K

10 04 2007

Hadis Fihristi

K

Ka’ab b Malik (ra)’ ın tevbesi; Tirmizi; 3299, Enfal; 42, Tevbe; 117, 119, Müslim; 2769, Ebu Davud; 4600,
Kaba sinek düşerse onu daldırıp çıkarın: Nesei; 4243,
Kabenin çıplak tavaf edilmeyec eği: Buhari; 4c. 1552,
Kabenin yıkılıp tekrar inşa edilmesi: Müslim; 1333,


Kabeye ilk putu getiren: Buhari; 9/235,
Kabeyi Habeş tarafından gelen bir bacaksız tahrif edecek: Nesei; 2891,
Kabın içine sinek düşerse, öbür tarafınında batırılacağı: Buhari; 12c. 5801,
Kabir azabı vardır, haktır: Buhari; 3c. 1298. sy, Tergip ve Terhib; 7c. 54, Nesei; 2058, 2059, Müslim; 2871, Ebu Davud; 4750, Tirmizi; 3119, İbn Mace; 4269,
Kabir azabını anlatan ayetler: İbrahim; 27, Mümin; 46, Mümtehine; 13, Taha; 124, Enam; 98, Abese; 21,
Kabir azabını dilsiz hayvanlar dahi duyar: Müslim; 586,
‘Kabrin içindekiler azab olunuyorl ar ama halk arasında büyük sayılan günahlardan değil.Şu kabrin sahibi idrardan sakınmazdı, şu da insanlar arasında koğuculuk ederdi’. Sonra yaş hurma dalı istedi. Getirdile r onu ikiye böldü, parçanın birini kabrin birine, öbürünü de diğerinin üstüne dikti ve  ‘Bu dallar kuruyun-caya kadar azablarının hafifleme si umulur’ buyurdu: Ebu Davud; 20, Buhari; vudu bab 57, 3c. 1284, Müslim; 292, Nesei; 39, İbn Mace; 374 Tirmizi; taharet bab 53. no 70, Buhari; 3c. 1300,
Kabir ehli, öyle bir azabla azab edilirler ki, onların azablarını hayvanların hepsi işitir: Buhari; 14c. 6311,
Kabire uğradı ve şöyle buyurdu.B u ikisi azab olunuyorl ar. Hem de büyük bir şeyden dolayı azab olunmuyor lar. Onlardan biri koğuculuk yapardı. Diğeride sidiğinden sakınmazdı: Buhari; 3c. 1284. sy, Müslim; 292, Nesai; 39, İbni Mace; 347, Tirmizi; 70, Ebu Davud 20,
Kabir üzerine mescid kurulmaz: Buhari;  3c. 1263. sy,
Kabir duası: Müslim; 975, Ebu Davud; 3221,
Kabir ölüyü sarıp sıkar: Nesei; 2057,
Kabir sorgusu ve azabı: Müslim; 2871, Tirmizi; 1076, Nesei; 2059, Ebu Davud; 4750, İbrahim; 27, İbn Mace; 4269,
Kabir üzerine bina yapmak, kireçle badanalam ak ve yazı yazmak yasaktır: Nesei; 2028,
Kabir üzerine namaz: Müslim; 954, 971, Ebu Davud;  3229, Tirmizi; 1050,
Kabir üzerine yazı yazılmaz: İbni  Mace; 1563,
Kabir yanında kurban kesilmez: Ebu Davud; 3222,
Kabir yükseltilmez üzerine kubbe yapılmaz: Müslim; 969, Ebu Davud; 3218, Tirmizi; 1049, Nesei; 2029,  İbn Mace; 1575,
Kabir üzerine yazı yazmayı yasaklamıştır: İbn Mace; 1563,
Kabir yanında hayvan kesimi yoktur: Ebu Davud; 3222,
Kabirde namaz kılınmaz: Müslim; 532, Nesei; 760,
Kabire iki ve üç kişi konulabil ir ve şehitler yıkanmaz: Buhari 3c 1267,
Kabire oturulmaz ve kabire doğru  namaz kılınmaz: Müslim; 972, Ebu Davud; 3229, Tirmizi; 1050,
Kabirlerd en medet umulmaz: Nahl; 20, 21, Yunus; 106, Araf; 194, Ahkaf; 5,
Kabirlere gittiğinizde selam verin: Müslim; 975,
Kabirleri çiğnemeyin,üzerine oturmayın: Müslim; 971, Ebu Davud; 3228, İbn Mace; 1566,
Kabirleri yükseltmek, yapmak, tuğla, taş, kerpiç kullanmak çamur ile sıvamak üzere kubbeler yapmak bidattır: Müslim; 969, Tirmizi; 1058, Ebu Davud; 3218, Nesei; 2029, İbn Mace; 1575,
Kabirleri ziyarette n sizi men etmiştim, artık onları ziyâret edin: Müslim; 1977,
Kablumbağanın kabuğundan istifade edilir: Ebu Davud; 4213,
Kabre çevirmeyin evleriniz i: Müslim; 780, Tirmizi; 448,
Kadem (ayak): Müslim; 2848, Buhari; 14c. 6540,
Kader hadisleri: Ebu Davud; 4694, Müslüm; 2643-2647, Tirmizi; 2216-2246, İbn Mace; 78, Buhari; 14c. 6492, 12c.  5757,
Kader konusunda münakaşa etmeyin: Tirmizi; 2216,
Kaderi ancak dua önler: Tirmizi; 2225,
Kaderi inkâr edenler bu ümmetin mecûsileridir. Eğer hasta olurlarsa onları ziyaret etmeyin,ölürlerse cenâzelerini teşyi etmeyin: Ebu Davud; 4691,
Kaderi inkâr edenlerle karşılıklı oturmayın.Onlarla sohbet etmeyin ve onların hiçbir işini hakimlere iletmeyin: Ebu Davud; 4710,
Kaderin önüne geçecek olsaydı nazar geçerdi: Muvatta; 4c. 310,
Kaderinde n kaderine kaçıyorum: Müslim; 2219, Muvatta; 4c. 238,
Kaderle alakalı ayetler: Enam; 3, 17, 18, 38, 59, 67, Yunus; 67, Rad; 11, 39, Talak; 3, 12, Furkan; 2, Ahzab; 38, Kamer; 49-53, Ala; 3, Bakara; 243, Ankebut; 22, Hud; 6, İsra; 58, Neml; 75, Fatır; 11, Yasin; 12, Kaf; 4, Kamer; 53, Hadid; 22, Hicr; 24, Tegabün; 11,
Kaderledi r her şey: Müslim; 2655,
Kadın avrettir: Tirmizi; 1182,
Kadın dört şeyden nikahlanır: Buhari; 11c. 5183, Müslim; 1466,
Kadın güzel koku sürünüp sokağa çıkarsa zina etmiş gibidir: Tirmizi; 2936,
Kadın halası üzerine nikahı kıyılmaz: Buhari; 11c. 5204, Ebu Davud; 2066, Müslim; 1408,
Kadınlara mut’a nikahını yasakladı: Taberani Mu’cemus-Sağir; 256,
Kadınlarla başbaşa kalmasın ve arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Kadın kocasının döşeğine davette icâbet eder: Müslim; 1436,
Kadın kocasının evinden sadaka verebilir: Nesei; 2529,
Kadın masiyette kocasına itaat etmez: Buhari; 11c. 5289,
Kadın nafile oruçta kocadan izin alır: Buhari; 11c. 5278,
Kadın saçını kesebilir: Müslim; 320,
Kadın sonraki erkeğin balcağızından, erkekte onun balcağı-zından tatmadıkça birinci erkeğe helal olmaz, üç talakla boşamada: Ebu Davud; 2309, Müslim; 1433, İbn Mace; 1932, Tirmizi; 1126,
Kadının üzerine (cenâze) namazı kıldırırken tam ortası hizasında durdu: Müslim; 964, Ebu Davud; 3195, Tirmizi; 1035, Nesai; 1978, İbn Mace; 1493,
Kadının tam orta hizasında, erkeğin baş tarafında saf tutulur: Buhari; 3c. 1254,
Kadın, ayaklarını örtecek kadar uzun ve geniş elbise ile namaz kılar: Ebu Davud; 640,
Kadın, kadının avretine bakmasın, erkek de erkeğin avretine bakmasın: İbn Mace; 661,
Kadına altın ve ipek helal, erkeğe haramdır: İbn Mace; 3595, 3598,
Kadına dokunmanın abdesti bozmadığı: Buhari; 2c. 588, Tirmizi; 86, Ebu Davud; 179, 178, İbn Mace; 502, Nesei; 168-171,
Kadına karşı iyi olanınız en hayırlı olanınız: İbn Mace; 1609,
Kadını iki şey örter, bunlar; beyi ve kabir, hangisi iyi örter denildiğinde Allah Resulü (sav) kabir buyurdu:Taberani; Mu’cemus- Sağir; 741,
Kadının bir ayda üç hayz olması: Buhari; 1c. 441,
Kadının dininin noksanlığı ve aklının noksanlığı: Müslim; 79, Ebu Davud; 4679, Buhari; 4c. 1819, 1c. 402, Tirmizi; 2745,
Kadının eline ve yüzüne bakılır evlenmede: Müslim; 1424,
Kadının eteği topuğuna kadar uzundur: İbn Mace; 3580-3583,
Kadının guslü; Buhari; 1c. 385,
Kadının kestiği yenir: Buhari; 12c. 5583,
Kadının saçını kesmesini men etti: Tirmizi; 917,

Kadınla kadın, erkekle erkeğin aralarında hiçbir şey bulun-madığı halde tek bir örtü içinde yatmaları, saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vucuda döğme yapmak, yağma yapmak, panterler in postunu kullanmak, iki omuzun üzerine ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Kadınlar cemaat olabilir ve kamet getirir: Ebu Davud 592, İbn Ebu Şeybe;
Kadınlar erkeklerd en önce camiden çıkar: Ebu Davud 1040, İbn Mace;
Kadınlar hakkında Allah’ tan korkun: Müslim; 1218,
Kadınlar hakkında Allah’ tan korkunuz. Çünkü onları Allah adıyla aldınız: Müslim; 4141,
Kadınlar sizin tarlanızdır: Bakara; 223, Ebu Davud; 2163, Müslim; 1435, İbn Mace; 1925,
Kadınlar, avrettir. Kadın evinden çıkınca şeytan gözlerini ona dikip derki: Seni görüpte beğenmeyen hiç kimse olamaz: Mecmeuz Zevaid; salat 2/35,
Kadınlara itaat pişmanlıktır: UYDURMA. Aliyul Kari; 80. sy,
Kadınlara dübürlerinden (anüs) yaklaşmayın: İbn Mace; 1923,
Kadınlara sohbet ediyordu: Buhari; İlim 32, 35,
Kadınlardan erkeklere benzeyene, erkeklerd en de kadınlara benzeyene lanet etti: Tirmizi; 2934,
Kadınlardan sonra en çok atları severdi: Nesei; 3930,
Kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı, biz kendimizi hadım ederdik: Darimi; 2173, Buhari; nikah 8, Müslim; nikah 6-8, Nesei; nikah 4, Tirmizi; 1088, İbn Mace; nikah 2,
Kadınları Allah geride bıraktığı gibi sizde bırakın: UYDURMA. Aliyul Kari,
Kadınları en büyük fitne bıraktım: İbn Mace; 3998-4003, Tirmizi; 2929,
Kadınları mescidden menetmeyi n: Müslim; 442, Ebu Davud; 566,
Kadınların küpelerini ve bilezikle rini çıkarıp vermeleri: Buhari; ilim 32,
Kadınların nasıl beyat edeceği: Müslim; 1866,
Kadınların şahidliği: Kadının şahidliği: Buhari; 5c. 2446,
Kadınlarınızı dövmeyin: Buhari; 15c. 6027, 11c. 5002-5288,
Kadınlarla  tokalaşma olmaz: Nesei; biat 18, 4192, İbn Mace; cihad 43, 2874, Muvatta; beyat 2, Buhari; talak 18, ahkam 49, Müslim; imaret 88-89, Ebu Davud; imaret 9, 2941, Tirmizi; 3523,
Kadınlarla konuşun ama onların zıddını yapın: UYDURMA. Aliyul Kari; 74. sy,
Kadınlarla musafaha etmem.Yüz kadına söyliyeceğim şeyler bir kadına söylediğim şey gibidir: Nesei; 4163,
Kadınlarla tokalaşmam: Nesei; 4163,
Kadir gecesini itaatla geçirmek imandandır: Buhari; 1c. 257,
Kadir gecesini ramazanın son 7 gününde arayın: Ebu Davud; 1385, Müslim; 1165,
Kadir gecesinin fazileti: Müslim; 1165, 1170, Ebu Davud; 1372, Tirmizi; 789,
Kafesde kuş beslenebi lir: Buhari; edep 81, 13c. 6092,
Kafire bedel, müslüman öldürülmez: Buhari; 15c. 6778,
Kafire karşılık mümin öldürülmez: Ebu Davud; 4506, Tirmizi; 1434, İbn Mace; 2659, Nesei; 4716,
Kafirin diyeti müslümanın diyetinin yarısı kadardır: Nesei; 4779,
Kafirin müslüman olmadan önceki amelinin hükmü: Müslim; 123
Kafir kadınla evlilik bağlarını tutmayın: Mümtehine; 10,
Kafirle onu öldüren cehennemd e ebedi olarak birarada olmaz: Müslim; 1891, Ebu Davud; 2495,
Kafirlerd en yardım dilenmez: Müslim; 1817,
Kafirleri n ağaçlarını kesme: Müslim; 1746,
Kafirleri n kalpleri birbirine benzer: Bakara; 118, Ali İmran; 11, Hud; 110, Zariyat; 52-53,
Kafirleri n size kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda bir günah yoktur, ayetini okudum ve bugün artık insanlar güven içindedirler. Namazı yine kısaltacaklar mı? dedim. Ömer (ra) şöyle dedi. “Senin hayret ettiğin bu hususta bende hayret etmiş ve bunu Rasulüllah’ a (sav) sormuştum. Rasulüllah (sav); Bu, Allah’ ın size verdiği bir sadakadır, sadakasına kabul edin  buyurdu: Müslim; misafirun 4. bab no 686, Ebu Davud sefer 1. bab no 1199, Nesei; 1433, Tirmizi; 3224, İbn Mace; ikametil salat 113. bab, İbn Mace; 1065,
Kahine gitmek ve kehanette bulunmak şirktir: Müslim; 537, 1567, 2228,
Kahinlik ve ücreti haramdır: Buhari; 8c. 3594,
Kahkaha ile gülmek namazı bozar: Taberani; Mucemus-Sağir; 699,
Kalbinde hardal danesi kadar hayr bulunan kişi cehennem-den çıkar: Tirmizi; 2720,
Kalbinde zerre kadar iman: Müslim; 91,
Kalbleri döndüren Allah: Müslim; 2654,
Kalblerin e mühür vurulanla r: Buhari; 10c. 4871,

Kalem üç kimseden,yani uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğ çağına gelinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar deliden kaldırılmıştır:Darimi;2301,Müsned;6/100,101,144,Müstedrek; 2/5.sy, Ebu Davud; Hudud 16, Nesei; talak 22, İbn Mace; talak 15,
Kalem üç kişiden kaldırıldı: Darimi; 2301, Ebu Davud; hudud 16, Nesei; talak 22, İbn Mace; talak 15,
Kalemi yarattı: Tirmizi; 2244,
Kalkarken ve otururken selam verin: Tirmizi; 2848,
Kalp, Allah ın evidir: UYDURMA. Aliyul Kari; 87. sy,
Kalpler, Rahmanın iki parmağı arasındadır: Tirmizi; 2226,
Kamet geldikten sonra, nafile kılınmaz: Abdurrezz ak; 3987, Müslim; misafirun 63, Nesei; imamet 60, Tirmizi; 417, İbn Mace; 1151, Ebu Davud; 1266,
Kametin tek tek okunacağı: Müslim; 385,
Kan alanın da, aldıranın da orucu bozulur:ZAYIF. Ebu Davud; 2367, İbn Mace; 1680, Darimi; 1737, Ebu Davud; savm 28, İbn Mace; siyam 18, Tirmizi; 771, İbn Huzeyme; 3/226,
Kan aldırdı, oruçlu iken Allah Rasulü (sav):  Buhari; tıp bab 11 no 161,Tirmizi; savm hacamat 773, İbn Mace; 1682, Muvatta; siyam 30,
Kanın abdesti bozduğuna dair ZAYIF rivayetle r: Dare Kutni; 157, Nasburray e; 1c. 37, Fi Ahkamul Kebair; 2c. 13,
Kanın abdesti bozmadığı: Nesei; 171, Ebu Davud; 198, Buhari; 1c. 320, Ebu Şeybe; 1c. 92, Muvatta; 1c. 77, Dare Kutni; 1c. 52,
Kanın pisliği ve onu yıkama: Müslim; 291,
Kapların ağzını kapalı tutun: Müslim; 2014,
Kaplarınızın üzerini örtün: Tirmizi; 3011,
Kara kargalar gibi ensar kadınları başlarını örtüler aldılar: Ebu Davud; libas 3456,
Kara tane, çörek otu ölümden başka her derde devâdır: İbn Mace: 3447-3449,
Kardeş olun, kardeş: Müslim; 2580, Tirmizi; 2826, Ebu Davud; 4893,
Kardeşinin derdine sevinip gülme: Tirmizi; 2621,
Kardeşiniz için bağışlanma dileyiniz: Ebu Davud; 3221,
Kardeşleriniz ileride onları görmeyi çok isterdim: Muvatta; 1c. 85,
Kardeşleriyle zina edenin cezası: Buhari; 14c. 6666,
Kareli elbiseyi giyene lanet: İbn Mace; 10/413,
Karga etinin hükmü: İbn Mace; 3248,
Karganın gagalaması gibi secde etmeyi, yırtıcı hayvanlar gibi kolları uzatıp yayması ve devenin yer edindiği gibi yer edinmeyi yasakladı: Nesei;  1112,
Karı koca hakkı: Buhari; 11c. 5284,
Karınca öldürmeyin: Müslim; 2241, Darimi; 2005, Buhari; 7/3097, İbn Mace; 3225,
Karıncayı öldürmek ve yuvasını yakmak yasak: Nesei 4337, İbn Mace sayd 10,Kudsi hadisler 210,Buhari cihad 153, Müslim; selam 149,Nesei sayd 138,Ebu Davud edeb 164,
Karısı siyah oğlan doğuran sahabe: Tirmizi; 2211,
Karısını arkadan kullanan melundur: Ebu Davud; 2162, İbn Mace; 1923,
Karnınızı  tıka basa doldurmayın, çünkü kalbi karartır. İlmi göğsünüzde muhafaza edin ve gülmeyi çoğaltmayın ki, kalp onu geri kusar: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 269,
Kasten bana yalan isnad etmeyin: Buhari; ilim 38, Müslim; zühd 72,
Kaş alınmaz: Müslim; 2125,
Kattat cennete giremez. Kattat söz taşıyandır: Buhari; edeb 50, Müslim; İman 149, Ebu Davud; edeb 33, Tirmizi; birr 79, Taberani Mu’cemus-Sağır; 396,
Katır ve merkep etinin haramlılığı: İbn Mace; 3197-3199, Nesei; 3336. 4313, Ebu Davud; 3790,
Katil, mirascı olamaz: Tirmizi; ferâiz 17, no 2192,
Kayınbiraderle gelinin bir arada yalnız kalmaları ölümdür: Müslim; 2172,
Kayınbiraderle gelinin aynı odada başbaşa kalması haramdır: Müslim; 2172,
Kays b. Asım müslüman olduğu zaman gusletti: Nesei; 190,
Kaza, ancak dua ile geri çevrilir. Ömrü ise ancak iyilik artırır: Tirmizi; 2225, İbn Mace; mukaddime 10, fiten 22,
Kaza namazı vardır diyenlere: Ebu Davud; 1237, Buhari; megazi gazvetür-rika’ 145, Nesei; 1554, Tirmizi; 564,
Kaza namazı yoktur: Buhari; 2c. 648, Müslim; 684,
Kaza ve kader sırrı: Buhari; 14c. 6486-6498,
Kazandığın sevablar seni sevindiri yor ve işlediğin günahlar da üzüyorsa sen gerçekten müminsin: Ahmed; 5/251,
Keçinin ayeti yemesi: İbn Mace; 1944,
Kedi etinin haramlılığı: İbn Mace; 3250,
Kediyi hapsedeni n durumu: Buhari; 2c. 758, 7c. 3097, 5c. 2192,
Kediyi hapsedip ölümüne sebeb olanın hali: Buhari; 2c. 758, 5c. 2192,
Kediyi öldürmek haramdır: Müslim; 2242,
Kelam (konuşma): Ali İmran; 77, Bakara; 253, Nisa; 164, Araf; 144, Kasas; 74, Şuara; 10,
Keler yemek helaldir:Buhari;12c.5603, Müslim;1943,Nesei; 4294
Kelimeyi tevhid cennetin anahtarıdır: Buhari; 3c. 1174,
Kelimeyi tevhidin önemi: Buhari; 14c. 6341,
Kemiğe ulaşan yaraların diyeti beş devedir: Nesei; 4823,
Kendimizi hadım mı yapalım: Abdurrezz ak; 14048, Şafii Umm; 7, 161, Buhari; tefsir maide 9, nikah; 6-8, Müslim; nikah 11, İbn Hibban; 4129, Beyhaki; 6/79, 200, 201,
Kendini kadınlara benzeteni n hükmü: Ebu Davud; edep 61,
Kendini öldüren tekfir edilmez: Müslim; 116,
Kendisi cehennem ateşine haram olan kişi: Tirmizi; 2606,
Kendisind en haya edilmeye en layık olan zat, Allah’tır: Tirmizi; 2918,
Kerahat sayılan şiirin beyanı: İbn Mace; 3759-3761,
Kerahat vakitleri: Müslim; 825, Buhari; 2c. 638,
Kertenkel eyi öldürün: Müslim; 2237, 2240,
Kesilirke n üzerine Allah’ ın adı anılmayan hayvanlar dan yemeyin. Çünkü onu yemek yoldan çıkmadır: Enam; 121,
Keşke şeytandandır:Müslim;2664, İbn Mace; 79, Ahmed; 2/366,
Kevser: Müslim; 400, Ebu Davud; 4747,
Keyfi cem: Tirmizi; 187, Nesei; 601-603, Müslim; misafirun bab 54  no 705, Ebu Davud; 1211, İbn Mace; 1069,
Kıbleden başka cihede namaz: Müslim; 526, Ebu Davud; 1045,
Kıblemize yönelen ve bizim gibi namaz kılan ve kurban kesen, bayram namazını kılmadan kurban kesmesin: Nesei; 4372,
Kıblenin farz oluşu, onyedi ay Beytül-Makdise namaz kılınması: Nesei; 468, 488, Müslüm 525,
Kırda yaşayan kabalaşır, av peşinde koşan gâfil olur, devlet adamına yaklaşan ya dininden, ya canından olur: Nesei; 4289, Tirmizi; 2357,
Kırık kaptan içmeyin: Ebu Davud; 3722, 3728,
Kırk gün kalacak, bir günü bir sene, bir günü: Tirmizi; 2341, Ebu Davud; 4321, Müslüm; 2137, İbn Mace; 4075,
Kırk gündür temizlenm ede en son sınır: Tirmiz; 2907,
Kırk haneye kadar herkes komşudur: UYDURMA.A liyul Kari; 57. sy,
Kırmızı elbise giymenin hükmü:Buhari; 13c. 5896, Nesei; 5282,
Kısas işlenen fiilin cinsinden yapılması: Nesei; 4752,
Kısas: Müslim; 1680, Nesei; 4727, 5417, Ebu Davud; 4499,
Kısır kadınla evlenmeyi n: Nesei; 3213,
Kıskançtır Allah cc: Müslim; 1499, 2760,
Kıyamet alametler i: Ebu Davud; 4310, Müslim; 2901, 2941, 157, İbn Mace; 4069, 4041, Tirmizi; 2301,
Kıyamet alametler i: Buhari; 1c. 240, 5c. 2299, 6c. 2967, 7c. 3379, 11c. 5308, 12c. 5641, 14c.  6427, 6663,
Kıyamet günü dört kişinin mazeretle ri; deli, çocuk, fetret döneminde yaşayan, ihtiyar: İbn Kesir; 9c. 4706,
Kıyamet alametler inin en öncesi bir ateştir. Ki o insanların doğu tarafında batıya sürüp toplar: Buhari; 14c. 3697,
Kıyamet gününde ilk sorulacak namazdır: Nesei; 3981,
Kıyamete kadar azda olsa hak bir taife olacak,yoldan çıkan sapkınlar onlara asla zarar veremeyec ek: Müslim; 1920,
Kıyamete kadar hak bir taife olacak: İbn Mace; 6, Tirmizi; 2330,
Kıyas helali haram, haramı helal yapar: Darimi 198,
Kıyas yapmaktan sakının, siz kıyas yapmayı kabul ederseniz kesinlikl e haramı helal, helalı haram yaparsınız. Fakat en iyisi Muhammed (sav)’ in ashabından ilmi tesbit edip korumuş olan kimselerd en size ulaşan şeylerle amel ediniz: Darimi; 110,
Kıyas yapmaktan sakının: Darimi; 203,
Kıyası ilk yapan iblistir. Güneş ve ayada, başka yolla değil, ancak kıyas aletleri ile tapılmıştır: Darimi; 195,
Kıyası ilk yapan iblistir: Darimi; 195-196,
Kız çocuklarının yapma bebekle oynamaları:Buhari; 13c. 6093,
Kız isteyen yüzüne bakabilir: Buhari; 11c. 5215,
Kızgınlık anında kendini tutma: Müslim; 2608,
Kızgınlık anında talak gerçekleşmez: Ebu Davud; 2193, İbn Mace; 2046,
Kızım Fatma dahi hırsızlık yapsa onun elini keserim: Müslim; hudud 8-11,
Kibir hakka karşı gelmek ve insanları da hakir görmektir: Müslim; iman 147, Tirmizi; 2067,
Kibir: Müslim; 91,
Kibirden uzak durmak ve tevazu sahibi olmak:İbn Mace; 4173
Kibirlene n cennete giremez: Müslim; 2620, 2853, Ebu Davud; 4801, Tirmizi; 2610, İbn Mace; 4115,
Kilisede namaz: Buhari; 2c. 553,
Kim Allah’ tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır: Talak; 2,
Kim Allah’ a ibâdet ediyorsa, o diridir ölmez: İbn Mace; cenaiz 65, Ali İmran; 144,
Kim Allah’ a itaat etmeyi adarsa, O’ na itaat etsin, kim de Allah’ a isyan etmeyi adarsa, O’ na isyan etmesin: Darimi; 2343, Buhari; eyman 28, Ebu Davud; eyman 22, Tirmizi; 2564, Nesei; eyman 27, 28, İbn Mace; kefferat 16, Muvatta; nuzur 82,
Kim Allah’a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister: Tirmizi; 2411,
Kim Allah’ın indirdiği ile hükmederse ayetinin tefsiri: Nesei; 5365,
Kim Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın peygamber i olduğuna şehâdet ederse, Allah cehennem ateşini ona haram kılar: Tirmizi; iman 2775 Müslim; iman 23,
Kim ben cennetliğim derse o ateştedir: Mecmeuz-Zevaid; 1/186,
Kim bana iki çenesi ve iki bacağı arasındakine teminat verirse bende ona cenneti temin ederim: Tirmizi; 2520,
Kim ben cennetliğim derse o ateştedir: Mecmeuz-Zevaid; 1/186,
Kim benim bir dostuma düşmanlık yaparsa, şüphesizki ben ona karşı savaş ilan etmiş olurum: Buhari; rikak bab 38,
Kim mezarımı Cuma günü ziyaret eder ve yasin okursa: ZAYIF: İbn Adiy 1c. 286, Fil-ilal; 2c. 440, Zayıf hadisler silsilesi; 1c. 66, Ebu Davud; 3121, İbn Mace; 1448,
Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir: Buhari; nikah 1, Müslim; nikah 5, Nesei; nikah 4, Darimi; nikah 3,
Kim bir doğru yola çağırırsa onun için ona uyanların sevabı, kim sapıklığa çağırırsa onun için ona uyanların vebali hiç eksik olmadan vardır: Ebu Davud; 4609, Müslim; 2674, Tirmizi; 2814, İbn Mace; 206,
Kim bir kavme özenirse, benzerse o da onlardandır: Ebu Davud; 4031,
Kim bizim şu işimizde dinimizde olmayan bir şeyi sonradan icad ederse bu reddolunu r: Müslim; 1718, Ebu Davud; 4606,
Kim bu dünyada iki yüzlü olursa, kıyamet günü onun ateşten iki dili olacaktır: Darimi; 2767, Ebu Davud; edep 37,
Kim bu namazı terk ederse kafirdir: Tirmizi; 2756,
Kim deve eti yemişse abdest alsın, orada bulunanla r hepimiz yedik dediler. Öyleyse hepiniz abdest alın buyurur: El-Haşimi; 160. sy,
Kim dinini değiştirirse onu öldürün: Ebu Davud; hudud 1. no 4351, Tirmizi; hudud 25. bab no 1485, Nesei; 4045-4050, Buhari; 15c. 7005,  15c. 6789,  14c. 6657, Müslim; 16 71,
Kim dünya isterse, bizde orada o’ na, dilediğimizi dileğimiz, kimse için acele edip veririz. Sonra da o’ na cehennemi hazırlarız. Yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya gider: İsra; 18,
Kim dinini münakaşalara hedef kılarsa çok kanaat değiştirir: Darimi; 310,
Kim dinini üstün tutmak istiyorsa, hükümdarın huzuruna gitmesin, namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Kim geceleyin yola koyulursa menzile ulaşır: Tirmizi; 2567,
Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah  kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve duyuruş olduğunu ortaya çıkarır, onu rezil rüsvay eder: Darimi; 2751,
Kim içinde Allah’ ın isminin zikredild iği bir mescid yaparsa Allah da cennette onun için bir ev yapar: Nesei; 689,
Kim ikindi namazını terkeders e onun bütün amelleri boşa gitmiştir: Buhari; 2c. 617,
Kim ilimsiz amel yaparsa onun ifsad ettiği ıslah ettiğinden daha fazladır: İbn Abdilberr; Camiu Beyanil-ilim 1, 33, Darimi 311,
Kim inanarak ve sevabını umarak ramazanda oruç tutsa geçmiş günahları affolunur: Müslim; 760,
Kim insanları kızdırmak pahasına Allah’ ı razı ederse, Allah, insanların şiddetine karşı ona yeter: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 199,
Kim kasıtlı olarak bana yalan söylerse cehenneme hazırlansın: Tirmizi; 2796,
Kim Kehf suresinin ilk on ayetini ezberlers e deccalin fitnesind en emin olur: Müslim; 809, Tirmizi; 3046, Ebu Davud; 4323,
Kim kendinin ne olduğunu bilmek isterse kendini Kur’ana arz etsin: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 37,
Kim kendisini zarardan koruması için bir şey takarsa Allah cc o kimsenin korumasını taktığı şeye bırakır: Tirmizi; tıbb 34, Nesei; tahrim 19, Ahmed; 4/211, 310,
Kim kırk dirhemi verken dilenirse o muhtaç olmadığı halde dilenmiş olur: Nesei; 2584,
Kim kötü çığır açarsa: Tirmizi; 2814,
Kim kötülük işlerse onunla cezalanır (Nisa-123) (sav)’ de: ‘Ey Aişe bilmiyor musun? Gerçekten mümine isabet eden bela veya ayağına batan diken çirkin ameline karşılık olur. Kim hesaba çekilirse azab olunur.’ buyurdu. Aişe (ra): Allah cc buyurmuyo r mu? ‘Sonra kolay bir hesapla hesaplanır.’ (İnşikak 84) (sav)’ de ‘O, arzdır ey Aişe.Kimin hesabında münakaşa olunursa azab olunur.’ buyurdu: Ebu Davud; 3093, Müslim; cennet 2876, Buhari; cennet
Kişi cennet ehlinin amelini işler ve nihayet kendisiyl e cennet arasında bir arşın kalır, ama  kaderinde aksi yazılı ise, cehennem ehlinin amelini yapmaya başlar ve nihayet  cehenneme girer. Yine kişi cehennem ehlinin amelini işler ve nihayet kendisiyl e cehennem arasında bir arşın kalır. Ama kader defterind e aksi yazılı ise, cennet ehlinin amelini işlemeye başlar ve nihayet cennete girer: Buhari; kader 1, Müslim; kader 1, Ebu Davud; sünnet 16,
Kim Muhammed (sav)’ in Mirac gecesinde Rabbini gördüğünü söylerse Allah’ a en büyük iftirada bulunmuştur: Müslim; iman 287, Buhari; tefsir 53 bab 1,
Kim namazı kasten terk ederse,Allahın zimmeti o kimseden beri olmuştur: İbn Mace; 4034, Buhari; Edebul-Müfred; 18,
Kim Rasule itaat ederse, Allah’ a itaat eder: Nisa; 40,
Kim Rasulü severse, Allah da onu sever: Ali İmran; 31,
Kim size Rasululla h (sav) idrarını ayakta yaptı derse inanmayın: Nesei; 28,
Kim uğur getirsin diye bir şey takınırsa Allah ona hiç uğur getirmesi n.Kim kendini korusun diye bir şey takarsa Allah onu  korumasın: Ahmed; 4/310, Hakim, müstedrek 4/417, İbn Hibban; mevarid 1413, El Bani Ahadisi Sahiha; 492,
Kim üfleyerek düğüm yaparsa sihir yapmış olur, sihir yapan şirke girer. Birtakım şeyler takan, muska ve nazarlık, taktığı şeye bırakılır. Yani Allah’ ın himayesin den çıkar: Nesei; 4064,
Kim yalan olduğunu bildiği halde benden bir hadis anlatırsa iki yalancıdan biri kendisidi r: Tirmizi; 2799, 2806,
Kime bir ilim sorulur da o ilmi saklarsa, Allah cc kıyâmet gününde ona ateşten bir gem takacaktır: Ebu Davud; ilim 9,
Kime delilsiz bir fetva verilirse onun günahı ancak fetva verene düşer: Darimi; 161,
Kime delilsiz, belgesiz fetva verilirse bunun günahı ona fetva verenin üzerinedir: Ebu Davud; ilim 8,
Kime koku arz olunursa, reddetmes in: Müslim; 2787, Ebu Davud; 4172, Nesei; 5261, 5223,
Kimin ilmi artarsa korkusu artar: Darimi; 269,
Kimin kesecek kurbanlığı varsa Zilhicce ayı girdiğinde kurban kesene kadar 10 gün saçından ve tırnağından bir şey kesemez: Ebu Davud; 2791, Müslim; 1977, Nesei; 4367, Tirmizi; 1561,
Kimse kimsenin günahını çekmez: Necm; 38-39, Bakara; 48, Fatır; 18, Ankebut; 12, Sebe; 25,
Kimse kimsenin günahını çekmez: Ankebut; 12, Bakara; 48, Necm; 38-39,
Kimseden bir şey istemeyin: Ebu Davud; 1642, Müslim; 1043,
Kirpi haramdır: Ebu Davud; etime 29,
Kisranın yıkılışı: Buhari; 15c. 7111,
Kisra’ ya, Kayser’ e, Necaşi’ ye ve her diktatöre mektup yazıp Allah’ a ibadete davet etmiştir: Müslim; 1774,
Kişi arkadaşının dini üzerinedir: Ebu Davud; 4833, Tirmizi; 2484, 2492,
Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez, fakat o söz yüzünden cehenneme yetmiş yıl dibe düşer: Tirmizi; 2416,
Kişi geceleyin karılarının kapılarını çalmasın, iki adam dinlemedi çaldılar ve onlardan her biri, karısının yanında bir adam buldu: Tirmizi; 2854,
Kişi içtiği zaman sağ tarafa verir bardağı ve böylece gider: İbn Mace; 3425,
Kişi sevdiği ile beraberdi r: Buhari; 13c. 6129, Müslim; 2640, Ebu Davud; 5126,
Kişi sevdiğiyle haşr olunur: Tirmizi; 2492, Müslim; 2639,
Kişi sünnet üzere olduğu sürece doğru yol üzerindedir: Darimi; 143,
Kişinin kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışcasına hoşlanmaması imandandır: Buhari; 1c. 175,
Kişinin mümin olarak sabahlayıp, kafir olarak akşamlaması: Tirmizi; 2291,
Kişinin müslümanlığını güzelleştirmesi: Buhari; 1c. 193,
Kişinin sözüne değil, ameline bakılır:Muvatta; 4c. 397, Saff 2,3
Kişinin, Allah’ ın üzerindeki hakkını bildikten sonra cahil olarak yaşaması, kendisi için bilmediği şeyi söylemesinden daha hayırlıdır: Darimi; 112,
Kişiye yalan olarak her işittiğini söylemesi yeterlidi r: Kitabuz- Zühd ver-rekaik; 379,
Kitab ehli olanlara, müslüman önce selam vermez: Müslim; 2163, 2167,
Kitab ve bir benzeri bana verildi: Ebu Davud; 4604,
Kitab ve hikmeti indirdi: Nisa; 113, Ali İmran; 164, Cuma; 2, Bakara; 129, 151, Ahzab; 34, Nahl; 44,
Kocalarının izni olmadan karılarını ziyâret etmeyin: Tirmizi; 2928,
Kocası ölen kadın doğurunca iddeti biter: Müslim; 1484,
Koçları, horozları, boğaları ve köpekleri kendi aralarında düğüştürmekten nehy etti: Ebu Davud; 2562, Tirmizi; 1761,
Koğuculuk yapmak haramdır: Müslim; 105,
Koku, süt ve yastık geri çevrilmez: Tirmizi; 2941,
Kolaylığı emir ve nefret ettirmeyi terk etme:Müslim;1732, 1734
Koltuğuna yaslanara k ‘bilmiyoru m, Allah’ ın kitabında ne bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım: Tirmizi; 1780, 2800,2801, İbn Mace; 12, 13, Ebu Davud; 4604,
Komşunun duvarına mertek çakma: Müslim; 1669,
Komşuya eziyet haramdır: Müslim; 46,
Konuşan fitneyi bekler, dinleyen ise rahmeti bekler: Kitabul zühd ver-rekaik 54,
Konuşmak namazda haramdır: Müslüm; 537,
Konuşup da halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun: Darimi; 2705, Ebu Davud; edep 86, Tirmizi; 2416,
Korkaklıktan ve tenbellik ten Allah’a sığınma:Buhari;14c. 6314
Korkmak: İbn Mace; 3547-3549,
Korku namazı: Ebu Davud; 1236, Nesei; 1550,
Korkutmayın: Müslim; 1732, Ebu Davud; 4835,
Kostantin iyye (İstanbul) feth edilecek: Buhari; cihad 93,
Koyun gütmemiş hiçbir peygamber yoktur: Muvatta; 4c. 364, Buhari; icare 37/2, 7c. 3213,
Koyun gütmesi Allah Rasulü (sav)’ in: Buhari; 5c. 2088,
Koyunun zekatı: Nesei; 2448,
Koyunun zekatını vermeyeni n cezası: Nesei; 2449,
Köle satıyorum köle: Müsned; 3c. 161,
Köleye ve ata zekat yoktur: Nesei; 2462, 2479, Ebu Davud; 1574,Tirmizi; 620, İbn Mace; 1790, Müslim; 982,
Köpeği (ava) salarken Allah’ın adını anın: Buhari; zebâih 7, 10, Müslim; sayd 2, 6, Nesei; sayd 1, 6, İbn Mace; sayd 3,
Köpeğin kabı yalaması: Müslim; 279,
Köpeğin oturuşu gibi oturmayın: Müslim; 493, Ebu Davud; 897, İbn Mace; 892, Tirmizi; 275,
Köpeğin parası haramdır:Müslim; 1567, Nesei; 4272, İbn Mace; 2159
Köpeğin yaladığı kabı yedi kere yıkayın: Nesei; 67,
Köpek bedeli alana, döğme yapana, ondan ücret alana, faiz yiyene, yedirene ve suret yapana lanet ediyor: Buhari; 4c. 1929, İbn Mace; 2151,
Köpek bulunan eve melek girmez: Müslim; 2104, Tirmizi; 2955, Buhari; 8c. 3749, 13c. 5954,
Köpek ve resim bulunan eve melek girmez: Nesei; 4261, 4263,
Köpeklerin öldürülmesi: Müslim; 1570, 1576, Nesei; 4260,
Köpeklerle avlanma:Müslim;1929, Buhari;12c.5603, Nesei; 4254
Körükçünün misali: Ebu Davud; 4829,
Kötü kaderden Allaha sığınma: Nesei; 5456,
Kötü komşudan Allaha sığının: Nesei; 5467,
Kötülükler haram kılınmıştır: Müslim; 2760,
Kötülükleri iyilikler siler: Muhammed; 33,
Köy, çiftlik gibi geniş arazi sahibi olmayın, sonra dünyaya meyleders iniz: Tirmizi; 2430,
Kudret helvası: Bakara; 57, Araf; 160, Taha; 80,
Kuduran hayvana binilmesi ni ve etinin yenilmesi ni yasak etti: Nesei; 4425,
Kuduran hayvanın sütü de içilmez: Nesei; 4426,
Kul ile kafirlik arasında namazın terki vardır: Tirmizi; 2753,
Kul ile şirk arasında namaz vardır: Tirmizi; 2752,
Kul şirke kaçtığı vakit, kanı helal olur: Müslim; 124, Ebu Davud; 4360, Nesei; 4057,
Kulağa ezan okuma: Tirmizi; 1553, Ebu Davud; 1505,
Kulaklara mesh: Tirmizi; 36,
Kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiğinde o arka-daşlarının ayak seslerini işitir.Ona iki melek gelir.Bun lar ölüyü oturtular ve ona; Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin?: Buhari; 3c. 1298, İbn Hibban; 3120,
Kul kabrine konulduğu ve dostları ondan geri döndüğünde o onların ayakkabı seslerini işitir: Ebu Davud; 3231, Müslim; cennet 2870, Nesei; cenaiz 209, Buhari; 3c. 1260, Ebu Davud; 4752,
Kulla küfür arasındaki fark namazı terk etmektir: Müslim; 82, 134, Tirmizi; 2753, Ebu Davud; 4678, İbn Mace; 1078,
Kulluk edin şirk koşmayın: Araf; 58-73, Hud; 50-84, Müminun; 23-32, Sad; 5, Saffat; 35, 36, İsra; 23, Hacc; 62, Bakara; 21, Fatiha; 4, Nisa; 36, Beyine; 5, Gafir; 14, Zümer; 2, 3, Zuhruf; 28, Mümtehine; 4, Bakara; 256, Enam; 82.
Kulluk: Zariyat; 56, Beyine; 5, İsra; 23, Zümer; 3, Enbiya; 25, Nahl; 36, Hud; 1, 2,
Kulum Ben Hastalandım gelmedin: Müslim; birr 43,
Kulumun nafilelel erine bakın onun farzlarını ikmal edin: Ebu Davud; 864, İbn Mace; 1425, Taberani; M. kebir 10425,
Kulun Allah’ a en yakın anı secde mahallidi r: Nesei; 1134, Müslim; 482, Ebu Davud; 875,
Kunut: Tirmizi; 397, 462, Müslim; 1076, Ebu Davud; 1440, 1445,
Kur’ an âyetleri kafirleri n küfrünü artırır: Tevbe; 124-125, İsra; 41, 46, 60, 82, Hacc; 72, Şuara; 5-6, 198-201, Yasin; 45, 46, Casiye; 9,
Kur’an âyetleri üzerinde münakaşa etmek küfürdür: Enam; 68
Kur’an âyetleri üzerine münakaşa etmek küfürdür: Ebu Davud; 4603,
Kur’an bilmeyip de namaz kılmak isteyene, subhanall ah, elhamduli llah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah demesi yeterli: Nesei; 934,
Kur’an dinlerken ağlaması: Müslim; 2315, 800,
Kur’an ile tedavi olmak: İbn Mace; 3533,
Kur’an mahluk değildir: Ebu Davud; 4737, Tirmizi;
Kur’an okumayı dört kişiden öğrenin; İbn Mesud’dan, Ebu Huzeyfe’nin kölesi Salim’den, Übey İbn Kab’ dan, Muaz ibn Cebel’ den: El-lü’lüü vel-mercan 1600, Buhari, Müslim
Kur’ an okunurken susun: Araf; 204,
Kur’an okuyacakl ar,boğazlarından aşağı inmeyecek, Müslü-manları öldürüp putperest leri bırakacakları, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sizler o güne erişmiş olsanız bir tane bile bırakmadan hepsini öldürürdünüz: Nesei; 2568, 4085,
Kur’an okuyan ve okumayan müminin misali: Tirmizi; 3024,
Kur’an onların boğazından aşağı inmez: Müslim; 1064,
Kur’ an ölülere okunmaz: Rum; 52, Fatır; 22, Necm; 39, İbn Mace; 2755, İbn Kesir; 13c. 7554, Yasin; 54,
Kur’an ve Sünnet, zikirdir: Hicr; 9,
Kur’an ve Sünnetin korunduğu: Hicr; 9, Hakim; 1c. 93, Camius Sağir; 1c. 297, Haşr; 7, Necm; 3-4, Enam; 50, Nahl; 44, Bakara; 111, Ebu Davud; 4604,
Kur’an yedi harf üzerine indirilmiştir:  Buhari; 11c. 5086,
Kur’an yedi harf üzerine okunur: Müslim; 818,
Kur’ana bâtıl yaklaşamaz: Fussilet; 41,42,
Kur’anda nasih ve mensuh: Bakara; 106, Rad; 39, Nahl; 101, Ala; 6-7,
Kur’anda onbeş yerde secde ayeti vardır: Ebu Davud; 1401, İbn Mace; 1057, Buhari; 3c. 1040,
Kur’andan sadece Rasûlullah’a (sav)’ e 13 mesele sorulmuştu: Darimi; 127, Bakara; 189, 215, 217, 219, 220, 222, Maide; 4, Araf; 87, Enfal; 1, İsra; 85, Kehf; 83, Taha; 105, Ahzab; 63, Naziat; 42,
Kur’anı aklınızda tutmaya çalışın, çünkü o, insanların hafıza-larından, develerin iplerinde n kurtulup kaçmalarından daha hızlı kaçıp gider: Darimi; 3350, 2748, Müslim; misafirun 228, Tirmizi; kıraat 10, 3111,
Kur’anı sünnetle konuşturmak: Nahl; 44, Kıyamet; 16-19, Nisa; 59, 65, 82,
Kur’anı, üzerinde uyuştuğunuz sürece okuyun. Onda ihtilafa düştüğünüzde ise kalkın dağılın: Darimi; 3362, Buhari; itisam 26, Müslim; ilm 4,
Kur’anı, 3, 7, 10, 15, 20, 30, gün de hatmedin: Ebu Davud; 1388, Müslim; 1159, Tirmizi; 2947, İbn Mace; 1347, Nesei; 1390,
Kur’anın abdestsiz okunabile ceği: Müslim; 373, 256, Ebu Davud; 18, İbn Mace; 302, Buhari; 1c. 325, 399, 403, Muvatta; 1c. 262, 347, Tirmizi; 1908,
Kur’anın Ebu  Bekir zamanında toplanması: Tirmizi; 3300,
Kur’anın korunması: Buhari; 11c. 4950,
Kur’anla çekişmek küfürdür: Ebu Davud; 4603, Mişkat; 336,
Kur’anla düşman arazisine sefer yasaktır: Ebu Davud; 2610, İbn Mace; 2879, Müslim; 1869, Muvatta; cihad 9,
Kur’anla tedavi: Buhari; 12c. 5760,
Kurbağa öldürmek yasaktır: Nesei; 4334,
Kurban Allah için kesilir: Müslim; 1977,
Kurban etinin hepsinin yenilebil eceği: Buhari; 12c. 5633,
Kurban etinin üç gün saklama emri ve neshi: Müslim; 1968,
Kurban kesmede vekalet verilebil ir: Buhari; 5c. 2146, Ebu Davud 1764,
Kurban kesmek isteyen kimse zilhicce ayı girinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin: Nesei; 4342,
Kurban seferde de kesilir: Müslim; 1975, Ebu Davud; 2814,
Kurbanda ortaklık en fazla yedi kişidir: Müslim; 1318,
Kurbanın vakti: Müslim; 1963,
Kurbanlık hayvanlar dan tek gözü kör, topal çok hasta ve çok zayıf kurban olmaz: Nesei; 4349,
Kureyşten gelecek halifeler: Ebu Davud; 4280, Müslim; 1821,
Kusanın, cünüp olanın, kan aldıranın orucu bozulmaz: Ebu Davud; 2376,
Küsûf namazı: Müslim; 901, 909, Ebu Davud; 1183,
Kusur araştırmadan sakınmak: Hucurat; 12, Kalem; 11,
Kusurları bağışlayıcı olmak: Ali İmran; 134,
Kuş besleme helaldir: Buhari; edep 81,
Kuşlar gibi rızıklandırıldınız: Tirmizi; 2447, İbn Mace; 4164,
Kuşları uğursuz saymak şirktir: Ebu Davud; 3910, İbn Mace; 3538, Tirmizi; siyer 1664,
Kuşların sağa sola uçuşundan hareket ve seslerind en mana çıkarmak, falcılık yaparak insanları şaşırtmak, putlara inanmak gibidir: Tergib ve Terhip; 6c. 58, Ebu Davud; Nesei;
Kuşluk namazı 8 rekattir: Muvatta; 1c. 263,
Kuşluk namazı: Müslim; 718, 721, Ebu Davud; 1286, 1432, Tirmizi; 474, Nesei; 226,
Kuşluk namazının iki rekat oluşu: Muvatta; 1c. 197,
Kutuplard a namaz en yakın yere takdim edilir: Ebu Davud; 4321, Müslim; 2935, Tirmizi; 2341, İbn Mace; 4075,
Kuyruk kemiğinden tekrar diriltile ceğiz: Ebu Davud; 4743, Müslim; 2955, Nesei; 4079, İbn Mace; 4266,
Kuyruk ol baş olma: UYDURMA. Temyiz; 126,
Küçük abdesten sonra gezinin: Nesei; 31,
Küçük cihaddan büyük cihada döndük: UYDURMA. Aliyul Kari; 69. sy,
Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.Bu da kalp cihadıdır: UYDURMA.A cluni; 1/310,
Küçük günahlar: Buhari; 14c. 6415,
Küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye dönmeyin: Buhari; vudu 11, Müslim; taharet 59, Ebu Davud; taharet 4, Taberani Mu’cemus-Sağir; 388,
Küfrün nankörlük manasına geldiği: Şuara; 19,
Küfür ile iman arasındaki fark namazın terkidir: Tirmizi; 2751
Küfür şarktadır: Tirmizi; 2344,
Kürtajın haramlılığı: İsra; 31,Enam; 51, Müslim;86,141-142, 606,
Küs olmayın: Müslim; 2559, Tirmizi; 2092, Ebu Davud; 4910,

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: