CİLD 10

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi 

CİLD 10 

KİTÂBU’T-TEFSÎR’İN DEVAMI

1 l-Hûd Sûresi…………………………………………………………… 4453
159-Yüce Allah’ın “O’nun Arş’ı su üzerinde İdi” kavli babı……………….   4457
160-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “(Allah’a karşı yalan düzenden daha zâlim kimdir?) Onlar Rabb’lerine arzedilec ekler, şâhidler de: ‘İşte bunlar Rabb’lerine karşı yalan söyleyenlerdir’ diyecekle r. Haberiniz olsun ki, Allah’ın la’neti zâlimlerin tepesined ir” (Âyet: 18)……… ……… ….   4462


161-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Rabb’inin yakalayışı -ahâlîsi zulmeder hâlde bulunan memleketl eri yakaladığı zaman- işte böyle olur. Şüb-hesiz ki, O’nun çarpması pek elemlidir, pek çetindir” (Âyet: 102)    4463
162-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerin de dosdoğru namaz kıl. Çünkü güzellikler kötülükleri (günâhları) giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür” (Âyet: 114)…….   4465
12-Yûsuf Sûresi…………………………………………………………. 4466
163-Bâb…………………………………………………………………………………………….    4467
164-Bâb: “İstey’esû”, “Ümîd kestiler” ma’nâsına; “Lâ tey’esû min ravhıl-lâhi”, “Allah’ın ravhı; ümîd” ma’nâsınadır; Allah’ın rahmeti ve nefeslend irmesi” demektir. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4470
165-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “(Rabb’in seni öylece beğenip seçecek, sana ru’yâ ta’bîrine âid bilgi verecek), sana karşı da Ya’kûb hanedanına karşı da ni’metlerini -daha evvelden ataların İbrahim’e ve İshâk’a tamamladığı gibi- tamamlaya caktır…” (Âyet: 6)……… ……… ……… …..   4470
166-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “And olsun ki, Yûsuf un ve kardeşlerinin
haberieri)’nde, soranlar için nice ibretler vardır” (Âyet: 7)……… ..   4471
167-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ya’kûb: Hayır, nefisleri niz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır, dedi” (Ayet: 18)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4472
168-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “O’nun bulunduğu evdeki kadın onun nefsinden murâd almak istedi, kapılan sımsıkı kapadı ve: Sana söylüyorum, beri gel! dedi” (Âyet: 23)……..:……… ……… ……… ……… ……… …..   4474
169-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Melik adamlanri a: Onu (Yûsuf’u) bana getirin, dedi. Bunun üzerine Yûsuf’a elçi gelince: Efendine dön de ellerini kesen o kadınların zoru neydi, kendisine sor. Şübhe yok ki, benim Rabb’im onların fendini hakkıyle bilicidir, dedi. (Hükümdar o kadınları toplayıp:) Yûsuf’un nefsinden kâm almak istediğiniz zaman ne hâlde idiniz (Onun size karşı bir meylini hissettin iz mi)? dedi. (Kadınlar:) Hâşâ, Allah için biz onun üstünde bir fenalık bilmedik, dediler” (Âyet: 50-51)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    4476
170-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Nihayet rasûller ümîdlerini kesecek hâle geldikler i vakit…” (Âyet: 110)……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4477
13-er-Ra’d Sûresi………………………………………………………. 4480
171-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Allah her dişinin neye gebe olacağını, rahimleri n neyi eksik, neyi artık yapacağını bilir. O’nun nezdinde her-şey ölçü iledir.” (Âyet: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4483
14-İbrâhîm Sûresi……………………………………………………… 4485
172-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Görmedin mi Allah sana nasıl bir mesel getirmiştir? Güzel bir kelime, kökü sabit ve dalı semâda olan güzel bir ağaç gibidir ki, o ağaç, Rabb’inin izniyle her zaman yemişini verir durur” (Âyet: 24-25)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4487
173- Bâb: “Allah, îmân edenlere o sabit sözde dâima sebat ihsan eder”
(Âyet: 27)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4488
174-Bâb: “Allah’ın ni’metine bedel küfrü seçenleri, kavimleri ni de helak
yurduna sokanları görmedin mi?” (Âyet: 28)……… ……… ……… ……..   4489
15-el-Hıcr Sûresi……………………………………………………….. 4490
175-Bâb: “Biz onu (göğü) taşlanan her şeytândan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytân vardır ki, onun ardına da apaçık bir ateş parçası düşmektedir” (Âyet: 17-18)……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4492
176-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “And olsun ki, Hıcr sahihleri de gönderilen peygamber leri yalanlamışlardır” (Âyet: 80)……… ……… ……… ….   4495
177-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “And olsun ki, biz sana tekrarlan an yediyi ve şu büyük Kur’ân’ı verdik” (Âyet: 87)……… ……… ……… ……… …   4495
178-“Kur’ân’ı parça parça ayıranlara…” (Âyet: 91) babı……………………   4497
179-Yüce Allah’ın: “Sana yakın gelişmeye kadar Rabb’ine ibâdet et” (Âyet:
99) (kavli babı)……… ……… ……… ……… ……… ……… …,………………………   4498
16-en-Nahl Sûresi……………………………………………………… 4500
180-Rûhu’l-Kudüs, Cibril’dir babı……………………………………………………….   4501
181-“İçinizden kimi en aşağı ömre kadar geri götürülür” (Âyet: 70) kavli
babı…………………………………………………………………………………………….   4503
17-Benû İsrail Sûresi………………………………………………… 4504
182-“Kulunu bir gece Mescidi Harâm’dan Mescidi Aksâ’ya… götüren (Allah, her türlü eksiklikl erden) münezzehtir” (Âyet: 1) kavli babı…   4507
183-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “And olsun ki, biz Âdem oğullarını üstün
bir izzet ve şerefe mazhar kılmışızdır…” (Âyet: 70)……… ……… ……   4509
184-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Bir memleketi helak etmek dilediğimiz vakit, onun ni’met ve refahının şımarmış elebaşılarına emrederiz de, orada (bu emre rağmen) itaatten çıkarlar. Artık o memlekete karşı azâb sözü hakk olmuştur. İşte biz onu artık kökünden mahv ve helak etmişizdir” (Âyet: 16)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4511
185-Bâb: “Ey Nûh ile beraber taşıdığımız (insanlar) zürriyeti, şu bir hakikatti r ki, Nûh pekçok’şükreden bir kuldu” (Ayet: 3)……… ……… …..   4512
186-Yüce Allah’ın: “Ve Davud’a da Zebur’u verdik” (Âyet: 55) kavli babı    4517
187-Bâb: “De ki: Allah’ı bırakıp boş yere (tann diye) söylediklerinizi çağırın. Onlar sizden herhangib ir sıkıntı gideremiy ecekleri gibi, değiştiremezler de” (Âyet: 56):……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4518
188-Bâb: “Onların taptıkları da -hangisi Rabb’lerine daha yalan (olacak) diye- bizzat vesîle arayıp duruyorla r, O’nun rahmetini umuyorlar . O’nun azabından korkuyorl ar. Çünkü O’nun azabı korkunçtur” (Âyet: 57)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4519
189-Bâb: “Geceleyin sana gösterdiğimiz o temaşayı ancak insanlara bir
fitne ve imtihan yaptık…” (Âyet: 60)……… ……… ……… ……..-……………   4519
190-Yüce Allah’ın “Sabah namazını da (feda et). Çünkü sabah namazı
şâhidlidir” (Âyet: 78) kavli babı…………………………………………………   4520
191-Yüce Allah’ın: “Ümîd edebilirs in, Rabb’in seni hamdedilm iş bir ma-
kaama gönderecektir” (Âyet: 78) kavli babı……………………………….   4521
192-Bâb: “De ki: Hakk geldi, bâtıl zeval buldu. Şübhesiz ki, bâtıl dâima
zeval bulucudur” (Âyet: 81)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4523
193-Bâb: “‘Sana ruhu sorarlar” (Âyet: 85)……… ……… ……… ……… ……… …   4523
194-Bâb: “Namazında pek bağırma, sesini pek de kısma; ikisinin arası bir
yol tut” (Âyet: 110)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….    4525
18-eI-Kehf Sûresi………………………………………………………. 4527
195-Azîz ve Celîl Allah’ın şu kavli babı: “İnsanın cedeli (husûmeti) ise
herşeyden fazladır” (Âyet: 54)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4529
196-Bâb: “Bir zaman Mûsâ genç adamına şöyle demiştir: Ben iki denizin birleşiiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim, yâhud uzun zamanlar geçireceğim” (Âyet: 60)……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4531
197-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Bunun üzerine onlar bu iki deniz arasının birleşik yerine ulaştıklarında balıklarım unuttular . Balık deniz içinde bir deliğe doğru yolunu tutup “gitmişti” (Âyet: 61)……… ……… …   4537
198-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Oradan geçip gittikler i zaman Mûsâ genç adamına: Kuşluk yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan and olsun yorgun düştük, dedi. Genç: Gördün mü, kayaya sığındığımız vakit ben balığı unutmuşum. Qnu söylememi şeytândan başkası unutturma dı. O şaşılacak bir surette (denize atıldı) deniz içinde yolunu tutup gitti, dedi” (Âyet: 62-63)……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    4543
199-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “De ki: Yaptıkları işler bakımından en çok
ziyana uğrayanları size haber vereyim mi?” (Âyet: 103)……… …….    4549
200-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “O en çok ziyana uğrayanlar, Rabb’leri-
nin âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edip de (hayır nâmına bütün) yaptıkları boşa gitmiş olanlardır ki, biz kıyamet gününde onlar için hiçbir ölçü tutmayacağız” (Âyet: 105)……… ……… ……… ……… ……… ..   4550
19-Meryem Sûresi……………………………………………………… 4551
201-Yüce Allah’ın: “Sen onları hasret günü ile korkut…” (Âyet: 39) kavli
babı…………………………………………………………………………………………….   4553
202-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ve biz (elçiler) senin Rabb’inin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi O’nundur…” (Âyet: 64)……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4554
203-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Şu, âyetlerimizi inkâr eden ve: Bana elbette mal ve evlâd verilecek tir, diyen adamı gördün mü?” (Âyet: 77)    4555
204-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “O, gayba mı vâkıf, yoksa Rahmân’ın yanında bir ahid mi edinmiş?” (Âyet: 78)……… ……… ……… ……… ………     4556
205-Bâb: “Hayır öyle değil. Biz onun söyleyegeldiği sözü yazarız, azabını
da uzattıkça uzatırız” (Âyet: 79)……… ……… ……… ……… ……… ……… …    4557
206-Bâb: Azîz ve Celîl Allah’ın şu kavli: “Onun sÖyler_olduğuna biz mî-
râsçi olacağız ve o bize tek başına gelecekti r” (Âyet: 80)……… ….   4558
20-Tâhâ Sûresi………………………………………………………….. 4560
207-Yüce Allah’ın: “Ben seni kendim için seçtim” (Âyet: 41) kavli babı    4564
208-Yüce Allah’ın şu kavli bâbv: “And olsun ki, biz Musa’ya: ‘Kullarımla geceleyin yola çık da -yetişmelerinden korkmayar ak, (boğulmaktan da) endîşe etmeyerek- onlara denizde kuru bir yol aç’ diye vahyetmi-şizdir. Derken Fir’avn ordularıyle birlikte arkalarına düştü, deniz de kendileri ni nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi. Fir’avn, kavmini saptırdı ve onları doğru yola iletmedi” (Âyet: 77-79)……… ……… ……… .   4566
209-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “(Biz de Âdem’e: Hiç şübhesiz ki, bu, senin de, zevcenin de düşmanıdır.) Bundan dolayı o sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra zahmete düşersin, demiştik” (Âyet: 117) …   4566
21-eI-Enbiyâ Sûresi…………………………………………………… 4567
210-Bâb: “(Hatırla o günü ki, biz göğü kitâbların sahîfesini dürüp büker gibi düreceğiz.) İlk yaratışa nasıl başladıksa, üzerimizde hakk bir va’d olarak, yine onu iade edeceğiz. Hakikatte failler bizleriz” (Âyet: 104)    4570
22-el-Hacc Sûresi………………………………………………………. 4572
211-Bâb: “Ve insanları sarhoş görürsün…” (Âyet: 2)……… ……… ……… …   4575
212-Bâb: “İnsanlardan kimi de Allah’a yalnız bir taraftan tutup ibâdet eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, ona yapışır. Eğer bir fitne isabet ederse yüzü üsiü döner. O dünyâda da, âhirette de hüsrana uğramıştır. Bu ise apaçık bir ziyanın tâ kendisidi r. O, Allah’ı bırakır da ne zarar, ne fâide vermeyece k olan şeylere tapar. Bu ise (Hakk’tan) en uzak sapıklığın tâ kendisidi r” (Âyet: 11-13)……… ……… ……… ……… ……… ..   4577
213-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Bu iki sınıf, Rabb’leri hakkında birbirler iyle da’vâlaşan iki hasım zümredir…” (Âyet: 19)……… ……… ……… .   4578
23-el-Mu’minûn Sûresi………………………………………………. 4580
24-en-Nûr Sûresi……………………………………………………….. 4583
214-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Zevceleri ne zina iftirası atan, kendileri nin kendileri nden başka şâhidleri de bulunmaya n kimselere gelince, onlardan herbirini n yapacağı şâhidlik, kendisini n hakîkaten doğru söyleyenlerden olduğunu Allah’a yemîn ile (dört defa tekrar edeceği) şâ-hidliktir)” (Âyet: 6)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4585
215-Bâb: “Beşinci(şehâdei)de eğer yalancılardan ise, Allah’ın la’neti muhakkak kendisini n üstünedir” (Âyet: 7)……… ……… ……… ……… ………    458T
216-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “O kadının, billahi zevcinin muhakkak yalancılardan olduğuna dört defa şehâdet etmesi, kendisind en bu cezayı def eder” (Âyet: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4589
217-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Beşinci şehâdette eğer kocası doğru söyleyenlerden ise muhakkak Allah’ın gazabının kendi üzerine (olmasını söylemesidir” (Âyet: 9)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4591
218- Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “O uydurma haberi getirenle r içinizden bir zümredir. Onu sizin için bir şerr sanmayın. Bü’akis o, sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günâh vardır. Onlardan günâhın büyüğünü üzerine alan adam ise; en büyük azâb onundur” (Âyet: 11)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4592
219-Bâb: “Onu işittiğiniz vakit erkek mü’minlerle kadın mü’minlerin, kendi vicdanları önünde iyi bir zannda bulunup da ‘Bu apaçık bir iftiradır’ demeleri lâzım değil miydiler? Madem ki, onlar bu şâhidleri getirmedi ler, o hâlde onlar Allah indinde yalancıların tâ kendileri dirler” (Âyet: 11-12) ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    4593
220-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Eğer dünyâda ve âhirette Allah’ın fadlı ve rahmeti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız yaygarada n dolayı sizi herhalde büyük bir azâb çarpardı” (Âyet: 14)……… ……… ……..   4605
221-Bâb: “O zaman siz o iftirayı dillerini zle alıyordunuz ve hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz ve bunu kolay sanıyordunuz. Hâlbuki bu, Allah indinde büyüktür” (Âyet: 15)……… ……… ….   4606
222-Bâb: “Onu duyduğunuz zaman ‘Bunu söylememiz bize yakışmaz. Hâşâ, seni tenzih ederiz. Bu, büyük bir iftiradır1 demeniz (lâzım) değil miydi?” (Âyet: 16)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    4606
223-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Eğer siz îmân eden kimselers eniz _ böyle birşeye hayâtta bulunduğunuz müddetçe bir daha dönmenizi size haram kılıyor” (Âyet: 17)…..’……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4608
224-Bâb: “Ve işte size âyetlerini açık açık bildiriyo r. Allah hakkıyle bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir” (Âyet: 18)……… ……… ……… …   4609
225-Bâb: “Kötü sözlerin îmân edenlerin içinde yayılıp duyulmasını arzu edenler; onlara dünyâda da, âhirette de pek acıtıcı bir azâb vardır. Allah bilir, siz bilmezsin iz. Ya üzerinizde Allah’ın fadlı ve rahmeti, ya hakîkat Allah çok şefkatli, çok merhametl i olmasaydı (hâliniz neye varırdı)?” (Âyet: 19-20) ..-…………………………t’……… ……… ……… …..    4611
226-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Baş örtülerini yakalarının üstüne (orayı
kapayacak surette) koysunlar” (Âyet: 31)……..,…………………………..   4619
25-el-Furkaan Sûresi………………………………………………;*•• 4620
227-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “O yüzleri üstü cehenneme jsürülüp toplanaca klar, onların yeri çok kötü, .yolu çok sapıktır” (Âyet: 34) ….    4622
228-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Onlar ki, Allah’ın yanma başka bir tanrı daha (katıp) tapmazlar . Allah’ın haram kıldığı cana haksız_yere kıymazlar, zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpar” (Âyet: 68)    4623
229-Bâb: “Kıyamet günü de azabı katmerleşir ve o azabın içinde hor ve
hakîr ebedî kalır” (Âyet: 69)……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    4626
230-Bâb: “(Şirkten) tevbe edip îmân eden ve iyi amelde bulunan kimseler müstesnadır. İşte Allah bunlann kötülüklerini iyilikler e çevirir. Allah çok mağfiret edici, cok merhamet eyleyicid ir” (Âyet: 70)……… ……   4626
231- Bâb: “(Bu tekzibini zden dolayı size) artık yakın bir azâb lâzım oluyor”
(Âyet:  77)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4627
26-eş-Şuarâ  Sûresi……………………………………………………. 4629
232-Bâb: “Kabirleri nden kaldırılacakları gün beni rüsvây etme” (Âyet: 87)    4631
233-Bâb: “Sen (ilkin) en yakın hısımlarını inzâr et. Mü’minlerden sana
tâbi’ olanların kanadını indir (yanını yumuşat)” (Âyet: 213-214) .   4633
27-en-Neml Sûresi……………………………………………•……… . 4636
23-el-Kasas Sûresi………………………………………………..*….. 4639
234-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Hakîkat sen her sevdiğini hidâyete erdi- . remezsin. Fakat Allah’tır ki, kimi dilerse ona hidâyet verir ve O, hidâyete erecekler i daha iyi bilendir” (Âyet: 56)……… ……… ……… ………    4640
235-“Herhalde o Kur’ân’ı senin üzerine farz kılan Allah, seni dönülecek
yere döndürecektir” (Âyet: 85) babı…………………………………………..   4644
29-el-Ankebût Sûresi…………………………………………………. 4645
30-“Elif. Lâm. Mîm. Ğulibeti’r-Rûm” Sûresi………………. 4647
236-Bâb: “Allah’ın yaratışına hiçbirşey bedel olamaz” (Âyet: 30)……..    4652
31-Lukmân Sûresi……………………………■……… ……… ……… . 4654
237-Bâb: “O saatin ilmi, şübhesiz ki Allah’ın yanındadır” (Âyet: 34) ..    4655 32-es-Secde Sûresi……………………………………………………. 4658
238-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Artık onlar için, yapmakta olduklarına bir mükâfat olarak gözlerin aydın olacağı neler gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez” (Âyet: 17)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4659
33-eI-Ahzâb Sûresi……………………………………………………. 4662
239-Bâb: “Onları babalarına nisbetle çağırın. Bu, Allah katında daha doğrudur…” (Âyet: 5)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4663
240-Bâb: “Mü’minler içinde Allah’a verdikler i sözde sadâkat gösteren nice erler var. İşte onlardan kimi adadığını ödedi, kimi de bunu bekliyor. Onlar hiçbir suretle ahidlerin i değiştirmediler” (Âyet: 23)…..   4664
241-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Ey Peygamber, zevceleri ne de ki: Eğer siz dünyâ hayâtını ve onun zînetini arzu ediyorsanız, gelin size boşanma bedelleri ni vereyim de hepinizi güzellikle salıvereyim” (Âyet: 28)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4666
242-Yüce Allah’ın şu kavli babı; “Eğer Allah’ı, Rasûlü’nü ve âhiret yurdunu diliyorsa nız şübhe yok ki, Allah içinizden güzel hareket edenler için büyük mükâfat hazırlamıştır” (Âyet: 29)……… ……… ……… ………    4667
243- Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Allah’ın açığa çıkarıcısı olduğu şeyi içinde gizliyor, insanlard an korkuyord un. Hâlbuki Allah kendisind en korkmana daha çok lâyıktı” (Âyet: 37)……… ……… ……… ……… ……… ……..   4669
244-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kadınlarından kimi dilersen (nevbetin-den) geri bırakır, kimi de dilersen yanma alabilirs in, Geri bıraktıklarından kimi istersen (yanına almakta) de sana güçlük yoktur…” (Âyet:
51)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4670
245-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Ey îmân edenler. Peygamber’in evlerine -yemeğe da’vet olunmaksızın, vaktine de bakmaksızın- girmeyin. Fakat da’vet olunduğunuz zaman girin. Yemeği yiyince dağılırı. Söz dinlemek veya sohbet etmek için de (izinsiz) girmeyin. Çünkü bu Pey-gamber’e ezâ vermekte, o sizden utanmakta dır. Allah ise hakk(ı açıklamaktan çekinmez. Bir de onun zevceleri nden lüzumlu birşey istediğiniz vakit perde ardından isteyin. Bu, hem sizin kalblerin iz, hem onların kalbleri için daha temizdir. Sizin Allah’ın Rasûlü’ne ezâ vermeniz doğru olmaz, kendinden sonra da zevceleri ni nikâhla almanız da ebedî caiz değildir. Bu, Allah katında çok büyük (bir günâh)tir” (Âyet:   53)……… ..:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    4672
246-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Eğer birşeyi açıklar veya onu gizleseni z şübhe yok ki, Allah herşeyi hakkıyle bilicidir . Onlar için ne babaları, ne oğulları, ne erkek kardeşleri, ne erkek kardeşlerinin oğullan, ne
kız kardeşlerinin oğullan, ne kendi kadınları, ne de sağ ellerinin mâlik oldukları hakkında hiçbir vebal yoktur. Allah’tan korkun. Çünkü Allah herşeyin üzerinde bir şâhiddir” (Âyet: 54-55)……… ……… …..   4679
247-Yüce Allah’ın şu kavli: “Şübhesiz Allah ve melekleri o Peygamber e çok salât ederler. Ey îmân edenler, siz de ona salât edin, tam teslimiye tle de selâm verin” (Âyet: 56)……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4681
248-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Ey îmân edenler, siz de Musa’yı inciten
ler gibi olmayın…” (Âyet: 69)……… ……… ……… ……… :……… ……… …….   4684
34-Sebe’ Sûresi………………………………………………………… 4685
249-Bâb: “(O’nun nezdinde kendisine izin verdiği kimselerd en başkasının şefaati fâide vermez.) Nihayet kalblerin den korku giderildiği zaman (birbirine): Rabb’iniz ne buyurdu? derler. (Şefaat edecekler de:) Hakkı söyledi, derler. O çok yüce, çok büyüktür” (Âyet: 23)………   4688
250- Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “O, çetin bir azâbdan evvel bunu size haber veren(bir peygamber)den başkası değildir” (Âyet: 46)……… …   4689
35-el-Melâike (Fâür) Sûresi………………………………………. 4691
36-Yâsîn Sûresi…………………………………………………………. 4693
251-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Güneş de (ilâhî bir âyettir ki) kendi karargâhında cereyan etmektedi r. Bu, mutlak gâlib, herşeyi hakkıyle bilen Allah’ın takdiridi r” (Âyet: 38)……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4695
37-Ve’s-Sâffât Sûresi…………………………………………………. 4697
252-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Yûnus da hiç şübhesiz gönderilen
peygamber lerdendi” (Âyet: 139) …;……… ……… ……… ……… ……… …….   4699
38-Sâd Sûresi……………………………………………………………. 4701
253-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Süleyman: “Ey Rabb’im beni mağfiret eyle. Bana öyle bir mülk (ve saltanat) ver ki, o benden başka hiçbir kimseye lâyık olmasın. Şübhesiz bütün murâdlan ihsan eden Sen’sin Sen!’ dedi” (Âyet: 35)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4704
254-Bâb: “Ve ben kendiliğinden birşey teklîf edenlerde n değilim” (Âyet:
86)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4705
39-ez-Zumer Sûresi…………………………………………………… 4707

255-Bâb: Yüce Ailah’ın şu kavli: “De ki: Ey kendileri nin aleyhinde haddi aşan kullarım, Allah’ın rahmetind en ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günâhları mağfiret eder. Şübhesîz ki, O çok mağfiret edici, pek merhamet eyleyicid ir” (Âyet: 53)……… ……… ……… ……… ……… …   4709
256-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Allah’ı hakkıyle îakdîr edemedile r…”
(Âyet:  67)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ;……… ……… ….   4711
257-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “…. Hâlbuki kıyamet günü arz küresi toptan O’nun birer kabzasıdır. Gökler de O’nun sağ eliyle dürülmüşler-dir. O katmakta devam ettikleri ortaklard an münezzehtir, çok yücedir” (Âyet: 67)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4712
258-Şu kaalin babı: “(Birinci) sûr’a üfürülmüş, artık Allah’ın diledikle ri müstesna olmak üzere göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. Sonra ona bir daha üfürülmüştür. O anda görürsün ki, (ölüler dirilip) ayakta bakınıp duruyorla r” (Âyet: 68)-…………………   4713
40-eI-Mu’min Sûresi………………………………………………….. 4715
41-Hâmîm es-Secde (Fussilet) Sûresi………………………… 4720
259-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Siz ne kulaklarınız, ne gözleriniz, ne de derilerin iz kendi aleyhiniz e şâhidlik eder diye (düşünüp) sakınmadınız. Bil’akis Allah, yapmakta olduklarınızın birçoğunu bilmez sandınız” (Âyet:  22)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4727
260-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Rabb’inize karşı beslediğiniz şu zannı-nız, işte sizi o helak etti. Bu yüzden hüsrana düşenlerden oldunuz” (Âyet:  23)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    4728
261-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Şimdi eğer dayanabil irlerse, işte onların yurdu: Ateş! Eğer tekrar dönmek isterlers e, bu suretle de onlar hoşnûd edilecek değillerdir” (Âyet: 24)……… ……… ……… ……… ………    4730
42-Hâ Mim Ayn Sın Kaaf (eş-Şûrâ Sûresi)……… ……… … 4731
I
262- r’üce Allah’ın şu kavli babı: “De ki: Ben bu tebliğime karşı akrabalıkta sevgiden başka hiçbir mükâfat istemiyor um” (Âyet: 23)……… …    4734
43-Hâ Mîm ez-Zuhruf Sûresi……………………………………… 4735
263-Yüce Allah’ın şu kavlLbâbı: “Cehenneml ikler: ‘Yâ Mâlik, Rabb’in bizi öldürsün!’ diye çağrışırlar. O da: ‘Siz muhakkak kalıcılarsınız’ dedi” (Âyet:  77)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    4739
44-Hâ Mîm ed-Duhân Sûresi……………………………………… 4741
264-Bâb: “O hâlde semânın apâşikâr bir duman getireceği günü gözetle”
(Âyet;  10)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4742
265-Bâb: “(Öyle bir duman ki, bütün) insanları saracaktır. Bu, pek elem
verici bir azâb…” (Âyet: 11)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .   4743
266-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey Rabb’imiz, bizden bu azabı kaldır,
çünkü biz îmân edeceğiz” (Âyet: 12)……… ……… ……… ……… ……… ….   4745
267-Bâb: “Onlar için düşünüp ibret almak nerede? Kendileri ne açıklayan
bir Rasûl geldiği hâlde” (Âyet: 13)……… ……… ……… ……… ……… …….   4746
268-Bâb: “Sonra yine ondan yüz çevirdiler. Ona “Bir öğretilmiş, bir
mecnûn’ dediler” (Âyet: 14)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4747
269-Bâb: “Çok büyük bir şiddet ve savletle çarpacağımız gün, muhakkak
ki biz onlardan intikaam alıcılarız” (Âyet: 16)……… ……… ……… ……   4749
45-Hâ Mîm el-Câsiye Sûresi………………………………………. 4750
270-Bâb: “(Dînsizler:) Bu, dünyâ hayâtımızdan başka değildir, Ölüyoruz, yaşıyoruz. Bizi o sürekli zamandan başkası helak etmez, dediler. Hâlbuki onların buna dâir hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sâde öyle sanırlar” (Âyet:  24)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..’……… ……… ……… ….   4751
46-Hâ Mîm el-Ahkaaf Sûresi……….■……… ……… ……… …….. 4753
271-Bâb: “Ana ve babasına: Öff size, benden evvel nice nice nesiller gelip geçtiği hâlde beni diriltip çıkarılacağımla mı tehdîd ediyorsun uz?’ diyen; anası, babası Allah’a yalvarırlar, ona: ‘Yazık sana. îmân et. Allah’ın va’di hiç şübhesiz haktır’ derler. O ise: “Bu, evvelkile rin masallarından başkası değildir’ der” (Âyet: 17)……… ……… ……… ………    4754
272-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Onlar o azabı vadilerin e doğru gelen bir bulut hâlinde gördükleri zaman: ‘Bu bize yağmur verici bir buluttur’ dediler (Hûd dedi ki:) ‘Hayır, bu, çarçabuk gelmesini istediğiniz şeydir; bir rüzgâr ki, onda elem verici bir azâb vardır” (Âyet: 24) ….   4756
47-Muhammed (S) Sûresi………………………………………….. 4758
273-Bâb: “Demek idareyi ve hâkimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesâd çıkaracak, akrabalık münâsebetlerinizi bile parçalayıp keseceksi niz, öyle mi?” (Âyet: 22)……… …..-……………………………………………..   4760
48-el-Feth Sûresi……………………………………………………….. 4763
274-Bâb: “Biz hakîkai sana apâşikâr bir feth (ve zafer yolu) açtık” (Âyel;
1)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4764
275-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “(Bu), geçmiş ve gelecek günâhını Allah’ın mağfiret etmesi, senin üzerindeki ni’metini tamamlama sı, seni (bu sayede) doğru yola iletmesi içindir” (Âyet: 2)……… ……… ………    4767
276-Bâb: “Hakîkat biz seni bir şâhid, bir müjdeci, bir korkutucu olarak
gönderdik” (Âyet: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4768
277-Bab: “O, mü’minlerin yüreklerine sekîneti indirendi r…” (Âyet; 4)    4770
278- Yüce Allah’ın şu kavli babı: “And olsun ki, Allah mü’minlerden -seninle o ağacın altında bey’aî ederlerke n- razı olmuştur da, kalblerin dekini bilerek üzerlerine sekîneti indirmiş ve onları yakın bir feth ile ve alacakları birçok ganimetle rle mükafatlandırmıştır. Allah azizdir, hakim bulunuyor” (Âyet: 18-19)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……   4771

49-el-Hucurât Sûresi………………………………………………….. 4774
279-Bâb: “Ey îmân edenler, seslerini zi Peygamber’in sesinden yüksek çıkarmayın. O’na sözle birbirini ze bağırdığınız gibi bağırmayın. Ki siz farkına varmadan amellerin iz boşa gidiverir” (Âyet: 3)……… ………    4775
280-Bâb: “Hücrelerin ardından sana ünlüyenler; onların çoğunun akılları
ermez” (Âyet: 4)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …   4778
281-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Eğer onlar sen kendileri ne çıkıncaya kadar sabretsel erdi, kendileri için elbet daha hayırlı olurdu…” (Âyet; 5)    4779
50-Kaaf Sûresi………………………………………-…………………. 4780
282-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli; “O gün cehenneme: Doldun mu? diyeceğiz. O da: Daha var mı? diyecek” (Âyet: 30)……… ……… ……… ………    4784
283-Bâb: Yüce Allah’ın: “Ne derlerse sen sabret. Rabb’ini, güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce hamd İle tesbîh et” (Âyet: 39) ..   4786
51-Ve’z-Zâriyâri Sûresi……………………………………………„.. 4788
52-Ve’t-Tûri Sûresi…………………………………………………….. 4793
53-Ve’n-Necmi Sûresi………………………………………………… 4798
284-Bâb: “İki yay kadar yâhud daha yakın oldu” (Âyet: 9)……… ……… .   4802
285-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Kuluna vahyettiğini vahyetti” (Âyet: 10)     4803
286-Bâb; “And olsun ki o, Rabb’inin en büyük âyetlerinden bir kısmını
görmüştür” (Âyet:  18)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    4804
287-Bâb: “Siz de gördünüz değil mi Lât ve Uzzâ’yı ve üçüncü olarak da
Menâtı Uhrâ’yı?” (Âyet: 19-20)……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4804
288-Bâb: “Ve üçüncü olarak da Menâtı Uhrâ’yı” (Âyet: 20)……… ………    4806
289-Bâb: “Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin” (Âyet: 62)……… …..   4807
54-“Ikterabet i’s-sâatu” (yânî el-Kamer) Sûresi………….. 4809
290-Bâb: “Saat yaklaştı, Ay ayrıldı. Onlar bir mu’cize görür iseler yüz çevirirler…” (Âyet: 1-2)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4811
291-Bâb: “Ki-nankörlük edilmiş bulunan o zâla bir mükâfat olmak üzere, bizim gözlerimiz önünde akıp gidiyordu . And olsun ki, biz bunu bir âyet olarak bırakmışizdır. O hâlde düşünüp ibret alan var mı?” (Âyet: 14-15) ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..    4813
292-Bâb; “And olsun ki, biz Kur’ân’ı düşünmek için kolaylaştırmişızdır.
O hâlde düşünen var mı?” (Âyet: 17)……… ……… ……… ……… ……… …   4814
293-Bâb: “(öyle bir fırtına ki) insanları, sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imiş gibi tâ tentelind en koparıyordu. İşte benim azabım ve tehdîdlerim nice imiş” (Âyet: 20-21)……… ……… ……… …   4815
294-Bâb: “Çünkü biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik de onlar, hayvan ağılına konan kuru çalı çırpı ve otlar gibi oluverdil er. And olsun ki, biz Kur’ân’ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O hâlde düşünen var mı?” (Âyet: 31-32)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4815
295-Bâb: “And olsun ki, onlara bir sabah, (yakalarını) asla bırakmayacak olan bir azâb baskın yaptı. İşte tadın benim azabımı ve tehdîdlerimi!” (Âyeî: 38-39)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………    4816
296-Bâb: “And olsun ki, biz sizin benzerler inizi hep helak etmişizdir, öyleyken düşünen var mı?” (Âyet: 51)……… ……… ……… ……… ……… …..   4817
297-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Yakında o cemiyet bozulacak, onlar arkalarım dönüp kaçacaklardır” (Âyet: 45)……… ……… ……… ……   4817
298-Bâb: “Daha doğrusu onlara va’d olunan asıl azabın vakti, o saattir.
O saatin azabı daha belâlı ve daha acıdır” (Âyet: 46)……… ……… ..   4818
55-er-Rahmân Sûresi…………………………………………………. 4821
299-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “O iki cennetten başka iki cennet daha
vardır” (Âyet: 62)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4828
300-Bâb: “Çadırlar içinde perdelenm iş huriler vardır” (Âyet: 72)……..    4829
56-el-Vâkıa Sûresi…………………………………………………….. 4831
301-Yüce Allah’ın “Ve uzatılmış bir gölge içindedirler” (Âyet: 30) kavli
babı…………………………………………………………………………………………….    4836
57-eI-Hadîd Sûresi…………………………………………………….. 4837
58-el-Mucâdele Sûresi……………………………………………….. 4840
59-el-Haşr Sûresi………………………………………………………. 4842
302-Yüce Allah’ın şu kavli bâbi: “Herhangi bir hurma ağacını kestiniz yâ-hud kökleri üstünde dikili bıraktınızsa hep Allah’ın izniyledi r, fâsık-n rüsvây edeceği içindir” (Âyet: 5), buradaki “Lîne”, “Hurma ağacı”, “Acve” yâhud “Berîne” olmayan hurma çeşitleri demektir. ……… ..   4844
303-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Allah’ın onlardan Rasûlü’ne verdiği fey'(e gelince); siz bunun üzerine ne ata, ne deveye binip koşmadınız. Fakat Allah, rasûllerini dileyeceği kimselere musallat eder. Allah her-şeye hakkıyle

kaadirdir” (Âyet: 6)……… ……… ……… ……… ……… ………    4844
304-Bâb: “Rasûl size ne verdiyse onu alın, size ne yasak ettiyse ondan
da sakının” (Âyet: 7)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….   4845
305-“Onlardan evvel yurdu hazırlayıp îmâna sâhib olan kimseler, kendileri ne hicret edenlere sevgi beslerler . Onlara verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyâç bulmazlar …” (Âyet: 9)……… ……… ………    4847
306-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “…Onlar kendileri nde fakirlik ve ihtiyâç olsa bile, Muhâcirler’İ öz canlarından daha üstün tutarlar. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden korunursa işte murâdlanna erenler onların tâ kendileri dir” (Âyet: 9)……… ……… ……… ……… ……..-…………….   4848
60-el-Mumtehıne Sûresi…………………………………………….. 4851
307-Bâb: “Ey îmân edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dostlar edinmeyin …” (Âyet: 1)……… ……… ……… ……… ……… ……..   4852
308-Bâb:. “Ey îmân edenler, mü’min kadınlar muhacir olarak geldikler i
zaman onları imtihan edin…” (Âyet: 10)……… ……… ……… ……… …….   4855
309-Bâb: “Mü’min kadınlar sana bey’at etmek üzere geldikler i zaman…”
(Âyet:   12)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..    4857
61-es-Saff Sûresi……………………………………………………….. 4861
İçindekiler/4923
310-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Benden sonra gelecek rasûlün ismi Ah-
med’dir…” (Âyet: 6)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……    4862
62-el-Cumua Sûresi…………………………………………………… 4864
311-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Onlardan henüz kendileri ne katılıp erişmemiş bulunan diğerlerine dahî…” (Âyet: 3)……… ……… ……… ………     4864
312-Bâb: “Onlar bir ticâret yâhud bir oyun; bir eğlence gördükleri zaman
ona yönelip dağıldılar…” (Âyet: 11)……… ……… …….:..;…..,…………….   4866
63-el-Munâfıkûn Sûresi………………………………………^…….. 4867
313-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Münafıklar sana geldikler i zaman: ‘Şe-hâdet ederiz ki, hakîkaten sen Allah’ın rasûlüsün’ derler. Allah da bilir ki, hakîkaten sen elbette O’nun rasûlüsün. Bununla beraber Allah şehâdet eder ki, doğrusu münafıklar kesin olarak yalancıdırlar” (Âyet: !) ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .    4867
314-Bâb; “Onlar yeminleri ni (sütrelenecekleri) bir kalkan edindiler de Allah’ın yolundan saptılar…” (Âyet: 2)……… ……… ……… ……… ……… …..   4869
315-Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Bu şundandır; Çünkü onlar îmân ettiler, sonra kâfir oldular. Bu yüzden kalblerin in üstüne mühür basıldı. Onun için onlar anlayamaz lar” (Âyet: 3)……… ……… ……… ……… ……… ……..   4871
316-Bâb; “Onları gördüğün zaman gövdeleri hoşuna gider. Eğer söylerlerse sözlerini dinlersin . Onlar giydirilm iş odunlar gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhleri nde sanırlar. Onlar düşmandır. O hâlde onlardan sakın. Allah gebertsin onları. Nasıl olup da haktan döndürülüyorlar” (Âyet: 4)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 4S72
317-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Onlara: Gelin, Allah’ın Rasûlü sizin İçin mağfiret isteyiver sin denildiği zaman başlarını çevirdiler. Gördün ki, onlar kibirleri ne yediremey erek hâlâ yüz döndürüyorlar” (Âyet: 5)    4873
318-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Onlar için ha mağfiret istemişsin, ha mağfiret istememişsin, haklarında müsavidir. Allah onları kesin olarak mağfiret etmez. Şübhe yok ki, Allah fâsıklar güruhuna hidâyet etmez” (Âyet: 6)……… ……… ……… ……… ……… ……… .;……… ……… ……… …;……… ..   4875
319-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Onlar öyle kimselerd ir ki; Allah’ın Rasûlü yanında bulunanla ra nafaka vermeyin, tâ ki sökülüp dağılsmlar diyorlardı. Hâlbuki göklerin ve yerin hazîneleri Allah’ındır. Fakat o münafıklar ince anlamazla r” (Âyet: 7)……… ……… ……… ……… ……… …   4877
320-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Onlar: Eğer Medine’ye dönersek, and olsun en azîz olan, oradan en zelîl olanı muhakkak çıkaracaktır, diyorlardı. Hâlbuki izzet Allah’ın, Rasûlü’nün ve mü’minlerind ir. Lâkin bunu bilmezler” (Âyet: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..   4878
64-et-Tegâbun Sûresi………………………………………………… 4881
65-et-Talâk Sûresi…………………………………………………….. 4883
321-Bâb: “… Yüklü kadınların iddetleri İse yüklerini koymaları (yânî doğurmaları ile biter). Kim Allah’a korunursa O kendisine işinde bir kolaylık verir”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..   4885
66-“Li-me tuharrimu” Sûresi…………………………………….. 4888
322-Bâb: “Ey Peygamber, sen kadınlarının hoşnûdluğunu arayarak, Allah’ın sana halâl kıldığı şeyi niçin (kendine) haram ediyorsun? Bununla beraber Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicid ir” (Âyet: 1)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..    4888
323-Bâb: “Sen zevceleri nin hoşnûdluğunu arıyordun…”; “Allah, yeminleri nizin (keffâretle) çözülmesini size farz kılmıştır. Allah sizin yardım-cınızdır ve O hakkıyle bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir” (Âyet: 1-
2)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …….   4890
324-Bâb: “Hani Peygamber, zevceleri nden birine gizli bir söz söylemişti. Bunun üzerine o zevce bunu haber verip de Allah da ona bunu açıklayınca, (Peygamber) bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Artık bunu kendisine söyleyince, o zevce: ‘Bunu sana kim haber verdi?’ dedi. O da: ‘Bana herşeyi bilen, herşeyden haberdâr olan haber verdi””dedi” (Âyet: 3)……… ……… ……… ……… ……… ….   4894
325-Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Eğer her ikiniz de Allah’a tevbe ederseniz ne iyi, çünkü hakîkaten sizin kalblerin iz kaymıştır. Yok eğer O’-nun aleyhinde birbirini ze arka verirseni z, hiç şübhesiz Allah bizzat O’nun yardımcısıdır. Cebrâîl de mü’minlerin sâlih olanları da. Bunların ardından bütün melekler de O’na yardımcıdır” (Âyet: 4)………   4895
326- Bâb: Yüce Allah’ın şu kavli: “Eğer o sizi boşarsa yerinize -Allah’a itaatle teslim olan, Allah’ın birliğini tasdik eden, namaz kılan, günâhlardan tevbe ile vazgeçen, ibâdet eden, oruç tutan kadınlar, dullar ve kızlar olmak üzere Rabb’inin ona sizden hayırlılarını vermesi umulur” (Âyet: 5)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   4896
67-“Tebâreke’llezîy bi-yedihi’1-mülk” Sûresi……………… 4898
68-Nûn veİ-Kalem Sûresi………………………………………….. 4900
327-Bâb: “…Kaba, haşîn; bütün bunlardan başka da kulağı kesik olan hiçbir kişiyi tanıma” (Âyet: 10-13)……… ……… ……… ……… ……… ……… ….    4901
328-Bâb: “(O gün) baldırın açılacağı, kendileri nin secdeye da’vet edilecekl eri bir gündür. Fakat güç yetiremey eceklerdi r” (Âyet: 42)……   4902
69-el-Hâkka Sûresi……………………………………………………. 4904
70-SeeIe Sâilıın Sûresi………………………………………………. 4907

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: