rini
görünce” (Âyet: 2)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   5056
360-Bâb: “Sen de hemen Rabb’ini hamd ile tesbîh et ve O’nun mağfiretini iste. Şübhesiz ki O, tevbeleri çok kabul edendir” (Âyet: 3)…….   5057
lll-“Tebbet yedâ EM Lehebin ve tebbe” Sûresi………………. 5060
361- Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Ona ne malı, ne kazandığı fâide vermedi”
(Âyet: 2)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    5062
362-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “O, alevli bir ateşe girecek” (Âyet: 3)     5063
363-Bâb: “Karısı da, odun hammâlı olarak”……… ……… ……… ……… ………    5063
112-“KulhuveUlâhu ahad” Sûresi…………………………………….. 5065
364-Bâb: Yüce Allah’ın: “O Allah sameddir” kavli…. ……… ……… ……… …   5066
365-Bâb: “O doğurmamıştır, dogurulma mıştır ve hiçbirşey O’nun dengi
değildir” (Âyet: 3-4)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   5067
113-“Kul eûzu bi-Rabbi’1-felâk” Sûresi…………………………….. 5068
114-“Kul eûzu bi-Rabbi’n-nâsi” Sûresi……………………………… 5070
66- KİTÂBU FADÂİLİ’L-KUR’ÂN
(Kur’ân’in Faziletle ri Kitabı)
(85 Hadîs)
1-Bâb: Vahyin nuzûlü nasıldır ve ilk nazil olan….. ……… ……… ……… ….   5073
2-Bâb: Kur’ân, Kureyş lisânı ile ve Arab lisânı ile nazil oldu….. …….   5078
3-Kur’ân’ın sahîfeler içinde toplanması babı………………………………….   5080
4- Peygamber’in kâtibi babı…………………-…………………………………………   5084
5-Bâb: “Kur’ân yedi harf üzere indirildi”……… ……… ……… ……… ……… .   5086
6-Kur’ân’ın te’lîfı babı…………………………………………………………………….   5089
7-Bâb: Cibril Kur’ân’ı Peygamber’e arzeder idi…… ……… ……… ……… …   5092
8-Peygamber’in sahâbîlerinden meşhur olan Kur’ân üstâdlan babı..   5094
9-Fâtihatu’l-Kitâb’ın fazileti babı…………………………………………………….   5100
10-el-Bakara Sûresi’nin fazileti babı…………………………………………………   5103
11-el-Kehf SÛresi’nin fazîleti babı…………………………………………………….   5104
12-el-Feth Sûresi’nin fazileti babı…………………………………………………….   5105
13-“Kul huve’llâhu ahad” Sûresi’nin fazîleti babı…………………………….   5106
14-el-Muavvizât Sûreleri’nin fazüeti babı………………………………………….   5108
15- Kur’ân’m okunması sırasında es-Sekîne’nin ve melekleri n inmesi babı    5110
16- Peygamber (S), Mushaf’ın iki deffesi (yânî Mushaf ı iki yanından ihata eden cildleri) arasında bulunanla r başka birşey bırakmadı diyen kimse babı………………………………………………………………………………….   5111
17-Kur’ân’ın diğer sözlere üstünlüğü babı……………………………………….   5112
18-Azîz ve Celîl olan Allah’ın kitabiyle vasiyyet babı……………………….   5115
19-Kur’ân’la yetinmeye n kimse ve Yüce Allah’ın şu kavli: “Sana indirdiğimiz o Kitâb -ki karşılarında okunup duruyor- onlara kâfî gelmedi mi? Onda îmân edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve bir Öğüt var” (el-Ankebût: 51)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   5116
20-Kişinin Kur’ân sahibine gıbta etmesi babı…………………………………..   5118
21-Bâb: “Sizin en hayırlınız Kur’ân öğrenen ve öğretendir”……… …….   5120
22-MushaFa bakmaksızın ezberden Kur’ân okumak babı…………………   5123
23-Kur’ân’ın ezber edilip ezberden okunması ve ezberde tutma ahdinin
dâima yenilener ek te’kîd edilip durması babı……………………………..   5125
24-Binek üzerinde Kur’ân okumak babı…………………………………………..   5129
25-Kur’ân’ı çocuklara öğretmek babı……………………………………………….   5130
26-Kur’ân’ı unutmak; bir kimse “Ben şu âyetleri unuttum” der mi? Ve Yüce Allah’ın “Biz seni okutacağız da sen asla unutmayac aksın. Allah’ın dilediği başka” (el-A’lâ: 5-7) kavli babı…………………………….   S131
27- “el-Bakara Sûresi”, “Şunun Sûresi” ve “Şunun Sûresi” demekte bir
zarar görmeyen kimse babı………………………………………………………..   5134
28-Bâb: Kıraatte tertü ve Yüce Allah’ın: “Kur’ân’i iertîl ile (yânî açık açık,
tane tane) oku” (el-Muzzemmil: 4) kavli…. ……… ……… ……… ……… …   5136
29-Okumada uzatılacak harfleri uzatmak babı…………………………………   5139
30-Kırâatte tercî’ babı………………………………………………………………………   5140
3l-Kur’ân okumakta ses güzelliği babı…………………………………………….   5140
32-Başkasından Kur’ân dinlemeyi seven kimse babı………………………..   5143
33-Okutucu olan kimsenin okuyucuya “Hasbuke(= Sana yeter)” sözü
babı…………………………………………………………………………………………….   5144
34-Bâb: Kur’ân ne kadar müddette okunup hatmedili r?……… ……… …..   5145
35-Kur’ân okuma esnasında ağlamak babı………………………………………   5149
36-Kur’ân okumasıyle gösteriş yapan yâhud Kur’ân’la yiyicilik etmek isteyen yâhud da Kur’ân’ı âlet ederek yalan ve fâcirlikle haksızlık yapan kimseler(in günâhı) babı………………………………………………….   5151
37-Bâb: Kur’ân üzerinde kalblerin iz birleştikçe Kur’ân okuyunuz. ……   5153
67- KİTÂBU’N-NİKÂH
(Nikâh Kitabı)
(179 Hadîs)
l-Nikâha rağbetlendirme babı………………………………………………………..   5157
2-Peygamber(S)’in şu kavli babı: “Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü (haramdan) en çok men’ eder, ferci de en iyi korur”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   5160
3-Bab: “Evlenme külfetine gücü yetmeyen oruç tutsun”……… ……… ..   5161
4-(Aralarında adalete gücü yeten kimse için) kadınların çok olması babı    5162
5-Bâb: “Bir kadını kendisine eş yapmak için hicret eden yâhud bir hayır yapan kimseye, niyet ettiği şey vardır”……… ……… ……..:……… ….   5164
6-Beraberinde Kur’ân ve İslâm bulunan fakîr kimseyi evlendirm ek babı    5165
7-Bir kişinin kendi ahdî kardeşine hitaben: “Bak! İki kadınımdan hangisini istersen ben senin için o kadını boşayayım” demesi babı…   5165
8-Kadınlardan kesilip evlenmeyi terketmen in ve erkeklik yumurtala rını çıkartmanın mekruh kılınması babı…………………………………………   5167
9-Bâkire kızları nikâh etmek babı………………………………………………….   5169
10-Dul kadınlar babı………………………………………………………………………..   5171
11-Küçüklerin yaşça büyüklerden olanlarla evlendiri lmelerini n hükmünü beyân) babı……………………………………………………………………………   5172
12-Bâb: Evlenmek isteyen kişi hangi kadınla nikâh akdi yapar, kadınların hangileri daha hayırlıdır, vâcib kılmayarak erkeğe, nutfeleri için tercîh etmesi müstehâb olacak kadın çeşidi nedir?……… ……… …….   5173
13-Seriyyeler (cariyeler) edinme ve cariyesin e hürriyet verip de sonra
onunla evlenen kimsenin sevabı babı…………………………………………   5174
14-Câriyenin hürriyete kavuşturulmasını, onun mehri yapan kimse babı    5177
15-Yüce Allah’ın “…Eğer fakîr iseler Allah onları fadhndan zengin yapar”
(en-Nûr: 32) kavlinden dolayı fakîr olanı evlendirm e babı…….:…..   5178
16-(Nikâhta erkekle kadın arasında aranan) denklikle r dîn husûsunda-
dırbâbı……………………………………………………………………………………….   5180
17-Mal hususunda ki denklikle rin hükmü ve fakîr erkeğin zengin kadınla evlendiri lmesi babı………………………………………………………………….   5185
18-Kadının uğursuzluğundan sakınılması ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Eşlerinizin, evlâdlannızın içinde hakîkaten size düşman olanlar da vardır. O hâlde onlardan sakının” (et-Tegâbun: 14)……… ……… ……   5186
19-(Kadın razı olduğu takdirde) hürre kadının kölenin nikâh akdi altında olması(mn cevazı) babı………………………………………………………….   5188
20-Bâb: Yüce Allah’ın: “İkişer, üçer, dörder olmak üzere nikâh edin” (en-
Nisâ: 3) kavlinden dolayı, erkek dört kadından fazlasıyle evlenmez    5190
21-(Süt emmenin hükmü hakkında) bâb……………………………………■……   5191
22-Yüce Allah’ın: “Anneler çocuklarım iki bütün yıl emzirirle r. (Bu hüküm) emmeyi tamâm yaptırmak isteyenle r içindir…” (el-Bakara: 232) kavlinden dolayı, “İki yıldan sonra süt emme hükmü yoktur” diyen ve (bu iki sene içinde iken) emmenin azının da, çoğunun da haram kılınacağını beyân babı……………………………………………………..-……….   5194
23-Fahlın sütü (yânî sütün meydana gelmesine sebeb olan erkekle emen
kişi arasında süt harâmlığı sabit olur mu?) babı…………………………   5195
24-Emzirici kadının (tek başına) emzirmeye şehâdet etmesi(nin hükmü)
babı…………………………………………………………………………………………..   5195
25-Nikâh olunmaları halâl olan ve haram olan kadınlar ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleri niz, birader kızları, hemşîre kızları, sizi emziren süt analarınız, süt hemşireleriniz, karılarınızın anaları, kendileri yle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayeler inizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla (üvey kızlarınızın analanyle) zifafa girme-mişseniz (onlarla evlenmeni zde) size bir be’s yok. Kendi sulbünüzden gelmiş oğullarınızın kanlan (ile evlenmeni z) ve iki kızkardeşi birlikte almanız da (keza haram edildi). Ancak geçen geçmiştir. Çünkü Allah hakîkaten çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir. Sağ elleriniz in mâlik olduğu kadınlar müstesna olmak üzere, diğer bütün kocalı kadınlar (da size haram edildi. Bu hürmetler) üzerinize Allah’ın farzı olarak (yazılmıştır). Onlardan mâadası ise -nâmûskâr ve zinaya sapmamış insanlar hâlinde(yaşamanız şartıyle) mallarınızla aramanız için size halâl edildi. O hâlde onlardan hangisiyl e fâidelen-diyseniz, ücretlerini takdir edildiği veçhile verin. O mehrin mikdânnı ta’yîn ettikten sonra aranızda gönül hoşluğu ile uyuştuğunuz şey hakkında üstünüze bir vebal yoktur. Şübhesiz ki Allah hakkıyle bilicidir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir” (en-Nisâ: 23-24)……… ……… …    5198
26-Bâb: “Kendileri yle zifafa girdiğiniz kanlarınızdan olup himayeniz de bulunan üvey kızlannız size haram edildi. Eğer onlarla zifafa girmişseniz, size hir be’s yok. Kendi sulbünüzden gelmiş oğullarınızın kanları…” (en-Nisâ: 23)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   5201
27-Bâb: “Ve iki kızkardeşi birlikte almanız da (haram edildi) ancak geçen geçmiştir” (en-Nisâ: 23)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   5203
28-Bâb: “Kadın, halasının üzerine nikâh edilmez”……… ……… ……… …..   5204
29-Şığâr babı…………………………………………………………………………………..   5205
30-Bâb: Kadına kendi nefsini bir kimseye hibe etmesi (halâl) olur mu?    5206
31-İhrâmlının nikâhlanması babı……………………………………………………..   5207
32-Rasûlullah(S)’in mut’a suretiyle olan muvakkat nikâhı en sonu neh-
yetmesi babı……………………………………………………………………………….   5208
33-Kadının, kendi nefsini sâlih bir erkeğe arzetmesi babı……………….   5210
34- İnsanın kendi kızını yâhud kızkardeşini hayır ehline arzetmesi (ve bunda bir eksiklik olmayacağı) babı…………………………………………………   5212
35-Azîz ve Celîl Allah’ın şu kavli babı: “Kadınlan nikâhla isteyeceğinizi çıtlatmanızda yâhud böyle bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızda üzerinize bir vebal yoktur. Allah bilmiştir ki, siz onlan mutlakaa hatırlayacaksınız. Ancak kendileri yle gizlice va’dleşmeyin. (Çıtlatma suretinde) meşru’ bir söz söylemeniz ise başka. (Farz olan iddet) sonunu buluncaya kadar da nikâh bağını bağlamaya azmetmeyi n ve bilin ki, Allah kalblerin izde olanı muhakkak biliyor. Artık O’ndan sakının ve
yine bilin ki, şübhesiz Allah çok mağfiret edicidir, çok halimdir” (el-Bakara: 235)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     5215
36-Evlendirmeden önce kadına bakma babı…………………………………….   5216
37- “Velînin izni olmaksızın yapılan nikâh mu’teber değildir” diyen kimse babı……………………………………………………………………………………….   5218
38-Bâb: Velî bizzat kendisi kadını isteyen olduğu zaman (caiz olur mu,
olmaz mı?)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   5224
39-Yüce Allah’ın: ‘Kadınlarınız içinden artık âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanla rda eğer şübhe edersiniz, onların iddeti üç aydır…” (et-Talâk: 4) kavlinden dolayı insanın kendi küçük çocuklarım nikâh etmesi(nin cevazı) babı…………………………………..   5226
40-Babanın kendi kızını, en büyük imâmla evlendirm esi babı………….   5227
41-Bâb: Sultan bir velîdir…………………………………………………………………   5228
42-Bâb: Baba ve ondan başka olan velî, bakire olsun, dul olsun; kadının
rızâsı olmadıkça nikâh yapamaz.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    5229
43-Bâb: Adam kızını, kız istemediği hâlde evlendird iği zaman, bu adamın nikâhı reddedili r…….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   5230
44-Yetîm kızların evlendiri lmeleri babı…………………………………………….   5231
45-Bâb: Kadını isteyen kişi velîye hitaben “Beni Fulâne kadınla evlendir” dediği, velînin de “Ben seni şuna ve şuna mukaabil o kadınla evlendird im” dediğinde; velî, kocaya: “Razı oldun mu?” yâhud “Kabul ettin mi?” diye sormasa da, bu nikâh caiz olmuştur……………………………   5233
46-Bâb; Bir erkek, mü’min kardeşinin nikâh etmek üzere tâlib olduğu
kadına -o bundan vazgeçmedikçe- tâlib olmaz…. ……… ……… ……… …   5234
47-Kadını istemeyi terketmen in tefsiri babı……………………………………..   5235
48-Nikâh akdi sırasında hutbe(nin müstehâblığı) babı…………………….   5236
49-Nikâhta ve düğün aşında deff çalmak babı…………………………………   5237
50-Yüce Allah’ın: “Kadınların mehirleri ni yürekten isteyerek ve Allah’tan bir atiyye olarak verin…” (en-Nisâ: 4) kavli; mehrin çoğu ve caiz olacak en az mikdârı babı…………………………………………………………..   5238
51- Kur’ân öğretmeye karşılık ve mehr zikretmek sizin evlendirm e babı    5239
52-Eşyâlarla ve demirden yüzükle mehr yapılması babı…………………..   5240
53-Nikâhta halâl olan şartlar babı……………………………………………………   5241
54-Nikâh sırasında şart kılınması halâl olmayan şartlar babı…………..   5242
55-Evlenen kimsenin zağferân boyası sürünmesi(nin cevazı) babı…..   5243
56-Bâb ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….
57-Bâb: Evlenen kimseye nasıl duâ edilir?……… ……… ……… ……… ………
58-Gelin ve güveye hidâyet edip yol gösteren kadınlara ve gelin ile güveye duâ babı……………………………………………………………………………..   524o
59-Gazveye çıkmadan önce zifafa girmek isteyen kimse babı………….   5245
60-Dokuz yaşında bulunan bir kadınla zifafa giren kimse babı………..   5246
61-Sefer esnasında kadınla zifafa girmek babı………………………………..   5247
62-Kişinin gündüzleyin (i’lân veya zînet için) düğün alayı ve ateş yakma
olmaksızın nikâhhsıyle gerdeğe girmesi babı………………………………   5248
63-Kadınlar iğin etrafı saçaklı döşek yüzleri, döşemeler ve benzeri şeyler (edinmenin cevazı) babı………………………………………………………..   5248
64-Kadını, nikâhlı eşine götürüp teslim eden kadınlar babı……………..   5249
65-Gelinle güveye (gerdek sabahı) hediye verme babı…………………….   5250
66-Gelin-güvey için elbise ve başka şeyleri ariyet olarak almak babı.   5251
67-Erkeğin eşine geldiği zaman söyleyeceği duâ babı……………………..   5252
68-Bâb: Düğün aşı bir haktır (şerîatte sabittir)……… ……… ……… ……… ..   5253
69-Velev bir koyunla olsun düğün aşı babı………………………………………   5253
70- Kadınların bâzısı üzerine diğerinden daha çok düğün aşı ziyafeti veren kimse babı……………………………………………………………………………   5256
71-Bir koyundan daha azı ile düğün aşı yapan kimse babı………………   5257
72-Düğün aşına ve da’vete icabet hakkı; yedi gün ve buna yakın süre düğün aşı ziyafeti yapan kimse, Peygamber(S)’in (düğün aşı için) bugün, iki gün diye bir vakit ta’yîn etmediği(ni beyân) babı…………..   5258
73-Da’vete icabet etmeyi terkeden, Allah’a ve Rasûlü’ne âsî olmuştur babı 5259 74-Sığır ve davar ayağı yemeğine icabet eden kimse babı……………….   5260
75-Düğünde veya başka sebeble yapılmış yemeğe da’vet edene icabet
etmek babı………………………………………………………………………………….   5261
76-Kadınlann ve çocukların düğün aşına gitmeleri babı…………………..   5261
77-Bâb: Da’vetli, da’vet meclisind e sevilmez birşey gördüğünde geri.dö-
ner mi?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   5262
78- Kadının düğün yemeğinde erkekleri n işlerini yapması ve bizzat hizmetler inde bulunması babı……………………………..,………………………….   5263
79- Düğün yemeğinde sarhoş etmeyen içki ve hurma şırası (edinmenin cevazı) babı………………………………………………………………………………..   5264
80- Kadınlara yumuşak ve güzel muamele etmek ve Peygamber(S)’in “Kadın ancak kaburga kemiği gibidir” sözü babı…………………………,….   5264
81-Kadınlarîa ilgili vasiyet babı……………………..,………………………………..   5265
82- Bâb: “Ey îmân edenler, gerek kendileri nizi, gerek aile ferdlerin izi öyle
bir ateşten koruyun ki…” (et-Tahrîm: 6)……… ……… ……… ……… ……..   5266
83-Âiîe ile güzel geçinmek babı………………………………………………………   5267
84-Erkeğin kendi kızına kocasının hâli için öğüt vermesi babı………..   5272
85-Kadının, kocasının izniyle nâfüe olarak oruç tutması babı…………..   5278
86-Bâb: Kadın, kocasının döşeğini terkedere k (başka yatakta) gecelediği zaman…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   5279
87-Bâb: Kadın, kocasının evine, onun izni olmaksızın hiçbir kimsenin girmesine izin vermez… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   5280
88-Bâb: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    5280
89-Berâber geçindiği kimsenin iyilikler ine nankörlük babı………………   5281
90-Bâb: “Zevcen için üzerinde bir hakk vardır”……… ……… ……… ………    5284
91-Bâb: “Kadın, kocasının evinde bir güdücüdür…”……… ……… ……… …   5285
92-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler, O sebeble ki, Allah onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de (erkekler onları) mallarından infâk etmektedi rler. İyi kadınlar, itaatli olanlardır. Allah kendileri ni nasıl koruduysa, onlar da Öylece göze görünmeyeni koruyanla rdır. Şerrlerinden, serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince: Onlara öğüt verin, (vazgeçmezlerse) kendileri ni yatakta yalnız bırakın, (yine kâr etmezse) dövün. Size itaat ederlerse, aleyhleri nde bir yol aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür” (en-Nisâ: 33)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    5286
93-Peygamber(S)’in kendi kadınlarından yüz çevirip kadınlara âiü evlerin dışında bir yere çekilmesi babı……………………………………………..   5287
94-Kadınları dövmenin mekruh olacak derecesi ve Yüce Allah’ın “Kadınları (şiddetli ezâ vermeyen bir dövüşle) dövün” (en-Nisâ: 33) kavli babı…………………………………………………………………………………………….   5288
95-Bâb: Kadın, ma’siyette kocasına itaat etmez…. ……… ……… ……… ……   5289
96-Bâb: “Eğer bir kadın, kocasının uzaklaşmasından yâhud yüzçevirme-sinden endîşe ederse, sulh ile aralarını düzeltmekte her ikisine de günâh yoktur. Sulh daha hayırlıdır…” (en-Nisâ: 128)……… ……… ….   5290
97-Azl babı………………………………………………………………………………………    5291
98-Bir sefere çıkmak istediği zaman kadınlar arasında kur’a çekmek babı    5292
99-Kadın, kocası tarafından kendisine ayrılmış olan nevbet gününü kadın ortağına hibe eder ve kocası bu nevbet günlerini nasıl taksim eder babı…………………………………………………………………………………………….   5293
100-Kadınlar arasında adâlet(in vucûbu) babı……………………………………   5294
101-Bâb: Erkek, dul üzerine bakire ile evlendiği zaman (nasıl yapar)?    5294
102-Bâb: Erkek, bakire üzerine dul bir kadınla evlendiği zaman?……..   5295
103-Bir tek gusl içinde kadınlarını dolaşan kimse babı……………………..   5296
104-Erkeğin bir günde bütün kadınlarının yanına girmesi babı…………   5296
105-Bâb: Erkeğin, kadınlarından bâzısının evinde bakılması hususunda
kadınlarından izin istediğinde, kadınların da kendisine izin vermeleri    5297
106-Erkeğin, kadınlarından bâzısını diğer bâzısından daha fazla sevmesi
babı…………………………………………………………………………………………….   5298
107-Nâil olmadığı bir ni’metle tokluk gösterişi yapan kimsenin (kötülenmesi) ve kadın ortağına karşı övünmenin nehyolunm ası babı…….   5299
108-Gayret (yânî kıskançlık) babı………………………………………………………   5300
109-Kadınların kıskançlığı ve sevgileri nin şiddetinden dolayı hüzünlenip
öfkelenmeleri babı………………………………………………………………………   5306
110-Kişinin kendi kızını kıskançlık ve adalet hususlarında savunması babı    5307 111-Bâb: (Zamanın sonunda) erkekler azalıp kadınlar çoğalır…………..   5308
112-Bâb: “Yanında nikâh geçmez bir hısımı bulunmaya n bir kadınla bir erkek yalnız kalmasın; kocası evde bulunmaya n kadının yanına da girilmesi n”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   5309
113-Erkeğin, insanların yanında bir kadınla yalnız kalmasının caiz olacağı babı……………………………………………………-…………………………………   5310
114- Kadınlara benzemeye çalışan erkekleri n, kadınların yanına girmeleri nin nehyedilm esi babı………………………………………………………………   5311
115-Kadının Habeşliler’e ve benzeri yabancı erkeklere töhmetsiz olarak
(yânî ayıplanmaksızın) bakması babı………………………………………….   5312
116-Kadınların kendi ihtiyâçları için dışarıya çıkmaları babı……………..   5312
117- Kadının, kendi kocasından mescide ve başka meşru’ bir yere çıkmak
hususunda izin istemesi babı………………………………………………………   5313
118-(Giren erkekle, yanına girilen kadın arasında) süt emme hısımlığı bulunduğunda, kadınların yanına girmek ve kadınlara bakmanın halâl olacağı babı………………………………………………………………………………..   5314
119-Bâb: “Kadın kadına mübaşeret etmesin, sonra kadın kendi kocasına
öteki kadının vasıflarını söyler (de bir kötülüğe sebeb olur)”……..   5315
120-Erkeğin “Ben bu gece muhakkak kendi kadınlarımı dolaşacağım” demesi babı……………………………………………………………………………………   5316
121-Bâb: Erkek ailesinde n ayrılığını uzattığı zaman ev halkını hıyanete nisbet etme yâhud onların ufak tefek kusurlarını araştırmak korkusunu doğuracağı için gece vakti ansızın evine girmesin. ……… …….   5317
122-Erkeğin (evlenmekl e) çocuk istemesi babı………………………………….   5318
123-Bâb: “Kocasından ayn kalmış olan kadın ustura tütünsün ve dağınık
saçlarını tarasın”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   5320
124-Bâb: “Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunla r. Zînetlerini açmasınlar. Bunlardan görünen kısmı müstesna. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar . Zînetlerini kendi kocalarından yâhud kendi babalannd an yâhud kocalarının babalarından yâhud kendi oğullarından yâhud kocalarının oğullarından yâhud kendi biraderle rinden yâhud kendi biraderle rinin oğullarından yâhud kızkardeşlerinin oğullarından yâhud kendi kadınlarından yâhud kendi ellerinde ki memlûklerden, yâhud kadınlara İhtiyâcı olmayan erkek hizmetçilerden yâhud henüz kadınların gizli yerlerine muttali’ olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler…” (en-Nûr: 31)……… ……… .   5321
125-Yüce Allah’ın şu âyeti hakkında bâb: “Ey îmân edenler, sağ elleriniz in mâlik olduğu kimseler, bir de sizden olup da henüz bulûğ çağma erişmemiş küçükler şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinle r…” (en-Nûr: 58)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    5322
126-İnsanın kendi arkadaşına: Siz bu gece zifaf ettiniz mi? demesi ve yine bir kimsenin azarlama sırasında kendi kızının böğrünü eliyle dürtmesi babı……………………………………………………………………………………   5324
68- KITABU’T-TALÂK
(Boşamak-Boşanmak Kitabı) (85 Hadîs)
Ve Yüce Allah’ın şu kavli: “Ey Peygamber, kadınları boşayacağınız vakit, onları irîdetlerine doğru hoşayın. O idden1 de sayın. Rabb’iniz olan Allah’tan korkun. Onları evlerinde n çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Meğer ki apaçık bir kötülük meydana getirmiş olsunlar. Bunlar Allah’ın hudududur . Kim Allah’ın hududunu çiğneyip aşarsa muhakkak ki kendisine yazık etmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah bunun arkasından bir iş peyda ediverir” (et-Talâk: 1)
l-Bâb:Hayız görmekte olan kadın hayız hâlinde boşanırsa, kadın meşru’
olmayan bu talâk üzerine iddet bekletili r…….. ……… ……… ……… …….   5327
2-Karısını boşayan kimse(ye bu boşama caiz olur mu?) ve erkek nikâhlı
kansını talâk ile karşılar mı? babı………………………………………………   5329
3-Yüce Allah’ın: “Boşama iki defadır. (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır…” (el-Bakara: 229) kavlinden dolayı üç talâk vermeye cevaz veren kimse(lerin beyânı) babı…………………..   5333
4- Kadınlarını (kendileri ni boşamaları yâhud ismette devam etmeleri arasında) muhayyer kılan kimse babı………………………………………………   5337
5-Bâb: Erkek karısına “Senden ayrıîdım” yâhud “Seni salıverdim” yâhud “Sen kocandan boşsun” yâhud “Uzaklaştırılansın” yâhud kendisiyl e talâk kasdedile n bir söz söylediği zaman bu kocanın işi, niyetine göredir (Bu sözlerle boşamaya niyet etmişse boşama vâki’ olur, değilse vâki’ olmaz)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   5339
6-Zevcesine hitaben “Sen bana haramsın” diyen kimse babı………..   5340
7- Bâb: “Ey Peygamber, sen zevceleri nin hoşnûdluğunu arayarak Allah’ın sana halâl kıldığı şeyi niçin (kendine) haram ediyorsun ..” (et-Talâk: 1) ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    5342
8-Bâb: Nikâhtan önce talâk yoktur… ……… ……… ……… ……… ……… ………    5347
9-Bâb: Erkek zorlanmış olduğu hâlde, karısı için: “Şu kadın benim
kızkardeşimdir” dediği zaman, o erkek üzerine ne talâk, ne zıhâr nev’-inden birşey olmaz…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….    5348
10-öfke, zorlama, sarhoşluk ve delilik hâllerinde verilen talâkın hükmü, sarhoşla delinin işlerinin hükmü (yânî bunların sözleri ve işlerindeki hükümleri bir midir, ayn mıdır?); talâkta meydana gelen yanılma ve unutmanın hükmü; yanılma ve unutmakla meydana gelen şirkin ve diğer işlerin hükümlerinin kişilerin niyetleri ne bağlı olduğu) babı    5349
11-Hul’ ve hulu’da talâk nasıl olur babı…………………………………………..   5355
12-Kan-koca arasının açılması; zaruret sırasında hâkim hulu1 yapmaya işaret eder mi; ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “(Eğer karı ile kocanın) aralarının açılmasından endîşeye düşerseniz, o vakit kendileri ne erkeğin ailesinde n bir hakem, kadının ailesinde n bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlers e, Allah aralarında onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şübhesiz ki, Allah hakkıyle bilicidir, haberdârdır” (en-Nisâ: 35)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   5358
13-Bâb: Evli cariyenin satılması talâk olmaz…. ……… ……… ……… ……… ..   5359
14- Câriye kölenin nikâhı altında iken hürriyete kavuştuğunda muhayyer
kılınması babı……………………………………………………………………………..   5360
15-Peygamber(S)’in Berîre’nin kocası hakkında şefaat etmesi babı…   5361 16-Bâb: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    5362
17-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Allah’a eş tanıyan kadınlarla, onlar îmâna gelinceye kadar evlenmeyi n. îmân eden bir câriye, müşrik bir kadından -bu sizin hoşunuza gitse de- elbet daha hayırlıdır…” (el-Bakara: 221)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   5363
18-Müşrik kadınlardan İslâm’a girenleri n nikâhı ve iddetleri babı……   5365
19-Bâb: Zımmînin yâhud harbînin nikâhmdaki müşrikler yâhud nasrâni-ye bir kadın İslâm’a girdiği zaman (hüküm nasıldır? Sırf İslâm’a girişi ile aralarında ayrılık hâsıl olur mu yâhud kadına muhayyerl ik mi sabit olur?)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……:……… ……… …..   5367
20-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer erkekler (o müddet içinde kef-fâretle kadınlarına) dönerlerse, şübhe yok ki, Allah cidden mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir” (el-Bakara: 226)……… ……… ………    5369
21-Âilesi içinde iken kaybolan kimsenin ve malı içinde iken kaybolmuş
şeyin hükmü babı……………………………………………………………………….   5371
22- Zıhâr ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Zevci hakkında seninle direşip duran, Allah’a da şikâyet etmekte olan kadının sözünü Allah dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı zâten işitiyordu. Çünkü Allah hakkıyle işitici, kemâliyle görücüdür. İçinizden zıhâr yapagelen lerin karıları, onların anaları değildir. Anaları, kendileri ni doğuranlardan başkası değildir. Şübhe yok ki, onlar herhalde çirkin ve yalan bir lâf söylüyorlar. Muhakkak Allah çok affedici, çok mağfiret edicidir. Kadınlarından zıhâr ile ayrılmak isteyip de sonra dedikleri ni geri alacaklar a, birbiriyl e temas etmezden evvel bir köle âzâd etmek lâzımdır. İşte size bununla öğüt veriliyor . Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır. Fakat kim bunu bulamazsa yine birbiriyl e temas etmezden evvel, fasılasız iki ay oruç tutsun. Buna da güç yetiremez se altmış yoksul doyursun. ..” (el-Mucâdele: 1-4)……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    5374

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: