Aziz Haberler

11 04 2007

Üçüncüsü azizdir. Aziz ikiden az kimselerin ikiden az kimselerd en rivayet etmemesid ir. Haberin bu şekilde isimlendi rilmesi, ya az bulunduğu içindir, yahutta başka isnad-la geldiği için kuvvetlen mesi dolayısıyledir. Aziz, bazılarının iddiası hilafına, sahih hadisin şartı değildir. Bu iddianın sahibi muteziled en Ebu Ali el-Cub-ba.’idir ve el-Hakim Ebu Abdillah’ın “Ulumu’1-Hadis” adlı kitabındaki şu sözü buna işaret eder: “Sahih, kendisind en cehalet ismi zail olmuş sahabinin rivayet etmesi olup, şehadet üzerine şehadet misali, haber bize ulaşıncaya kadar hadis ehlinin aldığı iki ravisi olan haberdir.”

Kadı Ebu Bekr İbnul Arabi, el-Buhari şerhinde, hadisin en az iki ravisi olması keyfiyeti ni el-Buhari’nin şartı olarak ileri sürmüş ve bu yüzden üzerine vaki olacak bir itiraza da, düşünmeye değer şu cevabı vermiştir:
“İnne me’1-a’malu bi’n-niyat hadisinin ferd olduğu, çünkü onu Ömer İbnu’l-Hattab’tan başkasının rivayet etmediği Ömer’den de yalnız Alkame’nin naklettiği söylenirse deriz ki: Ömer, bu hadisi minberde iken sahabenin huzurunda irad etmiştir. Eğer sahebe, hadisi bilmemiş olsalardı inkar ederlerdi .

Kadı’nm bu cevabını takiben şu itiraz ileri sürülmüştür. Sahabenin hadisi inkar etmemeler i, yahut bunu sükut ile karşılamaları, onu başkalarından da işitmiş olmalarını gerektirm ez. Bu, Ömer İbnu’l-Hattab hakkında doğru olsa bile, yani sahabenin, onun hutbede irad ettiği hadisi inkar etmemeler inden, onu daha önceden bildikler i neticesin i çıkarmak bile, “Alkame’nin Ömer’den, sonra Muhammed İbn İbrahim’in Alkame’den sonra da Yahya İbn S’a’id’in Muhammed İbn İbrahim’den rivayetle rinde vaki olan teferrüdlerini bu cevap halletmez . Çünkü mezkur hadisin rivayetin de, bu ravilerin şeyhlerinden teferrüdü muhaddisl er arasında sahih ve maruftur. Bu itiraza cevap olarak, teferrüd eden raviler için mutabiat bulunduğu ileri sürülse bile, zayıflıkları dolayısıy-le itibar edilmez. Hasılı, Kadı Ebubekr İbnu’l-Arabi’nin cevabı mezkur itirazı karşılamaya kafi gelmediği gibi, Ömer’in hadisinde n mada el-Buhari’nin Sahih’inde bulunup ta ravileri tek kalmış hadislerd e de tam bir cevap, teşkil etmez. İbni Ruşeyd, bu konuda şöyle demiştir:

“el-Buhari’nin, kitabında ihraç ettiği hadisler için en az iki ravi tarafından rivayet edilmesin i şart koştuğu yolunda Kadı Ebubekr tarafından ileri sürülen iddianın batıl olduğuna Sahih’te mezkur ilk hadisin delaleti kafidir.
İbn Hibban ise, Kadı Ebu Bekr’in iddiası hilafına şu görüşü ileri sürmüştür: “Sonuna kadar, iki kişinin iki kişiden rivayeti asla bulunmaz”. Biz de deriz ki:

“Eğer yalnız iki kişinin yalnız iki kişiden rivayetin in asla bulunmaya cağını murad ediyorsa, kabulü mümkündür. Fakat bizim kaydettiğimiz aziz şekli, iki kişiden az olmayan kimseleri n iki kişiden az olmayan kimselerd en rivayet etmesiyle mevcuttur . Bunun misali Seyhan (el-Buhari ve Müslim)’ın Enes’ten ve el-Buhari’nin Ebu Hureyre’den rivayet ettikleri şu hadistir:

“Ben, içinizden birine anasından babasından ve çocuğundan daha sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.” Bu hadisi, Enes’ten Katade ve Abdu’1-Aziz İbn Suheyb; Kata-de’den Şu’be ve Sa’id; Abdu’l-Aziz’den İsmaiil İbn Uley-ye ve Abdu’l-Varis; ve herbirind en de bir cemaat rivayet etmişlerdir.

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: