CİLD 1

11 04 2007

Sahihi Buhari Fihristi

CİLD 1

Sahîh-i Buhârî’yi Sunarken. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …          9
Takdîm………………………………………………………………………………………         19
I-GİRİŞ:
el-Câmi’u’s-Sahîh’in Tam Tercemesi ni Gerekli Kılan Sebebler
1-Kitâb ve Neşriyat Bolluğu İçinde En Hayırlı Hidâyet Olması……….         23


2-İslâm Son Dîn, Muhammed Son Peygamber dir…… ……… ……… ……..        24
3-Kur’ân Delillere Tutunmayı Emreder.. ……… ……… ……… ……… ……… …        25
4-Kur’ân Peygamber’e Uymayı Emreder.. ……… ……… ……… ……… ……… .         26
5-Peygamber, Hadîslerinin Bellenip Teblîğ Edilmesin i Emreder …….        29
6-Dünyâda Kur’ân’dan Sonra En Sahîh Kitâb………………………………..        32
7-el-Câmi’u’s-Sahîh’i Terceme Karârı……………………………………………..         33
8-Tercemede Ta’kîb Edilen Asıllar…………………………………………………        34
9-Tercemedeki Diğer Bâzı Hususlar. ……… ……… ……… ……… ……… ………         35
Duâ…………………………………………………………………………………………….         39
II- İMÂM BUHÂRÎ’NİN HÂL TERCEMESİ
l-Nesebi ve Nisbeti.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………         43
2-poğumu ve Yetişmesi…………………………………………………………………         44
3-İlim Araması ve Seyahatle ri……. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….        45
4-Üstâdlan ve Dereceler i…….. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..        47
5-Şeyhlerinin Tabakalan ve Mertebele ri……. ….,……………………………..         50
6-Talebeleri ve Kendisind en Hadîs Alanlar.. ……… ……… ……… ……… …..         51
7-Ezberleme Gücü ve Hafıza Kuvveti.. ……… ……… ……… ……… ……… ……         53
8-İlim ve İbâdetteki Gayret ve Çalışkanlığı…………………………………….         56
9-Sîreti, Zühdü, Faziletle ri ve Cömertliği………………………………………..        57
10-Atış ve Harb Âletleri Kullanmayı Bilmesi.. ……… ……… ……… ……… …..        61
11-Şiirleri ve Nadide Sözleri……………………………………………………………         62
12-Üstâdları ve Akranlarının Buhârî Hakkındaki Övgü ve Beyânları…        64
İmâm Müslim’in İmâm Buhârî’yi Takdîr Edip Büyütmesi………………       69
13-Fıkhı ve Mezhebi, Mutlak Müctehidliğj ve Tercihler i…….. ……… ……         72
498/Sahîh-i Buhârî ve Terccnıesi
14-Nişâbûr’da Üstadı ez-Zuhlî Tarafından Ma’rûz Kaldığı Fitne…. …….         77
15-Buhârâ Emîri Hâlid İbn Ahmed ez-Zuhlî Tarafından Uğradığı Fitne        82
16-Buhârfnin Ölümü……………………………………………………………………….         83
17-Te’Iîf Ettiği Eserler.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……         85
III-BUH&RÎ’NİN EL-CÂMTU’S-SAHIH’İ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
1-eI-Câmi’u’s-Sahîh’in Te’Iîf Sebebi… ……… ……… ……… ……… ……… ……..   *     89
2-el-Câmi’u’s-Sahîh’in Konusu ve Maksadı…………………………………….. ‘ .     92
3-eI-Câmi’u’s-Sahîh’in Rivayet Yollan… ……… ……… ……… ……… ……… ……      92
el-CâmiVs-Sahîh’in Yûnînî Nüshası…………………………………………….         95
4-el-Câmi’u’s-Sahîh’in Faziletle ri……. ……… ……… ……… ……… ……… ………          96
5-Buhârî’nin Hadîsleri Çeşitli Bâblarda Tekrar Etmesinin Sebebleri         98
6-el-Câmi’u’s-Sahîh’te Sened ve Metinle Birden Fazla Yerde Tekrarlan mış Hadîsler………………..,…………………………………………………………….         99
7-Buhârî Hadîslerinin Sayısı…………………………………………………………..       101
8-Buhârî’nin Şartları………………………………………………………………………       104
9-Buhârî’nin Hadîsleri Parçalamasındaki yâhud Yalnızca Metni Zikret- , ,
meşindeki Sebeb ‘……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..’■”   107
10- Buhârî’nin Hadîsi Bölümlere Ayırması, Kısaltması ve Tekrar Etmesinin
Sebebi ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..       108
11-Buhârî’nin Hadîsleri Muallak Getirmesi nin Sebebleri ……… ……… ….       109
12-Hafız Dârakutnî ve Diğerlerinin Tenkîd Ettikleri Buhârî Hadîsleri.       111
13-Haklarında Söz Edilen yâhud Ta’n Edilen Râvîler ve Cerh Sebebleri        113
14-el-Câmi’u’s-Sahîh’in Bâb İsimleri ve Muhtevala rının Özellikleri……   117
15-el-Câmi’u’s-Sahîh Üzerine Meydana Getirilen Eserler.. ……… ……… ..       121
a)  Buhârî’nin Hâl Tercemesi Kitâbları…………………………………………       121
b)  el-CâmiVs-Sahîh’e Şerh Yazanlar. ……… ……… ……… ……… ……… …       122
c)  el-Câmi’u’s-Sahîh’i Özetleyenler (Muhtasar Yazanlar)……… ……..       124
ç) Bâb Başlıkları Hakkında Eser Yazanlar. ……… ……… ……… ……… ….       125
d)  Okunmas’iyle İlgili Hususlar (Âdâb ve Usûller) Hakkında Eser Yazanlar ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..       126
e)  Şeyhleri ve Me’hazlan Hakkında Eser Yazanlar. ……… ……… …….       126
f)  Buhârî ile Müslim’in Ricali Hakkında Eser Yazanlar. ……… ………        127
¥? g) Sahîhayn’m Müşkil Lügatlerini Açıklayanlar…………………………..       128
ğ) Sahîhayn’m Şartlarına Göre Müşterek Hadîslerini ve Eklerini Bi-
raraya Toplayanl ar……. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..       128
h) el-Câmi’u’s-Sahîh’in Baskılan…………………………………………………       129
£, j. i) Buhârî’nin Hayâtı ve Eserlerin den Bahseden Bâzı Kitâblar Fihristi        130
£;3ı i) Buhârî’yi Kendinden Önceki ve Sonraki Bâzı Büyük Hadîsçilere
Zl     Bağlayan Rivayet Zincirler i   ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……       133
EL-CAMI’U’S-SAHIH ve TERCEMESİ
[VAHY BABI]
(6 Hadîs)
l-Bâb: Rasûlullah’a -Allah O’na salât ve selâm etsin- vahyin başlangıcı
 /          nasıl olduğu ve zikri yüce olan Allah’ın şu kavli: “Nuh’a, ondan son-
 raki peygamber lere vahyettiğimiz ve İbrahim’e, İsmail’e, İshâk’a, Ya’-
‘       kûb’a, evlâdlanna, İsa’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Harun’a ve Süleyman’a
vahy eylediğimiz ve Davud’a Zebur verdiğimiz gibi, şübhesiz Sana
da vahyettik biz” (en-Nisâ: 163)……… ……… ……… ……… ……… ……… ….       141
1-KİTÂBU’L-ÎMÂN  &      J&*  İ (imân Kitabı)
(51
Q£. 1-îmân babı ve Peygamber’in: İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir
kavli…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..       161
2-îmâna âid işler ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Yüzlerinizi doğu ve -2 , \ ^ batı yönüne döndürmeniz hâlis iyilik değildir. Fakat hâlis iyilik Allah’a, -^V^ / âhiret gününe, meleklere, Kitâb’a ve peygamber lere îmân eden, malı \^c^> sevgisine rağmen akrabaya, yetîmlere, yoksullar a, yol oğluna, dile-i nenlere, köle ve esîrleri kurtarmay a veren, namazı dosdoğru kılan, , zekâtı veren, ahidleştîkleri zaman sözlerini yerine getirenle r, sıkıntıda ve hastalıkta ve muhareben in kızıştığı zamanlard a sabr ve metanet gösterenlerin bu hayırlı işleridir. İşte böyleleri sâdık olanlardır ve i onlar takvaya erenlerin tâ kendileri dir” (el-Bakara: 177); “Mü’min-ler muhakkak felah bulmuştur ki, onlar namazlarında huşû’u gözetenlerdir, onlar boş ve fâidesiz şeylerden yüz çeviricidirler, onlar zekâtlarım verenlerd ir, onlar ırzlarını koruyanla rdır, şu var ki, zevceleri ne yâhud sağ ellerinin mâlik olduklarına karşı müstesnadır, çünkü onlar kınanmış değildirler. O hâlde kim bunların ötesini isterse şübhe yok ki, onlar haddi aşanlardır. Ve öyle mü’minler ki, onlar erfıâ-netlerine ve ahidlerin e riayetkar dırlar, onlar namâzlanna devam ederler” (el-Mü’minûn: 1-9)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..        166
3-Müslüman, dilinden ve elinden müslümânlann selâmette kaldığı kimsedir babı ■ 167
4-Bâb: Müslümânlann hangisi efdaldir? . 168
5-Yiyecek yedirmek İslâm’dandır babı .A*^.T.^.e)h..:..^…Sf.:ws*@’*«….V-«n   168
\\5 6-Bâb: Kişinin kendi nefsi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmesi
îmândandır …9.V.;ii….l.[!-.r.f…..\Lws»ft.’7.:…Wı..f.rtifth’……r:.;.o..ç.w.’>hı:……… .       169
 7-Bâb: Rasûlullah(S)’ı sevmek îmândandır………………………….      170
 8-îmânın tatlılığı babı…………………………………………………………………….       171
9-Bâb: (Kâmil) îmânın alâmeti Ensâr’ı sevmektir ‘ı 171
 10-Bâb … .     172
11-Bâb; Fitnelerd en kaçmak dîndendir…………………………………………….       173
İ2-Peygamber(S)’in “Allah’ı en çok bileniniz benim” sözü ve Yüce AI lah’m: “Allah sizi yemînlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz, Fakat sizi kalblerin izin azmettiği yeminler yüzünden muâhaze eder..”
(el-Bakara: 225) kavli sebebiyle ma’rifetin, kalbin fiili olduğu babı        174
13-Kişinin, kâfirliğe dönmekten ateşe aîılacakmışçasına hoşlanmaması îmândandır babı…        175
‘ (^14-îmân ehlinin ameller sebebiyle birbirler inden (faziletçe) üstün oluş babı……. -“İ75
15-Bâb: Haya îmândandır………………………………………………………………..        177
16-Bâb: “Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar, zekât verirlers e yollarırtı serbest bırakın…” (et-Tevbe: 5) ‘S…..        178
17-Yüce Allah’ın: “işte bu, sizin yapageldiğiniz iyi amellerin iz sayesinde –   mirasçı kılındığınız cennettir” (ez-Zuhruf: 72; küçük fark ile el-A’râf:
43) kaavlinde n dolayı “îmân ancak ameldir” diyen kimse babı….       179
18-Bâb: İslâm hakîkat üzere olmadığı zaman, sırf inkıyâd için yâhud öl-‘ l*”*                 dürülmekten   korkmakta n   dolayı   olduğu  zaman   (mu’teber  olmaz) .i”l8O
19-Bâb: Selâm (vermek) İslâm’dandır …! 182
20-Hayât yoldaşına nankörlük etmek (bir nevi’ küfürdür) ve kâfirliğin berisinde kâfirlik vardır babı…..   183
21-Ma’siyetler, Câhiliyet işi nev’indendir babı
22-Bâb: “Eğer mü’minlerden iki zümre birbirler iyle döğüşürlerse aralannı barıştırın…” (el-Hucûrât: 9)…^.^…..:……;.:„..::.       186
23-Bâb: Zulmün bâzısı daha hafiftir ..S187
 24-Münâfıkm alâmeti babı ……… ……… ……… ……… ……… .       187
25-Bâb: Kadr gecesini tâatle geçirmek îmândandır.’::….       188
 2$-Bâb: Cihâd îmândandır……………………………       189
28-Bâb: Mükâfatını yalnız Allah’tan umarak ramazân orucunu tutmak îmândandır…….        190
29-“İslâm Dîni kolaylıktır” ve Peygamber(S)’in “Allah’a en sevgili olan ri edîn müsâadekârlık (semahat) ve kolaylık üzerine kurulmuş olan, hanîf İslâm Dîni’dir” sözü babı………………………………………………………        191
30-Bâb: Namaz îmândandır…….’..?……… ……… ……… ……… . 192
3l-Kişinin müslümânliğımn güzelliği babı……………………………………….        193
32-Bâb: Allah’a en sevgili olan dîn (ameli), en devamlı yapılanıdır…        194
33-îmânın artıp eksilmesi ve Yüce Allah’ın şu: “Biz de onların hidâyetini r – ^U/     artırmıştık” (el-Kehf: 13), “…îmân edenlerin de inançları artsın” (el-r ■   Os-*f     Müddessir: 31) kavilleri babı………………        195
34-Bâb: Zekât İslâm’dandır .. ‘-  198
35-Bâb: Cenazenin arkasından gitmek îmândandır…….„……… ……… ….       199
36-Mü’minin farkında olmaksızın amelinin bâtıl o(lup boşa gitmesind en  a-H3       korkması babı …     200
37-CibrîI’in Peygamber’e îmândan, islâm’dan, ihsandan, kıyamet vaktinin bilgisind en sorması ve Peygamber’in ona bunları beyân etmesi babı…………………………………………………………………………………………….       202
39-Dînini tertemiz yapmak isteyen kimsenin fazileti bâbı..i’205
40-Bâb: Ganimette n beşte birini (devlete) vermek îmândandır………..       207
41-Amellerin ancak niyet ve ihlâs ile mu’teber olacağına ve herkesin eli-Z&i       ne ancak niyet ettiği şeyin geçeceğine delfl olarak gelen hadîs babı        209
42-Peygamber(S)’in: “Dîn ancak Allah için, Rasûlü için, müslümânlann Lj         imâmlan için ve bütün halk için nasihatti r” kavli ile Yüce Allah’ın “Al- lah için ve Rasûli için nasihat ettikleri takdirde. .” (et-Tevbe: 91) kav- li babı……………………………:……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …..       211
2-KITABU’L-ILM
(İlim Kitabı)
(74 Hadîs)
l-İImin fazöeti ve Yüce Allah’ın şu kavilleri babı: “…Allah içinizde îmân etmiş olanlarla (bilhassa) kendileri ne ilim verilmiş bulunanla rın dereceler ini yükseltir. Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır” (el-Mucâdile: 12); “Rabb’ım benim ilmimi artır!” (Tâhâ: 14)……… ……       213
2-Konuşmasıyle meşgul bulunurke n kendisind en bir ilim sorulduğunda konuşmasını tamamladıktan sonra suâl sorana cevâb veren kimse babı……………………………………………………………………………………….       214
3-İlme delâlet eden bir konuşmada sesini yükselten kimse babı……       215
4-Muhaddisin “Haddesenâ” yâhud “Enbeenâ” sözleri babı……………       216
S-İmâmın, kendi mâiyyetindekilere karşı, onlardaki bilgiyi imtihan etmek için ortaya suâl atması babı………………………………………………..       217
6-İlim hakkında gelen sözler ve Yüce Allah’ın: “Rabb’ım! İlmimi artır!
de” (Tâhâ: 114) kavli babı ……… ……… ……… ……… …-……………………….       218
7-Bâb: Muhaddisi n huzurunda okumak ve ona arzetmeni n hükmünü
beyân………………………………………………………………………………………….       219
8-Munâvele hakkında zikroluna n sözler ile ilim ehlinin ilmi diğer beldelere yazıp göndermeleri babı…………………………………………………..       223
9-Meclis hududunun nihayete ereceği bir yerde oturan kimse ile ilim
halkasında bir yarık görüp hemen orada oturuvere n kimse babı..       225
10-Peygamber(S)’in: “Benden kendisine tebliğ ulaştırılanların bâzısı bizzat işitenden daha iyi belleyici dir” kavli babı……………………………..       226
11-Bâb: İlim öğrenmek, söz söylemekten ve amel etmekten öncedir.       228
502/Sahîh-i Buharı ve Tcrcemesi
12-Peygamber(S)’in kendi sahâbÖerine va’z ve nasihat etmek ve ilim öğretmek hususunda bıkkınlık getirip uzaklaşmasınlar diye hâllerini gözetir olduğu babı………………………………………………………………………….       229
13-İlim ehli için belli günler ayıran kimse babı……………………………….       230
14-Bâb: “Allah her kimin hayrını isterse ona dîn hususunda büyük bir
anlayış verir”……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………        231
15-İlimde ince anlayış(ın fazileti) babı…………………..’……… ……… ……… ..       232
16-İHmde ve hikmette gıbta etmek babı…………………………………………..       233
17-Mûsâ aleyhi’s-selâmın deniz(sâhilin)de Hızır’a gitmesi ile Yüce Allah’ın “Mûsâ ona: Sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tâbi’ olayım mı? dedi” (el-Kehf: 66) kavli babı…………………………………..       233
18-Peygamber(S)’in “Yâ Allah, ona Kitâb’ı öğret” kavli babı…………..      235
19-Kücüğün hadîs işitip yüklenmesi ne zaman sahîh olur?……… ……..       236
20-İlim aramak için sefere çıkmak babı…………………………………………..       236
21-İlim öğrenen ve başkalarına öğreten kimsenin fazileti babı………..      238
22-İlmin kaldırılması ve cehaletin meydan alıp yayılması babı…………      239
23-Ümin fazileti babı………………………………………………………………………..       240
24-Kendisi bir hayvan veya diğer bir binek üzerinde dururken suâl soranlara fetva ve cevâb vermek babı……………………………………………       241
25-Fetvâ talebine el ve baş işaretleriyle cevâb veren kimse babı…….       242
26-Peygamber(S)’in Abdu’I-Kays Hey’eti’ni, îmânı ve ilmi belleyip ezberleme leri ve bunu arkalarındaki kimselere haber vermeleri üzerine teş-vîk eylemesi babı………………………………………………………………………..       244
27-(Bir şahsa) vâki’ olan bir mes’eleyi sormak için sefer etmek ve ehline de öğretmek babı…………………………………………………………………..       246
28-İlim (edinmek) hususunda nevbetleşmek babı……………………………       247
29-Öğüt verme ve öğretme sırasında hoşlanmadığı birşey gördüğü zaman öfkelenmek babı…………………………………………………………………       248
30-İmâmın yâhud muhaddisi n huzurunda önünde iki dizi üzerine çöken
kimse babı………………………………………………………………………………….       250
31-Anlaşılması için sözü üç defa tekrar eden kimse babı………………..       251
32-Kişinin kendi tasarrufu nda bulunan dişi hizmetçisine ve ehline ilim
öğretmesi babı……………………………………………………………………………       252
33-İmâmın kadınlara va’z vermesi ve onlara ilim öğretmesi babı…….      253
34-Hadîs öğrenmeyi şiddetle arzu etmek babı………………………………….       254
35-Bâb: İlim nasıl kabz olunacak?……… ……… ……… ……… ……… ..,…………      256
36-Bâb: İlim (öğretmek)de sırf kadınlar için gün ta’yîn edilir mi?……       257
37-Birşey işitip de anlayamay an kimsenin, o şeyi öğrenmek için işittiği
zâta tekrar müracaat etmesi babı………………………………………………..       258
, -i’At-iV-     ■■           Içindekiîer/503
38-Bâb: “Hâzır bulunup şâhid olanlar gaaib olanlara ilmi teblîğ etsin”        259
39-Peygamber (S) üzerine yalan söyleyen kimsenin günâhı babı…….      262
40-İlmin yazılması babı……………………………………………………………………      264
41-Geceleyin ilim öğretmek ve va’z etmek babı……………………………….       268
42-İlim uğrunda gece uyanık kalıp sohbet ve lâkırdı eylemek babı….       269
43-Ümi hıfz edip bellemek babı……………………………………………………….       270
■ 44-Âlimler(in söyleyecekleri şeyler) için susup dinlemek babı…………      272
.. 45-însanlann en âlimi hangisidi r diye sorulduğu zaman, âlim kişiye müs-
tehâb olan şey, ilmi Allah’a dayandırmasidır babı………………………       273
‘ 46-Kendisi ayakta iken oturmakta olan bir âlime suâl soran kimse babı        277 ‘
47-Haccda küçük taşlan (cemreleri) atma sırasında suâl ve cevâb babı        277
48- Yüce Allah’ın: “Sana ruhu sorarlar. De ki: Rûh Rabb’ımın emrinde-■’■:       dir. Size az bir ilimden başkası verilmemiştir” (el-İsrâ: 85) kavli babı        278
:i 49-Bâzı insanların anlayışlarının kısa olması ve terkten daha şiddetli bir hâle düşmeleri endîşesinden dolayı üstün kılınmış bâzı şeyleri yapmayı yâhud îlân etmeyi terkeden kimse babı………………………………       279
50- Anlayamam alarından (hoşlanmadığı ve bu yüzden aktarılmasını hoş-görmediği için) ilmi, bir toplulukt an başka bir topluluğa îahsîs eden kimse babı…………………………………………………..’……… ……… ……… ……..       280
51-İlim(öğrenip öğretmek)de haya babı…………………………………………..       282
52-Âlime bizzat kendisi bir şey sormaktan utanıp da sorma işini başkasına emreden kimse babı……………………………………………………………       283
53-Mescid içinde ilim takrir etmek ve herhangi bir suâlin cevâbını zikretmek babı………………………………………………………………………………..       284
54-Suâl soran şahsa, sorduğu şeyden fazlasıyle cevâb veren kimse babı        285
3-KİTÂBÜ’L-VUDÛ’
(Abdest Alma Kitabı)
(109 Hadîs)
1-Abdest almak hakkında gelen şeyler ve Yüce Allah’ın şu kavli babı: “Ey îmân edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirsek-    . lere kadar elleriniz i ve başlarınızı meshedip, her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Cünüb olduysanız boy abdesti alın..” (el-Mâide: 6)        287
2-Bâb: “Tahâretsiz (yânî abdestsiz) hiçbir namaz kabul olunmaz” ..       287 3-Abdest almanın fazîleti babı……………………………………………………….       288
4-Bâb: (Abdestlİ kimse abdestini n bozulduğunu) kesinlikl e bilmedikçe
şübheden dolayı abdest almaz…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… …       289
5-Abdest almakta hafifletm e babı…………………………………………………..       289
504/Sahîh-i Buhâri ve Tercemesi
6-Abdest almayı tam ve kâmil yapmak babı…………………………………..:’r>   291
7- Bir avuç dolusu sudan iki eli (birleştirmek sureti) ile yüz yıkamak babı       292
8-Her hâl üzerine ve cinsî münâsebet sırasında “Bismillah” demek babı       293
9-Halâya girerken ne söyleyeceği babı…………………………………………..       294
10-Halânın yanına su koymak babı………………………………………………….       295
1 1-Bâb: Kişi büyük ve küçük hacetini yaparken kıble cihetine yönelmez,
ancak duvar yâhud benzeri bir bina yanında olursa müstesnadır.       296
12-İki kerpiç üzerinde büyük hacetini yerine getiren kimse babı……..       296
13-(Hâceti yerine getirmek için) kadınların sahraya çıkmaları babı…      297
14-EvIerde halâ edinmek babı…………………………………………………………      299
15-Bâb…………………………………………………………………………………………….       299
’16-Su ile .istincâ etmek babı…………………………………………………………….      300
17-Temizlenmek için beraberin de su taşınan kimse babı…………………      300
18-İstincâda su ile beraber dibi demirli bir deynek taşınması babı….       301
19-Sağ el ile istincâ etmekten nehy babı……………:……… ……… ……… …..       302
20-Bâb: İşediği zaman zekerini sağ eliyle tutmaz… ……… ……… ……… ….       302
21-Taşlarla silinip temizlenm ek babı……………………………………………….      303
22-Bâb: (Hayvan dışkısı ile istincâ edilmez)……… ……… ……… ……… …….      303
23-Organlarını birer kerre yıkayarak abdest almak babı………………….      304
24-Organlarını ikişer kerre yıkayarak abdest almak babı…………………      305
25-Organlannı üçer kerre yıkayarak abdest almak babı…………………..       305
26-Abdest alışta suyu buruna çektikten sonra nefesle geri çıkarmak babı       307
27-Çakü taşlan ile silinmeyi tek sayı olarak yapmak babı……………….      308
28-0zerlerine meshetmey erek, iki ayağı yıkamak babı…………………….      308
29-Abdest alışta ağıza su alıp çalkalamak babı………………………………..       310
30-(Abdest alışta) ayak ökçelerini yıkamak babı……………………………..       311
31-Ayakları, ayakkabıların içinde bulunurla rken pabuçlar üzerinden meshetmey erek yıkamak babı……………………………………………,……………..      311
32-Abdest almada ve yıkanmada sağ tarafıyle ve sağ taraftan başlamak
babı………………………………………………………;……… ……… ……… ……… ……       313
33-Namâz vakti yaklaştığı zaman abdest alacak su araştırmak babı..      313
34-insan saçı değdirilmiş olan suyun hükmü babı……………………………      315
35-Bâb: “Birinizin kabından köpek içtiği zaman o kabı yedi kerre yıkasın”       317
36-Yüce Allah’ın “Veya içinizden biri halâdan gelmişse..” (el-Mâide: 6) kavlinden dolayı abdest almayı iki çıkış yerinden, Ön ve arkadan (çıkan şeylerden ötürü) vâcib gören kimse babı……………………………..      320
ı-vıv        ”  r         İçindekiler/505
37-Kişinin kendi arkadaşına yardım ederek abdest aldırması babı…..      323
38-Abdestsiz iken Kur’ân okumak ve başka işler yapmak babı………..       324
39- Hafif olanından değil de ağırlık verici bayılmadan dolayı abdest almayı vâcib gören kimse babı………………………………………………………       326
40-Yüce Allah’ın “Başlarınızı mesnedini z..” (el-Mâide: 6) sözünden dolayı başın hepsini meshetme babı……………………………………………….      327
41-İki ayağı topuklara kadar yıkamak babı………………………………………       328
42-İnsanlarca (kabda kalan) abdest suyu fazlasının kullanılması babı       329
43-Bâb………………………………………………………………………………………:……       331
44- Bir avuç sudan ağzını çalkalayıp burnuna da su veren kimse babı       331
45-Başın bir kene meshedilm esi babı……………………………………………..      332
46- Kişinin kendi katısı ile beraber abdest alması ve kadının abdest suyu
fazlası babı…………………………………………………………………………………       333
47-Peygamber(S)’in kendi abdest suyundan, bayılan kimse üzerine dökmesi babı……………………………………………………………………………………       333
48- Teknede, çanakta, ağaçtan ve taştan yapılmış kablar içinde yıkanmak
ve abdest almak babı………………………………………………………………….      334
49-Tastan abdest almak babı…………………………………………………………..       336
50-Müdd (mikdân su) ile abdest almak babı……………………………………      337
51-Mestler üzerine meshetmek babı………………………………………………..      338
52-Bâb: Abdestli iken ayaklarını mestler içine soktuğu zaman…. ……..      340
53-Koyun eti ve sevîk(yemek)ten dolayı abdest almayan kimse babı.       341
54- Sevîk yemeği yemekten dolayı abdest almayıp sırf ağız çalkalayan kimse babı………….      342
55-Süt(içmek)ten dolayı ağzı çalkalar mı? babı……………………………….      343
56-Uyumaktan dolayı abdest almak ile bir iki uyuklamak tan yâhud uyuklama sebebiyle başını bir defa beri öte meyi ettirmekt en dolayı abdest almayı vâcib görmeyen kimse babı……………………………………..      343
57-Abdestli iken abdest almak babı…………………………………………………      344
58-Bâb: Sidiğinden sakınmamak büyük günâhlardandır…………………..      346
59-Sidiği yıkamak hakkında gelen hadîs babı………………………………….       347
60-Bâb…………………………………………………………………………………………….       347
61-Peygamber(S)’in ve insanların bedevîyi mesciddek i işemesinden ayrılıncaya kadar bırakmaları babı….    348
62-Mesciddeki sidiğin üzerine su dökmek babı……………………………..,.      349
63-Bâb: Sidiğin üzerine su dökmek…………………………………………………      349
64-Çocuklann sidiği(nin hükmü) babı………………………………………*…….      350
506/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi
65-Ayakta ve oturarak işeme(nin hükmü) babı………………………………..      351
66-Arkadaşının yanında işemek ve duvar ile sütrelenmek babı……….      351
67-Bir kavmin süprüntülüğü yanında işeme babı……………………………..      352
68-Kanı yıkamak babı………………………………………………………………………      352
69-Menîyi yıkamak, el ile sürtüp ovalamak ve kadından isabet eden şeyleri yıkamak babı………..      353
7O-Bâb: Cenabeti yâhud cenabetin gayrisini yıkayıp da yıkanan şeyin izi
gitmediği zaman…. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..      354
71-Develerin, diğer dört ayaklı hayvanların, koyunların sidikleri ve koyun ağıllan babı……………………………………………………………………:……       355
72-Yağ ve su içine murdar şeylerin düşmesi(nin hüküm) babı………..       357
73-Akmayan durgun su babı………………………..,…………………………………       359
74-Bâb; Namaz kılanın sırtına pislik yâhud cîfe atıldığı zaman o kimsenin namazı bozulmaz. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …       360
75-Elbisede tükürük, sümük ve benzeri bir şey (bulunmasının hükmü)
babı…………………………………………………………………………………………….       362
76-Bâb: Şıra ile ve sarhoş edici içki ile abdest almak caiz olmaz…. ..       363
77- Kadının kendi babasını; (yânî) babasının yüzünden kanı yıkaması babı
364
78-Dişleri misvak sürtüp ovalamakl a temizleme k babı………………:……       365
79-Misvâkı daha büyük olana vermek babı………………………………………       365
80-Geceyi abdestli olarak geçiren kimsenin fazileti babı………………….       366
4-KİTÂBU’L-GUSL
(Yıkanıp Gusletmek Kitabı)
(44 Hadîs)
j;.,    Ve Yüce Allah’ın şu kavli: “… Eğer cfinfib olduysanız boy ab-‘    desti alın. Eğer hasta olmuşsanız, yâhud bir sefer üzerindey-
:’ seniz veya içinizden bîri ayakyolun dan gelmişse, yâhud da kadınlara dokonmuss anız ve bu hâlde su da bulamanus sanız o vakit tertemiz bir toprakla teyemmüm edin, binâenaleyh (ni-
‘: yetle) ondan yüzlerinize ve elleriniz e sûrun, Allah, sizin üzerinize bir güçlük yapmayı dilemez, fakat sizi İyice temizleme yi ve üstünüzdeki nî’metini tamamlama yı diler. Tâ ki şükrede-siniz” (el-Mâİde: 6).
Ve zikri celil olan Allah’ın su kavli: “Ey İmân edenler, siz sarhoşken, ne söyleyeceğinizi bitinceye ve cünflb iken de -yolcu olmanız müstesna- gosl edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, ya bir sefer üzerinde bulunursa nız yâhud sizden biriniz ayakyo landan gelirse yâhud da kadınlara dokunup da bir su bulamazsa nız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin; yüzlerinize ve elleriniz e sürün. Şübhesiz Allah çok af-vedici, çok mağfiret eyleyicid ir” (en-Nisâ: 43).
1-Yıkanma öncesi abdest almak babı……………………………………………..       369
İçindekiler/507
2-Erkeğin, kendi karısı ile beraber yıkanması babı………………………..      370
3-Bir sâ’ ölçeği ve benzeri mikdâr su ile yıkanmak babı………………..      371
4-(Gusülde) başı üzerine üç defa su akıtan kimse babı…………………      373
S-Yıkanma sırasında hılâb yâhud güzel koku ile başlayan kimse babı       374
7-Cünüblük yıkanmasında ağzı çalkalama ve buruna su çekme babı       375
8-Daha temiz olması için eli toprakla sürtmek babı……………………….      376
9-Bâb: Cünüb olan kimse elinde cünüblükten başka bir pislik olmadığı
zaman, elini yıkamadan önce yıkanacağı su kabı içine sokar mı?       376
10-Yıkanma ve abdest alma fiilleri arasını birbirind en ayırmak babı.      378
11-Yıkanma sırasında sağ eliyle sol eli içine su boşaltan kimse babı       379
12-Bâb; Cinsî münâsebet yaptıktan sonra tekrarlay an ve bir tek yıkanma Üe kadınlarını dolaşan kimse(nin hükmü nedir?)……… ……… ….       379
13-Mezîyi yıkamak ve mezîden dolayı abdest almak babı………………..       381
14-Koku sürünen, sonra da yıkanan ve kokunun izi bedeninde bakî kalan kimse babı……………………………………………………………………………      381
15-Derisini iyice suya kandırdığını zannedip üzerine su akıttığı zamana
kadar saçlarını hilâllamak babı…………………………………………………..      382
16-Cünüblük yıkanmasında abdesî aldıktan sonra bedeninin kalan kısmını yıkayıp da abdest uzuvlarını yıkamayı diğer bir kerre daha tekrar etmeyen kimse babı………………………………………………………………       382
17-Bâb: İnsan mescidde iken, cünüb olduğunu hatırladığı zaman teyemmüm etmeyerek olduğu gibi dışarıya çıkar………………………………….      389
18-Cünüblük yıkanmasında ellerin silkelenm esinin hükmü) babı……       384
19-Gusülde başının sağ yanını yıkamakla başlayan kimse babı……….      385
20-Bismillâhirrahmânirrahîm. Halvette tek başına iken çıplak olarak yıkanan ve örtünmek daha fazîletli olduğu için örtünen kimse babı       385
21-Yıkanma sırasında bir şey içinde veya arkasında insanlard an perdelenm ek babı…………………   387
22-Bâb: Kadın ihtilâm olduğu zaman…. ……… ……… ……… ……… ……… ……      388
23-Cünüb kimsenin teri ve “Müslüman murdar olmaz” babı……………      388
24-Bâb: Cünüb kimse dışarıya çıkar, çarşıda ve diğer yerlerde yürür       389
25-Cünübün, abdest aldığı zaman yıkanmadan evde durması(nın cevâ-
zi) babı……………………………………………………………………………………….       390
26-Cünüb olan kimse abdest alır, sonra uyur babı…………………………..       391
27-Bâb: Erkeğin sünnet yeri, kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman?       392
28-Kadın fercinin ıslaklığından isabet eden şeyleri yıkamak babı…….      393

                         5-KITABU9L-HAYZ
                               (Hayz Kitabı)
                                 (37 Hadîs)
Yüce Allah’ın şn kavli: “Sana kadınların ay hâlini de sorarlar. De ki: O bir ezadır. Onun için hayz zamanında kadinlard an   ayrılın. _ Temizlend ikleri   vakte   kadar   kendileri ne yaklaşmayın. İyice temizlend iler mi o zaman Allah’ın size emrettiği yerden onlara gidin. Herhalde Allah hem çok tevfoe edenleri sever, hem çok temizlene nleri sever” (el-Bakara: 222).
1-Hayzın başlaması nasıl oldu ve Peygamber(S)’in “Hayz Allah’ın Âdem
kızları üzerine yazdığı bir şeydir” kavli babı………………………………       396
2-Hayz oldukları zaman kadınlara emr babı…………………………………..      397
3-Hayızh kadının, kocasının başını yıkaması ve taraması babı……….      397
4-Erkeğin, kadın hayızlı iken karısının kucağında Kur’ân okuması babı       399
5-Nifâsa hayz ismini veren kimse babı…………………………………………..      399
6-Hayızh kadının cildine dokunmak babı………………………………………..     400
7-Hayızlı kadının oruç tutmayı terketmes i babı………………………………      401
8-Bâb: Hayızlı kadın, Beyt’i tavaf etmek müstesna, bütün hacc fiillerin i
yerine getirir.. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……..       403
9-İstihâza babı…………………………………………………………………………………..   405
10-Hayz kanını yıkamak babı………………………………………………………;….      406
11-İstihâzah kadının i’tikâf etmesi babı……………………………………………      406
12-Bâb: Kadın, hayız olduğu elbise içinde namaz kılar mı?……… ……..      408
13-Hayızdan yıkanması sırasında kadının güzel koku sürünmesi babı       408
14-Kadının, hayızdan temizlene ceği zaman kendisini ovalaması, nasıl yıkanacağı ve nasıl misklenmiş bir parça ahp onunla kan değen yeri sürteceği babı……………………………………………………………………………..       409
15-Kadının hayızdan yıkanması babı……………………………………………….      410
16-Kadınm hayızdan yıkanması sırasında taranması babı………………..      411
17-Kadının, hayız yıkanması sırasında saçlarını çözmesi babı………….      411
18-“Biz sizleri.. . hilkati belirsiz bir çiğnem etten… yarattık” babı…….      413
19-Hayızlı kadın hacca ve umreye nasıl ihram eder babı…………………      414
20-Hayzın gelmesi ve gitmesi babı…………………………………………………..      415
21-Bâb: Hayızlı olan kadın namazı kaza etmez…. ……… ……… ……… …….      416
22-Hayz elbisesi içinde iken hayızlı kadınla beraber uyumak babı…..      417
23-Temizlik hâli elbisesin den başka hayız elbisesi edinen kimse babı       417
İçindekiler/509
24-Hayızlı kadınların namaz yerinden ayrı durarak bayram namazlarının kılındığı sahada ve müslümânların dualarında hâzır bulunmala rı babı…………………………………………………………………………………………….       418
25-Bâb: Kadın bir ayda üç hayız olduğu zaman (hüküm nedir)?……..       420
26-Hayız günleri hâricinde kadının göreceği san ve boz renkli ıslaklıklar babı……………………………………………………………………………………….       421
27-İstihâza daman babı……………….,………………………………………………….       421
28-İfâda tavafından sonra hayız olan kadın babı……………………………..       422
29-Bâb: İstihâzah kadın (arada kanı dinmekle) temizliği görünce (yıkanıp namaz kılar)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …       423
30-Lohûsa (iken Ölen) kadın üzerine cenaze namazı ve bu namazın sünneti babı……………………………………………………………………………………..       424
31-Bâb…………………………………………………………………………………………….       424
6>1ÜTABUT-TEYEMMÜM
(Teyemmüm Etmek Kitabı)
(14 Hadîs)
;              Ve Yüce Allah’ın şu kavli: “Eğer hasta olmussanız yâhnd bir
sefer fizerinde yseniz veya içinizden biri ayakyolnn dan gelmişse, yâhnd da kadınlara doknnmnss anız ve bo hâlde su da bu-lamamışsaıuz, o vakit tertemiz bir toprakla teyemmüm edin. Binâenaleyh ondan (niyetle) yüzlerinize ve elleriniz e sürün” (el-Maide: 6; en-Nisâ: 43)
1-Bâb: İnsan su ve toprak bulamadığı zaman?……… ……… ……… ………        429
2-Su bulamadığı ve namaz vaktinin geçmesinden korktuğu zaman hazarda teyemmüm etmek babı…..      430
3-Bâb: Teyemmüm eden kimse ellerine üfürür mü?……… ……… ………        432
4-Bâb: Teyemmüm yüz ve iki el içindir………………………………………….       433
5-Bâb: Temiz toprak müslümânm temizlik sebebidir; suyun yokluğunda onu sudan mustağnî kılar….   435
6-Bâb: Cünüb olan kimse nefsi üzerine hastalıktan yâhud ölmekten veya susuz kalmaktan korktuğu zaman, teyemmüm eder….. ……… …..      439
7-Bir vuruş olarak teyemmüm babı………………………………………………..       441
8-Bâb…………………………………………………………………………………………….       444
7-KİTÂBU’S-SALÂT
(Namaz Kitabı)
(155 Hadîs)
l-İsrâ gecesinde namazların nasıl farz kılındığı babı……………………..       445
510/Sahîh-i Buharı ve Tereemesi
2-Namazın, avreti örtecek şeyler içinde vâcib olması, Yüce Allah’ın “… Her mescid huzurunda ziynetini zi alın..” (el-A’râf: 31) kavli ve bir bez
–      içinde sarınarak namaz kılan kimse babı……………………………………       451
3-Namaz kılacak kimsenin namaza girerken izânni boynunun gerisine
bağlaması bâbi……………………………………………………………………………      452
4-Bir sevb içinde, onunla örtünerek namaz kılmak babı………………..       454
5-Bâb: Kişi bir tek kumaş içinde namaz kılacağı zaman (onun bir kısmını) omuzları üzerine koysun… ……… ……… ……… ……… ……… ….-……..      456
6-Bâb: Sevb (yânî kumaş) dar olduğu zaman…. ……… ……… ……… …….       457
7- Şam’a mensûb (yânî gayrimüslimler tarafından i’mâl edilmiş) olan cüb-
be içinde namaz kılmak babı………………………………………………………      459
8-Namazda ve namaz hâricinde soyunup çıplak olmanın keraheti babı       460
9-Gömlek, şalvarlar, (donlar), dizleri kapamayan kısa don ve kaftan içinde namaz kılmak babı………………………………………………………………..      460
10-Avretten örteceği şey babı………………………………………………………….      462
11-Ridâsız olarak” namaz kılmak babı………………………………………………      464
12-Uyluk hakkında zikroluna n şey babı……………………………………………      465
13-Bâb: Kadın kaç (parça) elbise ile namaz kılar?……… ……… ……… …..      468
14-Bâb: Bir şahıs damgalan bulunan bir kumaş içinde (yânî onu giyinerek) namaz kıldığı ve onun damgalarına baktığı zaman?……… ……      469
15-Bâb: Bir kimse salîb (yânî haç) şekilleri nakşedilmiş elbise ile yâhud
başka suretler bulunan bir elbise ile namazı kılsa namazı bozulur mu?       470
16-Arkasında yırtmaçlı ipekten bir ferrûc İçinde namaz kılıp sonra onu
çıkaran kimse babı……………………………………………………………………..      471
17-Kırmizi bir elbise ile namaz kılmak babı…………………………………….       471
18-Evlerin damlan üstünde, minberde, ağaç parçalan üzerinde namaz
kılmak babı…………………………………………………………………………………      472
19-Bâb: Namaz kılan kimseni., giydiği sevb, secdeye vardığında hanımına dokunduğu zaman?……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ..      475
20-Hasır üzerinde namaz kılmak babı……………………………………………..      475
2l-Seccâde üzerinde namaz babı…………………………………………………….      477
22-Kilim, keçe ve benzeri döşenen şeyler üzerinde namaz kılmak babı       477
23-Sıcağın şiddetinde sevb üzerine secde etmek babı……………………..       478
24-Ayakkabılarla namaz kılmak bâbi……………………………………………….      479
25-Mestlerle namaz kılmak babı………………………………………………………      479
26-Bâb: Namaz kılan kimse secde etmeyi tamamlama dığı zaman…. …       480
27-Bâb: Namaz kılan kimse secde esnasında pazulanm açar ve yanlannda n uzaklaştım………..     481
28-Kıbleye yönelmenin fazileti bâbi…………………………………………………       482
29-Medîne, Şâm ve Maşrık ahâlîsinin kıblesi bâbi…………………………..      483
30-Yüce Allah’ın “Siz de İbrahim’in makaamından bir namazgah edinin”
(el-Bakara: 125) kelâmı bâbi………………………………………………………       484
31-Namâz kılacak kimsenin, nerede olursa olsun, kıble cihetine yönelmesi bâbi……………………………………………………………………………………       486
32-Kıble hakkında (söylenenlerden gayrı olarak) gelen şeyler ile, yanılıp da kıbleden başka yöne doğru namaz kılan kişinin o namazı yeniden kılmasını re’y etmeyen kimse bâbi……………………………………….      489
33-Tükürüğü mescidden el ile kazımak bâbi……………………………………       491
34-Mescidden sümüğü çakıl taşı ile sürtüp kazımak bâbi………………..      492
35-Bâb: Kişi namaz içinde iken sağ tarafına tükürmesin………………….      493
36-Bâb: Soluna yâhud sol ayağının altına tükürsün………………………….      494
37-Mescide tükürmek (hatîesinin) keffâreti bâbi……………………………..       494
(Namaz Kitabı’nın devamı ikinci cilddedir .)

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

2 responses

3 08 2009
FERDİ / aXi

hizmette emeği geçenlerden allah razı olsun..

mücahit adamlarmışsınız.

bundan sonra hadislerimi buradan ararım..

sitemize de bekleriz…

29 07 2012
sevil

kitabül enbiya 10.babdan bir dua arıyorum 10.babı nasıl bulabilirim

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: