R

1 04 2007

Hadis Fihristi

R

Rahman’ın parmaklarından iki parmak arasındadır kalp. Onu dilediği yere çevirir. Bundan sonra Allah’ım, Ey kalpleri çeviren, bizim kalplerim izi taatına çevir:Müslim;kader 17,no 2654, En-Nevvas b. El-Kilabi (ra)’ dan; İbn Mace;199,Tirmizi kader bab 7, Enes (ra)’ dan; no 2226,
Rasululla h (sav) biri Receb ayında olmak üzere dört umre yapmıştır: Buhari; megazi 35, Müslim; hacc 217, 220, Ebu Davud; menasik 79, Tirmizi; 812, İbn Mace; menasik 60, Darimi; menasik 39,


Rasulüllah (sav) dünyadan ayrılıncaya kadar peşpeşe iki gün arpa ekmeğinden doymamıştır: Tirmizi; 2462,
Rasulüllah (sav)’e itaat, Allah’ a itaattir: Nisa; 40,
Rasulüllah (sav)’ e itaate dair ayetler: Ali İmran; 51, 132, 31, 32, Enam; 161-163, Araf; 158, Nisa; 13, 14, 59, 64, 69, 70, 80, Enfal; 20, 46, Enfal; 1-4, Tevbe; 71, Haşr; 7,
Rasulüllah (sav)’e sihir yapılması:Buhari;12c. 5789, Nesei; 4065
Rasulüllah (sav) hayatı boyunca çirkin konuşmamıştır ve bir şeye özenmemiştir: Müslim; fedail 13-16. bablar no 2309-2321,
Rasulüllah (sav) hayber günü evcil eşek etini men etti, muta nikahını haram kıldı, at etini ise izin verdi: Müslim; sayd 24, 32, Ebu Davud; etime 33, Nesei; sayd 31, Buhari; zebayih 26,
Rasulüllah (sav) her halinde Allah’ ı zikrederd i: Tirmizi; 3606,
Rasulüllah (sav) hiç kimseye gizli bir şey söylememiştir: Müslim; 1978,
Rasulüllah (sav)’ in ağlaması: Müslim; 923, Ebu Davud; 3125,
Rasulüllah (sav)’ in ahlakı kurandır: Nesei; 1601,
Rasulüllah (sav)’in anne ve babasının müşrik olarak öldüğü: Müslim; 976, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234, Nesei; 2036,
Rasulüllah (sav)’in konuşmalarını herkes anlardı: Ebu Davud; edep 21,
Rasulüllah (sav)’in miraca çıkması: Müslim; 162,
Rasulüllah (sav)’ in yüzünün kanaması: Müslim; 1790,
Rasulüllah (sav) itaat farzdır:Buhari;10c. 4775, 15c. 6986, 2c. 953
Rasulüllah (sav) Rabbini dünyada görmedi: Müslim; 175-177,
Rasulüllah (sav) veda hutbesi: Buhari; 9c. 4091,
Rasulüllah (sav) zamanında deve keser gibi at kestik ve onu yedik: Nesei; 4384,
Rasulüllah (sav) zamanında hicabtan önce erkek ve kadın karışık abdest alıyordu: Nesei; 71,
Rabb edindiler alimleri hahamları: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292, İbn Kesir; 7c. 3454,
Rabbim beni yedirir ve içirir: Buhari; savm 48, Müslim; siyam 57, 61, Tirmizi; 775, Darimi; savm 14,
Rabbimden annemin kabrini ziyaret için izin istedim,ziyarete izin verdi ama tevbe için izin vermedi Müslim; 976, Ebu Davud; 3234, İbn Mace; 1572, Nesei; 2036,
Rabbimden üç şey istedim: Müslim; 2889,
Rabbimiz güldü: İbn Mace; 13,
Rabbimizi n ilmi heryeri kuşatmıştır: Araf; 89, Talak; 12,
Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır, eşinin senin üzerinde hakkı vardır, her hak sahibinin senin üzerinde hakkı vardır: Buhari; savm 57, 59, Enbiya; 37, Müslim; siyam 183, Ebu Davud; savm 66, Nesei; siyam 69,
Rabbiniz’den mağfiret dileyin, sonra tevbe edin: Hud; 90,
Rabbinizi de göreceksiniz.Artık doğmasından önceki ve batmasından önceki namazların hiçbirinden alıkonmamak eliniz-den gelirse ona çalışınız.Bundan sonra Rabbini güneşin doğuşun-dan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et: Kaf; 39. ayeti okudu: Müslim; 183, Buhari; 10c.  4786,
Rahman arşa istiva etti: Taha; 5, Araf; 54, Secde; 4, Rad; 2, Yunus; 3, Furkan; 59, Hadid; 4, Mülk; 16, 17, Nahl; 49, 50, Mümin; 36, 37, Fatır; 10, Ali İmran; 55,
Rahmetim gadabımı geçti:Buhari;tevhid 55,Müslim;tevbe 14,16
Rakı on şekilde haram kılınmıştır: İbn Kesir; 5c. 2454,
Ramazan ayı 29 gündür: Müslim; 1083,
Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemi n kapıları kapatılır: Nesei; 2100,
Ramazanda özürsüz ve hastalıksız orucu bozana kefferat nedir: Buhari; 4c. 1802,
Ramazanda umre yapmak bir hacca muadildir: Buhari; umre 4, Ebu Davud; menasik 79,
Ramazanda umre: Müslim; 1256,
Ramazanın son on gününde itikafa girilmesi: Ebu Davud; 2462, Müslim; 1172, Tirmizi; 790, 792, Nesei; 386, İbn Mace; 1770,
Rasulüllah (sav)’ i Yahudi bir kadın ile zehirleme ye kalkışması: Buhari; 12c. 5796, Ebu Davud; 4508, Müslim; 2190,
Raşid halifeler e uyun: Tirmizi; 2815, İbn Mace; 6, 11, Ebu Davud; sünne 5,
Recm’ i rivayet eden sahabeler: Ebu Hureyre (ra), Buhari; 15c. 7107, Ömer İbn Hattab (ra), Buhari; 14c. 6684, Abdullah İbn Ömer (ra), Buhari; 14c. 6670, Ubade İbn Samid (ra), Müslim; 5c. 1690, Bera İbn Azib (ra),  Ebu Davud; 5c. 4447, Semure (ra), Tirmizi; 3c. 1463, Numan Beşir (ra), Ebu Davud; 4459, İmran b. Hüseyin; (ra), Ebu Davud; 4440, Abdullah İbn Mesud; (ra), Ebu Davud; 4352, Aişe (ra), Ebu Davud; 4353, İbn Abbas (ra), Ebu Davud; 4399, Vail (ra), Ebu Davud; 4379, Ebu Zeydan (ra), Ebu Davud; 4402, Semmak (ra), Ebu Davud; 4423, Ebu Said (ra), Ebu Davud; 4331, Bureyde (ra), Ebu Davud; 4434, Halid bin Velid (ra), Ebu Davud; 4435, Abdullah bin Bureyde (ra), Ebu Davud; 4442, İbn Ebu Bekir (ra), Ebu Davud; 4443,
Recm ayetini insanların terk edeceği: Müslim; 1691,
Recm edilenin cenaze namazı kılınır: Nesei; 1958,
Recm hükmünün tevratta olduğu: Müslim; 1699, 1697, 1691, Buhari;15 c.7107,14c.6684, Ebu Davud; 4418, Tirmizi; 1460, Nesei; 4034
Recm’in hadislerd e geçtiği yerler: Buhari; 3c. 1023, 1029, 8c. 3600, 14c. 6670, 6684,  15c. 7107, Müslim; 5c. 1690, 1697-1699, Tirmizi; 3c. 1455-1457, 1463, Müslim; 585, 2867, 2868, 2869, 5c. 1691, Ebu Davud; 5c. 4331-4459, Nur; 2, İbn Kesir; 11c. 5685. sy, İbn Mace; 347, 348, Nesei; 1958,
Recmedile n kadın:Nur; 2, İbn Kesir; 11c. 5685, Buhari; 15c. 7107
Recm ediyorlar maymunlar maymunu: Buhari; 8c. 3600,
Recmi, deccali, şefaati ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek: İbn Kesir; 11c. 5687. sy, Müslim; 585, 2867, 2868, 2869, Buhari; 3c. 1023, 1029, 1299, İbn Mace; 347, 348, Ebu Davud; 4751, 4753,
Recmin Tevrat’ta da olduğu:Buhari; 14c. 6670, Müslim; 5c. 1699                         
Resim bulunan eve melek girmez:Müslim; 2104,Buhari 7c 3145,13c 5956, Nesei 5312-5330, Riyazus salihin 305 konu,
Resim ve figürün haramlılığı: Müslim; 969, Ebu Davud; 3218, Tirmizi; 1804-1802, Nesei; 2033, 5312-5330,
Resimleri n yasaklanm ası: Darimi; 2665, Müslim; libas 93, Nesei; kıble 12,
Resimli bir örtüye doğru namaz kılınmaz: Nesei; 761,
Ressamlar kıyâmet günü diriltili r ve onlara haydi yarattığınız şeye can verin denilir: Buhari; tevhid 56, Müslim; libas 103, Nesei; ziynet 114, Taberani; Mu’cemus-Sağir 713,
Rasul demedim, nebi dedim: Buhari; 1c. 367,
Rasul size neyi veriyorsa onu alın, neyi yasaklıyorsa ondan sakının: Buhari; 10c. 4845, 2c. 953, 15c. 7069, Haşr; 7,
Rasulleri n ilki Nuh (as)’dır: Buhari; 7c. 3122,
Rasulüllah (sav) ile namaz kıldım. Tekbir aldığı zaman, ellerini kaldırırdı: Ebu Davud; 723,
Rey ve kıyasın batıllığı: Muvatta; 4c. 246, Câmius-Sağır; 1c. 297, İbn Abdil Berr Cami; 2c. 134, Buhari;  4c. 1819, 16c. 7190, Nisa; 105, Ebu Davud; 162-164, İbn Mace; 52-56,
Rıdvan beyatından hiçbiri ateşe girmeyece ktir: Ebu Davud; 4653, Tirmizi; 4113,
Rıfk (yumuşaklık): Müslim; 2593, Ebu Davud; 4807, 2478,
Riba (faiz) haramdır: Bakara; 275, Müslim; 1584, 1597,
Ribayı yiyene ve yedirene lanet: Müslim; 1597,
Rivayetle ri üç kere tekrarlar dı: İbn Mace; taharet 48,
Riya haramdır: Müslim; 2985,
Riya yapanı Allah teşhir eder: Tirmizi; 2488,
Riya: Müslim; 1905,
Riyanın en azı dahi şirktir: İbn Mace; fiten 16, Tabarani Mu’cemus-Sağir;  611, Hakim;
Riyanın haramlılığı: İbn Mace; 4202-4207,
Ruh O’ na yükselir: Mearic; 4,
Ruh olmayan cesetlerl e nasıl konuşuyorsun? diye sordu. Rasulüllah (sav); ‘siz benim söylediğimi onlardan daha iyi işitmez-siniz. Ancak onlar bana cevap vermeye güç yetiremez ler’ buyurdu: Taberani Mu’cemus-Sağır; 746, Müslim; Cihad 83, 2873-2874,  Ebu Davud; Cihad 125,  Nesei; cenaiz 117, Buhari; 3c. 1295,
Ruhbanlığı yasak etti: Tirmizi; 1089,
Ruhlar birbirini tanır: Müslim; 3638, Ebu Davud; 4834,
Ruhlar toplu cemaattir: Müslim; 2638,
Ruhtan soruyorla r deki: İsra; 81, Müslim; 2794,
Ruk’a, temaim ve telve (muska çeşitleri) şirktendir: Ebu Davud; tıbb 17, İbn Mace; tıbb 39,
Rukusu ve secde arası oturması: Müslim; 471, Tirmizi; 286, Ebu Davud; 852,
Ruku ve secdede kuran okunmaz: Ebu Davud; 4045,
Rukuda dua: Müslüm; 484, İbn Mace; 889, Ebu Davud; 877,
Rukudan kalktığı zaman ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı: Buhari; 2c. 752,
Rukyenin ücreti alınır: Müslim; 2201,
Rum harbi ile İstanbul’un fethi arasında altı sene vardır, yedinci sene Deccal çıkacak: Ebu Davud; 4296, İbn Mace; 4092, Müslim; 2897, Tirmizi;
Rumların İranlılara galip gelmeleri ne miminleri n sevinmele ri: Tirmizi; 3103,
Rüşvet: Bakara; 188, Neml; 35, 36, Buhari;
Rüya babı: Müslim; 2261-2275,
Rüya üç çeşittir: İbn Mace; 3906-3907,
Rüyasında beni gören gerçekten beni görmüş gibidir: Tirmizi; 2378, Müslim; 2266,
Rüzgara sövmeyin: Tirmizi; 2353, Ebu Davud; 4908, İbn Mace; 3727,
Rüzgardan Allah’ a sığınma: Müslim; 899,
Rüzgarı lanetleme!Çünkü o vazifelid ir.Şurası muhakkak ki her kim, lanete müstehak olmadığı halde bir şeyi lanetlers e lanet kendisine döner: Tirmizi; 2044,

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: