Musahhaf, muharref

27 04 2007

Muhalefet, yazı şeklinin baki kalmasıyla birlikte bir harfin veya bazı harflerin değişmesi ve bu değişikliği noktaya nisbetle olması halinde, böyle, hadise musahhaf denir. Muhalefet, yazının şeklindeki değişikliğe nisbetle olursa, buna da muharref denir.

Bu konun büyük ehemmiyet i vardır. El-Askeri, ed-Darekutni ve diğerleri konuyla ilgili kitaplar tasnif etmişlerdir.

Yazının devamını oku »

Reklamlar
Muzdarib

27 04 2007

Muhalefet ravinin ibdaliyle olur ve iki rivayette n birini diğerine tercih etmek mümkün olmazsa, böyle hadislere muztarip denir. İztırab çok defa isnadda bulunur; bazan da metinde olur. Fakat muhaddislerin yalnız metindeki ihtilafa nisbetle hadisin muztarip olduğuna hükmetmesi nadirdir.

Yazının devamını oku »

El-Mezid fi muttasili’l-esanid

27 04 2007

Muhalefet isnadın ortasında bir ravi ziyadesiy le olursa, böyle hadislere el-mezid fi muttasıli’l-esanid denir. İsnad-daki bu muhalefet, ancak, ziyadeyi yapmayan ravinin, ziyadeyi yapandan daha titiz olması halinde bahis konusudur . Bunun da şatı, ziyadenin yapıldığı yerde sema’a açık olarak delalet eden bir sığanın kullanılmasıdır. Sema’a delalet etmeyen tabirler kullanılmışsa, mesela hadis o yerde an’ane ile rivayet edilmişse ziyadeyi ihtiva eden rivayet tercih olunur.

Maklub

27 04 2007

Muhalefet, isimlerde, takdim ve tehirle olursa bu gibi hadislere maklub denir. Murra İbn.Ka’b ve Ka’b İbn Murra gibi. Takdim ve tehire uğramış olan bu isimlerde n birinin ismi, diğerinde baba ismidir. El-Hatib’in bu konuda şüpheleri izale eden bir kitabı vardır.

Yazının devamını oku »

Mudrec

27 04 2007

Yedinci kısım olan muhalefet, isnadın sevkİ esnasında vaki bir tağyir (değiştirme) sebebiyle meydana gelirse, bu değişikliği ihtiva eden hadise mudrecu’l-isnad denir. Mud-recu’l-isnadın muhtelif kısımları vardır.

Birincisi: Bir cemaat çeşitli isnadlarl a bir hadis rivayet eder. Bir başka ravi de, aynı hadisi bunlardan nakleder, fakat bütün isnadları, bu isnadlard an biri üzerinde toplar; ancak isnadlar arasındaki farkları belirtmez .

Yazının devamını oku »

Mu’allel

27 04 2007

Altıncı kısım olan vehme gelince, mürsel veya munkatı olan bir hadisin muttasıl olarak rivayeti, yahut bir hadisin bir başka hadise idhali vebunun gibi hadisi za’fa uğratan ve ancak çok tetebbuda bulunmak ve pek çok isnad toplamak suretiyle bilinebil en bir takım rivayet vehimleri nde bunlara delalet eden karineler yardımıyle ravinin vehmi anlaşılacak olursa, bu hadise muallel denir.

Yazının devamını oku »

Metruk, Münker

27 04 2007

Ravinin yalancılıkla itham edilmesi sebebiyle olan ve merdudtan sayılan ikinci kısım metruk, muhalefet kaydını şart koşmayan kimseleri n görüşüne göre de, dördüncü ve beşinci kısımlar, yani galatı fahiş, gafleti çok ve fışkı zahir olan kimseleri n hadisleri münker adını alır.